Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fosrenol

(Parallellimporterat)
ReceptstatusFörmånsstatus
Pharmachim

Tuggtablett 750 mg

Inga avvikelser.

Behandling för kontroll av hyperfosfatemi

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
ATC-kod: V03AE03
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Fosrenol

1000 mg Tuggtabletter
Lantan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får  biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Fosrenol är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Fosrenol
3. Hur du använder Fosrenol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fosrenol ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fosrenol är och vad det används för

 

Fosrenol används för att sänka fosfatnivån i blodet hos patienter med kronisk njursjukdom.


Hos personer vars njurar inte fungerar normalt, kan njurarna inte reglera blodets fosfatnivå. Detta leder till att fosfatnivån i blodet stiger (på läkarspråk kallas detta för hyperfosfatemi).


Fosrenol är ett läkmedel som sänker kroppens upptag av fosfat från födan genom att binda med det i magtarmkanalen. Fosfat som är bundet till Fosrenol kan inte absorberas genom tarmväggen.2. Vad du behöver veta innan du använder Fosrenol

Använd inte Fosrenol

 • om du är allergisk mot lantankarbonathydrat eller  något annat innehållsämne i detta läkemedel ( anges i avsnitt 6).

 • om du har för lite fosfat i blodet (hypofosfatemi).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Fosrenol om du vet att du har, har haft eller har genomgått, något av följande :

 • cancer i mage eller tarm

 • inflammatorisk tarmsjukdom inklusive ulcerös kolit eller Crohns sjukdom bukoperation, eller infektion eller inflammation i buken/tarmen (bukhinneinflammation)

 • magsår eller tarmsår

 • blockering i tarmen eller långsam motilitet (rörlighet) i tarmen (t.ex. förstoppning och magkomplikationer på grund av diabetes)

 • nedsatt lever- eller njurfunktion.

  Om du har nedsatt njurfunktion kan läkaren vilja kontrollera kalciumnivån i ditt blod emellanåt. Om du har för lite kalcium kan du då komma att ges extra kalcium.

Om du måste röntgas, vänligen informera din läkare att du tar Fosrenol, då detta kan påverka

resultatet.

Andra läkemedel och Fosrenol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Fosrenol kan påverka hur vissa läkemedel tas upp från din magtarmkanal. Om du tar klorokin (mot reumatism och malaria), ketokonazol (mot svampinfektioner) eller antibiotika innehållande tetracyklin eller doxycyklin, ska dessa läkemedel inte tas inom 2 timmar före eller efter intag av Fosrenol.


Du bör inte ta orala antibiotika innehållande floxacin (inklusive ciprofloxacin) inom 2 timmar före eller 4 timmar efter du har tagit Fosrenol.


Om du tar levotyroxin (på grund av en underaktiv sköldkörtel) ska det inte tas inom 2 timmar före eller efter att du har tagot Fosrenol. Din läkare kan vilja kontrollera nivåerna av sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) i blodet noggrannare.

Fosrenol med mat, dryck och alkohol

Fosrenol ska tas i samband med eller omedelbart efter mat. Se avsnitt 3 för instruktioner om hur du ska ta Fosrenol.

Graviditet, amning och fertilitet

Du bör inte använda Fosrenol under graviditet. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel..


Eftersom det är okänt om läkemedlet kan överföras till barnet via bröstmjölken, bör du inte amma medan du använder Fosrenol. Om du ammar , rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel och svindel (en känsla av yrsel eller av att det “snurrar”) är mindre vanliga biverkningar som har rapporterats av patienter som tagit Fosrenol.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Fosrenol innehåller hjälpämnen

Fosrenol innehåller glukos.

Om du inte tål vissa sockerarter skall du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du använder Fosrenol

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvsiningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Du bör ta Fosrenol i samband med eller omedelbart efter mat. Tabletterna måste tuggas sönder helt och får inte sväljas hela. För att underlätta tuggandet kan tabletterna krossas. Vätska behövs inte.


Din läkare kommer att tala om för dig hur många tabletter du ska ta vid varje måltid (dagsdosen fördelas på måltiderna). Det antal tabletter du ska ta beror på:

- vad du äter (mängden fosfat i det du äter)

- fosfatnivån i ditt blod


När du börjar med Fosrenol är den dagliga dosen vanligtvis 1 tablett vid varje måltid (3 tabletter per dag).


Din läkare kommer att kontrollera fosfatnivån i ditt blod med 2-3 veckors mellanrum och kan eventuellt öka din dos tills dess att fosfatnivån i ditt blod är acceptabel.


Fosrenol binder fosfat i födan i din tarm. Därför är det viktigt att du tar Fosrenol vid varje måltid. Om du ändrar din diet kontakta läkaren eftersom du kan behöva ta extra Fosrenol. Din läkare kommer att tala om för dig vad du ska göra i detta fall.

Om du använt för stor mängd av Fosrenol 

Om du har fått i dig för många tabletter kontakta din läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel:112) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtom på överdosering kan vara illamående och huvudvärk.

Om du har glömt att använda Fosrenol

Det är viktigt att du tar Fosrenol vid varje måltid.


Om du glömt att ta dina Fosrenoltabletter tar du nästa dos vid nästa tillfälle. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Fosrenol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Kontakta läkare omedelbart om du får någon av följande biverkningar:

 • Bristning i tarmväggen ( symtom i form av svåra magsmärtor, frossa, feber, illamående, kräkningar eller ömhet i buken). Detta är en sällsynt biverkning ( kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

 • Blockering i tarmen (symtom i form av svåra väderspänningar, magsmärtor, svullnad eller kramper, svår förstoppning). Detta är en mindre vanlig biverkning ( kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

Övriga mindre allvarliga biverkningar inkluderar följande:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • illamående, kräkningar, diarré, magsmärtor, huvudvärk, klåda, utslag.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • förstoppning, halsbränna, väderspänning.

 • hypokalcemi (för lite kalcium i blodet) är också en vanlig biverkning. Symtom på hypokalcemi kan vara stickningar i händer och fötter, kramper i muskler och buk eller spasmer i ansiktets och fötternas muskler.

Informera din läkare om du får förstoppning. Detta kan vara ett tidigt symtom på en blockering i tarmen.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • trötthet, olustkänslor, bröstsmärtor, svaghet, svullna händer och fötter, kroppssmärtor, yrsel, svindel, rapningar, mag-tarminflammation (gastroenterit), matsmältningsbesvär, irritabel tarm, muntorrhet, tandsjukdomar, inflammation i matstrupe eller munhåla, lös avföring, förhöjda halter av vissa leverenzymer, paratyreoideahormon, aluminium, kalcium och glukos i blodet, förhöjda eller minskade fosfatnivåer i blodet, törst, viktminskning, ledsmärtor, muskelsmärtor, försvagning och urkalkning av skelettet (benskörhet), nedsatt aptit, ökad aptit, inflammation i struphuvudet, håravfall, ökad svettning, smakförändringar och en ökning av antalet vita blodkroppar.

Rapportering av biverningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se

5. Hur Fosrenol ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burkens etikett. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är 1000 mg lantan (som lantankarbonathydrat).

Övriga innehållsämnen är dextrater (hydrerade), vattenfri kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Fosrenol är en vit, rund, platt tuggtablett med snedkant med ”S405/1000” präglat på tablettens ena sida. Tabletterna tilhandahälls i multipelförpackning innehållande 90 (6 förpackningar med 15) tuggtabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Importör/Information lämnas av:

Pharmachim AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

Tel: 042-326695


Ompackare:

Dr. Fisher Farma B.V.Vijzelweg 32

8243 Lelystad,

Nederländerna


Tillverkare: 

Hamol Limited., Nottingham, Storbritannien eller

Wasdell Packaging Limited., Blagrove, Swindon, Storbritannien


Denna bipacksedel ändrades senast 14 augusti 2017

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av