Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Teppzin

Apofri

Nässpray, lösning 1 mg/ml
(Klar, färglös lösning)

Avsvällande nässpray

Aktiv substans:
ATC-kod: R01AA07
Läkemedel från Apofri omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Teppzin

1 mg/ml nässpray, lösning
xylometazolinhydoklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar. Om du får hög feber, nackstelhet, kraftig värk över pannan och/eller vid näsroten eller blir röd och svullen i huden kring ögat bör denna kontakt ske snarast.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Teppzin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Teppzin
3. Hur du använder Teppzin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Teppzin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Teppzin är och vad det används för

Teppzin är en nässpray med avsvällande effekt. Teppzin används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation.


Xylometazolinhydroklorid som finns i Teppzin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Teppzin

Använd inte Teppzin

 • om du är överkänslig mot xylometazolin eller mot något av de övriga innehållsämnena (anges i avsnitt 6).

 • om du fått hypofysen bortopererad eller efter operation där hjärnhinnan kan ha skadats

 • om du har glaukom med trång kammarvinkel

 • om du har inflammatorisk torr näsa eller om du har inflammation som är förknippad med tunn nässlemhinna med eller utan snuva.


  Berätta för din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig. Under dessa omständigheter är Teppzin inte lämplig för dig.

Varningar och försiktighet 

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Teppzin:


 • om du har högt blodtryck

 • om du har hjärt- och kärlsjukdomar (t ex. långt QT-syndrom)

 • om du har ökad frisättning av sköldkörtelhormon (hypertyreos)

 • om du har diabetes

 • om du har så kallat feokromocytom, en tumör i binjuren som producerar stora mängder adrenalin eller noradrenalin

 • om du har prostataförstoring

 • om du använder monoaminoxidashämmare eller om du har använt det under de två senaste veckorna.

Använd inte Teppzin utan att tala med din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig.


Personer som är känsliga för läkemedel med adrenalinliknande effekt (t ex adrenalin, efedrin) kan få biverkningar i form av sömnstörningar, yrsel och darrningar, hjärtklappning eller förhöjt blodtryck och bör därför inte använda Teppzin utan att först ha talat med läkare.


För att undvika läkemedelsinducerad nästäppa, något som kan leda till fysiskt läkemedelsberoende, skall Teppzin inte användas längre än 10 dagar.


Teppzin skall inte användas i ögon eller mun. Överskrid inte rekommenderad dos, särskilt inte hos barn och äldre.

Barn

Teppzin 1 mg/ml skall inte användas av barn under 12 år.

Andra läkemedel och Teppzin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, Behandlingen med Teppzin kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med tricykliska (t ex klomipramin, amitriptylin) eller tetracykliska (t ex maprotelin) antidepressiva läkemedel. Behandlingen med Teppzin kan påverka effekten av monoaminoxidashämmare. Det gäller vid samtidig användning och då monoaminoxidashämmare använts under de senaste två veckorna före behandlingen med Teppzin.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.  Som en försiktighetsåtgärd skall Teppzin inte användas av gravida eller ammande kvinnor annat än efter förskrivning från läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Teppzin påverkar inte din förmåga att framföra fordon

Teppzin innehåller hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller 13,8 mikrogram bensalkoniumklorid per dos. Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation och svullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet

3. Hur du använder Teppzin

 

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonalen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Doseringsanvisning vuxna och barn över 12 år:

1 spraydusch i vardera näsborren vid behov 2-3 gånger dagligen. Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Används högst 10 dagar i följd.


Det rekommenderas att dagens sista användning av Teppzin sker just före sänggående. Annan dos enligt läkares föreskrift. Vid användning under längre tid än 10 dagar i följd kan Teppzin ge nästäppa.


Effekten märks inom några minuter och varar i upp till 10 timmar.


Bruksanvisning

Snyt ur näsan.

Ta av skyddshatten.

Pumpa fem gånger i luften för att förbereda sprayen före första användningen. Om du inte har använt sprayen på 14 dagar (efter första användningen), aktivera då sprayen genom att spraya i luften en gång. För efterföljande användning är sprayen klar för användning. Se till att inte spraya i ögonen eller i munnen.


Håll flaskan upprätt och böj huvudet lätt framåt. För in flaskans spets i ena näsborren och tryck bestämt en gång för att spraya. Samtidigt som du sprayar ska du andas in genom näsan. Dra ut flaskans spets ur näsborren innan du slutar att trycka. Upprepa denna procedur i den andra näsborren.

Rengör spetsen på flaskan efter användning och sätt tillbaka skyddshatten.


För att undvika en eventuell spridning av infektionen, ska flaskan endast användas av en person.

Om du använt för stor mängd av Teppzin 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Teppzin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta använda Teppzin och sök vård omedelbart om du upplever någon av följande reaktioner som kan vara tecken på en allergisk reaktion:

 • svårighet att andas eller svälja

 • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

 • svår klåda på huden med röda utslag eller knottrig hud

Vanliga (mer än 1 av 100 patienter): Huvudvärk, illamående, sveda eller lokal irritation i näsan, torr nässlemhinna


Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Allergiska reaktioner (utslag, klåda), oregelbundna eller snabba hjärtslag, ökat blodtryck och övergående dimsyn


Om Teppzin används längre än 10 dagar i följd kan nästäppa uppstå.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Teppzin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Får ej frysas.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.” och efter EXP på flasketiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är: xylometazolinhydroklorid.

1 ml nässpray, lösning innehåller 1 mg xylometazolinhydroklorid.

En sprayning (138 mikroliter) innehåller 139 mikrogram xylometazolinhydroklorid

Övriga innehållsämnen är: bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumklorid och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Teppzin nässpray 1 mg/ml är en klar och färglös lösning.

Teppzin nässpray 1 mg/ml som tillhandahålls i en brun glasflaska à 10 ml med spraypump med doseringsmekanism av polyeten och skyddshatt av polypropen.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Apofri AB

Box 120

182 12 Danderyd

Tillverkare

Basic Pharma Manufacturing bv

Burgemeester Lemmensstraat 352

6163 JT Geleen

Nederländerna


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-11-12

Hitta direkt i texten
Av