Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma

Nordic Drugs

Resoriblett, sublingual 8 mg/2 mg
(Vita till benvita, runda, bikonvexa tabletter med skåra på ena sidan och 11,5 mm i diameter)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Medel vid behandling av beroendetillstånd.

Aktiva substanser:
ATC-kod: N07BC51
Läkemedel från Nordic Drugs omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma

2 mg/0,5 mg, 4 mg/1 mg, 8 mg/2 mg resoriblett, sublingual
buprenorfin/naloxon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma
3. Hur du tar Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma är och vad det används för

 

Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma används för att behandla drogmissbrukare, beroende av opiatdroger (narkotika) som heroin eller morfin, som har gett sitt medgivande till att behandlas för sitt missbruk. Behandling med Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma är avsedd för vuxna och ungdomar över 15 år som även får medicinskt, socialt och psykologiskt stöd.


Buprenorfin och naloxon som finns i Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma

Ta inte Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma

 • om du är allergisk (överkänslig) mot buprenorfin, naloxon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har allvarliga andningsproblem 

 • om du har allvarliga leverproblem 

 • om du är påverkad av alkohol eller lider av skakningar, svettningar, ångest, förvirring eller hallucineringar orsakade av alkohol.

 • om du tar naltrexon eller nalmefen för behandling av alkohol- eller opioidberoende.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma om du har:

 • astma eller andra andningsbesvär

 • en leversjukdom, t.ex. hepatit

 • lågt blodtryck

 • en nyligen inträffad huvudskada eller hjärnsjukdom

 • besvär i urinvägarna (framförallt kopplat till förstorad prostata hos män)

 • en njursjukdom

 • sköldkörtelbesvär

 • adrenokortikala besvär (t.ex. Addisons sjukdom)

Viktiga saker att tänka på:

 • Extra uppföljning
  Din läkare kan följa upp dig noggrannare om du är under 18 år eller över 65 år. Personer under 15 år får inte ta detta läkemedel.

 • Felanvändning och missbruk

  Detta läkemedel kan vara begärligt för personer som missbrukar receptbelagda mediciner, och bör förvaras på ett säkert ställe för att skydda det mot stöld. Ge aldrig läkemedlet till någon annan, det kan leda till död eller skada.

 • Andningsproblem

  Några personer har dött av andningsdepression (allvarliga svårigheter att andas) på grund av felanvändning av detta läkemedel eller att de tagit det tillsammans med andra medel som påverkar centrala nervsystemet som t.ex. alkohol, benzodiazepiner (lugnande medel) eller andra opioider.

  Detta läkemedel kan orsaka svår, eventuellt dödlig andningsförlamning (försvårad andning) hos barn och hos personer som inte har ett beroende och som tar läkemedlet avsiktligt eller oavsiktligt.

 • Beroende

  Detta läkemedel kan vara beroendeframkallande.


 • Abstinenssymtom

  Detta läkemedel kan ge abstinensbesvär om du tar det tidigare än 6 timmar efter att du använt en kortverkande opioid (t.ex. morfin eller heroin) eller tidigare än 24 timmar efter att du använt en långverkande opioid som metadon.

Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma kan också förorsaka abstinenssymtom om du slutar att ta dem plötsligt.

 • Leverskada

  Leverskador har rapporterats i samband med användning av Buprenorphine/Naloxone G.L., särskilt om läkemedlet används felaktigt. Dessa leverskador kan också bero på virusinfektioner (kronisk hepatit C), alkoholmissbruk, anorexi eller användning av andra läkemedel som kan skada levern (anges i avsnitt 4). Läkare kan utföra regelbundna blodprover för att övervaka tillståndet för din lever. Berätta för läkaren om du har problem med levern innan du inleder en behandling med Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma

 • Blodtryck

  Detta läkemedel kan få ditt blodtryck att sjunka hastigt, vilket gör att du kan känna dig yr om du reser dig hastigt från sittande eller liggande läge.

 • Diagnos av orelaterade medicinska tillstånd

  Detta läkemedel kan dölja smärta som är tecken på vissa sjukdomar. Kom ihåg att meddela läkaren att du använder detta läkemedel.

Andra läkemedel och Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Vissa läkemedel kan förstärka biverkningarna hos Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma och kan i vissa fall orsaka mycket allvarliga reaktioner. Ta inga andra läkemedel medan du tar Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma utan att först tala med läkare, särskilt:


 • Samtidig användning av Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma och lugnande läkemedel som bensodiazepiner eller liknande läkemedel ökar risken för sömnighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning endast beaktas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om läkaren förskriver Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma tillsammans med lugnande läkemedel ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren.

 • Tala om för läkaren om du tar något lugnande läkemedel och följ noggrant läkarens dosrekommendation. Det kan vara till hjälp att informera vänner eller släktingar om att vara uppmärksam på de tecken och symptom som anges ovan. Kontakta din läkare om du upplever sådana symtom.

 • Andra läkemedel som kan göra att du känner dig sömnig som används för att behandla

  sjukdomar som ångest, sömnlöshet, kramper/anfall eller smärta. Dessa typer av läkemedel

  reducerar din vakenhetsgrad, vilket kan göra att framförande av fordon och användning av

  maskiner blir riskfyllt. De kan också orsaka depression av CNS, vilket är mycket allvarligt. Nedan finns en lista med exempel på dessa typer av läkemedel:


  - andra opioid innehållande mediciner, t.ex. metadon, vissa smärtstillande och hostdämpande medel

  - antidepressiva medel (som används för att behandla depression), t.ex. isokarboxazid, fenelzin, selegilin, tranylcypromin och valproat, kan förstärka effekterna av detta läkemedel.

  - sedativa Hı-receptorantagonister (som används för att behandla allergiska reaktioner), t.ex. difenhydramin och klorfenamin.

  - barbiturater (som används för att framkalla sömn eller sedering), t.ex. fenobarbital och sekobarbital.

  - lugnande medel (som används för att framkalla sömn eller sedering), t.ex. kloralhydrat.

 • klonidin (som används för att behandla högt blodtryck) kan förlänga effekterna av detta läkemedel

 • antiretrovirala medel (som används för att behandla HIV), t.ex. ritonavir, nelfinavir och indinavir, kan förlänga effekterna av detta läkemedel.

 • vissa antimykotika (som används för att behandla svampinfektioner), t.ex. ketokonazol, itrakonazol, och vissa antibiotika, kan förlänga effekterna av detta läkemedel.

 • vissa läkemedel kan minska effekten av Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma De är bland annat läkemedel för behandling av epilepsi (t.ex. karbamazepin och fenytoin), samt läkemedel för behandling av tuberkulos (rifampicin).

 • naltrexon och nalmefen (läkemedel för behandling av beroende) kan motverka de terapeutiska effekterna av Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma De ska inte tas tillsammans med behandling av Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma på grund av att du då kan uppleva ett plötsligt utbrott av långvariga och intensiva abstinensbesvär.

Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma med mat, dryck och alkohol

Alkohol kan öka dåsigheten och öka risken för andningsdepression om den förtärs tillsammans med Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma Ta inte Buprenorphine/Naloxone G.L. tillsammans med alkoholhaltiga drycker. Svälj eller förtär inte mat eller dryck av något slag innan resoribletten har lösts upp fullständigt.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Riskerna för gravida kvinnor att använda Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma är inte kända. Berätta för läkaren om du är gravid eller avser att bli gravid. Läkaren kommer att bestämma om behandlingen ska fortsätta med ett annat läkemedel.


Läkemedel som Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma kan om de tas under – särskilt framskriden – graviditet orsaka abstinenssymtom och dessutom andningsproblem hos det nyfödda barnet. Dessa problem kan uppstå flera dagar efter födseln.

Amma inte medan du tar detta läkemedel eftersom Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma passerar över i bröstmjölk. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma kan orsaka dåsighet. Det kan hända oftare under behandlingens första veckor när dosen ändras, men det kan också hända om du dricker alkohol eller tar andra lugnande läkemedel samtidigt som du tar Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma Kör inte bil, använd inte verktyg eller maskiner, eller utför farliga aktiviteter innan du vet hur det här läkemedlet påverkar dig.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma innehåller laktos och natrium

Om din läkare har berättat att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du tar Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma

Behandlingen ordineras och övervakas av läkare med erfarenhet av behandling av drogberoende.


Läkaren kommer att bestämma vilken dos som passar dig bäst. Under din behandling kan läkaren justera din dos beroende på hur du reagerar.


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Inledande behandling

Den rekommenderade startdosen för vuxna och ungdomar över 15 år är en till två Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma 2 mg/0,5 mg tabletter. Ytterligare en eller två resoribletter av Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma 2 mg/0,5 mg kan administreras den första dagen, beroende på ditt behov.

Tydliga tecken på abstinens ska vara uppenbara innan du tar den första dosen med Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma Läkarens bedömning av hur redo du är för behandling avgör när du ska få den första dosen med Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma

 • Inledande behandling med Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma under heroinberoende

  Om du är beroende av heroin eller en kortverkande opioid, bör den första dosen av Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma tas när tecken på abstinens uppstår, men inte tidigare än 6 timmar innan du senast använde opioider.

 • Inledande behandling med Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma under metadonberoende

Om du har tagit metadon eller en långverkande opioid ska metadondosen helst minskas till under 30 mg/dag innan behandling med Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma inleds. Den första dosen av Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma bör tas när tecken på abstinens uppstår, men inte tidigare än 24 timmar efter att du senast använde metadon.


Hur du tar Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma

 • Ta dosen en gång per dag genom att placera resoribletterna under tungan.

 • Håll resoribletten under tungan till dess att den lösts upp fullständigt. Detta kan ta 5-10 minuter.

 • Tugga eller svälj inte resoribletterna. Läkemedlet kommer då inte att fungera och det kan leda till abstinenssymtom.

 • Förtär inte mat eller dryck innan resoribletterna har lösts upp fullständigt.

Dosjustering och underhållsbehandling:

Under de första dagarna efter behandlingen inletts kan läkaren öka dosen Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma enligt dina behov. Tala med läkaren eller med apotekspersonalen om du känner att effekten av

Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma är för stark eller för svag. Den högsta dagliga dosen är 24 mg.

Efter en period med framgångsrik behandling kan du komma överens med läkaren om att gradvis minska dosen till en lägre underhållsdos.


Avslutning av behandlingen

Beroende på ditt tillstånd kan man fortsätta att minska dosen av Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma under noggrann medicinsk övervakning, tills den eventuellt kan avslutas.

Ändra inte på behandlingen på något sätt eller avbryt den utan samtycke från läkaren som ger dig behandlingen.

Om du har tagit för stor mängd av Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma

Om du eller någon annan tar en för stor mängd av detta läkemedel måste du omedelbart ta dig till en akutmottagning eller sjukhus för behandling eftersom överdosering av Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma kan orsaka allvarliga och livshotande andningsproblem.

Symtom på överdosering kan vara känslor av sömnighet och osamordning med långsamma reflexer, dimmig syn och/eller sluddrigt tal. Du kan ha svårigheter att tänka klart och din andning kan bli mycket långsammare än normalt.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma

Berätta för läkaren så snart som möjligt om du har glömt en dos.

Om du slutar att ta Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma

Ändra inte på behandlingen på något sätt eller avbryt den utan samtycke från läkaren som ger dig behandlingen. Plötsligt avbrytande av behandlingen kan leda till abstinenssymtom.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel, kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Meddela genast din läkare eller sök akutvård om du upplever biverkningar, såsom:

 • uppsvällt ansikte, läppar, tunga eller hals som kan göra det svårt att svälja eller andas, svåra nässelutslag/utslag. Det här kan vara tecken på en livshotande allergisk reaktion.

 • känsla av sömnighet och klumpighet, dimmig syn, sluddrigt tal, svårigheter att tänka klart eller att andningen blir mycket långsammare än normalt.

Meddela också genast din läkare om du upplever biverkningar, såsom:

 • svår trötthet, eller klåda med gulnande hud eller ögon. Det kan vara tecken på leverskada.

 • ser eller hör saker som inte finns (hallucinationer).

Biverkningar som rapporterats för Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Sömnlöshet (oförmåga att sova), förstoppning, illamående, kraftig svettning, huvudvärk, drogabstinenssyndrom.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Viktnedgång, svullnad (händer och fötter), dåsighet, ångest, nervositet, stickningar, depression, minskad sexlust, muskelryckningar, onormala tankar, ökat tårflöde (rinnande ögon) eller annan rubbning av tårflödet, dimsyn, blodvallningar, förhöjt blodtryck, migrän, rinnande näsa, halsont och smärta vid sväljning, ökad hosta, orolig mage eller annat magbesvär, diarré, nedsatt leverfunktion, gasbildning, kräkningar, utslag, klåda, nässelutslag, värk, ledvärk, muskelvärk, kramp i benen, impotens, urinbesvär, buksmärta, ryggvärk, svaghet, infektion, frossa, bröstsmärta, feber, influensaliknande symtom, allmän olustkänsla, skada vid olycksfall orsakad av sänkt medvetandegrad eller koordination, matthet och yrsel.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Svullna körtlar (lymfknutor), upprördhet, darrningar, onormala drömmar, överdriven muskelaktivitet, personlighetsförändring (inte känna sig som sig själv), läkemedelsberoende, minnesförlust, ointresse, överdriven känsla av välbefinnande, krampanfall, talsvårigheter, små pupiller, problem att urinera, bindhinneinflammation i ögat, snabba eller långsamma hjärtslag, lågt blodtryck, hjärtklappning, hjärtinfarkt, tryck över bröstet, andfåddhet, astma, gäspningar, smärta och sår i munnen, missfärgning av tungan, akne, hudknutor, håravfall, torr eller fjällande hud, ledinflammation, urinvägsinfektion, blod i urinen, onormal sädesavgång, menstruella eller vaginala problem, njursten, protein i urinen, smärta när du kissar eller svårigheter att kissa, känslighet för värme eller kyla, värmeslag, aptitlöshet och känslor av fientlighet.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Plötsligt abstinenssyndrom som förorsakats av att Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma tagits för tidigt efter användning av otillåtna opioider, drogabstinenssyndrom hos nyfödda. Långsam andning eller svårigheter att andas, leverproblem med eller utan gulsot, hallucinationer, svullnad av ansikte och strupe eller livshotande allergiska reaktioner, blodtrycksfall vid ändrat läge från sittande eller liggande till stående. Felanvändning av läkemedlet genom injicering kan orsaka abstinenssyndrom, infektioner, andra hudreaktioner och potentiellt allvarliga leverproblem (se ”Varningar och försiktighet”).Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn och andra medlemmar i hushållet.


Används före utgångsdatum (EXP) som anges på blistern och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 °C.


Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma kan vara åtråvärt för personer som missbrukar receptbelagda läkemedel. Förvara detta läkemedel på ett säkert ställe för att skydda det mot stöld.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är buprenorfin och naloxon.
  Varje 2 mg/0,5 mg mg resoriblett innehåller 2 mg buprenorfin (som hydroklorid) och 0,5 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).

  Varje 4 mg/1 mg resoriblett innehåller 4 mg buprenorfin (som hydroklorid) och 1 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).

  Varje 8 mg/2 mg resoriblett innehåller 8 mg buprenorfin (som hydroklorid) och 2 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mannitol, majsstärkelse, povidon (K = 29,7), vattenfri

  citronsyra, natriumcitrat, magnesiumstearat, acesulfamkalium, citronsmak (innehåller: smakämnen, maltodextrin, stabiliseringsmedel E 414 (akaciagummi)), limesmak (innehåller: smakämnen, maltodextrin, stabiliseringsmedel E 414 (akaciagummi)).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma resoribletterna är vita eller benvita, runda och bikonvexa resoribletter, med ena sidan skårad.

Tabletten kan delas i två lika stora delar.


Tabletter är förpackade i pappkartong som innehåller blisterförpackningar med 7, 28, 49 eller 56 tabletter eller i endos-blisterförpackningar av 7x1, 28x1, 49x1 56x1 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Österrike


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark

Buprenorphin/Naloxon G.L. Pharma. 2 mg/0,5 mg resoriblet, sublingual

Buprenorphin/Naloxon G.L. Pharma 4 mg/1 mg resoriblet, sublingual

Buprenorphin/Naloxon G.L. Pharma 8 mg/2 mg resoriblet, sublingual

Finland

Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma 2 mg/0,5 mg resoribletti

Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma 4 mg/1 mg resoribletti

Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma 8 mg/2 mg resoribletti

Tyskland

Buprenorphin/Naloxon G.L. Pharma 2 mg/0,5 mg Sublingualtabletten

Buprenorphin/Naloxon G.L. Pharma 4 mg/1 mg Sublingualtabletten

Buprenorphin/Naloxon G.L. Pharma 8 mg/2 mg Sublingualtabletten

Sverige

Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma 2 mg/0,5 mg resoriblett, sublingual

Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma 4 mg/1 mg resoriblett, sublingual

Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma 8 mg/2 mg resoriblett, sublingual

Storbritannien

Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma 2 mg/0,5 mg sublingual tablet

Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma 4 mg/1 mg sublingual tablet

Buprenorphine/Naloxone G.L. Pharma 8 mg/2 mg sublingual tablet


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-07-26

Hitta direkt i texten
Av