FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

ellaOne

Midsona

Filmdragerad tablett 30 mg
(Guldfärgad, filmdragerad, sköldformad tablett (omkring 10,8 mm i diameter) märkt med ”ella” på båda sidorna.)

Könshormoner och modulatorer av det genitala systemet, akuta preventivmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: G03AD02
Läkemedel från Midsona omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-11-19

Indikationer

Akutpreventivmedel för användning inom 120 timmar (5 dygn) efter oskyddat samlag eller efter misslyckad preventivmedelsanvändning.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering

Behandlingen består av en tablett som ska tas oralt så snart som möjligt och inte senare än 120 timmar (5 dygn) efter oskyddat samlag eller efter misslyckad preventivmedelsanvändning.


Tabletten kan användas när som helst under menstruationscykeln.

Vid kräkning inom tre timmar efter intaget av tabletten bör en ny tablett tas.


Om en kvinnas menstruation är försenad, eller om det finns symtom på graviditet, skall graviditet uteslutas innan tabletten ges.


Speciella populationerNedsatt njurfunktion:

Ingen dosjustering är nödvändig. 


Nedsatt leverfunktion:

Då specifika studier saknas kan inga andra dosrekommendationer ges för ulipristalacetat.


Svårt nedsatt leverfunktion

Då specifika studier saknas rekommenderas ulipristalacetat inte.


Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av ulipristalacetat för prepubertala barn för indikationen ”behov av akutpreventivmedel”.


Ungdomar:

Ulipristalacetat som akutpreventivmedel är lämpligt för alla kvinnor i fertil ålder, inklusive ungdomar. Inga skillnader i säkerhet eller effekt har visats jämfört med vuxna kvinnor, 18 år gamla och äldre (se avsnitt Farmakodynamik).


Administreringssätt

Oral användning.

Tabletten kan tas med eller utan föda.

Varningar och försiktighet

ellaOne är endast avsett för tillfälligt bruk. Metoden ska aldrig användas som ersättning för en regelbunden antikonceptionsmetod. Kvinnor ska alltid rekommenderas att börja använda en regelbunden antikonceptionsmetod.


Ulipristalacetat är inte avsett för användning under graviditet och ska inte användas om man misstänker eller vet att kvinnan är gravid. ellaOne avbryter inte en pågående graviditet (se avsnitt Graviditet).


ellaOne förhindrar inte alltid graviditet

Om nästa menstruation är mer än 7 dagar försenad, om menstruationen är onormal, vid graviditetssymtom eller i händelse av osäkerhet ska ett graviditetstest utföras. Som vid alla graviditeter bör risken för en ektopisk graviditet beaktas. Det är viktigt att känna till att en uterusblödning inte utesluter en ektopisk graviditet. Kvinnor som blir gravida efter att ha tagit ulipristalacetat bör kontakta sin läkare (se avsnitt Graviditet).


Ulipristalacetat verkar genom att förhindra eller skjuta upp ovulationen (se avsnitt Farmakodynamik). Om ovulation redan har inträffat har ellaOne ingen effekt. Tidpunkten för ovulation kan inte förutsägas, och därför ska tabletten tas så fort som möjligt efter ett oskyddat samlag.


Inga data föreligger om effekten av ulipristalacetat när det tas mer än 120 timmar (5 dagar) efter ett oskyddat samlag.


Begränsade och ofullständiga data antyder att det kan föreligga en minskad effekt av ellaOne vid ökad kroppsvikt eller högre Body Mass Index (BMI) (se avsnitt Farmakodynamik). Hos alla kvinnor bör akut antikonception sättas in så snart som möjligt efter oskyddat samlag oberoende av kvinnans kroppsvikt eller BMI.


Efter intag av tabletten kan menstruationen ibland komma några dagar tidigare eller senare än förväntat. Hos cirka 7 % av kvinnorna inträffade menstruationen mer än 7 dagar tidigare än förväntat. Hos ca 18,5 % av kvinnorna var menstruationen mer än 7 dagar försenad och hos 4 % var förseningen över 20 dagar.


Samtidig användning av ulipristalacetat med ett akutpreventivmedel som innehåller levonorgestrel rekommenderas inte (se avsnitt Interaktioner).


Antikonception efter intag av ellaOne

Ulipristalacetat är ett akutpreventivmedel som minskar risken för graviditet efter ett oskyddat samlag men som inte ger antikonceptionellt skydd vid efterföljande samlag. Efter användning av akutpreventivmedel rekommenderas därför en tillförlitlig barriärmetod fram till nästa menstruation.


Användning av ulipristalacetat som akutpreventivmedel kontraindicerar inte fortsatt användning av regelbunden hormonell antikonception, men ellaOne kan försämra dess antikonceptiva effekt (se avsnitt Interaktioner). Om en kvinna vill fortsätta eller börja använda hormonella preventivmedel, kan hon göra det efter att ha använt ellaOne, men en pålitlig barriärmetod måste användas fram till nästa menstruation.


Speciella populationer

Samtidig användning av ellaOne med CYP3A4-inducerare rekommenderas inte på grund av interaktion (t.ex. barbiturater (inklusive primidon och fenobarbital), fenytoin, fosfenytoin, karbamazepin, oxkarbazepin, (traditionella) växtbaserade läkemedel som innehåller Hypericum perforatum (johannesört), rifampicin, rifabutin, griseofulvin, efavirenz, nevirapin och långvarig användning av ritonavir).


Användning hos kvinnor med svår astma behandlade med orala glukokortikoider rekommenderas inte.


Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Andra läkemedels potential att påverka ulipristalacetat


Ulipristalacetat metaboliseras av CYP3A4 in vitro

 • CYP3A4-inducerare

  In vivo-resultat visar att administrering av ulipristalacetat tillsammans med en stark CYP3A4-inducerare, t.ex rifampicin, markant minskar Cmax och AUC för ulipristalacetat med 90 % eller mer och sänker halveringstiden för ulipristalacetat 2,2-faldigt vilket motsvarar en cirka tiofaldig sänkning av exponeringen för ulipristalacetat. Om ellaOne används samtidigt med CYP3A4-inducerare (t.ex. barbiturater (inklusive primidon och fenobarbital), fenytoin, fosfenytoin, karbamazepin, oxkarbazepin, (traditionella) växtbaserade läkemedel som innehåller Hypericum perforatum (johannesört), rifampicin, rifabutin, griseofulvin, efavirenz och nevirapin) minskar därför plasmakoncentrationerna av ulipristalacetat och kan leda till en minskad effekt av ellaOne. För kvinnor som har använt enzyminducerande läkemedel under de senaste 4 veckorna rekommenderas inte ellaOne (se avsnitt Varningar och Försiktighet), och ett icke-hormonellt akut preventivmedel, d.v.s. kopparspiral, bör övervägas.


 • CYP3A4-hämmare

  In vivo-resultat visar att administrering av ulipristalacetat med en potent och en måttlig CYP3A4-hämmare ökade Cmax och AUC för ulipristalacetat högst 2- respektive 5,9-faldigt. Det är osannolikt att effekterna av CYP3A4-hämmarna får några kliniska följder.


  CYP3A4-hämmaren ritonavir kan även ha en inducerande effekt på CYP3A4, när ritonavir används under en längre tid. I sådana fall kan ritonavir reducera plasmakoncentrationen av ulipristalacetat. Samtidig användning rekommenderas därför inte (se avsnitt Varningar och Försiktighet).

  Enzyminduktion klingar av långsamt, och plasmakoncentrationen av ulipristalacetat kan påverkas, även om en kvinna har slutat ta en enzyminducerare under de senaste 4 veckorna.


Läkemedel som påverkar gastriskt pH

Administrering av ulipristalacetat (10 mg tablett) tillsammans med protonpumpshämmaren esopremazol (20 mg dagligen i 6 dagar) ledde till cirka 65 % lägre Cmax, en fördröjd Tmax (från en median på 0,76 timmar till 1,0 timmar) och 13 % högre medel-AUC. Den kliniska relevansen av denna interaktion för engångsadministrering av ulipristalacetat som akutpreventivmedel är okänd.


Ulipristalacetats potential att påverka andra läkemedel


Hormonella preventivmedel

Eftersom ulipristalacetat binder till progesteronreceptorn med hög affinitet kan substansen störa verkan av progesteroninnehållande läkemedel:

 • Den antikonceptiva effekten av antikonceptiva hormonella kombinationspreparat och preparat med enbart progestogen kan minska.

 • Samtidig användning av ulipristalacetat och akutpreventivmedel som innehåller levonorgestrel rekommenderas inte (se avsnitt Varningar och Försiktighet).In vitro-data indikerar att ulipristalacetat och dess aktiva metabolit inte signifikant hämmar CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 3A4 vid kliniskt relevanta koncentrationer. Efter administrering av en engångsdos är induktion av CYP1A2 och CYP3A4 genom ulipristalacetat eller dess aktiva metabolit inte sannolik. Det är därför osannolikt att administrering av ulipristalacetat förändrar clearance av läkemedel som metaboliseras av dessa enzymer.


P-glykoprotein(P-gp)substrat

In vitro-data indikerar att ulipristalacetat kan vara en hämmare av P-gp vid kliniskt relevanta koncentrationer. Resultat in vivo med P-gp-substratet fexofenadin var inte avgörande. Det är osannolikt att effekterna av ulipristalacetat på P-gp-substraten får några kliniska följder.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

ellaOne är inte avsett för användning under graviditet och ska inte tas vid misstanke om eller vid bekräftad graviditet (se avsnitt Dosering).


Ulipristalacetat avbryter inte en pågående graviditet.


Graviditet kan ibland utvecklas efter intag av ulipristalacetat. Även om ingen teratogen potential observerades är data från djurförsök med avseende på reproduktionstoxicitet otillräckliga (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Begränsade data från människa avseende exponering för ellaOne under graviditet tyder inte på några säkerhetsproblem. Icke desto mindre är det viktigt att alla graviditeter hos kvinnor som tagit ellaOne rapporteras till www.hra-pregnancy-registry.com. Syftet med detta nätbaserade register är att samla in säkerhetsinformation från kvinnor som har tagit ellaOne under graviditet eller blivit gravida efter intag av ellaOne. Alla insamlade patientdata kommer att förbli anonyma.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Ulipristalacetat utsöndras i bröstmjölk (se avsnitt Farmakokinetik). Effekten på nyfödda/spädbarn har inte studerats. En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas. Efter intag av ulipristalacetat som akutpreventivmedel rekommenderas att man avstår från amning under en vecka. Under denna tid rekommenderas att man pumpar ut och kastar bröstmjölken för att stimulera laktation.

Fertilitet

Det är sannolikt att fertiliteten återkommer snabbt efter behandling med ulipristalacetat som akutpreventivmedel. Kvinnor ska därför uppmanas att använda en pålitlig barriärmetod vid alla efterföljande samlag fram till nästa menstruation.

Trafik

Ulipristalacetat kan ha mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: lindrig till måttlig yrsel är vanlig efter intag av ellaOne, dåsighet och dimsyn är mindre vanligt och i sällsynta fall har uppmärksamhetsstörningar rapporterats. Patienten bör informeras om att hon inte bör framföra fordon eller använda maskiner om hon upplever sådana symtom (se avsnitt Biverkningar).

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De mest rapporterade biverkningarna var huvudvärk, illamående, buksmärtor och dysmenorré.


Ulipristalacetats säkerhet har utvärderats hos 4 718 kvinnor under det kliniska utvecklingsprogrammet.


Lista över biverkningar i tabellform

De biverkningar som rapporterades i fas III-programmet med 2 637 kvinnor listas i tabellen nedan.


Biverkningarna som listas härnedan är klassificerade efter frekvens och organsystem enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100), sällsynta (≥1/10 000 till <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ej kända (kan inte bedömas utifrån tillgängliga data).

MedDRA

Biverkningar (frekvens)

Organsystem

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Infektioner och infestationer 


Influensa


Metabolism och nutrition 


Aptitstörningar


Psykiska störningar 

Humörstörningar

Emotionell störning

Ångest

Sömnstörningar

Hyperaktivitetsstörning

Libidoförändringar

Desorientering

Centrala och perifera nervsystemet 

Huvudvärk

Yrsel

Dåsighet

Migrän

Tremor

Uppmärksamhetsstörning

Dysgeusi

Synkope

Ögon 


Synstörning

Onormala sensationer i ögonen

Okulär hyperemi

Fotofobi

Öron- och balansorgan Vertigo

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum Svalgtorrhet

Magtarmkanalen 

Illamående*

Buksmärta*

Obehag i buken

Kräkningar*

Diarré

Muntorrhet

Dyspepsi

Gasbildning


Hud och subkutan vävnad 


Acne

Hudlesioner

Klåda

Urtikaria

Muskuloskeletala systemet och bindväv 

Myalgi

RyggsmärtaReproduktionsorgan och bröstkörtel 

Dysmenorré

Bäckensmärta

Ömhet i brösten

Menorragi

Vaginal flytning

Menstruationsrubbning

Metrorragi

Vaginit

Blodvallning

Premenstruellt syndrom

Genital klåda

Dyspareuni

Ruptur av ovarialcysta 

Vulvovaginal smärta

Hypomenorré*

Allmänna symptom och/eller symtom vid administreringsstället 

Trötthet

Frossbrytningar

Sjukdomskänsla

Feber

Törst

*Symtom som också kan vara relaterade till en odiagnosticerad graviditet (eller relaterade komplikationer).


Ungdomar: Den säkerhetsprofil som i studier och efter marknadsintroduktionen observerats hos kvinnor under 18 års ålder liknar säkerhetsprofilen för vuxna under fas III-programmet (se avsnitt Dosering).


Erfarenheter efter att produkten lanserats på marknaden: de biverkningar som rapporterats spontant i samband med erfarenheter efter att produkten lanserats på marknaden var av samma karaktär och frekvens som säkerhetsprofilen som beskrevs under fas III-programmet.


Beskrivning av utvalda biverkningar

Majoriteten av kvinnorna (74,6 %) i fas III-studierna fick sin nästa menstruation vid förväntad tidpunkt eller inom ± 7 dagar medan 6,8 % fick den mer än 7 dagar tidigare än förväntat och 18,5 % fick den mer än 7 dagar efter den förväntade första menstruationsdagen. Förseningen var över 20 dagar hos 4 % av kvinnorna


En minoritet (8,7 %) av kvinnorna rapporterade mellanblödningar som varade i genomsnitt 2,4 dagar. I majoriteten av fallen (88,2 %) rapporterades blödningen som stänkblödning. Av de kvinnor som fick ellaOne i fas III-studierna rapporterade endast 0,4 % att de fick rikliga mellanblödningar.


I fas III-studierna påbörjade 82 kvinnor en studie mer än en gång och fick därför mer än en dos ellaOne (73 kvinnor rekryterades två gånger och 9 rekryterades tre gånger). Det fanns inga säkerhetsskillnader för dessa försökspersoner när det gällde biverkningarnas incidens och svårighetsgrad, förändringen av menstruationens duration eller volym eller incidensen av mellanblödningar.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Erfarenheten av överdosering av ulipristalacetat är begränsad. Enskilda doser på upp till 200 mg har använts av kvinnor utan säkerhetsproblem. Så höga doser tolererades väl men dessa kvinnor hade en kortare menstruationscykel (uterin blödning inträffade 2-3 dagar tidigare än förväntat) och för vissa kvinnor varade blödningen längre än normalt även om den inte var riklig (stänkblödning). Det finns ingen antidot och vidare behandling bör vara symtomatisk.

Farmakodynamik

Ulipristalacetat är en oralt aktiv syntetisk selektiv modulator för progesteronreceptorn som verkar via högaffinitetsbindning till den humana progesteronreceptorn. Vid användning som akutpreventivmedel är verkningsmekanismen hämning eller fördröjning av ägglossningen via hämning av LH-ökningen. Farmakodynamiska data visar att till och med när ulipristalacetat tas omedelbart före beräknad ägglossning (när LH redan börjat öka) kan det senarelägga follikelrupturen hos vissa kvinnor i minst 5 dagar hos 78,6 % av fallen (p<0,005 jämfört med levonorgestrel och jämfört med placebo) (se tabell).

Förhindrande av ägglossning1,§


Placebo

n=50

Levonorgestrel

n=48

Ulipristalacetat

n=34

Behandling före LH-ökning

n=16

0,0 %

n=12

25,0 %

n=8

100 %

p<0,005*

Behandling efter LH –ökning men före LH-maximum

n=10

10,0 %

n=14

14,3 %

NS­­†

n=14

78,6 %

p<0,005*

Behandling efter LH-maximum

n=24

4,2 %

n=22

9,1 %

NS­†

n=12

8,3 %

NS*

1: Brache et al, Contraception 2013

§: definierad som förekomst av ej rupturerad, dominerande follikel fem dagar efter behandling i sen follikelfas

*: jämfört med levonorgestrel

NS: ej statistiskt signifikant

†: jämfört med placebo 


Ulipristalacetat har också hög affinitet för glukokortikoidreceptorn och in vivo har antiglukokortikoida effekter observerats hos djur. Hos människa har dock ingen sådan effekt observerats ens efter upprepad administrering av en daglig dos på 10 mg. Ulipristalacetat har minimal affinitet till androgenreceptorn och ingen affinitet för humana östrogen- eller mineralkortikoidreceptorer.


Resultaten från två oberoende randomiserade kontrollerade studier (se tabellen) visade att effekten hos ulipristalacetat inte var underlägsen den hos levonorgestrel hos kvinnor som sökte för akut antikonception mellan 0 och 72 timmar efter oskyddat samlag eller efter misslyckad preventivmedelsanvändning. När data från de båda studierna kombinerades genom en metaanalys var risken för graviditet med ulipristalacetat signifikant reducerad jämfört med levonorgestrel (p=0,046).

Randomiserad kontrollerad studie

Graviditetsfrekvens (%)

inom 72 h efter oskyddat samlag eller misslyckad preventiv-metod2

Oddskvot [95 % CI] för graviditetsrisk, ulipristalacetat vs levonorgestrel2

Ulipristalacetat

Levonorgestrel

HRA2914-507

0,91

(7/773)

1,68

(13/773)

0,50 [0,18–1,24]

HRA2914-513

1,78

(15/844)

2,59

(22/852)

0,68 [0,35–1,31]

Metaanalys

1,36

(22/1617)

2,15

( 35/1625)

0,58 [0,33–0,99]

2: Glasier et al, Lancet 2010


Två studier tillhandahåller effektdata för ellaOne använt upp till 120 timmar efter oskyddat samlag. I en öppen klinisk prövning med rekrytering av kvinnor som sökte för akut antikonception och behandlades med ulipristalacetat mellan 48 och 120 timmar efter oskyddat samlag observerades en graviditetsfrekvens på 2,1 procent (26/1241). Dessutom innehåller den andra jämförande studien som beskrivs ovan också data för 100 kvinnor som behandlades med ulipristalacetat 72–120 timmar efter oskyddat samlag och för vilka inga graviditeter observerades.


Begränsade och ofullständiga data från kliniska prövningar antyder en möjlig tendens till minskad antikonceptiv effekt av ulipristalacetat vid hög kroppsvikt eller högt BMI (se avsnitt Varningar och Försiktighet). I den meta-analys av de fyra kliniska studier som gjorts med ulipristalacetat och som presenteras nedan uteslöts kvinnor med flera oskyddade samlag.

BMI (kg/m2)

Undervikt

0–18,5

Normalvikt

18,5–25

Övervikt

25–30

Fetma

30–

N total

128

1866

699

467

N graviditeter

0

23

9

12

Graviditets-frekvens

0,00 %

1,23 %

1,29 %

2,57 %

Konfidens-intervall

0,00–2,84

0,78–1,84

0,59–2,43

1,34–4,45

En observationsstudie efter marknadslanseringen för utvärdering av effekt och säkerhet för ellaOne hos ungdomar, 17 år och yngre, visade ingen skillnad i säkerhets- och effektprofil jämfört med vuxna kvinnor, 18 år och äldre.

Farmakokinetik

Absorption

Efter oral administrering av en enskild dos på 30 mg absorberas ulipristalacetat snabbt, med en maximal koncentration i plasma på 176 ± 89 ng/ml ca 1 timme (0,5-2,0 timmar) efter intag och med ett AUC0--värde på 556 ± 260 ng x timme/ml. 


Administrering av ulipristalacetat tillsammans med en frukost med högt fettinnehåll gav ett ca 45 % lägre Cmax, ett fördröjt Tmax (från en median på 0,75 timmar till 3 timmar) och 25 % högre medelvärde för AUC0- jämfört med vid administrering i fastande tillstånd. Liknande resultat erhölls för den aktiva mono-demetylerade metaboliten.


Distribution

Ulipristalacetat uppvisar en hög bindning (> 98 %) till plasmaproteiner, inklusive albumin, surt alfa-1-glykoprotein och högdensitetslipoprotein. 


Ulipristalacetat är en lipofil förening och distribueras i bröstmjölk, med en genomsnittlig daglig utsöndring på 13,35 µg [0–24 timmar], 2,16 µg [24–48 timmar], 1,06 µg [48–72 timmar], 0,58 µg [72–96 timmar] och 0,31 µg [96–120 timmar].In vitro-data tyder på att ulipristalacetat kanske kan hämma BCRP (Breast Cancer Resistance Protein)-transportörer på tarmnivå. Det är osannolikt att effekterna av ulipristalacetat på BCRP får några kliniska följder.


Ulipristalacetat är inte något substrat för vare sig OATP1B1 eller OATP1B3.


Metabolism/eliminering

Ulipristalacetat metaboliseras extensivt till mono-demetylerade, di-demetylerade och hydroxylerade metaboliter. Den mono-demetylerade metaboliten är farmakologiskt aktiv. In vitro-data tyder på att denna metabolisering huvudsakligen medieras av CYP3A4 och i liten utsträckning av CYP1A2 och CYP2A6. Den terminala halveringstiden för ulipristalacetat i plasma efter en enskild dos på 30 mg beräknas vara 32,4 ± 6,3 timmar med ett genomsnittligt oralt clearance (CL/F) på 76,8 ± 64,0 l/timme. 


Speciella populationer

Inga farmakokinetiska studier av ulipristalacetat har utförts på kvinnor med nedsatt njur- eller leverfunktion.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet och gentoxicitet visade inte några särskilda risker för människa. I allmäntoxikologiska studier hade de flesta fynden samband med ulipristalacetats verkningsmekanism som modulator för progesteron- och glukokortikoidreceptorer, och antiprogesteronaktivitet observerades vid exponeringar motsvarande terapeutiska halter.


Information från studier av reproduktionstoxicitet är begränsad på grund av avsaknad av exponeringsmått i dessa studier. Ulipristalacetat har en embryoletal effekt på råtta, kanin (vid upprepade doser över 1 mg/kg) och apa. Vid dessa upprepade doser är säkerheten för mänskliga foster inte känd. Vid doser som var tillräckligt låga för att upprätthålla gestationen hos djurarterna observerades inga teratogena effekter.


Karcinogenicitetsstudier (på råtta och mus) visade att ulipristalacetat inte är cancerframkallande.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje tablett innehåller 30 mg ulipristalacetat.


Hjälpämnen med känd effekt

Varje tablett innehåller 237 mg laktos (som monohydrat).


Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Povidon K30

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat


Filmdragering:

Poly(vinylalkohol) (E1203)

Makrogol (E1521)

Talk (E553b)

Titandioxid (E171)

Polysorbat 80 (E433)

Järnoxid gul (E172)

Kaliumaluminiumsilikat (E555)

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Miljöinformationen för ulipristalacetat är framtagen av företaget Gedeon Richter för Esmya, Ulipristal Acetate Gedeon Richter

Miljörisk: Användning av ulipristal har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Ulipristal bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering: Ulipristal har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100)


PEC (µg/L) = (3.99*109*(100-0))/(365*9*106*200*10*100)


PEC for Ulipristal Acetate =6.07 x 10-04 μg/L


Where:

A =3.99 kg (total sold ulipristal acetate in Sweden in 2016 (QuintilesIMS) (Ref. I).


R (%) = % removal during wastewater (sewage) treatment (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilisation, hydrolysis or biodegradation). For ulipristal acetate it is assumed that R = 0 as a worst case.


P = number of inhabitants in Sweden = 9 x 106


V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. II)


D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default value (Ref. II)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) (Reference III)

EbC50 72 h (biomass) = 5.01 mg/L

EyC50 72 h (yield) = 4.48 mg/L

NOEC = 1.17 mg/L


Giant water flea (Daphnia magna) (OECD 211) (Reference IV)

Chronic toxicity

EC50 21-d (Juvenile production) = 1.61 mg/L

NOEC 21-d (Juvenile production) = 0.58 mg/L


Fathead minnow (Pimephales promelas) (OCSPP Guideline 850.1500) (Reference V)

Chronic toxicity

NOEC effects seen in the F1 and F2 generations = 0.0047 mg/L


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)


PNEC

Long-term tests have been undertaken for species from three trophic levels, based on internationally accepted guidelines. Based on an understanding of the mode of action, the PNEC is based on full life cycle test on Fathead minnow (Pimephales promelas), in accordance with OCSPP Guideline 850.1500, and an assessment factor of 10 is applied, in accordance with EMA guidance (Ref. VI).


PNEC = 4.7/10 μg/L = 0.47 μg/L

PEC/PNEC

PEC =6.07 x 10-4 μg/L

PNEC = 0.47 μg/L

PEC/PNEC =1.29 x 10-3 μg/L


PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase ‘Use of the substance has been considered to result in insignificant environmental risk’ in the www.fass.se scheme.


Degradation


Ready degradability:

Test results: 4% degradation in 28 days (OECD 301B) (Ref. VII)


Simulation studies:

Aerobic and anaerobic transformation in aquatic sediment (OECD 308) (Ref. VIII)


The degradation of [14C]-ulipristal acetate was studied in two natural water-sediment systems: Calwich Abbey (CA) and SwissLake (SL), both maintained under aerobic conditions at 20 ± 2°C in the dark over a period of 100 days.


[14C]-Ulipristal acetate was applied dropwise over the surface of the water in the units. Microbial biomass units were taken for analysis on the day of application and at the end of the incubation period using units treated with the application solvent.


Samples, along with the associated traps, were removed for analysis immediately after application of [14C]-ulipristal acetate and at3, 7, 15, 30, 61 and 100 DAT (days after treatment).


Surface water was separated from the sediment and following concentration by centrifugal or rotary evaporation of a subsample, the samples were reconstituted in acetonitrile prior to analysis by high performance liquid chromatography (HPLC).


Sediment samples were extracted with acetonitrile and each extract was combined. Following concentration (by rotary or centrifugal evaporation), samples were reconstituted with acetonitrile prior to analysis by HPLC.


The total mean recovery over all the sampling intervals was 96.0 – 101.2 %AR (CA) and 93.8 – 100.8 %AR (SL). Extracted radioactivity from the sediment increased to a maximum of 7 %AR at 7 days after treatment (7 DAT)in both systems before decreasing during the remainder of the incubation period.


Levels of unextracted radioactivity from the sediment increased to 42.7 %AR (CA) and 71.0 %AR (SL) by the end of the100 DAT.


The total level of radioactivity in the sediment (summation of extractable and non-extractable radioactivity) increased throughout the study in Calwich Abbey to reach a maximum of 97.4% AR by the end of the 100 day study period. In Swiss Lake, the maximum level was reached at 61 DAT (88.1% AR) and by 100 DAT, 85.9% AR was determined.


Radioactivity in the trapping solutions was < 3% AR, the nature of the radioactivity trapped in the sodium hydroxide traps was not investigated further. It was assumed to be carbon dioxide.


Bound residue fractionation of one of the replicates of the 100 DAT Calwich Abbey gave the following results: fulvic acid (5.6%AR); humic acid (15.4 %AR); and humin (25.5 %AR), and 61 DAT Swiss Lake sample gave the following results: fulvic acids (14.4 %AR); humic acids (37.2 %AR) and humin (30.1 %AR).


The dissipation rate of ulipristal acetate was determined in the water phase using a single phase first-order model (SFO). The rate of degradation in the total system was determined using both SFOand double first-order in parallel (DFOP).


DT50 in water = 1 – 1.2 days

DT50 in sediment = 92.2 – 95.9 days

DT50 in total system = 1.8 – 75.1 days (SFO), 1.6 – 58.5 days (DFOP)


Ulipristal acetate fails the ready degradation test and the DT50 for the total system ≤ 120 days. The phrase “ulipristal acetate is slowly degraded in the environment is thus chosen”.


Bioaccumulation


Bioconcentration factor (BCF):


Oncorhynchus mykiss were continuously exposed to Ulipristal acetate at two concentrations, nominally 36.4 μg/L (low dose) and 364 μg/L (high dose), for a period of 18 days under flow-through conditions. At the end of the 18 day uptake period, the remaining fish were transferred to untreated tanks containing dilution water only for a depuration period of 9 days under flow-through conditions. A control treatment consisted of a test vessel treated only with dilution water containing DMF.


The accumulation of Ulipristal acetate in fish tissues reached steady state following seven days of exposure. Following seven days of depuration >95% of Ulipristal acetate had been removed from fish tissues. Measured tissue concentrations indicated that Ulipristal acetate was considered to have limited bioaccumulation potential (bioconcentration factors <25).


Bioaccumulation in fish: aqueous and dietary exposure (OECD 305)


BCF = 24.4 (Ref. IX)


Partition coefficient:

Partition coefficient (n octanol/water): Shake flask method (OECD 107)


For ulipristal acetate, the log Kow is 4.21 (Ref. X)


Since BCF < 500, ulipristal acetate has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)


While Ulipristal acetate is metabolized in humans (Ref. XI), little is known about the ecotoxicity of the metabolites. Hence, as a worst case scenario it is assumed, for the purpose of this calculation, that 100% of excreted metabolites have the same ecotoxicity as the parent ulipristal acetate.


PBT/vPvB assessment


Ulipristal acetate does not fulfil the criteria for PBT or vPvB.


References


 1. Data from QuintilesIMS: Consumption assessment of ulipristal in Sweden 2013 - 2017.

 2. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 3. Burke, J., (2011b). Ulipristal acetate: Inhibition of Growth to the Alga Pseudokirchneriella subcapitata. Study Report Number 8243524, Covance Laboratories Ltd.

 4. Burke, J., (2011a). Chronic Effects of Ulipristal acetate to Daphnia magna. Study Report Number 8243525, Covance Laboratories Ltd.

 5. Sayers, L.E., (2015). Chronic Effects of Ulipristal acetate in Fishes: Full Life-Cycle Toxicity Test with Fathead Minnow (Pimephales promelas). Study Report Number 14045.6100, Smithers Viscient.

 6. European Medicines Agency (2006). Guideline on the Environmental Risk Assessment of Medicinal Products for Human Use. European Medicines Agency/Committee for Medicinal Products for Human Use. 01 June 2006. Doc ref. EMEA/CHMP/SWP/4447/00 corr 21*.

 7. Graham, R. (2011a). Ulipristal acetate: Assessment of Ready Biodegradability by Measurement of CO2 Evolution. Study Report Number 8243538, Covance Laboratories Ltd.

 8. Hurst, L., (2012b). [14C]-Ulipristal acetate: Degradation in Water-Sediment Systems under Aerobic Conditions. Study Report Number 8243540, Covance Laboratories Ltd.

 9. Last, G., (2012). Ulipristal acetate: Fish Bioconcentration Study. Study Report Number 8243528, Covance Laboratories Ltd.

 10. Anon (2008). Determination of the Partition Coefficient (log P) in Octanol/Water of Ulipristal acetate, Crystal pharma.

 11. Andrea Kim; and Mary Barna Bridgeman (2011). Ulipristal Acetate (ella) A Selective Progesterone Receptor Modulator For Emergency Contraception. Pharmacy and Therapeutics 36(6): 325-331.
Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 30 mg Guldfärgad, filmdragerad, sköldformad tablett (omkring 10,8 mm i diameter) märkt med ”ella” på båda sidorna.
1 tablett(er) endosförp., receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: barnmorska

Följande produkter har även parallelldistribuerade förpackningar:
Filmdragerad tablett 30 mg

Hitta direkt i texten
Av