FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Verkazia

Santen Oy

Ögondroppar, emulsion i endosbehållare 1 mg/ml
(Tillhandahålls ej) (Mjölkvit emulsion)

Behandling av svår vernal keratokonjunktivit (VKC) hos barn från 4 års ålder och hos ungdomar

Aktiv substans:
ATC-kod: S01XA18
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Santen Oy omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Verkazia

1 mg/ml ögondroppar, emulsion
ciklosporin (ciclosporin)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Verkazia är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Verkazia
3. Hur du använder Verkazia
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Verkazia ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Verkazia är och vad det används för

Verkazia innehåller det aktiva innehållsämnet ciklosporin. Ciklosporin minskar aktiviteten i kroppens immunförsvar och minskar på det sättet inflammation (kroppens reaktion på skadliga ämnen).


Verkazia används för att behandla barn och ungdomar i åldern 4 till 18 år med svår vernal keratokonjunktivit (en allergisk reaktion i ögat som inträffar oftare under våren och drabbar det genomskinliga skiktet i ögats främre del och den tunna hinna som täcker ögats främre del).


2. Vad du behöver veta innan du använder Verkazia

Använd inte Verkazia

- om du är allergisk mot ciklosporin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

- om du har haft eller har cancer i eller runt ögat

- om du har en ögoninfektion.

Varningar och försiktighet

Använd Verkazia enbart i ögonen enligt beskrivningen i avsnitt 3. Använd inte läkemedlet under längre tid än läkaren ordinerat.

Verkazia har inte studerats hos vuxna patienter.


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Verkazia:

- om du har haft en ögoninfektion eller misstänker att du har en ögoninfektion

- om du har någon annan ögonsjukdom

- om du använder kontaktlinser (Verkazia rekommenderas inte om man har kontaktlinser).

Barn och ungdomar

Verkazia ska inte användas till barn under 4 år.

Andra läkemedel och Verkazia

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Tala med läkaren om du använder ögondroppar som innehåller kortikosteroider (kortison) och som du tar samtidigt med Verkazia eftersom detta kan öka risken för lokala infektioner.


Om du använder Verkazia i längre tid än 12 månader ska du gå på läkarkontroll med jämna mellanrum, t.ex. var 3.e till var 6:e månad.


Om du använder andra ögondroppar ska det gå minst 15 minuter efter att du använde de andra ögondropparna innan du använder Verkazia.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Verkazia ska inte användas under graviditet. Om du kan bli gravid måste du använda preventivmedel medan du använder detta läkemedel.


Verkazia går sannolikt över i bröstmjölk i mycket små mängder. Om du ammar ska du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan se suddigt en stund efter att du har använt Verkazia ögondroppar, eller få andra problem med synen. Om detta händer ska du vänta tills synen har klarnat innan du kör bil eller använder maskiner.

3. Hur du använder Verkazia

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Om ett barn ska börja med Verkazia ska en vårdare hjälpa till, särskilt om barnet är under 10 år. Denne ska fortsätta övervaka barnet till barnet själv kan använda Verkazia korrekt utan hjälp.


Rekommenderad dos är en droppe Verkazia i varje drabbat öga fyra gånger dagligen (morgon, middag, eftermiddag och kväll). Använd Verkazia enligt läkarens ordination.


Bruksanvisning

Följ dessa anvisningar noga och fråga läkare eller apotekspersonal om det är något du inte förstår.


Bruksanvisning

1. Tvätta händerna.

2. Öppna aluminiumpåsen som innehåller fem endosbehållare.

3. Ta ut en endosbehållare ur aluminiumpåsen. Låt resten av behållarna ligga kvar i påsen.

4. Skaka endosbehållaren försiktigt.

5. Vrid av toppen (bild 1).

6. Dra ned det undre ögonlocket (bild 2).

7. Luta huvudet bakåt och titta upp i taket.

8. Tryck försiktigt ut en droppe av läkemedlet på ögat. Se till att spetsen på endosbehållaren inte rör vid ögat.

9. Blinka några gånger så att läkemedlet sprids ut över ögat.

10. När du har använt Verkazia ska du trycka lätt med fingret mot den inre ögonvrån bredvid näsan i 2 minuter (bild 3). Där finns en smal kanal som leder tårvätska från ögat ner i näsan. Genom att trycka här stänger du till öppningen till denna kanal. Det bidrar till att förhindra att Verkazia kommer ut i resten av kroppen.

11. Om du använder droppar i båda ögonen upprepar du punkt 6–9 i det andra ögat.

12. Kasta endosbehållaren så snart du har använt den, även om det fortfarande finns lite vätska kvar i den.


Om en droppe hamnar utanför ögat, försök igen.

Om du använt för stor mängd av Verkazia 

Om du har droppat in för mycket Verkazia sköljer du ögat med vatten. Droppa inte i fler droppar förrän det är dags för nästa ordinarie dos.

Om du har glömt att använda Verkazia

Om du har glömt att använda Verkazia fortsätter du med nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen. Använd inte mer än en droppe fyra gånger dagligen i det öga som ska behandlas.

Om du slutar att använda Verkazia

Om du slutar att använda Verkazia utan att tala med din läkare hålls inte din ögonallergi under kontroll och det kan leda till problem med synen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar av Verkazia har rapporterats:

De vanligaste biverkningarna uppkommer i och runt ögonen.


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

Smärta när dropparna droppas i ögat.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

Vanliga ögonbiverkningar:

Klåda, rodnad, irritation och obehag i eller runt ögat, inklusive en känsla av att ha fått in något i ögat. Ökat tårflöde från ögat och dimsyn när dropparna placeras i ögat. Svullet och rodnat ögonlock.


Vanliga biverkningar utanför ögat:

Övre luftvägsinfektion, hosta och huvudvärk.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

Svullet ögonlock och svullen bindhinna (tunn hinna som täcker ögats främre del). Bakterieinfektion i hornhinnan (genomskinlig hinna i ögats främre del). Ögoninfektion orsakad av herpes zoster-virus.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Verkazia ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen, aluminiumpåsen och endosbehållarna efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Får ej frysas.


Förvaras under 30 °C.


Förvara endosbehållarna i påsarna som skydd mot ljus och avdunstning.

Kasta den öppnade endosbehållaren omedelbart efter användningen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är ciklosporin. En milliliter Verkazia innehåller 1 mg ciklosporin.

-Övriga innehållsämnen är medellångkedjiga triglycerider, cetalkoniumklorid, glycerol, tyloxapol, poloxamer 188, natriumhydroxid (för att reglera pH) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Verkazia är en mjölkvit ögondroppsemulsion.


Det tillhandahålls i endosbehållare av lågdensitetspolyeten (LDPE).


En endosbehållare innehåller 0,3 ml ögondroppsemulsion.


Endosbehållarna är förpackade i en försluten aluminiumpåse.


Förpackningsstorlekar: 30, 60, 90 och 120 endosbehållare.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Finland


Tillverkare:

EXCELVISION

27 rue de la Lombardière

ZI la Lombardière

07100 Annonay

Frankrike


Santen Oy

Kelloportinkatu 1

33100 Tampere

Finland


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


Sverige

Santen Oy

Tel: +46 (0) 850598833


Denna bipacksedel ändrades senast 03/2020.

Hitta direkt i texten
Av