FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dupixent

Sanofi AB

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 300 mg
(klar till svagt opaliserande, färglös till svagt gul utan synliga partiklar)

Medel vid atopisk dermatit, astma och/eller kronisk rinosinuit med näspolyper

Aktiv substans:
ATC-kod: D11AH05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Dupixent

300 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
dupilumab

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Dupixent är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dupixent
3. Hur du använder Dupixent
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dupixent ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Dupixent är och vad det används för

Vad Dupixent är

Dupixent innehåller den aktiva substansen dupilumab.


Dupilumab är en monoklonal antikropp (en typ av specialiserat protein) som hindrar verkan av proteinerna interleukin (IL)-4 och IL-13. Båda spelar en viktig roll för orsakandet av tecken på och symtom av atopisk dermatit, astma, kronisk bihåleinflammation med näspolyper, prurigo nodularis och eosinofil esofagit.

 

Vad Dupixent används för

Dupixent används för att behandla vuxna och ungdomar i åldern 12 år och äldre med måttlig till svår atopisk dermatit, som även kallas atopiskt eksem. Dupixent används också för att behandla barn i åldern 6 månader till 11 år med svår atopisk dermatit. Dupixent kan användas enskilt eller tillsammans med eksemläkemedel som du stryker på huden.


Dupixent används också tillsammans med andra astmaläkemedel för underhållsbehandling av svår astma hos vuxna, ungdomar och barn 6 år och äldre vars astma inte kontrolleras av deras nuvarande astmaläkemedel (t.ex. kortikosteroider).


Dupixent används också tillsammans med andra läkemedel för underhållsbehandling av kronisk bihåleinflammation med näspolyper hos vuxna vars sjukdom inte kontrolleras med nuvarande läkemedel. Dupixent kan också minska behovet av att genomgå operation och användning av systemiska kortikosteroider.


Dupixent används också för att behandla vuxna med måttlig till svår prurigo nodularis, som även kallas kronisk prurigo nodularis. Dupixent kan användas enskilt eller tillsammans med läkemedel mot prurigo nodularis som du stryker på huden.


Dupixent används också för att behandla eosinofil esofagit hos vuxna och ungdomar från 12 år som väger minst 40 kg.


Hur Dupixent fungerar

Användning av Dupixent för atopisk dermatit (atopiskt eksem) kan förbättra hudens tillstånd och minska klåda. Dupixent har också visats lindra symtom på smärta, ångest och depression associerade med atopisk dermatit. Dessutom minskar Dupixent sömnstörningar och ger en förbättrad livskvalitet.


Dupixent hjälper till att förhindra svåra astmaattacker (exacerbationer) och kan förbättra andningen. Dupixent kan också hjälpa till att minska mängden av en annan grupp läkemedel du behöver för att kontrollera din astma, så kallade orala kortikosteroider, genom att förebygga svåra astmaattacker och förbättra andningen.


2. Vad du behöver veta innan du använder Dupixent

Använd inte Dupixent

 • om du är allergisk mot dupilumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om du tror att du kan vara allergisk, eller om du är osäker, fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Dupixent.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Dupixent.


Dupixent är inte ett akutläkemedel och ska inte användas för att behandla en plötslig astmaattack.

Varje gång du får en ny Dupixent-förpackning är det viktigt att du antecknar datum och satsnummer (som syns på förpackningen efter ”Lot”) och förvarar denna information på ett säkert ställe.


Allergiska reaktioner

 • I sällsynta fall kan Dupixent orsaka allvarliga biverkningar, såsom allergiska (överkänslighets-) reaktioner och anafylaktisk reaktion samt angioödem. Dessa reaktioner kan uppstå från minuter till upp till sju dagar efter administrering av Dupixent. Du måste vara uppmärksam på tecken på dessa tillstånd (t.ex. andningssvårigheter, svullnad i ansikte, läppar, mun, svalg eller tunga, svimning, yrsel, svimningskänsla (lågt blodtryck)), feber, allmän sjukdomskänsla, svullna lymfkörtlar, nässelutslag, klåda, ledvärk, hudutslag) när du tar Dupixent. Sådana tecken finns listade under ”Allvarliga biverkningar” i avsnitt 4.

 • Sluta använda Dupixent och meddela din läkare eller sök medicinsk hjälp omedelbart om du upptäcker några tecken på allergisk reaktion.


Eosinofila tillstånd

 • I sällsynta fall kan patienter som använder astmaläkemedel utveckla inflammation i blodkärl eller lungor på grund av en ökning av vissa vita blodkroppar (eosinofiler).

 • Det är inte känt om detta orsakas av Dupixent. Detta sker vanligtvis men inte alltid hos personer som också tar kortikosteroider som avslutas eller för vilken dosen sänks.

 • Tala omedelbart om för din läkare om du utvecklar en kombination av symtom som influensaliknande sjukdom, stickningar eller domningar i armar eller ben, försämring av lungsymtom och/eller hudutslag.

Parasitinfektioner (i tarmkanalen)

 • Dupixent kan försvaga din motståndskraft mot infektioner orsakade av parasiter. Om du redan har en parasitinfektion ska den behandlas innan du kan påbörja behandling med Dupixent.

 • Tala med din läkare om du har diarré, gaser, upprörd mage, smetig avföring och uttorkning, som kan vara tecken på parasitinfektion.

 • Om du bor i ett område där dessa infektioner är vanliga eller om du reser till ett sådant område bör du stämma av med din läkare.

Astma

Om du har astma och använder astmaläkemedel ska du inte ändra eller sluta med dem utan att diskutera med din läkare. Tala med din läkare innan du slutar med Dupixent eller om din astma förblir okontrollerad eller förvärras under behandlingen med detta läkemedel.


Ögonproblem

Tala med din läkare om du får nya eller förvärrade ögonproblem, inklusive ögonsmärta eller synförändringar.

Barn och ungdomar

 • Säkerheten och fördelarna med Dupixent är ännu inte kända hos barn under 6 månaders ålder med atopisk dermatit.

 • Säkerheten och fördelarna med Dupixent är ännu inte kända hos barn under 6 år med astma.

 • Säkerheten och fördelarna med Dupixent är ännu inte kända hos barn under 18 år med kronisk bihåleinflammation med näspolyper.

 • Säkerheten och fördelarna med Dupixent är inte kända hos barn under 18 år med prurigo nodularis.

 • Säkerheten och fördelarna med Dupixent är ännu inte kända hos barn under 12 år med eosinofil esofagit.

Andra läkemedel och Dupixent

Tala om för läkare eller apotekspersonal

 • om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

 • om du nyligen har fått eller snart ska få en vaccination.

Andra läkemedel vid astma

Sluta inte med eller minska dosen för dina astmaläkemedel, såvida inte din läkare har sagt åt dig att göra det.

 • Dessa läkemedel (i synnerhet de som kallas kortikosteroider) måste avbrytas gradvis.

 • Detta måste göras under direkt överinseende av din läkare och beroende av ditt svar på Dupixent.

Graviditet och amning

 • Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Effekten av detta läkemedel på gravida kvinnor är inte känd, därför bör Dupixent inte användas under graviditet om inte din läkare rekommenderar det.

 • Om du ammar eller planerar att amma, tala med din läkare innan du använder detta läkemedel. Du och din läkare ska tillsammans bestämma om du ska amma eller använda Dupixent. Du ska inte göra både och.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att Dupixent påverkar din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

Dupixent innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 300 mg dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3. Hur du använder Dupixent

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur mycket Dupixent du kommer få

Din läkare bestämmer vilken dos av Dupixent som är rätt för dig.


Rekommenderad dos hos vuxna med atopisk dermatit

Den rekommenderade dosen Dupixent för patienter med atopisk dermatit är:

 • En första dos på 600 mg (två 300 mg injektioner)

 • Följt av 300 mg givet varannan vecka genom subkutan injektion.


Rekommenderad dos hos ungdomar med atopisk dermatit

Den rekommenderade dosen Dupixent för ungdomar (12 till 17 år) med atopisk dermatit är baserad på kroppsvikt:

Patientens kroppsvikt

Initial dos

Efterföljande doser (varannan vecka)

mindre än 60 kg

400 mg (två 200 mg injektioner)

200 mg

60 kg eller mer

600 mg (två 300 mg injektioner)

300 mg

Rekommenderad dos hos barn i åldern 6 till 11 år med atopisk dermatit

Den rekommenderade dosen Dupixent för barn (6 till 11 år) med atopisk dermatit är baserad på kroppsvikt:

Patientens kroppsvikt

Initial dos

Efterföljande doser

15 kg till mindre än 60 kg

300 mg (en 300 mg injektion) dag 1, följt av 300 mg dag 15

300 mg var fjärde vecka*, med start 4 veckor efter dos dag 15

60 kg eller mer

600 mg (två 300 mg injektioner)

300 mg varannan vecka

* Dosen kan ökas till 200 mg varannan vecka baserat på läkares bedömning.


Rekommenderad dos hos barn i åldern 6 månader till 5 år med atopisk dermatit

Den rekommenderade dosen Dupixent för barn i åldern 6 månader till 5 år med atopisk dermatit är baserad på kroppsvikt:

Patientens kroppsvikt

Initial dos

Efterföljande doser

5 kg till mindre än 15 kg

200 mg (en 200 mg injektion)

200 mg var fjärde vecka

15 kg till mindre än 30 kg

300 mg (en 300 mg injektion)

300 mg var fjärde vecka

Rekommenderad dos hos vuxna och ungdomar med astma (12 år och äldre)

För patienter med svår astma som tar orala kortikosteroider eller för patienter med svår astma och samtidig måttlig till svår atopisk dermatit eller för vuxna med samtidig svår kronisk bihåleinflammation med näspolyper, är den rekommenderade dosen av Dupixent:

 • En första dos på 600 mg (två 300 mg injektioner)

 • Följt av 300 mg varannan vecka administrerad som subkutan injektion.

För alla andra patienter med svår astma är den rekommenderade dosen av Dupixent:

 • En första dos på 400 mg (två 200 mg injektioner)

 • Följt av 200 mg varannan vecka administrerad som subkutan injektion.

Rekommenderad dos hos barn med astma

Den rekommenderade dosen Dupixent för barn (6 till 11 år) med astma är baserad på kroppsvikt:

Patientens kroppsvikt

Initial dos och efterföljande doser

15 kg till mindre än 30 kg

300 mg var fjärde vecka

30 kg till mindre än 60 kg

200 mg varannan vecka

eller

300 mg var fjärde vecka

60 kg eller mer

200 mg varannan vecka

För patienter mellan 6-11 år med astma och samtidig svår atopisk dermatit kommer din läkare att bestämma vilken dos av Dupixent som är rätt för dig.


Rekommenderad dos hos vuxna med kronisk bihåleinflammation med näspolyper

För kronisk bihåleinflammation med näspolyper är den rekommenderade första dosen 300 mg följt av 300 mg varannan vecka administrerad som subkutan injektion.


Rekommenderad dos hos vuxna med prurigo nodularis

För patienter med prurigo nodularis är den rekommenderade dosen Dupixent:

 • En initial dos på 600 mg (två 300 mg injektioner)

 • Följt av 300 mg varannan vecka administrerad som subkutan injektion.

Rekommenderad dos hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre) med eosinofil esofagit

Vid eosinofil esofagit är den rekommenderade dosen Dupixent 300 mg varje vecka administrerad som subkutan injektion (för patienter som väger 40 kg eller mer).


Injicering av Dupixent

Dupixent ges genom injektion under huden (subkutan injektion). Du och din läkare eller sjuksköterska avgör tillsammans om du själv ska injicera Dupixent.


Innan du injicerar Dupixent själv måste du ha blivit ordentligt upplärd av din läkare eller sjuksköterska. Din vårdgivare kan också ge dig Dupixent efter att ha blivit upplärd av en läkare eller sjuksköterska.


Varje förfylld spruta innehåller en dos Dupixent (300 mg). Skaka inte den förfyllda sprutan.


Läs noggrant ”Användaranvisning” som finns i slutet av bipacksedeln innan du använder Dupixent.

Om du använt för stor mängd av Dupixent 

Om du använt för stor mängd Dupixent eller om dosen givits för tidigt, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du har glömt att använda Dupixent

Om du har glömt att injicera en dos Dupixent, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Dessutom,


Om ditt dosschema är varje vecka och du missar en dos Dupixent:

 • ge en Dupixent-injektion så snart som möjligt och starta ett nytt dosschema med injektion varje vecka från den tidpunkt du kommer ihåg att ta din Dupixent-injektion.

Om ditt dosschema är varannan vecka och du missar en dos Dupixent:

 • ge en Dupixent-injektion inom 7 dagar efter den missade dosen, fortsätt sedan med ditt ursprungliga schema.

 • om den missade dosen inte ges inom 7 dagar, vänta till nästa planerade dos för att ge injektionen av Dupixent.

Om ditt dosschema är var fjärde vecka och du missar en dos Dupixent:

 • ge en Dupixent-injektion inom 7 dagar efter den missade dosen, fortsätt sedan med ditt ursprungliga schema.

 • om den missade dosen inte ges inom 7 dagar, starta ett nytt dosschema med injektion var fjärde vecka från den tidpunkt du kommer ihåg att ta din Dupixent-injektion.

Om du slutar att använda Dupixent

Sluta inte att använda Dupixent utan att tala med din läkare först.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Dupixent kan orsaka allvarliga biverkningar, såsom sällsynta allergiska (överkänslighets-) reaktioner inkluderat anafylaktisk reaktion, serumsjuka och serumsjukeliknande reaktion. Tecken på dessa kan innefatta:

 • andningsproblem

 • svullnad i ansikte, läppar, mun, svalg eller tunga (angioödem)

 • svimning, yrsel, svimningskänsla (lågt blodtryck)

 • feber

 • allmän sjukdomskänsla

 • svullna lymfkörtlar

 • nässelutslag

 • klåda

 • ledvärk

 • hudutslag

Om du utvecklar en allergisk reaktion ska du sluta använda Dupixent och tala med din läkare direkt.


Andra biverkningar


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • reaktioner vid injektionsstället (t.ex. rodnad, svullnad, klåda, smärta, blåmärke)

 • rodnad och klåda i ögon

 • ögoninfektion

 • munsår (på läppar och hud)

 • ökat antal av en viss typ av vita blodkroppar (eosinofiler)

 • ledvärk (artralgi)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • svullnad i ansikte, läppar, mun, svalg eller tunga (angioödem)

 • klåda, rodnad och svullnad av ögonlock

 • inflammation i ögats hornhinna (ögats yttre klara skikt), ibland med dimsyn (keratit)

 • utslag eller rodnad i ansiktet

 • torrhet i ögonen

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • allvarliga allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner)

 • sår på ögats hornhinna (ögats yttre klara skikt), ibland med dimsyn (ulcerös keratit)

Ytterligare biverkningar hos barn 6 till 11 år med astma

Vanliga: springmaskinfektion (enterobiasis)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Dupixent ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i kylskåp (2° C till 8° C). Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Om nödvändigt kan den förfyllda sprutan tas ut från kylskåpet och förvaras i förpackningen i upp till 14 dagar i rumstemperatur vid högst 25° C, i skydd mot ljus. Datumet då förpackingen tas ut ur kylskåpet ska noteras på avsedd plats på ytterkartongen. Förpackningen måste kasseras om den förvarats utanför kylskåpet i över 14 dagar eller om utgångsdatumet har passerat.


Använd inte detta läkemedel om lösningen är grumlig, missfärgad eller innehåller partiklar. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är dupilumab.

 • Varje förfylld spruta innehåller 300 mg dupilumab i 2 ml lösning för injektionsvätska (injektion).

 • Övriga innehållsämnen är L-arginin monohydroklorid, L-histidin, L-histidin monohydroklorid monohydrat, polysorbat 80 (E 433), natriumacetattrihydrat, isättiksyra (E 260), sackaros, vatten för injektionsvätskor.

Dupixents utseende och förpackningsstorlekar

Dupixent är en klar till svagt opaliserande, färglös till svagt gul lösning i en förfylld spruta av glas med nålskydd.


Dupixent finns tillgänglig som 300 mg förfyllda sprutor i förpackningar som innehåller 1 eller 2 förfyllda sprutor eller i flerpack som innehåller 6 (3 förpackningar om 2) förfyllda sprutor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Sanofi Winthrop Industrie

82 avenue Raspail

94250 Gentilly

Frankrike


Tillverkare

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
1051 Boulevard Industriel,

76580 LE TRAIT,

FRANKRIKE


Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Brüningstrasse 50

Industriepark Hoechst

65926 FRANKFURT AM MAIN

TYSKLAND


Genzyme Ireland Limited

IDA Industrial Park

Old Kilmeaden Road

Waterford

Irland


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00


Denna bipacksedel ändrades senast 2024-04-19

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Användaranvisning

Dupixent 300 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta med nålskydd

dupilumab


Delarna av den förfyllda Dupixent-sprutan med nålskydd visas i denna bild.


Sprutans delar


Viktig information

Denna produkt är en förfylld spruta för engångsbruk. Den innehåller 300 mg Dupixent för injektion under huden (subkutan injektion).


Du får inte försöka ge dig själv eller någon annan en injektion om du inte har blivit upplärd av vårdpersonal. För ungdomar i åldern 12 år och äldre rekommenderas det att Dupixent administreras av eller under överinseende av en vuxen. För barn yngre än 12 år ska Dupixent ges av en ansvarig vuxen.


 • Läs alla instruktioner noggrant innan sprutan används.

 • Stäm av med vårdpersonalen hur ofta du behöver ta läkemedlet.

 • Be vårdpersonalen visa dig hur sprutan används på rätt sätt innan du injicerar första gången.

 • Byt injektionsställe varje gång du injicerar.

 • Använd inte sprutan om den har tappats på en hård yta eller skadats.

 • Använd inte sprutan om nållocket saknas eller inte sitter på ordentligt.

 • Rör inte kolvstången förrän du är redo att injicera.

 • Injicera inte genom kläder.

 • Ta inte bort några luftbubblor från sprutan.

 • För att förhindra olyckor där någon skadas av nålen har varje förfylld spruta ett nålskydd som automatiskt aktiveras för att skydda nålen efter att du har givits injektionen.

 • Dra aldrig tillbaka kolvstången.

 • Återanvänd inte sprutan.

Hur Dupixent ska förvaras


 • Förvara sprutan (sprutorna) utom räckhåll för barn.

 • Förvara oanvända sprutor i originalförpackningen och förvara dem i kylskåp mellan 2 °C och 8 °C.

 • Förvara inte Dupixent i rumstemperatur (<25 °C) i mer än 14 dagar. Om du behöver ta ut kartongen ur kylskåpet permanent ska du skriva ner datum för uttag ur kylskåpet på avsedd plats på kartongen, och använda Dupixent inom 14 dagar.

 • Skaka inte sprutan.

 • Värm inte sprutan.

 • Frys inte sprutan.

 • Placera inte sprutan i direkt solljus.

Steg 1: Plocka ut


Plocka ut sprutan ur kartongen genom att hålla på mitten av sprutan.

varning

Ta inte av nållocket förrän du är redo att injicera.

varning

Använd inte sprutan om den har tappats på en hård yta eller skadats.

ta ur kartong


Steg 2: Förbered


Försäkra dig om att du har följande:

 • den förfyllda sprutan med Dupixent

 • 1 desinficerande servett*

 • 1 bomullstuss eller kompress*

 • en sticksäker behållare* (se steg 12)

*Ingår inte i kartongen.


Titta på etiketten:

 • Kontrollera utgångsdatumet.

 • Kontrollera att du har korrekt produkt och dos.

varning

Använd inte sprutan om utgångsdatumet är passerat.

varning

Förvara inte Dupixent i rumstemperatur i mer än 14 dagar.

utgångsdatum

Steg 3: Granska


Titta på läkemedlet genom fönstret på sprutan:


Kontrollera om vätskan är klar och färglös till svagt gul.


Obs: Du kan se en luftbubbla, det är normalt.

varning

Använd inte sprutan om vätskan är missfärgad eller grumlig, eller om den innehåller flagor eller partiklar.

fönster


Steg 4: Vänta 45 minuter


Lägg sprutan på ett plant underlag i minst 45 minuter och låt den uppnå rumstemperatur av sig själv.

varning

Värm inte sprutan i en mikrovågsugn, varmt vatten eller i direkt solljus.

varning

Placera inte sprutan i direkt solljus.

varning

Förvara inte Dupixent i rumstemperatur i mer än 14 dagar.

vänta 45 min


Steg 5: Välj


Välj ett injektionsställe.

 • Du kan injicera i låret eller magen, förutom området 5 cm närmast naveln.

 • Om någon annan ger dig injektionen kan de även använda din överarm.

 • Byt injektionsställe för varje injektion.

varning

Injicera inte hud som är öm, skadad eller har blåmärken eller ärr.

injektionsställe


Steg 6: Rengör


Tvätta händerna.


Rengör injektionsstället med en desinficerande servett.


Låt huden torka innan injektionen.


varning

Rör inte injektionsstället igen och blås inte på det innan injektionen.

desinficera


Steg 7: Dra


Håll sprutan på mitten med nålen pekandes från dig själv och dra av nållocket.

varning

Sätt inte tillbaka nållocket.

varning

Rör inte nålen.

Injicera läkemedlet omedelbart efter att nållocket tagits av.

ta av nållocket


Steg 8: Nyp


Nyp ett hudveck vid injektionsstället, som bilden visar.

nyp

Steg 9: Stick in

Stick in nålen fullständigt i hudvecket med en vinkel på ungefär 45°.

stick in nålen

Steg 10: Tryck


Nyp lösare. Tryck ner kolvstången långsamt och stadigt så långt som det går tills sprutan är tom.


Obs: Du kommer känna ett visst motstånd. Det är normalt.

tryck

Steg 11: Släpp och dra ut


Lyft tummen för att lossa kolven tills nålen är täckt av nålskyddet och ta bort sprutan från injektionsstället.


Tryck försiktigt en bomullstuss eller kompress mot injektionsstället om det syns något blod.

varning

Sätt inte tillbaka nållocket på nålen.

varning

Gnugga inte huden efter injektionen.

Släpp och dra ut

Steg 12: Släng


Släng sprutan och nållocket i en sticksäker behållare.

varning

Sätt inte tillbaka nållocket på nålen.

Förvara alltid behållaren utom räckhåll för barn.

Släng i en sticksäker behållare

Hitta direkt i texten
Av