FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pantoprazol Orion

Orion Pharma

Enterotablett 40 mg
(Gula, ovala, bikonvexa tabletter)

Medel vid syrarelaterade sympton, protonpumpshämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: A02BC02
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Pantoprazol Orion

20 mg Pantoprazol
pantoprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <ta> <använda> detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till <läkare> <,> <eller> <apotekspersonal> <eller sjuksköterska>.

- <Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.>

- Om du får biverkningar, tala med <läkare> <,> <eller> <apotekspersonal> <eller sjuksköterska>. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pantoprazol Orion är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Pantoprazol Orion
3. Hur du använder Pantoprazol Orion
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pantoprazol Orion ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pantoprazol Orion är och vad det används för

 

Pantoprazol Orion innehåller den aktiva substansen pantoprazol. Pantoprazol är en "selektiv protonpumpshämmare" som minskar mängden syra som bildas i din magsäck. Det används för behandling av syra-relaterade sjukdomar i magsäck och tarm.


Pantoprazol Orion används för att behandla

 • vuxna och barn över 12 år med

  • refluxesofagit. En inflammation i matstrupen åtföljt av sura uppstötningar.

 • vuxna med

  • infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylori hos patienter med sår i tolvfingertarm och magsäck i kombination med två antibiotika (utrotningsterapi). Syftet är att få bort bakterien och på så sätt minska risken för att såren ska återkomma.

  • sår i magsäcken och tolvfingertarmen

  • Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd med för mycket syra i magsäcken.

  Panotprazol som finns i Pantoprazol Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Pantoprazol Orion

Använd inte Pantoprazol Orion

 • om du är allergisk mot pantoprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

  • om du har allvarliga leverproblem. Tala om för din läkare om du någonsin har haft problem med din lever. Din läkare kommer då att kontrollera dina leverenzymer oftare, särskilt om du tar Pantoprazol Orion som långtidsbehandling. Om leverenzymerna ökar ska behandlingen avbrytas.

  • om du behöver ta så kallade NSAID-läkemedel (mot t.ex. inflammation och smärta) regelbundet och får Pantoprazol Orion därför att du har en ökad risk för mag- eller tarmkomplikationer. Eventuell ökad risk kommer att utredas med avseende på dina personliga riskfaktorer som din ålder (över 65 år), tidigare sår i magsäck eller tolvfingertarm eller blödning i mage eller tarm.

  • om du har minskad möjlighet att lagra vitamin B12 i kroppen eller riskfaktorer för minskad vitamin B12 och får pantoprazol som långtidsbehandling. Som med alla läkemedel som minskar syramängden kan pantoprazol leda till minskad absorption av vitamin B12.

  • om du samtidigt med pantoprazol använder HIVproteashämmare, t.ex. atazanavir (för behandling av HIVinfektion), bör du tala med din läkare för särskild rådgivning.

  • användning av protonpumpshämmare som pantoprazol och särskilt över en period på mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteorider eftersom de kan öka risken för benskörhet.

  • om du använder Pantoprazol Orion i mer än tre månader kan mängden magnesium i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, tillstånd av oklarhet om tid och rum, kramper, yrsel eller snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta omedelbart läkare. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan behöva kontrollera magnesiumnivån i blodet med regelbundna blodprov.

  • om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med något läkemedel liknande Pantoprazol Orion som minskar magsyran.

  • om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Pantoprazol Orion. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverknigar, som ledsmärta.

  • om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).

Tala omedelbart om för din läkare, innan eller efter du tar detta läkemedel, om du märker något av följande symtom, som kan vara ett tecken på någon annan, allvarligare sjukdom.

 • oavsiktlig viktminskning

 • kräkningar, särskilt om det händer upprepade gånger

 • blodiga kräkningar, det kan se ut som mörkt, malt kaffe i kräket

 • du märker blod i avföringen, som kan ha ett svart eller tjärliknande utseende

 • svårighet att svälja eller smärta när du sväljer

 • du ser blek ut och känner dig svag (blodbrist)

 • bröstsmärta

 • magsmärta

 • allvarlig och/eller ihållande diarré, då man funnit ett samband mellan detta läkemedel och en liten ökning av smittsam diarré.

Din läkare kan besluta att du behöver genomgå några undersökningar för att utesluta allvarlig sjukdom eftersom pantoprazol också kan lindra symtom på cancer och skulle kunna försena en sådan diagnos. Om dina symtom kvarstår trots din behandling ska ytterligare undersökningar övervägas.


Om du tar Pantoprazol Orion som långtidsbehandling (längre än 1 år) kommer din läkare troligen att kalla dig till regelbundna kontroller. Vid varje läkarbesök ska du berätta om nya och ovanliga symtom och sjukdomshändelser.

Barn och ungdomar

Pantoprazol Orion är inte rekommenderat för barn eftersom det saknas data avseende säkerhet och effekt för barn under 12 år.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Det finns endast en begränsad mängd data från användning av pantoprazol hos gravida kvinnor. Utsöndring i bröstmjölk har rapporterats.

Du ska endast använda detta läkemedel under graviditet och amning, om din läkare anser att fördelarna för dig överväger den eventuella risken för fostret eller barnet.


Körförmåga och användning av maskiner

Pantoprazol Orion förväntas inte ha effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Om du uppelever biverkningar som yrsel och biverkningar som yrsel och synstörningar, ska du inte köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbetet som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dess avseenden är anvnändning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.3. Hur du använder Pantoprazol Orion

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och ungdomar över 12 år

 • För behandling av refluxesofagit

Den rekommenderade dosen är en 40 mg tablett dagligen. Din läkare kan öka dosen till två tabletter per dag. Den rekommenderade behandlingsperioden för refluxesofagit är vanligtvis 4 till 8 veckor. Din läkare informerar dig om hur länge du ska ta läkemedlet.


Vuxna

 • För behandling av en infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylori hos patienter med sår i tolvfingertarm eller magsäck i kombination med två olika antibiotika)

En 40 mg pantoprazoltablett två gånger per dag plus två antibiotikatabletter av endera amoxicillin, klaritromycin och metronidazol (eller tinidazol), som ska tas två gånger per dag tillsammans med pantoprazoltabletten. Ta första pantoprazoltabletten en timme före frukost och den andra pantoprazoltabletten en timme före kvällsmaten. Följ läkarens instruktioner och läs bipacksedlarna för de antibiotika du ska ta. Vanlig behandlingstid är en till två veckor.

 • För behandling av sår i tolvfingertarm och magsäcken

Den rekommenderade dosen är en 40 mg tablett dagligen. Dosen kan dubblas, efter instruktioner från din läkare. Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta medicinen. Vanligtvis behandlas sår i magäscken i 4 till 8 veckor. Behandlingsperioden för sår i tolvfingertarmen är vanligtvis 2 till 4 veckor.

 • För långtidsbehandling av Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd där för mycket syra bildas i magsäcken

Rekommenderad startdos är vanligtvis två 40 mg tabletter dagligen. Ta de två tabletterna en timme före en måltid. Din läkare kan senare ändra dosen beroende på hur mycket syra som bildas i din magsäck. Om du ska ta fler än två tabletter dagligen ska dessa tas två gånger per dag.


Om din läkare skriver ut en daglig dos på mer än fyra 40 mg tabletter per dag ska du få instruktioner om exakt när du ska sluta ta medicinen.


Patienter med njurproblem

Om du har njurproblem ska du inte ta Pantoprazol Orion mot bakterien Helicobacter pylori.

Patienter med leverproblem

Om du har svåra leverproblem ska du inte ta mer än en 20 mg tablett per dag.


Om du har måttliga till svåra leverproblem ska du inte ta Pantoprazol Orion mot bakterien Helicobacter pylori.


Hur du tar Pantoprazol Orion

Ta tabletten en timme för en måltid utan att tugga eller krossa den. Svälj tabletten hel med vatten


Användning för barn och ungdomar

Dessa tabletter rekommenderas inte till barn under 12 år.


Om du använt för stor mängd av Pantoprazol Orion 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Det finns inga kända symtom på överdosering.


Om du har glömt att använda Pantoprazol Orion

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa dos vid vanlig tidpunkt.


Om du slutar att använda Pantoprazol Orion

Sluta inte ta dessa tabletter utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tala omedelbart om för läkare eller kontakta akutmottagningen på närmaste sjukhus om du får någon av följande allvarliga biverkningar. Sluta omedelbart ta läkemedlet, men ta med dig den här bipacksedeln och/eller tabletterna.


 • Allvarliga, allergiska reaktioner (sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Överkänslighetsreaktioner, så kallade anafylaktiska reaktioner, anafylaktisk chock och angioödem. Typiska symtom är: svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga och/eller hals, som kan leda till sväljningsbesvär eller andningsbesvär, nässelfeber, svår yrsel med mycket snabba hjärtslag och kraftig svettning.

 • Allvarliga hudreaktioner (ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data): utslag med svullnad, blåsbildning eller fjällning av huden, hudlossning och blödning runt ögon, näsa, mun eller könsorgan och snabb försämring av din allmänna hälsa, eller utslag om du vistas ute i solen.

 • Andra allvarliga reaktioner (ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data): gulfärgning av huden och ögonen (på grund av svår leverskada) eller njurproblem som smärta vid urinering och smärta i nedre delen av ryggen med feber.

Andra biverkningar är:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Godartade polyper i magsäcken.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, kräkningar, uppblåsthet och gasbildning, förstoppning, muntorrhet, magont och obehag, ökning av leverenzymer i blodprov, hudutslag, exantem (likformiga utslag/prickar), sårigt utslag (eruption), klåda, höft-, handleds eller kotfraktur, känsla av svaghet eller utmattning eller allmän sjukdomskänsla.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • Hög feber och kraftig minskning av granulära vita blodkroppar i blodomloppet (ses i blodprov), ökning av blodfetter (ses i blodprov), viktförändringar, depression, förändring eller total förlust av smaksinne, synstörningar som dimsyn, ökning av bilirubinnivåer i blodet (ses i blodprov), nässelfeber, ledvärk, muskelvärk, förstorade bröst hos män, ökad kroppstemperatur, svullnad i armar och ben.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Minskat antal blodplättar, vilket kan leda till fler blödningar eller blåmärken än normalt, minskat antal vita blodkroppar, vilket kan leda till tätare infektioner, samtidig onormal minskning av antalet röda och vita blodkroppar samt blodplättar (ses i blodprov), tillstånd av oklarhet om tid och rum (desorientering).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

 • Minskad mängd natrium i blodet, minskad mängd magnesium i blodet (se avsnitt 2 Varningar och försiktighet), hallucinationer, förvirring (speciellt hos patienter som tidigare haft dessa symtom), krypningar, stickningar, domningar eller brännande känsla, hudutslag, eventuellt med smärta i lederna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan) Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemdels säkerhet


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se5. Hur Pantoprazol Orion ska förvaras

Förvaras vid högst 30° C.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten, kartongen eller blistret efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista i dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är pantoprazol. Varje tablett innehåller pantoprazolnatriumseskvihydrat motsvarande 40 mg pantoprazol.

 • Övriga innehållsämnen är
  Kärna: mannitol (E 421), krospovidon, vattenfri natriumkarbonat, hydroxipropylcellulosa, kalciumstearat
  Dragering:
  metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1), hypromellos, trietylcitrat, gul järnoxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Enterotablett.


Gula, ovala, bikonvexa tabletter, 11,9 mm x 6,2 mm.


Förpackningsstorlekar:

7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 98, 100 och 500 enterotabletter i blisterförpackning.

14, 56, 60, 98, 100, 140 och 500 enterotabletter i plastburk.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

Orion Pharma AB, Danderyd

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-11-20

Hitta direkt i texten
Av