FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Folvidon

Circius Pharma

Tablett 1 mg
(Gula till gulorange, prickiga, runda tabletter med brytskåra, märkta med ”1”. Diameter 8 mm.)

Folsyra och derivat

Aktiv substans:
ATC-kod: B03BB01
Läkemedel från Circius Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Folvidon

1 mg tabletter
folsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Folvidon  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Folvidon
3. Hur du använder Folvidon
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Folvidon  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Folvidon  är och vad det används för

 

Folvidon tabletter innehåller folsyra, ett B-vitamin som krävs för normal blodbildning. I de flesta fall får man tillräckling mängd folsyra via födan, men vid vissa tillstånd behövs ett extra tillskott. Långvarig brist på folsyra kan yttra sig som en speciell sorts blodbrist.

Folvidon ges för att bota eller förebygga folsyrabrist. Folsyrabrist kan exempelvis uppkomma vid behandling med vissa läkemedel och vid vissa tarmsjukdomar eller andra tillstånd då man inte kan tillgodogöra sig folsyra i kosten. Extra tillskott av folsyra kan behövas under graviditet och amning.

Folsyra som finns i Folvidon kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Folvidon

Använd inte Folvidon

 • om du är allergisk mot folsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

 • Använd inte Folvidon utan läkares ordination, eftersom folsyra kan dölja brist på vitamin B12.

 • Folvidon bör användas med försiktighet vid vissa tumörsjukdomar. Rådgör med din läkare om du behandlas för någon tumörsjukdom innan du börjar använda Folvidon.

Andra läkemedel och Folvidon

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

Detta gäller särskilt om du använder vissa läkemedel mot epilepsi, depression eller diabetes, samt kolestyramin (mot höga blodfetter), p-piller, levodopa (vid Parkinsons sjukdom) och vissa antibiotika.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Går över i modersmjölken men påverkar troligen inte barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Folvidon påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


3. Hur du använder Folvidon

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar och endast på läkares ordination, eftersom folsyra kan dölja brist på vitamin B12. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Doseringen av Folvidon är olika beroende av vad du behandlas för. Dos och behandlingstid bestäms av din läkare.

 • Rekommenderad dos vid förebyggande av folsyrabrist hos vuxna: 1 tablett dagligen.

 • Rekommenderad dos vid konstaterad folsyrabrist hos vuxna: 2 tabletter 2-3 gånger per dag i ca 2 veckor. Därefter kan dosen vanligtvis minskas till 1 tablett dagligen.

 • Rekommenderad dos vid folsyrabrist hos barn 10-18 år: 1 tablett dagligen.

 • Vid förebyggande behandling före och under graviditet samt under amning ska Folvidon tas enligt läkares föreskrift.

Om du använt för stor mängd av Folvidon  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Folvidon

Om du glömmer att ta en dos ska du bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att använda Folvidon

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Klåda, hudutslag, nässelfeber.

Ingen känd frekvens (förekomst kan inte beräknas från tillgängliga data): Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Folvidon  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25° C.


Används före utgångsdatum som anges på burken. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är folsyra. En tablett innehåller 1 mg folsyra.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat, kalciumvätefosfatdihydrat, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Folvidon 1 mg är en gul till gulorange, prickig, rund tablett. Den har brytskåra och är markerad med siffran”1”.


Tabletten kan delas i två lika stora delar.


Folvidon 1 mg tabletter finns i burk med 100 och 1000 (för dosdispensering) tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Circius Pharma AB

Södra Långebergsgatan 34-36

436 32 Askim

Tel: 031-818400

e-post: info@circiuspharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-10-15

Hitta direkt i texten
Av