Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Oviderm

Galenica

Kräm 250 mg/g
(Vit, luktfri kräm.)

Hudskyddande och uppmjukande medel. Övriga hudskyddande och uppmjukande medel.

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Galenica omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Oviderm

250 mg/g kräm
propylenglykol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Oviderm  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Oviderm
3. Hur du använder Oviderm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Oviderm  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Oviderm  är och vad det används för

 

Oviderm är en mjukgörande kräm som innehåller den aktiva substansen propylenglykol (25 %). Propylenglykol har vattenbindande egenskaper och viss antimikrobiell effekt mot vissa bakterier och svampar.


Oviderm används för behandling av torr hud hos vuxna och barn.


Propylenglykol som finns i Oviderm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Oviderm

Använd inte Oviderm

  • om du är allergisk mot propylenglykol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Använd inte Oviderm

  • på brännskadad hud

  • i hörselgången eftersom propylenglykol kan skada örat

Graviditet, amning och fertilitet

Det finns inga kända risker vid användning under graviditet.


Använd inte Oviderm på eller omkring bröstvårtorna vid amning för att undvika att barnet oavsiktligt får i sig läkemedlet.

Oviderm innehåller cetostearylalkohol

Kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).


3. Hur du använder Oviderm

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Vuxna och barn

Krämen ska smörjas på huden vid behov, med fördel flera gånger dagligen och alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket kräm som huden kan ta upp utan att kännas kladdig.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Övergående sveda, klåda, stickningar och rodnad av huden.

  • Allergiska reaktioner.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Oviderm  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på tuben och kartongen eller på burken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är propylenglykol. 1 gram kräm innehåller 250 mg propylenglykol.

  • Övriga innehållsämnen är kokosolja, cetostearylalkohol, stearinsyra, makrogolstearat, glycerolmonostearat, natriumcitrat, vattenfri citronsyra, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Oviderm är en vit, luktfri kräm. Den finns tillgänglig i plasttub (100 g) eller plastburk med pump (500 g).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Galenica AB

P A Hanssons väg 41

205 12 Malmö

Sverige


Tillverkare

Bioglan AB

Borrgatan 31

211 24 Malmö

Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-09-26

Hitta direkt i texten
Av