Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Oviderm

Galenica

Kräm 250 mg/g
(Vit, luktfri kräm.)

Hudskyddande och uppmjukande medel. Övriga hudskyddande och uppmjukande medel.

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Galenica omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-03-02.

Indikationer

Oviderm används för behandling av torr hud.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Förteckning över hjälpämnen.

Dosering

Dosering


Vuxna (inklusive äldre), ungdomar och barn:

Krämen kan appliceras vid behov, med fördel flera gånger dagligen och alltid efter kontakt med vatten.


Administreringssätt

Kutan användning.

Varningar och försiktighet

Oviderm ska inte användas på brännskadad hud. Toxiska effekter (hyperosmolalitet, metabolisk acidos) har rapporterats efter kutan administrering av stora mängder beredningar innehållande propylenglykol. Det har främst setts vid behandling av omfattande brännskador. Barn tycks vara känsligare än vuxna.


Undvik applicering i hörselgången eftersom propylenglykol kan vara ototoxiskt.


Oviderm innehåller cetostearylalkohol, som kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontaktdermatit).

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

För att inte utsätta barnet för onödigt oralt intag av propylenglykol ska Oviderm inte användas på eller omkring bröstvårtorna vid amning.

Fertilitet

Inga kända risker.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Biverkningarna presenteras enligt MedDRA klassificering av organsystem inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad:

Mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100 till <1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000 till < 1/100), sällsynta (≥1/10 000 till < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Klassificering av organsystem

Biverkningar

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Övergående sveda, klåda, stickningar och rodnad.

Allergiska reaktioner.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Ej relevant.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism och farmakodynamisk effekt

Oviderm innehåller 25% propylenglykol i en mjukgörande krämbas med ett fettinnehåll på 20%.

Propylenglykol har keratolytiska och vattenbindande egenskaper. De vattenbindande egenskaperna resulterar i en fuktgivande effekt som förhindrar xeros. Viss antimikrobiell effekt har uppvisats mot vissa bakterier och jästsvampar, i synnerhet Malassezia furfur.

Krämbasen har mjukgörande och skyddande egenskaper.

Farmakokinetik

Ej relevant.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska uppgifter.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 gram kräm innehåller 250 mg propylenglykol.


Hjälpämne med känd effekt

50 mg cetostearylalkohol per gram kräm.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se Förteckning över hjälpämnen.


Förteckning över hjälpämnen

Kokosolja, raffinerad

Cetostearylalkohol

Stearinsyra

Makrogolstearat

Glycerolmonostearat

Natriumcitrat (för pH-justering)

Citronsyra, vattenfri (för pH-justering)

Renat vatten

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Kräm 250 mg/g Vit, luktfri kräm.
100 gram plasttub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
500 gram plastburk m. pump, receptfri, 197:75, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av