Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Naproxen ABECE

MiljöinformationFörmånsstatus
Evolan

Tablett 250 mg
(Rund, gul, flat tablett med fasad kant. Diameter 10 mm och märkt “250” på ena sidan och en skåra på den andra sidan.)

Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel, NSAID

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AE02
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Naproxen ABECE

250 mg tabletter
naproxen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonal om du behöver mer infromation eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar med migrän och 5 dagar vid smärta.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Naproxen ABECE  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Naproxen ABECE
3. Hur du använder Naproxen ABECE
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Naproxen ABECE  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Naproxen ABECE  är och vad det används för

 

Naproxen Abece är ett inflammationsdämpande och smärtstillande läkemedel. Naproxen Abece tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel). Dessa verkar genom att minska bildandet av s.k. prostaglandiner som orsakar smärta och inflammation i kroppen.


Naproxen Abece används vid tillfällig lätt till måttlig akut smärta, t.ex. huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggvärk samt menstruationssmärtor hos vuxna och ungdomar från 12 år.


Naproxen Abece kan även användas vid akuta anfall av migrän hos vuxna.

Naproxen som finns i Naproxen Abece kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Naproxen ABECE

Använd inte Naproxen ABECE

 • om du är allergisk mot naproxen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tidigare har fått allergiska reaktioner såsom astma, snuva eller hudutslag när du har tagit smärtstillande medel innehållande acetylsalisylsyra eller andra läkemedel mot smärta/inflammation inom gruppen NSAID

 • om du har ökad blödningsbenägenhet

 • om du har eller har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår

 • om du har fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med naproxen eller liknande preparat

 • om du har svår lever- eller njursjukdom

 • om du har svår hjärtsvikt

 • under graviditetens sista tre månader

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Naproxen Abece.

Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas.


Tala med din läkare innan du börjar använda Naproxen Abece om du har eller har haft någon av följande sjukdomar:

 • inflammatoriska tarmsjukdomar (såsom ulcerös kolit, Crohns sjukdom)

 • sjukdomar med ökad blödningsbenägenhet

 • SLE (bindvävssjukdom)

 • astma

 • nedsatt njurfunktion eller leverfunktion

 • hjärtsvikt

 • högt blodtryck

 • magsår eller tolvfingertarmsår

Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.


Särskilt i början av behandlingen skall patienter som tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, kontakta läkare vid symtom från buken.


Naproxen Abece kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Naproxen Abece och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.


Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.


Naproxen kan tillfälligt försvåra möjligheten att bli gravid under pågående användning. Rådgör med din läkare om du planerar graviditet eller om du har problem att bli gravid se Graviditet, amning och fertilitet).


Läkemedel som Naproxen Abece kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid (se Hur du använder Naproxen Abece).


Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du tror att du har ökad risk för dessa tillstånd (till exempel om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker).

Barn och ungdomar

Barn under 12 år eller som väger under 50 kg ska inte behandlas med Naproxen Abece.

Andra läkemedel och Naproxen ABECE

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Naproxen Abece, till exempel läkemedel mot:

 • blodpropp (t ex tiklopidin, warfarin, klopidogrel, acetylsalicylsyra)

 • bipolär sjukdom (litium)

 • cancer och rubbning i immunsystemet (metotrexat)

 • högt blodtryck och hjärtsvikt (s.k. betareceptor­blockerande läkemedel, ACE-hämmare, angiotensin II antagonister, diuretika)

 • avstötning av organ efter transplantation (immunsuppressiva läkemedel t ex ciklosporin, takrolimus)

 • gikt (probenecid)

 • depression (s.k. SSRI-läkemedel, t ex fluoxetin, sertralin, paroxetin ecitalopram, citalopram)

 • smärta såsom acetylsalicylsyra, ibuprofen och diklofenak

 • svullnad och inflammation såsom prednisolon och dexametason

Naproxen ABECE med mat, dryck och alkohol

Effekten minskar inte men kan fördröjas något om Naproxen Abece tas tillsammans med föda.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.

Gravida kvinnor ska inte använda Naproxen Abece under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Naproxen Abece skall undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Naproxen kan göra det svårare att bli gravid. Du bör informera din läkare om du planerar att bli gravid eller om du har problem att bli gravid.


Naproxen passerar över i bröstmjölk, och bör därför inte användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Naproxen Abece kan reaktionsförmågan nedsättas hos vissa personer. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Naproxen ABECE innehåller laktosmonohydrat

Läkemedelet innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Naproxen ABECE

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och ungdomar från 12 år som väger över 50 kg: 

Tillfällig smärta

1 tablett (250 mg) vid behov, dock högst 2 tabletter (500 mg) per dygn. Kontakta läkare om Naproxen Abece inte har hjälpt mot din smärta inom 5 dagar.


Vuxna:

Vid akuta anfall av migrän

3 tabletter (750 mg) vid tecken på begynnande anfall, därefter 1 tablett (250 mg) vid behov, dock högst 5 tabletter (1250 mg) första dygnet. Kontakta läkare om Naproxen Abece inte har hjälpt mot din migrän inom 3 dagar.


Skåran är inte avsedd för delning av tabletten.

Om du använt för stor mängd av Naproxen ABECE  

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Naproxen ABECE

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Naproxen Abece och uppsök omedelbart läkare eller akutmottagning om du upplever följande symtom:

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter.

 • extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier.

 • feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa.

Dessa är sällsynta biverkningar men kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1av 10 användare):

 • magsmärtor

 • halsbränna

 • illamående

 • diarré

 • förstoppning

 • inflammation i munnen

 • hudutslag

 • ytliga sår i huden

 • dåsighet, huvudvärk

 • yrsel

 • törst

 • svettningar

 • öronsusningar

 • synstörningar

 • vätskeansamling i kroppen (ödem)

 • hjärtklappning

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1av 100 användare):

 • andnöd

 • astma

 • nässelutslag

 • hudförändringar (ökad pigmentering eller blåsor) på grund av en ökad ljuskänslighet

 • inflammation och sår i munnen

 • inflammation i magsäckens slemhinna

 • magblödning och magsår

 • feber

 • håravfall

 • leverpåverkan

 • njurpåverkan

 • hörselnedsättning

 • insomningssvårigheter

 • koncentrationssvårigheter

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1av 10 000 användare):

 • kramper

 • muskelsvaghet

 • blodbildsförändringar

 • ”Brustet magsår”

 • inflammation i tjocktarmen

 • kräkningar

 • inflammation i matstrupen

 • gasbildning

 • inflammation i magsäckens slemhinna

 • inflammation i bukspottkörteln

 • allvarliga hudreaktioner med inflammation och hög feber

 • lunginflammation

 • inflammation i levern

 • blod i urinen eller avföringen

 • minnesstörningar

 • depression

 • mardrömmar

 • muskelsmärtor

 • lätt oro

 • hjärnhinneinflammation

 • kärlväggsinflammation

 • hjärtsvikt

 • förhöjt blodtryck

 • vätskeansamling i lungorna

 • förhöjda mängder kalium i blodet

 • försämring av kolit och Chron´s sjukdom

Några enstaka fall av förhöjda leverenzymvärden är kända.

Naproxen Abece förlänger blödningstiden.

I sällsynta fall förekommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor.

Läkemedel som Naproxen Abece kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Naproxen ABECE  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och efter EXP på blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är naproxen. 1 tablett innehåller 250 mg.

Övriga innehållsämnen är hydroxipropylcellulosa, mikrokristallin cellulosa, magnesiumtrisilikat, kroskarmellosnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, laktosmonohydrat, magnesiumstearat och gul järnoxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är runda, gula och flata med fasad kant. Diameter 10 mm och märkt “250” på ena sidan och en skåra på den andra sidan. Skåran är inte avsedd för delning av tabletten.


Förpackningsstorlekar: 10 och 20 tabletter (tryckförpackningar).


Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd


Tillverkare

S.C. Santa S.A.

St. Carpatilor nr 60 obietiv nr 47/48/58

Brasovjud. Brasov

Rumänien


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-09-03

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av