Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ondexxya

Portola Netherlands

Pulver till infusionsvätska, lösning 200 mg
(vitt till benvitt frystorkat pulver)

Medel vid förgiftningar

Aktiv substans:
ATC-kod: V03AB38
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Portola Netherlands omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.

Ondexxya 

200 mg pulver till infusionsvätska, lösning
andexanet alfa

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Observera att detta läkemedel i huvudsak används i akutsituationer och läkaren har beslutat att du behöver det.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ondexxya  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Ondexxya
3. Hur Ondexxya används
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ondexxya  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ondexxya  är och vad det används för

Ondexxya innehåller det aktiva innehållsämnet andexanet alfa. Det upphäver effekterna av vissa blodförtunnande (antikoagulerande) läkemedel som kallas faktor Xa‑hämmare (apixaban eller rivaroxaban). Faktor Xa‑hämmare ges för att förhindra blodproppar i blodkärlen. Läkaren kan besluta att ge dig Ondexxya för att snabbt upphäva effekterna av det blodförtunnande läkemedlet vid en livshotande eller okontrollerad blödningssituation.


2. Vad du behöver veta innan du får Ondexxya

Använd inte Ondexxya 

 • om du är allergisk mot andexanet alfa eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är allergisk mot hamsterproteiner.

Varningar och försiktighet

Att upphäva effekten av en faktor Xa‑hämmare med Ondexxya kan öka risken för blodproppar. Efter behandling med Ondexxya beslutar läkaren när du ska påbörja behandlingen med blodförtunnande läkemedel igen.


Om du får biverkningar när du får Ondexxya som en infusion (dropp) kan läkaren besluta att ge infusionen långsammare eller att göra en paus i behandlingen. Läkaren kan ge dig ett läkemedel med antihistamin som hjälp vid biverkningar (se avsnitt 4).

Barn och ungdomar

Det finns ingen information om användning av Ondexxya hos barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Ondexxya 

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Detta läkemedel är endast avsett att upphäva effekterna av faktor Xa‑hämmare. Det är inte troligt att Ondexxya påverkar effekten av andra läkemedel eller att andra läkemedel påverkar Ondexxya.

Graviditet och amning

Tala om för läkare om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.


Ondexxya rekommenderas inte under graviditet eller om du kan bli gravid och inte använder preventivmedel.


Du ska inte amma ditt barn när du tar detta läkemedel. Det är okänt om andexanet alfa går över i bröstmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att detta läkemedel påverkar din förmåga att köra bil och använda maskiner.

3. Hur Ondexxya används

Detta läkemedel är endast avsett att användas på sjukhus.


Läkaren eller sjuksköterskan ger dig detta läkemedel som en injektion eller en infusion i en ven.


Läkaren och sjuksköterskan räknar ut den dos du behöver av detta läkemedel. Dosen baseras på vilket blodförtunnande läkemedel du tar samt dess dos och den tid som gått sedan din senaste dos av det blodförtunnande läkemedel.


Efter att du har fått Ondexxya beslutar läkaren när du kan börja med behandling med blodförtunnande läkemedel igen.


Detaljerade anvisningar för läkaren eller sjuksköterskan om hur Ondexxya ges finns i slutet av denna information (se ”Hanteringsanvisningar”).


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De vanligaste biverkningarna som iakttogs med Ondexxya i kliniska studier på friska personer var infusionsrelaterade reaktioner, vanligtvis med milda symtom såsom rodnad, värmekänsla (mycket vanlig biverkning som kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare). Huvudvärk, hosta eller andnöd (vanliga biverkningar som kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare), uppstod inom några minuter till några timmar efter infusionen. I kliniska studier av patienter med livshotande blödning har feber och stroke iakttagits hos upp till 1 av 10 användare; transitorisk ischemisk attack (TIA – en typ av stroke), hjärtinfarkt och blodproppar i ben eller lungor kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare (mindre vanliga biverkningar).


Lista över eventuella biverkningar


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • rodnad eller värmekänsla

 • effekter på markörer för blodkoagulering (levring av blodet): vissa markörer som påverkar blodkoagulering var förhöjda under en kort period och återgick därefter till det normala. Inga blodproppar sågs hos dessa friska personer


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • nässelutslag

 • yrsel

 • snabba eller oregelbundna hjärtslag

 • smärta eller obehag i magen

 • muntorrhet

 • smakrubbningar

 • illamående

 • obehag i bröstet

 • känna sig frusen

 • kraftiga svettningar

 • klåda

 • ryggsmärta

 • krampryckningar i muskler


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Ondexxya  ska förvaras

Detta läkemedel förvaras på sjukhuset och dessa anvisningar är endast avsedda för sjukhuspersonal.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i kylskåp (2 ºC – 8 ºC).


Får ej frysas.


Efter beredning ska Ondexxya användas omedelbart.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är andexanet alfa.

 • Övriga innehållsämnen är trometamol, trometamolhydroklorid, L‑argininhydroklorid, sackaros, mannitol och polysorbat 80.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ondexxya tillhandahålls i injektionsflaskor av glas som ett vitt till benvitt pulver för infusionsvätska, lösning, och bereds (upplöses) före användning. Den beredda lösningen är en klar, färglös eller något gulaktig lösning.

Varje förpackning innehåller fyra injektionsflaskor.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Portola Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

Nederländerna


Denna bipacksedel ändrades senast april 2020. Detta läkemedel har fått ett ”villkorat godkännande”. Detta innebär att det ska komma fler uppgifter om läkemedlet. Europeiska läkemedelsmyndigheten går igenom ny information om detta läkemedel minst varje år och uppdaterar denna produktresumé när så behövs.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Andexanet alfa reverserar enbart antikoagulationseffekten av direkt faktor Xa (FXa)‑hämmare (apixaban, rivaroxaban). Reversering av effekterna av andra FXa‑hämmare (t.ex. fondaparinux, ofraktionerat heparin) med andexanet alfa har inte studerats hos människa. Det reverserar inte effekterna av icke‑FXa‑hämmare.


Dosering och administrering


Andexanet alfas administreras som en intravenös (i.v.) bolusdos med hastighet på cirka 30 mg/min under 15 (låg dos) till 30 minuter (hög dos), omedelbart följt av administrering av en kontinuerlig infusion på 4 mg/min (låg dos) eller 8 mg/min (hög dos) under 120 minuter (se tabell 1).


Tabell 1: Dosregimer


Initial
intravenös
bolusdos

Kontinuerlig
intravenös
infusion

Totalt antal injektionsflaskor
à 200 mg som krävs

Låg dos

400 mg med en hastighet på 30 mg/min

4 mg/min under 120 minuter (480 mg)

5

Hög dos

800 mg med en hastighet på 30 mg/min

8 mg/min under 120 minuter (960 mg)

9


Doseringsrekommendationerna har definierats från effekterna av andexanet alfa hos friska frivilliga som administrerats en direkt FXa‑hämmare och från förmågan att reversera nivåerna av anti‑FXa‑aktivitet. Doseringen bekräftades i en studie med patienter med akut stor blödning.


Reversering av apixaban

Den rekommenderade dosregimen för andexanet alfa är baserad på den dos apixaban som patienten tar vid tidpunkten för reversering av antikoagulationsbehandlingen samt på hur lång tid som har gått sedan patientens senaste dos av apixaban (se tabell 2).


Tabell 2: Sammanfattning av dosering för reversering av apixaban

FXa-hämmare

FXa-inhibitor, senaste dos

Tidpunkt för senaste dos FXa-hämmare före
insättning av andexanet alfa

< 8 timmar eller okänt

8 timmar

Apixaban

≤ 5 mg

Låg dos

Låg dos

> 5 mg/okänt

Hög dos


Reversering av rivaroxaban

Den rekommenderade dosregimen för andexanet alfa är baserad på den dos rivaroxaban patienten tar vid tidpunkten för reversering av antikoagulationsbehandlingen samt på hur lång tid som har gått sedan patientens senaste dos av rivaroxaban (se tabell 3).


Tabell 3: Sammanfattning av dosering för reversering av rivaroxaban

FXa-hämmare

FXa-inhibitor, senaste dos

Tidpunkt för senaste dos FXa-hämmare före
insättning av andexanet alfa

< 8 timmar eller okänt

8 timmar

Rivaroxaban

≤ 10 mg

Låg dos

Låg dos

> 10 mg/okänt

Hög dos


Patienter som behandlas med FXa‑hämmare har underliggande sjukdomstillstånd som predisponerar för trombotiska händelser. Reversering av behandling med FXa‑hämmande exponerar patienterna för den trombotiska risken hos den underliggande sjukdomen. För att minska risken ska återupptagande av antikoagulationsbehandling övervägas så snart det är medicinskt lämpligt.


Hanteringsinstruktioner

Andexanet alfa ska beredas och lösningen à 10 mg/ml föras över till en lämplig tom i.v. påse bestående av polyolefin (PO) eller polyvinylklorid (PVC) utan ytterligare spädning före administrering via i.v. infusion med ett 0,2 eller 0,22 mikrometer in‑line‑filter av polyetersulfon (PES) eller motsvarande lågproteinbindande filter.


För beredda lösningar har kemisk och fysikalisk stabilitet påvisats under minst åtta timmar vid 25 °C. Ur mikrobiologisk synvinkel ska produkten användas omedelbart efter öppnandet. Om den inte används omedelbart, ansvarar användaren för förvaringstid och förvaringsförhållanden före användning.


Beredning


Följande behövs innan beredning påbörjas:

 • Beräknat antal injektionsflaskor som anges i tabell 1.

 • Lika många 20 ml (eller större) sprutor för lösningsmedel utrustade med en 20 gauge (eller större) nål.

 • Sprittorkar.

 • Stor (60 ml eller större) steril spruta. Om administrering sker med en sprutpump ska flera sprutor användas för att rymma den slutliga volymen av det beredda läkemedlet.

 • I.v. PO- eller PVC‑påse (150 ml eller större) som rymmer hela den slutliga volymen av berett läkemedel (om administrering sker med en i.v. påse).

 • Vatten för injektionsvätskor


Andexanet alfa behöver inte uppnå rumstemperatur före beredning eller administrering till patienten. Använd aseptisk teknik under beredningen.


Bered varje injektionsflaska enligt följande anvisningar:

 1. Ta bort snäpplocket från varje injektionsflaska.

 2. Torka gummiproppen på varje injektionsflaska med en sprittork.

 3. Använd en 20 ml eller större spruta och en 20 gauge (eller större) nål och dra upp 20 ml vatten för injektionsvätskor.

 4. För in sprutans nål mitt i injektionsflaskans gummipropp.

 5. Tryck ned kolven för att långsamt injicera 20 ml vatten för injektionsvätskor i injektionsflaskan. Rikta strömmen mot väggen på insidan av injektionsflaskan för att minska skumbildning.

 6. Snurra varje injektionsflaskan försiktigt tills allt pulver är helt upplöst. SKAKA INTE injektionsflaskorna eftersom det kan leda till skumbildning. Upplösningstiden för varje injektionsflaska är cirka tre till fem minuter.

 7. Den beredda lösningen ska inspekteras för partiklar och/eller missfärgning före administrering. Använd inte om det finns opaka partiklar eller vid missfärgning.

 8. För effektiv beredning av önskad dos, och för att minimera fel, ska varje injektionsflaska som behövs injiceras med 20 ml vatten för injektionsvätskor innan man går vidare med nästa steg.

 9. Använd andexanet alfa inom åtta timmar efter beredning vid förvaring i rumstemperatur.


Administrering med en sprutpump

 1. När alla injektionsflaskor är beredda, ska den beredda lösningen dras upp från varje injektionsflaska med hjälp av sprutan med större volym (60 ml eller större) utrustad med en 20 gauge (eller större) nål.

 2. Förbered bolusdosen och infusionen i separata sprutor med stor volym.

 3. På grund av den ytterligare volymen ska den höga bolusdosen och infusionen separeras i ytterligare sprutor (två sprutor vardera för bolusdos och infusion).

 4. För att förhindra oavsiktlig överföring av luft är det noga med att hålla sprutans nål uppåt och inte lägga ned sprutan mellan uppdragningarna från injektionsflaskorna.

 5. Anslut hjälputrustning (dvs. förlängningsslangar, luftfilter, sprutpump) som förberedelse för administrering.

 6. Administrera den beredda lösningen med lämplig hastighet.

 7. Kassera alla använda sprutor, nålar och injektionsflaskor samt allt oanvänd beredd lösning.


Administrering med en intravenös påse

 1. När alla injektionsflaskor är beredda, dra upp den beredda lösningen från varje injektionsflaska med hjälp av sprutan med större volym (60 ml eller större) utrustad med en 20 gauge (eller större) nål.

 2. Överför den beredda lösningen från sprutan till en lämplig i.v. påse.

 3. Upprepa vid behov steg 1 och 2 för att överföra hela volymen av bolusdosen och infusionen till en i.v. påse.

 4. Även om det är tillåtet att kombinera bolusdosen och infusion i en enda i.v. påse rekommenderas uppdelning av bolusdosen och infusionen i två separata påsar för att garantera korrekt administreringshastighet.

 5. Anslut hjälputrustning (dvs. förlängningsslangar, luftfilter, infusionspump) som förberedelse för administrering.

 6. Administrera den beredda lösningen med lämplig hastighet.


Kassering

Alla använda sprutor, nålar och injektionsflaskor, inklusive ej använd beredd lösning ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Hitta direkt i texten
Av