Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lyngonia

Florealis

Filmdragerad tablett
(rödbruna, långsmala, filmdragerade tabletter)

Urologiskt medel

ATC-kod: G04BX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Lyngonia

filmdragerade tabletter
Extrakt av mjölonblad

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 4 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lyngonia är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Lyngonia
3. Hur du använder Lyngonia
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lyngonia ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lyngonia är och vad det används för

 

Lyngonia är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra symtom vid återkommande, lindriga, nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor, såsom svidande känsla när man kissar och/eller behov av att kissa oftare än vanligt. Lyngonia ska endast användas sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


2. Vad du behöver veta innan du använder Lyngonia

Använd inte Lyngonia

 • om du är allergisk mot mjölonblad eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

 • om du har en njursjukdom.

Varningar och försiktighet

Kontakta sjukvården om du får besvär eller symtom såsom feber, svårighet att tömma urinblåsan, krampartad smärta i urinvägarna eller blod i urinen medan du använder detta läkemedel.


Lyngonia rekommenderas inte för män. Ta kontakt med läkare för diagnos och behandling.


Detta läkemedel kan orsaka en grön/brun-färgning av urinen.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 år. Ta kontakt med läkare för diagnos och behandling.

Andra läkemedel och Lyngonia

Inga effekter av samtidigt intag av andra läkemedel har rapporterats.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Lyngonia.

Lyngonia med mat, dryck och alkohol

Inga effekter av samtidigt intag av mat, dryck eller alkohol har rapporterats.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli det, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Användning av detta läkemedel under graviditet och amning rekommenderas inte, eftersom säkerheten inte är fastställd.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Lyngonia har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Lyngonia innehåller laktos (mjölksocker)

Om du vet att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du använder Lyngonia

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Rådfråga läkare, sjukvårds- eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dosering

Kvinnor (vuxna och äldre): 2 tabletter 2-4 gånger dagligen.

Ta tabletterna med ett glas vatten.


Lyngonia ska inte användas längre än 1 vecka. Om symtomen kvarstår i mer än 4 dagar eller förvärras under tiden som du använder det här läkemedlet, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Om du använt för stor mängd av Lyngonia 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Lyngonia

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.


Om du har fler frågor om användandet av det här läkemedlet, fråga läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Besvär från mage och tarm (som illamående, buksmärtor och kräkningar) har rapporterats. Frekvensen är inte känd.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Lyngonia ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25°C.


Använd inte läkemedlet efter att utgångsdatumet passerats; utgångsdatumet står efter ”EXP” på kartong och blisterkarta. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är extrakt av mjölonblad.
  En tablett innehåller 361–509 mg extrakt (som torrt extrakt) från Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng, folium (mjölonblad), motsvarande 105 mg hydrokinonderivat, beräknat som vattenfri arbutin.
  Vid tillverkning av en tablett åtgår 903-2291 mg torkat mjölonblad.
  Extraktionsmedel: vatten

 • Övriga innehållsämnen är: maltodextrin, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, talk, natriumstärkelseglykolat (typ A), vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, makrogol 3350, titandioxid (E171), poly(vinylalkohol), röd/gul/svart järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rödbruna, avlånga (19 x 9 mm), filmdragerade tabletter.

Tabletterna ligger i blisterkartor.

Lyngonia finns i förpackningar om 30 och 60 filmdragerade tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Florealis ehf.

Síðumúla 25

108 Reykjavík

Island

Epost: info@florealis.com


Tillverkare

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH

Göllstraße 1

84529 Tittmoning

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-06-25

Hitta direkt i texten
Av