Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lyngonia

Florealis

Filmdragerad tablett
(rödbruna, långsmala, filmdragerade tabletter)

Urologiskt medel

ATC-kod: G04BX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-06-25.

Indikationer

Lyngonia är indicerat för vuxna och äldre kvinnor.


Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra symtom vid återkommande, lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor, såsom miktionssveda och/eller ökad miktionsfrekvens. Används sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Njursjukdomar.

Dosering

Vuxna och äldre kvinnor: 2 tabletter 2-4 gånger dagligen.


Pediatrisk population

Lyngonia rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Män

Lyngonia rekommenderas inte till män (se avsnitt Varningar och försiktighet)


Administreringssätt

För oralt bruk. Tabletterna ska sväljas med ett glas vatten.


Behandlingstid

Bör inte användas längre än en vecka. Om symtomen kvarstår efter mer än fyra dagar eller förvärras under användningen av Lyngonia, ska läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

Varningar och försiktighet

Patienten ska uppmanas att kontakta sjukvården om besvär eller symtom som feber, dysuri, kramper i urinvägarna eller blod i urinen förekommer under användning av läkemedlet.


Lyngonia innehåller laktos. Patienter med sällsynta, ärftliga tillstånd som galaktosintolerans, Lapp-laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption bör inte använda detta läkemedel.


Mjölonblad kan orsaka en grön/brun-färgning av urinen.


Pediatrisk population

Lyngonia rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år, eftersom urinvägssymtom i denna patientgrupp kräver medicinsk rådgivning.


Män

Lyngonia rekommenderas inte till män, eftersom urinvägssymtom i denna patientgrupp kräver medicinsk rådgivning.

Interaktioner

Inga rapporterade.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Det saknas studier om användning av mjölonbladsextrakt hos gravida kvinnor. Djurstudier är otillräckliga med avseende på reproduktiv toxicitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Lyngonia rekommenderas inte under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om innehållsämnen i mjölonbladsextrakt utsöndras i bröstmjölk. Den potentiella risken för barnet är okänd. Lyngonia rekommenderas inte till ammande kvinnor.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Lyngonia har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Gastrointestinala symtom som illamående, kräkningar och magont har rapporterats. Frekvensen är inte känd.


Om andra biverkningar uppstår ska läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter har observerats för detta vattenextrakt av mjölonblad i Ames test. Reproduktionstoxicitet har inte studerats. Tillgängliga karcinogenicitetsstudier har varit negativa.

Arbutin, som är den huvudsakliga komponenten i mjölonblad, uppvisar viss maternell och fetal toxicitet hos råtta efter subkutan administrering av 400 mg/kg/dag. Ingen effekt på reproduktion har observerats vid doser på 100 mg/kg/dag.


Toxicitetstester med hydrokinon, en hydrolysprodukt av arbutin, ger vissa belägg för genotoxicitet och karcinogenitet. Riskerna med hydrokinonexponering vid kortvarig användning av mjölonbladsberedningar anses minimala.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje filmdragerad tablett innehåller 361–509 mg extrakt (som torrt extrakt) från Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng, folium (mjölonblad) motsvarande 105 mg hydrokinonderivat, beräknat som vattenfri arbutin.

Vid tillverkning av en tablett åtgår 903-2291 mg torkat mjölonblad.


Hjälpämnen

Mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat (motsvarande 107–143 mg vattenfri laktos per tablett), talk, natriumstärkelseglykolat typ A, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, makrogoler, titandioxid (E171), poly(vinylalkohol), röd järnoxid (E 172), gul järnoxid (E 172), svart järnoxid (E 172), maltodextrin.


Extraktionsmedel

Vatten

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett rödbruna, långsmala, filmdragerade tabletter
60 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF
30 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av