Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pemetrexed Pfizer

ReceptstatusFörmånsstatus
Pfizer

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Vitt till ljust gult eller gröngult, frystorkat pulver)

Folsyraanaloger

Aktiv substans:
ATC-kod: L01BA04
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Pemetrexed Pfizer

100 mg eller 500 mg eller 1 000 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
pemetrexed

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pemetrexed Pfizer  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Pemetrexed Pfizer
3. Hur du använder Pemetrexed Pfizer
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pemetrexed Pfizer  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pemetrexed Pfizer  är och vad det används för

 

Pemetrexed Pfizer är ett läkemedel som används för behandling av cancer.


Pemetrexed Pfizer ges tillsammans med cisplatin, ett annat läkemedel mot cancer, för behandling av malignt pleuramesoteliom, en form av lungsäckscancer, till patienter som inte tidigare har fått läkemedelsbehandling mot cancer.


Pemetrexed Pfizer används även tillsammans med cisplatin vid den inledande behandlingen avlångt framskriden lungcancer.


Pemetrexed Pfizer kan ordineras till dig om du har långt framskriden lungcancer och din sjukdom har svarat på behandling eller om den är i stort sett oförändrad efter inledande läkemedelsbehandling.


Dessutom används Pemetrexed Pfizer till behandling av långt framskriden lungcancer vars sjukdom har framskridit, efter det att annan tidigare läkemedelsbehandling har använts.2. Vad du behöver veta innan du använder Pemetrexed Pfizer

Använd inte Pemetrexed Pfizer

 • om du är allergisk mot pemetrexed eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du ammar. Du ska avbryta amningen under behandling med Pemetrexed Pfizer.

 • om du nyligen vaccinerats eller just tänker vaccinera dig mot gula febern.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du får Pemetrexed Pfizer.


Tala med din läkare eller apotekspersonal, om du har eller har haft problem med njurarna, eftersom du kanske inte kan få Pemetrexed Pfizer.


Före varje infusion kommer blodprovatt tas för att ta reda på om funktionen hos njurar och lever är tillräcklig och för att kontrollera att mängden blodkroppar räcker till för att erhålla Pemetrexed Pfizer. Din läkare kan välja att förändra dosen eller skjuta upp din behandling beroende på ditt allmäntillstånd och om blodvärdena är alltför låga. Om du också får cisplatin kommer din läkare att försäkra sig om att du har fått tillräckligt mycket vätska och att du får lämplig behandling före och efter cisplatinbehandlingen föratt förhindra kräkning.


Om du har fått strålbehandling eller om sådan behandling planeras ska du tala om det för din läkare, eftersom strålbehandling och Pemetrexed Pfizer kan ge omedelbara eller sena biverkningar.


Om du nyligen vaccinerats bör du tala om det för din läkare, eftersom Pemetrexed Pfizer i anslutning till vaccination eventuellt kan ge upphov till icke önskvärda reaktioner.


Berätta för din läkare om du har, eller tidigare haft, hjärtsjukdom.


Om du har vätskeansamling kring lungan kan läkaren bestämma att ta bort vätskan före behandling med Pemetrexed Pfizer.


Barn och ungdomar

Det finns ingen relevant användning av pemetrexed i den pediatriska populationen.


Andra läkemedel och Pemetrexed Pfizer

Tala om för din läkare om du tar något läkemedel mot smärta eller inflammation (svullnad), somt ex så kallade icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID), även receptfria sådana (som ibuprofen). Det finns många olika typer av dessa läkemedel med varierande verkningstid. Med kännedomom datum för den planerade infusionen av pemetrexed och/eller njurfunktionsstatus måste läkaren ge dig råd angående vilka läkemedel du kan ta och när du kan ta dem.

Om du är osäker, fråga läkare eller apotekspersonal om något av dina läkemedel är ett NSAID.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tareller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Behandling med pemetrexed ska undvikas under graviditet. Läkaren kommer att diskutera eventuell risk som föreligger då pemetrexed ges under graviditet. Kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under behandling med pemetrexed.


Amning

Tala om för din läkare om du ammar. Amning ska avbrytas under behandling med pemetrexed.


Fertilitet

Män uppmanas att inte skaffa barn under och upp till 6 månader efter pemetrexedbehandling och bör därför använda en effektiv preventivmetod under pemetrexedbehandlingen och upp till 6 månader efter att behandlingen har avslutats. Om du under behandlingen eller de följande 6 månaderna efter behandlingen planerar att skaffa barn ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal. Du kanske vill söka råd angående konservering av sperma före behandlingens början.


Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Pemetrexed Pfizer kan göra att du känner dig trött. Var försiktig då du kör bil eller använder maskiner.
3. Hur du använder Pemetrexed Pfizer

Pemetrexed Pfizer ges i en dos av 500 mg per kvadratmeter kroppsyta. Din längd och vikt används föratt räkna ut kroppsytan. Din läkare använder måttet på kroppsytan för att beräkna rätt dos fördig. Denna dos kan justeras eller behandlingen kan uppskjutas beroende på blodvärden och ditt allmäntillstånd. En sjukhusapotekare, sjuksköterska eller läkare kommer att ha blandat Pemetrexed Pfizer-pulvret i vatten för injektionsvätskor och 5 % glukos innan det ges till dig.


Pemetrexed Pfizer ges alltid som infusion i en ven. Infusionen pågår i cirka 10 minuter.


Användning i kombination med cisplatin

Läkaren eller sjukhusapotekaren kommer att ha beräknat den dossom krävs med hjälp av din längd och vikt. Cisplatin ges också som infusion i en ven och det ges cirka 30 minuter efter Pemetrexed Pfizer-infusionens slut. Infusionen av cisplatin pågår under cirka 2 timmar.


Vanligtvis får du infusionen en gång var tredje vecka.


Andra läkemedel

Kortikosteroider: Läkaren kommer att förskriva steroidtabletter (motsvarande 4 milligram dexametason två gånger dagligen). Dessa tabletter ska du ta dagen före, på själva behandlingsdagen och dagen efter behandlingen med Pemetrexed Pfizer. Tabletterna ges för att minska frekvens och svårighetsgrad på de hudreaktioner som kan uppkomma underbehandlingen mot cancer.


Vitamintillägg: Läkaren kommer att förskriva en beredning av folsyra (vitamin) att tas genom munnen eller en multivitaminberedning innehållande folsyra (350 till 1 000mikrogram) som du skata en gång om dagen underbehandlingen med Pemetrexed Pfizer. Du ska ta minst 5 doser under de sju dagar som föregår den första dosen av Pemetrexed Pfizer. Du ska fortsätta att ta folsyra i 21 dagar efter den sista dosen Pemetrexed Pfizer. Du kommer också att få en vitamin B12-injektion (1 000 mikrogram) veckan före Pemetrexed Pfizer-infusionen och sedan ungefär var 9:e vecka (motsvarande 3 behandlingskurer med Pemetrexed Pfizer). Vitamin B12och folsyra ges för att reducera de eventuella skadliga effekterna av behandlingen motcancer.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Du ska omedelbart kontakta dinläkare om du observerar någon avföljande biverkningar:


 • Feber eller infektion (vanlig): om du har en temperatur på 38º C eller mer, svettningar eller andra tecken på en infektion (eftersom du kanske kan ha lägre antal vita blodkroppar än normalt, vilket är mycket vanligt). Infektionen (blodförgiftning) kan vara allvarlig och leda till döden.

 • Om du börjar känna bröstsmärta (vanlig) eller har snabb hjärtfrekvens (mindre vanlig).

 • Om du känner smärta, rodnad, svullnad eller ömhet i munnen (mycket vanlig).

 • Allergisk reaktion: om du får hudutslag (mycket vanlig)/brännande eller stickande känsla (vanlig) eller feber (vanlig). Hudreaktioner kan vara allvarliga och leda till döden (sällsynt). Kontakta din läkare om du får mycket hudutslag, klåda eller blåsor (Stevens-Johnson syndrom eller toxisk epidermal nekrolys).

 • Om du blir trött, får svimningkänsla, lätt blir andfådd eller om du ser blek ut (eftersom du kan ha mindre hemoglobin än normalt, vilket är mycket vanligt).

 • Om det blöder från tandköttet, näsan eller munnen eller du får någon blödning som inte vill avstanna, rödaktig eller rosaaktig urin, oväntade blåmärken (eftersom du kan ha färre trombocyter än normalt, vilket är mycket vanligt).

 • Om du får plötslig andnöd, intensiv bröstsmärta eller hosta med blodiga upphostningar (mindre vanligt) (kan tyda på enpropp i lungans blodkärl).


Andra biverkningar av pemetrexed somkan uppkomma:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

Minskat antal vita blodkroppar

Lågt hemoglobinvärde (blodbrist)

Minskat antal blodplättar

Diarré

Kräkningar

Smärta, rodnad, svullnad eller ömhet i munnen

Illamående

Aptitnedsättning

Utmattning (trötthet)

Hudutslag

Håravfall

Förstoppning

Känselbortfall

Njurar: onormala blodvärden


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

Allergisk reaktion: hudutslag/brännande eller stickande känsla

Infektion (inklusive blodförgiftning)

Feber

Uttorkning

Njursvikt

Hudirritation och klåda

Bröstsmärta

Muskelsvaghet

Konjunktivit (inflammerat öga)

Krånglande mage

Smärta i buken

Smakförändringar

Lever: onormala blodvärden

Tårfyllda ögon

Ökad hudpigmentering


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

Akut njursvikt

Snabb hjärtfrekvens

Inflammation i matstrupens slemhinna (esofagus) har förekommit med pemetrexed/strålbehandling Kolit (inflammation i tjocktarmens vägg, somkan åtföljas av blödning från tarmarna)

Interstitiell pneumonit (ärrbildning i lungans luftblåsor)

Ödem (vätskeansamling i någon kroppsvävnad som orsakar svullnad)

Några patienter har fått hjärtinfarkt, stroke eller ”mini-stroke” under behandling med pemetrexed, vanligtvis i kombination med annan behandling mot cancer.

Pancytopeni – kombinerat lågt antal av vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar

Strålningspneumonit (ärrbildning i lungans luftblåsor i samband med strålbehandling) kan uppkomma hos patienter som även fått strålbehandling antingen före, under eller efter behandlingen med pemetrexed.

Smärta och låg temperatur i armar eller ben med missfärgning har rapporterats.

Blodproppar i lungans blodkärl (lungemboli)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

Hudutslag, som ser ut som svår solskada, kan inträffa på hud som tidigare (flera dagar eller år tillbaka) harutsatts förstrålbehandling.

Bullösa tillstånd (hudsjukdomar med blåsbildning) inklusive Stevens-Johnson syndrom och toxisk

epidermal nekrolys

Hemolytisk anemi (anemi orsakad av förstörelse av röda blodkroppar)

Hepatit (leverinflammation)

Anafylaktisk chock(allvarlig allergisk reaktion)


Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data
Svullnad med smärta och rodnad av nedre extremiteterna

Ökad urinavgång

Törst och ökat vattenintag

Hypernatremi – ökad natriumhalt i blodet

Hudinflammation, primärt nedre extremiteter med svullnad, smärta och rodnad

5. Hur Pemetrexed Pfizer  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Pemetrexed Pfizer 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

100 mg injektionsflaska ska förvaras vid högst 30 ºC.


Pemetrexed Pfizer 500 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

500 mg injektionsflaska har inga särskilda förvaringsanvisningar.


Pemetrexed Pfizer 1 000 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

1 000 mg injektionsflaska har inga särskilda förvaringsanvisningar.


Stamlösning och infusionslösning: Kemisk och fysikalisk hållbarhet har visats i 24 timmar i kylskåp (2 ºC–8 ºC) och vid 25 ºC, om beredning skett enligt anvisningarna.


Ur ett mikrobiologiskt perspektiv ska produkten användas omedelbart efter öppnandet. Om den inte används omedelbart är det användaren som ansvarar för förvaringstider och -förhållanden. Denna förvaring ska inte vara längre än 24 timmar vid 2 ºC–8 ºC.


Den färdiga lösningen är klar och varierar i färg från färglös till ljusgult eller gröngult utan att påverka kvaliteten på produkten. Läkemedel som ges parenteralt ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Ompartiklar observeras ska lösningen ej administreras.


Detta läkemedel är endast för engångsbruk. Ej använd lösning ska kasseras enligt lokala föreskrifter.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pemetrexed.


Pemetrexed Pfizer 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning: Varje injektionsflaska innehåller 100 mg pemetrexed (som pemetrexedditrometamin).


Pemetrexed Pfizer 500 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning: Varje injektionsflaska innehåller 500 mg pemetrexed (som pemetrexedditrometamin).


Pemetrexed Pfizer 1 000 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning: Varje injektionsflaska innehåller 1 000 mg pemetrexed (som pemetrexedditrometamin).


Efter upplösning av pulvret enligt bredningsföreskrifterna innehåller lösningen 25 mg/ml pemetrexed. Vidare spädning måste utföras av hälso- och sjukvårdspersonal innan administrering.


Övrigt innehållsämne är mannitol.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pemetrexed Pfizer är ett pulver till koncentrat till infusionsvätska förpackat i en injektionsflaska av glas. Det är ett vitt till ljusgult eller gröngult, frystorkat pulver.


Varje förpackning innehåller en injektionsflaska av glas med 100 mg, 500 mg eller 1 000 mg pemetrexed.


Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien


Tillverkare

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Storbritannien


Pfizer Service Company BVBA

Hoge Wei 10

1930 Zaventem

Belgien


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


BE

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: + 32 2 554 62 11

LU

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: + 32 2 554 62 11

BG

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

LT

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

CZ

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

HU

Pfizer Kft.

Tel: + 36 1 488 37 00

DK

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

MT

Drugsales Ltd

Tel: + 356 21 419 070/1/2

DE

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: + 49 (0) 800 8535555

NL

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

EE

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

NO

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

EL

Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E.

Τηλ.: +30 210 6785 800

AT

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

ES

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

PL

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

FR

Pfizer

Tél: + 33 (0) 1 58 07 34 40

PT

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: + 351 21 423 55 00

HR

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

RO

Pfizer România S.R.L.
Tel: +40 (0)21 207 28 00

IE

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0) 1304 616161

SI

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

IS

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

SK

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

FI

Pfizer PFE Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

CY

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: 24656165

SE

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

LV

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: +371 670 35 775

UK

Hospira UK Ltd

Tel: + 44 (0) 1628 515500


Denna bipacksedel ändrades senast 05/2019 Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

 • Använd aseptisk teknik under upplösning och utspädning av pemetrexed för intravenös infusion.

 • Beräkna den dos och detantal injektionsflaskor av Pemetrexed Pfizer som krävs. Varje injektionsflaska innehåller ett överskott av pemetrexed för att underlätta uttag av den mängd som angetts på etiketten.

 • Premetrexed Pfizer får endast lösas upp i sterilt vatten för injektionsvätskor.


Pemetrexed Pfizer 100 mg injektionsflaska:

Lös upp pulvret i 100 mg injektionsflaskan med 4,2 ml sterilt vatten för injektionsvätskor. En lösning innehållande 25 mg/ml pemetrexed erhålls.


Pemetrexed Pfizer 500 mg injektionsflaska:

Lös upp pulvret i 500 mg injektionsflaskan i 20 ml sterilt vatten för injektionsvätskor. En lösning innehållande 25 mg/ml pemetrexed erhålls.


Pemetrexed Pfizer 1 000 mg injektionsflaska:

Lös upp pulvret i 1 000 mg injektionsflaskan i 40 ml sterilt vatten för injektionsvätskor. En lösning innehållande 25 mg/ml pemetrexed erhålls.


Snurra injektionsflaskan försiktigt tills pulvret är fullständigt upplöst. Erhållen lösning är klar och varierar i färg från färglös till gul eller gröngul utan att det för den skull påverkar produktens kvalitet negativt. Det upplösta koncentratets pH ligger mellan 5,7 och 7,7. Ytterligare spädning krävs.

 • Pemetrexed Pfizer får endast spädas ytterligare med 5 % glukoslösning, utan konserveringsmedel. Den valda volymen upplöst pemetrexedkoncentrat skall spädas ytterligare till 100 ml med steril 5 % glukoslösning för injektion utan konserveringsmedel och administreras som en intravenös infusion under 10 minuter.

 • Infusionslösningar av pemetrexed, som beretts enligt ovan, ärkompatibla med administreringsset och infusionspåsar invändigt belagda med polyvinylklorid ochpolyolefin. Pemetrexed är fysikaliskt inkompatibelt med spädningsvätskor innehållande kalcium, inkluderande infusionsvätskorna Ringer-laktat och Ringers lösning.

 • Läkemedel som ges parenteralt skall inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Om partiklar observeras skall lösningen ejadministreras.

 • Pemetrexedlösningar är endast för engångsbruk.


Ej använt läkemedel eller avfall ska kasseras enligt lokala föreskrifter.


Försiktighetsåtgärder vid beredning och administrering: Liksom för andra potentiellt toxiska läkemedel mot cancer ska försiktighet iakttas vid hantering och beredning av infusionslösningar innehållande pemetrexed. Användning av handskar rekommenderas. Ompemetrexedlösning kommer i kontakt med huden, tvätta huden omedelbart och grundligt med tvål och vatten. Om pemetrexedlösning kommer i kontakt med slemhinnor spola grundligt med vatten. Pemetrexed gerinte upphov till blåsor. Detfinns ingen specifik antidot att använda vid extravaseringavpemetrexed. Några enstaka fall av pemetrexedextravasering har rapporterats men de bedömdes inte som allvarliga av prövaren. Extravaseringbör behandlas enligt lokal praxis som andra icke-blåsbildande medel.

Hitta direkt i texten
Av