Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ucedane

ReceptstatusFörmånsstatus
Medical Need

Dispergerbar tablett 200 mg
(stavformad, vit, bikonvex, tre skåror på båda sidorna, graverad med "L/L/L/L" på ena sidan)

Aminosyror och derivat

Aktiv substans:
ATC-kod: A16AA05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Medical Need omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Ucedane

200 mg dispergerbara tabletter
kargluminsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ucedane är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Ucedane
3. Hur du tar Ucedane
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ucedane ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ucedane är och vad det används för

 

Ucedane kan bidra till att eliminera kraftigt förhöjda ammoniaknivåer i plasma (ökat innehåll av ammoniak i blodet). Ammoniak är särskilt skadligt för hjärnan och kan, i allvarliga fall, leda till nedsatt medvetandenivå och koma. Höga ammoniakvärden (hyperammonemi) kan bero på brist på ett specifikt leverenzym, N-acetylglutamatsyntas. Patienter med denna sällsynta sjukdom är inte i stånd att eliminera restprodukter av kväve som bildas efter intag av protein.

Sjukdomen kvarstår under den drabbade patientens hela livstid och behovet av denna behandling är därför livslångt.


2. Vad du behöver veta innan du tar Ucedane

Ta inte Ucedane

 • om du är allergisk mot kargluminsyra eller något av de övriga innehållsämnena i detta läkememedel (anges i avsnitt 6),

 • om du ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ucedane.


Ucedane behandling bör inledas under överinseende av en läkare med erfarenhet av behandling av metaboliska sjukdomar.


Din läkare kommer att utvärdera hur du svarar på behandlingen med kargluminsyra innan någon långtidsbehandling påbörjas.


Dosen bör justeras individuellt för att upprätthålla normala plasmanivåer av ammoniak.

Din läkare kommer eventuellt att föreskriva tillägg av arginin eller att begränsa ditt intag av protein.


För att följa upp ditt tillstånd och din behandling kan din läkare behöva undersöka dig regelbundet med avseende på lever, njurar, hjärta och blod.

Andra läkemedel och Ucedane

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Ucedane med mat och dryck

Ucedane ska intas via munnen före måltid eller matning.

Tabletterna ska lösas upp i minst 5 till 10 ml vatten och intas omedelbart.

Graviditet och amning

Effekterna av Ucedane på graviditet och foster är ej kända. Rådfråga din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Utsöndrandet av kargluminsyra till bröstmjölk har inte studerats hos kvinnor. Men eftersom man har visat förekomst av kargluminsyra i mjölken hos digivande råttor, med risk för skadliga effekter på de matade ungarna, får du inte amma ditt barn om du tar Ucedane.

Körförmåga och användning av maskiner

Effekter på förmågan att framföra motorfordon och använda maskiner är inte kända.


3. Hur du tar Ucedane

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Den inledande dagliga dosen är vanligtvis 100 mg per kilo kroppsvikt, upp till maximalt av 250 mg per kilo kroppsvikt (om du exempelvis väger 10 kg ska du ta 1 g per dag eller 5 tabletter à 200 mg). På lång sikt varierar den dagliga dosen vanligtvis mellan 10 mg och 100 mg per kilo kroppsvikt.


Din läkare fastställer lämplig dos för dig för att bibehålla normala ammoniaknivåer i blodet.


Ucedane ska ENDAST ges via munnen eller via ventrikelsond (med en spruta, om det behövs).


Om patienten är i hyperammonemisk koma ges Ucedane genom att snabbt pressa dosen genom en spruta via den sond som lagts in för näringstillförsel.

Om du har tagit för stor mängd av Ucedane

Rådfråga din läkare eller apotekspersonalen.

Om du har glömt att ta Ucedane

Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

Om du slutar att ta Ucedane

Sluta inte att ta Ucedane utan att informera din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare och apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

 • ökad svettning

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

 • bradykardi (minskad hjärtfrekvens)

 • diarré

 • feber

 • ökade transaminaser (leverenzymer)

 • kräkning

Biverkningar utan känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • utslag


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Ucedane ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är kargluminsyra.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumstearylfumarat, mannitol, kopovidon K28, krospovidon typ B.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ucedane dispergerbara tabletter är stavformade, vita och bikonvexa med tre skåror på båda sidorna och graverade med "L/L/L/L" på ena sidan.

Tabletten kan delas i fyra lika stora doser.

Tabletterna finns i aluminium/aluminium blisterförpackningar i kartonger.

Det är 12 eller 60 tabletter i varje förpackning.

Innehavare av godkännande för försäljning

Eurocept International BV

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Nederländerna


Tillverkare

Lucane Pharma,

172 rue de Charonne

75011 Paris

Frankrike


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien 

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

 

Lietuva 

Medical Need Europe AB

Tel: + 46 8 533 39 500

info@medicalneed.com


България

Lucane Pharma

Teл.: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Luxembourg/Luxemburg 

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Česká republika 

Medical Need Europe AB

Tel: + 46 8 533 39 500

info@medicalneed.com


Magyarország

Lucane Pharma

Tel.: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Danmark 

Medical Need Europe AB

Tlf: + 46 8 533 39 500

info@medicalneed.com


Malta

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Deutschland 

Lucane Pharma 

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Nederland 

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Eesti

Medical Need Europe AB

Tel: + 46 8 533 39 500

info@medicalneed.com


Norge 

Medical Need Europe AB

Tlf: + 46 8 533 39 500

info@medicalneed.com


Ελλάδα 

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Österreich 

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


España

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Polska 

Lucane Pharma

Tel.: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


France

Lucane Pharma

Tél: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Portugal 

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Hrvatska 

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


România

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Ireland 

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Slovenija

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Ísland

Medical Need Europe AB

Sími: + 46 8 533 39 500

info@medicalneed.com


Slovenská republika

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Italia

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Suomi/Finland

Medical Need Europe AB

Puh/Tel: + 46 8 533 39 500

info@medicalneed.com


Κύπρος

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com


Sverige

Medical Need Europe AB

Tel: + 46 8 533 39 500

info@medicalneed.com


Latvija

Medical Need Europe AB

Tel: + 46 8 533 39 500

info@medicalneed.com


United Kingdom

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.comDenna bipacksedel ändrades senast 03/2019

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Hitta direkt i texten
Av