Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Rixathon

Utökad övervakningReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XC02
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.

Rixathon

100 mg, 500 mg infusionsvätska, lösning
rituximab

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

• Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

• Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

• Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Rixathon är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Rixathon
3. Hur Rixathon ges
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Rixathon ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Rixathon är och vad det används för

 

Vad Rixathon är

Rixathon innehåller den aktiva substansen rituximab. Detta är en typ av protein som kallas för monoklonal antikropp. Rituximab binder till ytan av en sorts vita blodkroppar, B-lymfocyter. Då rituximab binds till ytan på denna cell gör det så att cellen dör.


Vad Rixathon används för

Rixathon kan användas för behandling av flera olika sjukdomar hos vuxna. Din läkare kan förskriva Rixathon för behandling av:


a) Non‑Hodgkins lymfom

Detta är en sjukdom i lymfsystemet (en del av immunförsvaret) som påverkar en typ av vita blodceller, B-lymfocyterna. Rixathon kan ges ensamt eller tillsammans med kemoterapi.

Hos patienter där behandlingen fungerar kan Rixathon användas som underhållsbehandling i 2 år efter att den initiala behandlingen har slutförts.


b) Kronisk lymfatisk leukemi

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är den vanligaste formen av leukemi hos vuxna. KLL påverkar en särskild lymfocyt, B-cellen, som härstammar från benmärgen och utvecklas i lymfkörtlar. Patienter med KLL har för många onormala lymfocyter, som ansamlas främst i benmärgen och blod.

Utvecklingen av dessa onormala B-lymfocyter är orsaken till de symtom du kan ha. Rixathon i kombination med cytostatika förstör dessa celler som gradvis försvinner från kroppen genom biologiska processer.


c) Reumatoid artrit

Rixathon används för behandling av ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Reumatoid artrit är en sjukdom i lederna och B-lymfocyterna ger några av symtomen du har. Rixathon används för att behandla reumatoid artrit hos personer som redan provat andra mediciner, men dessa har antingen slutat att verka, har inte fungerat tillräckligt bra eller orsakat biverkningar. Rixathon tas vanligen tillsammans med ett annat läkemedel som heter metotrexat.


Rixathon bromsar skadeverkningen i dina leder orsakade av reumatoid artrit och ökar dina möjligheter att utföra dina dagliga sysslor.


Rixathon har bäst effekt hos de patienter som har reumatoid faktor (RF) och/eller anti-cyklisk citrullinerad peptid (anti-CCP). Detta påvisas genom att ta ett blodprov.

Båda testen är vanligtvis positiva vid reumatoid artrit och en hjälp för att ställa diagnos.


d) Granulomatos med polyangit eller mikroskopisk polyangit

Rixathon används i kombination med kortikosteroider för att uppnå symtomfrihet hos patienter med granulomatos med polyangit (tidigare kallat Wegeners granulomatos) eller mikroskopisk polyangit. Granulomatos med polyangit och mikroskopisk polyangit är två former av inflammation i blodkärlen som drabbar främst lungorna och njurarna, men som även kan påverka andra organ. B-lymfocyter är en bidragande orsak till dessa tillstånd.


2. Vad du behöver veta innan du får Rixathon

Ta inte Rixathon om:

• du är allergisk mot rituximab, andra proteiner som liknar rituximab, eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6).

• du för tillfället har en svår aktiv infektion.

• du har ett nedsatt immunförsvar.

• du har svår hjärtsvikt eller svår okontrollerad hjärtsjukdom och har reumatoid artrit, granulomatos med polyangit eller mikroskopisk polyangit.

Ta inte Rixathon om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker på detta ska du tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Rixathon.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Rixathon om:


• du tror att du har infektion med hepatit B nu eller har haft det tidigare. I ett fåtal fall har patienter som haft hepatit B fått tillbaka sjukdomen, vilket kan vara dödligt i mycket sällsynta fall. Patienter som tidigare har haft hepatit B-infektion ska kontrolleras regelbundet av sin läkare avseende tecken på denna infektion.

• du någon gång har haft en hjärtsjukdom (t ex kärlkramp (angina pectoris), hjärtklappning eller hjärtsvikt) eller haft andningsproblem.


Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Rixathon. Din läkare kan behöva övervaka dig extra noga under behandlingen med Rixathon.


Om du har reumatoid artrit, granulomatos med polyangit eller mikroskopisk polyangit ska du också tala om för din läkare

• om du tror att du har en infektion, även en lättare infektion som t ex en förkylning. Cellerna som påverkas av Rixathon hjälper till att bekämpa infektioner och du ska vänta tills infektionen gått över innan du får Rixathon. Tala också om för din läkare om du haft många infektioner tidigare eller lider av svåra infektioner.

• om du tror att du behöver en vaccination inom en snar framtid, inklusive vaccinationer som behövs för att åka till andra länder. Vissa vacciner ska inte ges samtidigt med Rixathon eller under månaderna efter att du fått Rixathon. Din läkare kommer att kontrollera om du behöver några vaccinationer innan du får Rixathon.

Barn och ungdomar

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du eller ditt barn får detta läkemedel om du, eller ditt barn är under 18 år. Detta beror på att det inte finns så mycket information om behandling av barn och ungdomar med Rixathon.

Andra läkemedel och Rixathon

Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana samt naturläkemedel. Detta beror på att Rixathon kan påverka hur andra läkemedel verkar. Andra läkemedel kan även påverka hur Rixathon verkar.


Tala med din läkare särskilt om:

• du tar läkemedel mot högt blodtryck. Du kan bli ombedd att inte ta dina mediciner under 12 timmar innan du får Rixathon. Detta beror på att vissa patienter får ett blodtrycksfall när de får Rixathon.

• om du någonsin har tagit läkemedel som påverkar ditt immunsystem – såsom kemoterapi eller immunsupprimerande läkemedel.


Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Rixathon.

Graviditet och amning

Du måste berätta för din läkare eller sjuksköterska om du är gravid, om du tror att du är gravid eller om du planerar att bli gravid. Detta beror på att Rixathon kan passera moderkakan och påverka ditt barn.

Om du kan bli gravid måste du använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen med Rixathon och under 12 månader efter den sista behandlingen med Rixathon. Du ska inte amma då du behandlas med Rixathon. Du ska inte heller amma under 12 månader efter din sista behandling med Rixathon. Detta beror på att Rixathon kan passera över i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Rituximab kan orsaka yrsel och kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Om du känner dig yr ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Rixathon innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller upp till 23,06 mmol (eller 530,1 mg) natrium per dos. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur Rixathon ges

Hur det ges

Rixathon kommer att ges till dig av en läkare eller sjuksköterska som har erfarenhet av användning av denna behandling. De kommer att övervaka dig noggrant när du behandlas med detta läkemedel utifall du skulle få några biverkningar.

Du kommer alltid få Rixathon som dropp (intravenös infusion).


Läkemedel som ges före varje administrering av Rixathon

Innan du får Rixathon, kommer du att få andra läkemedel (premedicinering) för att förebygga eller minska eventuella biverkningar.


Hur mycket och hur ofta du kommer att få din behandling


a) Om du behandlas för non‑Hodgkins lymfom

Om du behandlas enbart med Rixathon

Rixathon kommer att ges till dig en gång per vecka under sammanlagt 4 veckor. Upprepade behandlingskurer med Rixathon är möjliga.

Om du behandlas med Rixathon i kombination med kemoterapi

Rixathon kommer att ges till dig på samma dag som din kemoterapi. Denna ges vanligen var tredje vecka upp till 8 gånger.

• Om du svarar bra på behandlingen kan du få Rixathon som underhållsbehandling varannan eller var tredje månad under två år.

Din läkare kan ändra detta beroende på hur du svarar på läkemedlet.


b) Om du behandlas för kronisk lymfatisk leukemi

När du behandlas med Rixathon i kombination med cytostatika, kommer du få Rixathon-infusioner på dag 0 i den första cykeln och sedan på dag 1 i varje behandlingscykel, i 6 cykler totalt. Varje cykel varar 28 dagar. Cytostatikan bör ges efter Rixathon-infusionen. Din läkare kommer avgöra om du bör få någon ytterligare stödjande behandling.


c) Om du behandlas för reumatoid artrit

Varje behandling består av två separata infusioner som ges med 2 veckors mellanrum. Upprepade behandlingar med Rixathon är möjliga. Beroende på tecken och symtom på din sjukdom kommer din läkare att bestämma när du ska få mer Rixathon. Detta kan dröja flera månader.


d) Om du behandlas för granulomatos med polyangit eller mikroskopisk polyangit

Behandling med Rixathon består av fyra separata infusioner som ges med en veckas mellanrum. Kortikosteroider kommer vanligtvis att ges som injektion innan Rixathon-behandlingen. Kortikosteroider givet via munnen kan påbörjas när som helst av din läkare för att behandla ditt tillstånd.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De flesta biverkningarna är milda till måttliga men vissa kan vara allvarliga och kräva behandling. I sällsynta fall har dessa biverkningar varit dödliga.


Infusionsreaktioner

Under de första 2 timmarna av den första infusionen kan du få feber, frossa och skakningar. Mindre ofta kan vissa patienter känna smärta vid infusionsstället, få blåsor, klåda, illamående, trötthet, huvudvärk, andningssvårigheter, svullnadskänsla i tungan och halsen, kliande eller rinnande näsa, kräkningar, hudrodnad eller oregelbundna hjärtslag, hjärtattack eller lågt antal blodplättar. Om du har hjärtsjukdom eller kärlkramp kan dessa reaktioner förvärras. Tala omedelbart om för personen som ger dig infusionen om du utvecklar några av dessa symtom, eftersom infusionen kan behöva ges långsammare eller avbrytas. Du kan också behöva tillägg till behandlingen såsom antihistamin eller paracetamol. Då symtomen försvinner eller förbättras kan infusionen fortsätta. Det är mindre troligt att dessa reaktioner händer efter den andra infusionen. Din läkare kan besluta att avsluta din behandling med Rixathon om dessa reaktioner är allvarliga.


Infektioner

Tala omedelbart om för din läkare om du får symtom på infektion såsom:

• feber, hosta, halsont, brännande smärta då du kissar, eller om du börjar känna dig svag eller allmänt sjuk

• minnesförlust, svårt att tänka, gångsvårigheter eller synförlust - dessa kan bero på en mycket sällsynt, allvarlig infektion i hjärnan som har haft dödlig utgång (progressiv multifokal leukoencefalopati eller PML).


Du kan få infektioner lättare under din behandling med Rixathon. Ofta är det förkylningar, men det har funnits fall med lunginflammation eller urinvägsinfektion. Dessa listas under ”Andra biverkningar”.

Om du behandlas för reumatoid artrit, hittar du även denna information i patientkortet som du har fått av din läkare. Det är viktigt att du behåller detta patientkort och visar det för din partner eller vårdgivare.


Hudreaktioner

I mycket sällsynta fall kan svåra tillstånd med hudblåsor, som kan vara livshotande, inträffa. Rodnad, ofta i samband med blåsor, kan uppkomma på huden eller på slemhinnor, såsom i munnen, kring könsorganen eller på ögonlocken, och feber kan förekomma. Tala omedelbart om för din läkare om du upplever något av dessa symtom.


Andra biverkningar innefattar:

a) Om du behandlas för non‑Hodgkins lymfom eller kronisk lymfatisk leukemi


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter):

bakterie- eller virusinfektion, bronkit (luftrörskatarr)

• lågt antal vita blodkroppar i blodet, med eller utan feber, lågt antal blodplättar i blodet

• illamående

• kala fläckar på huvudet, frossa, huvudvärk

• lägre immunitet på grund av en minskning i antalet av vissa specifika antikroppar i blodet (immunoglobuliner (IgG)) som hjälper till att skydda mot infektion).


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter):

infektioner i blodet (blodförgiftning), lunginflammation, bältros, förkylning, luftrörsinfektion, svampinfektioner, infektioner av okänt ursprung, bihåleinflammation, hepatit B

• lågt antal röda blodkroppar i blodet (blodbrist, anemi), lågt antal av alla blodkroppar

• allergiska reaktioner (överkänslighet)

• förhöjt blodsocker, viktminskning, svullnad av ansiktet och av kroppen, höga nivåer av enzymet LDH i blodet, minskad mängd kalcium i blodet

• onormala känselförnimmelser såsom domningar, stickningar, brännande känsla, krypningar i huden, nedsatt känsel

• rastlöshet, sömnlöshet

rodnad i ansiktet och på andra områden av huden som en konsekvens av utvidgade blodkärl

• yrsel, oro

• ökad produktion av tårar och tårsekret, ögoninflammation (bindhinneinflammation)

• ringande ljud i öronen, smärta i öronen

• hjärtsjukdomar såsom hjärtinfarkt, oregelbunden eller onormalt hög hjärtrytm

• högt eller lågt blodtryck (lågt blodtryck, speciellt vid resning till stående)

• spänning av musklerna i luftvägarna vilket ger upphov till väsande andning (bronkospasm), inflammation, irritation i lungorna, halsen eller bihålor, andfåddhet, rinnande näsa

• kräkning, diarré, buksmärta, irritation eller sår i hals och mun, sväljsvårigheter, förstoppning, matsmältningsbesvär

• ätstörningar: minskad aptit vilket leder till viktminskning

• nässelfeber, ökad svettning, nattsvettningar

• symtom i muskler såsom spända muskler, led- eller muskelvärk, rygg- och nackvärk

• allmänna obehagssymtom eller obehags- eller trötthetskänsla, skakning, influensasymtom

• försämring av flera organ.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter):

• koagulationsrubbningar i blodet, minskning av produktionen av röda blodkroppar och ökad nedbrytning av röda blodkroppar (aplastisk hemolytisk anemi), svullna eller förstorade lymfkörtlar

• nedstämdhet och avsaknad av intresse för vanliga aktiviteter, nervositet

• smakförändring

• hjärtsjukdomar såsom minskad hjärtfrekvens eller bröstsmärta (kärlkramp)

astma, för lite syre som når kroppens organ

• svullen buk.


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter):

• tillfällig ökning av olika typer av antikroppar i blodet (immunoglobuliner – IgM), kemiska störningar i blodet orsakade av nedbrytningen av döende cancerceller

• nervskador i armar och ben, ansiktsförlamning

hjärtsvikt

• inflammerade blodkärl, inklusive sådana som kan ge hudsymtom

• andningssvikt

• skada på tarmväggen (perforering)

• svåra tillstånd med hudblåsor som kan vara livshotande. Rodnad, ofta i samband med blåsor, kan uppkomma på huden eller på slemhinnor, såsom i munnen, kring könsorganen eller på ögonlocken, och feber kan förekomma.

njursvikt

• svår synnedsättning.


Ingen känd frekvens (det är inte känt hur ofta dessa biverkningar inträffar):

• fördröjd minskning av vita blodkroppar

• minskning av blodplättar strax efter infusionen – kan vara övergående men kan i sällsynta fall vara dödlig

• hörselnedsättning, förlust av andra sinnen


b) Om du behandlas för reumatoid artrit


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter):

infektioner såsom lunginflammation (bakteriell)

• smärta vid urinering (urinvägsinfektion)

• allergiska reaktioner som mest sannolikt inträffar under en infusion men även kan inträffa upp till 24 timmar efter infusion

• ändringar i blodtryck, illamående, hudutslag, feber, klåda, rinnande eller täppt näsa samt nysningar, skakningar, hjärtklappning och trötthet

• huvudvärk

• förändringar i laboratorietester som utförts av behandlande läkare. Dessa inkluderar en minskning i antalet av vissa specifika proteiner i blodet (immunoglobuliner) som hjälper till att skydda mot infektion.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter):

infektioner såsom luftrörskatarr (bronkit)

• trånghetskänsla eller dunkande värk bakom näsan, kinderna och ögonen (bihåleinflammation), buksmärta, kräkningar och diarré, andningsbesvär

fotsvamp

• höga kolesterolvärden i blodet

• onormala känselförnimmelser, såsom domningar, stickningar, brännande känsla, krypningar i huden, ischiassmärta, migrän, yrsel

• håravfall

• ångest, depression

• matsmältningsbesvär, diarré, sura uppstötningar, irritation och/eller sår i halsen och munnen

• smärta i magen, ryggen, muskler och/eller leder.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter):

• vätskeansamling i ansiktet och kroppen

inflammation, irritation och/eller trånghetskänsla i lungorna och halsen, hosta

• hudreaktioner inklusive nässelutslag, klåda och utslag

• allergiska reaktioner inklusive väsande andning, andfåddhet, svullnad av ansikte och tunga, kollaps.


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter):

• en rad symtom som uppkommer inom några veckor efter rituximab-infusion omfattande allergiliknande reaktioner såsom hudutslag, klåda, ledvärk, svullna lymfkörtlar och feber.

• svåra tillstånd med hudblåsor som kan vara livshotande. Rodnad, ofta i samband med blåsor, kan uppkomma på huden eller på slemhinnor såsom i munnen, kring könsorganen eller på ögonlocken, och feber kan förekomma.

Andra sällsynt rapporterade biverkningar orsakade av rituximab inkluderar ett minskat antal vita blodkroppar (neutrofiler) som hjälper till att bekämpa infektioner. Vissa infektioner kan vara allvarliga (se informationen om Infektioner inom detta avsnitt).


c) Om du behandlas för granulomatos med polyangit eller mikroskopisk polyangit


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter):

infektioner, såsom infektioner i luftvägarna, urinvägsinfektioner (smärta vid urinering), förkylningar och herpes-infektioner

• allergiska reaktioner som mest sannolikt inträffar under en infusion, men kan inträffa upp till 24 timmar efter infusionen

• diarré

• hosta eller andnöd

• näsblod

• förhöjt blodtryck

• led- eller ryggvärk

• muskelryckningar och muskelsvaghet

• känsla av yrsel

• skakningar (ofta i händerna)

• sömnsvårigheter (insomni)

• svullnad av händer eller vrister


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter):

• matsmältningsbesvär

• förstoppning

• hudutslag, inklusive akne eller finnar

• blossande eller rodnad i huden

• nästäppa

• spända eller smärtande muskler

• smärta i muskler eller i händer eller fötter

• lågt antal röda blodkroppar (anemi)

• lågt antal blodplättar i blodet

• en ökning av mängden kalium i blodet

• förändring i hjärtrytm, eller att hjärtat slår fortare än vanligt


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter):

• svåra tillstånd med hudblåsor som kan vara livshotande. Rodnad, ofta i samband med blåsor, kan uppkomma på huden eller på slemhinnor såsom i munnen, kring könsorganen eller på ögonlocken, och feber kan förekomma.

• reaktivering av tidigare hepatit B-infektion


Rixathon kan också orsaka förändringar i laboratorieanalyser som utförs av din läkare.

Om du får Rixathon i kombination med andra läkemedel, så kan några av de biverkningar du kan få bero på de andra läkemedlen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Rixathon ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

• Den aktiva substansen i Rixathon är rituximab.

Injektionsflaskan med 10 ml innehåller 100 mg rituximab (10 mg/ml).

Injektionsflaskan med 50 ml innehåller 500 mg rituximab (10 mg/ml).

• Övriga innehållsämnen är natriumcitrat, polysorbat 80, natriumklorid, natriumhydroxid, saltsyra och vatten för injektionsvätskor (se avsnitt 2).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rixathon är en klar färglös till svagt gulaktig lösning och finns som koncentrat till infusionsvätska, lösning.

10 ml injektionsflaska – Förpackningar med 2 eller 3 injektionsflaskor.

50 ml injektionsflaska – Förpackningar med 1 eller 2 injektionsflaskor

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Österrike


Tillverkare

Sandoz GmbH Schaftenau

Biochemiestrasse 10

6336 Langkampfen

Österrike


Denna bipacksedel ändrades senast 11/2017

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.


Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

Hitta direkt i texten
Av