FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Linezolid Orion

Orion Pharma

Filmdragerad tablett 600 mg
(Vita, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter, 18,7 mm långa, 9,8 mm breda och 6,7 mm tjocka, märkta med ”600” på en sidan)

Antibakteriella medel för systemiskt bruk, ATC-kod: J01XX08

Aktiv substans:
ATC-kod: J01XX08
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Linezolid Orion

600 mg filmdragerade tabletter
linezolid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Linezolid Orion  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Linezolid Orion
3. Hur du använder Linezolid Orion
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Linezolid Orion  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Linezolid Orion  är och vad det används för

 

Linezolid Orion är ett antibiotikum ur oxazolidinonklassen som förhindrar tillväxten av vissa bakterier (patogener) som orsakar infektioner. Linezolid Orion används för behandling av lunginflammation och vissa hud‑ och mjukdelsinfektioner. Din läkare beslutar om Linezolid Orion är en passande behandling för din infektion.


Linezolid som finns i Linezolid Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Linezolid Orion

Använd inte Linezolid Orion

 • om du är allergisk mot linezolid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du använder eller om du under de senaste 2 veckorna har använt någon. monoaminoxidashämmare (MAO‑hämmare, exempelvis fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Dessa läkemedel kan användas för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom.

 • om du ammar, eftersom linezolid passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Varningar och försiktighet

Linezolid Orion ska eventuellt inte användas om du svarar ja på någon av nedanstående frågor. Om så är fallet, informera din läkare som kan behöva se över ditt allmänna hälsotillstånd inklusive ditt blodtryck före samt under behandlingen, och eventuellt besluta om att en annan behandling är mer lämplig för dig.


Diskutera med din läkare om du är osäker om någon av nedanstående frågor gäller dig.

 • Har du högt blodtryck?

 • Har du diagnostiserats med en överaktiv sköldkörtel?

 • Har du en binjuretumör (feokromocytom) eller karcinoidsyndrom (orsakat av tumörer i hormonsystemet med symtom som diarré, rodnad, problem med väsande ljud vid andning)?

 • Lider du av maniska depressioner, schizofreni med växlande sinnesstämning, förvirringstillstånd eller andra psykiska problem?

 • Använder du något av följande läkemedel?

 • avsvällande medel som används vid förkylning, och som innehåller pseudoefedrin eller fenylpropanolamin

 • läkemedel som används för att behandla astma, som salbutamol, terbutalin, fenoterol

 • antidepressiva läkemedel som tricykliska antidepressivaeller SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) t.ex amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin

 • läkemedel som används för att behandla migrän, som sumatriptan och zolmitriptan

 • läkemedel som används för att behandla plötsliga, allvarliga allergiska reaktioner, som adrenalin

 • läkemedel som höjer ditt blodtryck, som noradrenalin, dopamin och dobutamin

 • läkemedel som används för att behandla måttliga till kraftiga smärttillstånd, som petidin

 • läkemedel som används för att behandla ångestsyndrom, som buspiron

 • ett antibiotikum vid namn rifampicin.


Var särskilt försiktig med Linezolid Orion

Tala om för din läkare innan du påbörjar behandling med detta läkemedel om du:

 • lätt får blåmärken och börjar blöda

 • har blodbrist (lågt antal röda blodkroppar)

 • är känslig för infektioner

 • tidigare har fått anfall

 • har lever‑ eller njurproblem och framför allt om du får dialys

 • har diarré.

Tala omedelbart om för din läkare om du under pågående behandling råkar ut för:

 • problem med synen, som dimsyn, förändrat färgseende, försämrad synskärpa eller begränsningar av synfältet.

 • förlust av känseln i armar eller ben eller stickningar eller myrkrypningar i armar eller ben.

 • diarré. Du kan utveckla diarré under tiden du tar eller efter du tagit antibiotika, inklusive Linezolid Orion. Om diarrén blir allvarlig eller kvarstående eller om du upptäcker att din avföring innehåller blod eller slem, ska du omedelbart avbryta din behandling med Linezolid Orion och kontakta din läkare. I denna situation ska du inte ta något läkemedel som kan stanna upp eller sakta ner tarmrörelse.

 • återkommande illamående eller kräkningar, buksmärta eller snabbare andning.

Andra läkemedel och Linezolid Orion

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Det finns en risk att Linezolid Orion ibland samverkar med vissa andra läkemedel och orsakar biverkningar som förändringar i blodtrycket, kroppstemperaturen eller hjärtfrekvensen.


Tala om för din läkare om du tar eller under de senaste två veckorna har tagit något av följande läkemedel eftersom Linezolid Orion inte får användas om du redan använder eller nyligen har använt dem (se också avsnitt 2 ”Använd inte Linezolid Orion”).

 • monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare, exempelvis fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Dessa läkemedel kan användas för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom.

Tala också om för din läkare om du tar något av följande läkemedel. Din läkare kan fortfarande besluta att ge dig Linezolid Orion men behöver kontrollera ditt allmänna hälsotillstånd och blodtryck innan du påbörjar behandlingen samt fortlöpande under behandlingen. Din läkare kan också besluta att ge dig en annan lämpligare behandling.

 • avsvällande medel som används vid förkylning och influensa som innehåller pseudoefedrin eller fenylpropanolamin

 • vissa läkemedel som används för att behandla astma som salbutamol, terbutalin, fenoterol

 • vissa antidepressiva läkemedel kända som tricykliska antidepressiva eller SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Det finns många sådana läkemedel, som amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin.

 • läkemedel som används för att behandla migrän, som sumatriptan och zolmitriptan

 • läkemedel som används för att behandla plötsliga, allvarliga allergiska reaktioner, som adrenalin

 • läkemedel som höjer ditt blodtryck, som noradrenalin, dopamin och dobutamin

 • läkemedel som används för att behandla måttliga till kraftiga smärttillstånd, som petidin

 • läkemedel som används för att behandla ångestsyndrom, som buspiron

 • läkemedel som förhindrar uppkomsten av blodproppar, som warfarin.

Linezolid Orion innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Linezolid Orion med mat, dryck och alkohol

 • Du kan ta Linezolid Orion antingen före, under eller efter måltid.

 • Undvik stora mängder av lagrad ost, jästextrakt, eller extrakt av sojabönor (som sojasås) och undvik att dricka alkohol (framförallt öl och vin). Detta eftersom Linezolid Orion kan reagera med en substans, tyramin, som finns naturligt i viss mat. Denna interaktion kan öka blodtrycket.

 • Informera din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska omedelbart om du upplever dunkande huvudvärk efter att du har ätit eller druckit.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

Effekten av linezolid hos gravida är okänd. Därför bör linezolid inte användas under graviditet annat än efter särskild ordination av läkare. Du ska inte amma när du använder Linezolid Orion eftersom läkemedlet passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Linezolid Orion kan göra att du känner dig yr eller upplever problem med din syn. Om detta inträffar, ska du inte köra bil eller använda maskiner. Kom ihåg att om du inte mår bra kan din förmåga att köra bil och använda maskiner påverkas.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Linezolid Orion

Användning för vuxna

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Rekommenderad dos är en tablett (600 mg linezolid) två gånger dagligen (var 12:e timma). Svälj tabletten hel tillsammans med vatten.


Om du genomgår njurdialys ska Linezolid Orion intas efter dialysbehandlingen.


Vanlig behandlingslängd är 10 till 14 dagar men kan vara upp till 28 dagar. Säkerheten och effektiviteten för detta läkemedel har inte fastställts vid behandling över 28 dagar. Din läkare avgör hur länge du ska behandlas.


Under tiden du tar Linezolid Orion ska din läkare genomföra regelbundna blodtester för att kontrollera din blodbild. Din läkare ska kontrollera din syn om du får Linezolid Orion längre än 28 dagar.

Användning för barn och ungdomar

Linezolid Orion används normalt inte för behandling hos barn och ungdomar (under 18 år).

Om du använt för stor mängd av Linezolid Orion  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Linezolid Orion

Ta den glömda tabletten så snart du kommer på det. Ta den efterföljande tabletten 12 timmar efter detta och fortsätt sedan att ta dina tabletter var 12:e timma. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att använda Linezolid Orion

Det är viktigt att du fortsätter att ta Linezolid Orion, om inte din läkare uppmanat dig att avsluta behandlingen.

Tala omedelbart om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du avbryter behandlingen och dina ursprungliga symtom kommer tillbaka.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tala omedelbart om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever några av dessa biverkningar under behandlingen med Linezolid Orion:

 • hudreaktioner som öm, rodnad och fjällande hud (dermatit), utslag, klåda eller svullnad framförallt i ansiktet och på halsen. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion och det kan vara nödvändigt för dig att avsluta behandlingen med Linezolid Orion.

 • problem med din syn som dimsyn, förändrat färgseende, svårigheter att se detaljer eller att ditt synfält blir begränsat

 • allvarlig diarré innehållande blod och/eller slem (antibiotikaassocierad kolit inkluderande pseudomembranös kolit), vilket i sällsynta fall kan utvecklas till livshotande komplikationer

 • återkommande illamående eller kräkningar, magsmärta eller snabbare andning

 • krampanfall har rapporterats med linezolid. Du ska omedelbart kontakta din läkare om du upplever oro, förvirring, sinnesförvirring (delirium), stelhet, skakningar, svårigheter att koordinera dina rörelser eller får krampanfall om du samtidigt också tar antidepressiva läkemedel kända som SSRI (se avsnitt 2).

Domningar, stickningar eller dimsyn har rapporterats av patienter som behandlats med linezolid i mer än 28 dagar. Ta omedelbart kontakt med din läkare om du upplever synproblem.

Andra biverkningar

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • svampinfektioner framförallt i slidan eller munhålan

 • huvudvärk

 • metallsmak i munnen

 • diarré, illamående eller kräkningar

 • förändring i vissa blodprovsresultat, inkluderande dem som visar din njur‑ eller leverfunktion eller blodsockernivå

 • oförklarliga blödningar eller blåmärken som kan bero på förändringar i antalet av vissa blodkroppar vilket kan påverka blodets förmåga att levras (koagulera) eller leda till blodbrist (anemi)

 • sömnsvårigheter

 • ökat blodtryck

 • anemi (lågt antal röda blodkroppar)

 • förändringar i antalet av vissa blodkroppar vilket kan påverka din förmåga att bekämpa infektioner

 • hudutslag

 • kliande hud

 • yrsel

 • lokaliserad eller generaliserad buksmärta

 • förstoppning

 • matsmältningsbesvär

 • lokaliserad smärta

 • feber.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • inflammation i slidan eller underlivet hos kvinnor

 • känselförnimmelser som domningar och myrkrypningar

 • dimsyn

 • öronsusning (tinnitus)

 • inflammation i vener

 • muntorrhet eller ömhet i munnen, svullen, öm eller missfärgad tunga

 • ökad urineringsfrekvens

 • frossa

 • trötthetskänsla, ökad törst

 • inflammation i bukspottkörteln

 • ökade svettningar

 • påverkan på blodprovsresultat som proteinnivåer, salter eller enzymer som används för att mäta njur‑ eller leverfunktion

 • kramper

 • hyponatremi (låga halter av natrium i blodet)

 • njursvikt

 • minskat antal blodplättar

 • gaser i magen

 • transitoriska ischemiska attacker (tillfälliga rubbningar i blodflödet genom hjärnan vilket orsakar korta, övergående symtom som synförlust, svaghet i ben och armar, sluddrigt tal samt medvetslöshet)

 • smärta vid injektionsstället

 • hudinflammation

 • förhöjt kreatinin

 • magont

 • påverkan på hjärtrytmen (snabbare hjärtrytm).

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • begränsat synfält

 • ytlig tandmissfärgning, vilket går att avlägsna med professionell tandrengöring (manuell avlägsning).

Följande biverkningar har också rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • serotonergt syndrom (med symtomen snabb hjärtrytm, förvirring, onormala svettningar, hallucinationer, ofrivilliga rörelser, frossa och skakningar)

 • mjölksyraacidos (symtom som återkommande illamående och kräkningar, buksmärta och snabbare andning)

 • allvarliga hudreaktioner

 • sideroblastisk anemi (en typ av anemi med lågt antal röda blodkroppar)

 • håravfall

 • förändrat färgseende eller svårigheter att se detaljer

 • minskat antal blodkroppar

 • svaghet och/eller känselförändringar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Linezolid Orion  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen, blistret och burken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är linezolid. En tablett innehåller 600 mg linezolid.

 • Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärnan: poloxamer 407, natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon K30, kolloidal vattenfri kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, talk och mangesiumstearat.

  Filmdragering: hypromellos (E464), makrogol 400 (E1521) och titandioxid (E171).

  Blått bläck: shellack (E904), propylenglykol och briljantblått FCF (E133).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter, 18,7 mm långa, 9,8 mm breda och 6,7 mm tjocka, märkta med ”600” på ena sidan.


Linezolid Orion levereras i blisterförpackningar om 10, 20, 30, 50 eller 60 filmdragerade tabletter och i HDPE‑burkar med 10 eller 30 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland


Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-09-15

Hitta direkt i texten
Av