Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ibuprofen Orion

Orion Pharma

Filmdragerad tablett 200 mg
(Tillhandahålls ej) (Vit, filmdragerad, avlång tablett präglad med ”235” på ena sidan och slät på andra sidan. Tablettens mått är 13 mm x 6 mm.)

Antiinflammatoriska och antireumatiska medel, icke-steroida

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AE01
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Ibuprofen Orion

200 mg, 400 mg och 600 mg filmdragerade tabletter
ibuprofen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ibuprofen Orion  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Ibuprofen Orion
3. Hur du tar Ibuprofen Orion
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ibuprofen Orion  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ibuprofen Orion  är och vad det används för

Ibuprofen Orion tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) som har smärtstillande, inflammationshämmande och febernedsättande verkan.

Ibuprofen Orion 200 mg och 400 mg används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk (inklusive migränhuvudvärk), menstruationssmärtor, tandvärk samt vid feber och värk vid förkylningssjukdomar.

Ibuprofen Orion 400 mg och 600 mg används för att lindra smärta och inflammation vid sjukdomar som artros, reumatoid artrit, artrit i ryggraden (ankyloserande spondylit), svullna leder, frusen skuldra, slemsäcksinflammation, tendinit (inflammation i senfästet), tenosynivit (senskideinflammation), korsryggssmärta, stukningar och vrickningar.

Ibuprofen som finns i Ibuprofen Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.2. Vad du behöver veta innan du tar Ibuprofen Orion

Ta inte Ibuprofen Orion:


 • om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du tidigare har fått en allergisk reaktion såsom astma, rinnsnuva, kliande utslag eller svullnad av läppar, ansikte, tunga eller svalg efter att du tagit läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot smärta och inflammation (NSAID)

 • om du har fått magsår eller blödningar i magsäck eller tolvfingertarm (duodenum) i samband med tidigare användning av läkemedel mot smärta och inflammation (NSAID)

 • om du har magsår eller blödningar i magsäck eller tolvfingertarm (duodenum) eller om du tidigare haft dessa problem två eller fler gånger.

 • om du har svår lever-, njur- eller hjärtsvikt

 • om du är kraftigt uttorkad (orsakat av kräkningar, diarré eller otillräckligt vätskeintag)

 • om du har någon pågående blödning (inklusive hjärnblödning)

 • under graviditetens sista 3 månader

 • om du har någon sjukdom av okänt ursprung som leder till onormal blodcellsbildning

 • 200 mg och 400 mg tabletter: om användaren är ett barn under 6 år (väger under 20 kg)

 • 600 mg tabletter: om användaren är ett barn under 12 år (väger under 40 kg).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ibuprofen Orion.


 • om du har Systemisk Lupus Erytematosus (SLE) eller någon annan autoimmun sjukdom

 • om du har en ärftlig sjukdom som påverkar de röda blodkropparnas pigment hemoglobin (porfyri)

 • om du har en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom såsom inflammation i ändtarmen med sår (ulcerös kolit), inflammation som påverkar magtarmkanalen (Crohns sjukdom) eller andra mag- eller tarmsjukdomar

 • om du har rubbningar i bildningen av blodkroppar

 • om du har problem med blodets förmåga att levra sig

 • om du har allergi, hösnuva, astma, kronisk svullnad av nässlemhinna eller bihålor,

 • polyper eller kroniska besvär med trånga luftvägar, eftersom risken är större att du då får trånga luftvägar med andningssvårigheter (bronkospasm)

 • om du har dålig blodcirkulation i armar eller ben

 • om du har lever-, njur- eller hjärtproblem, eller högt blodtryck

 • om du nyligen genomgått någon stor operation

 • om du befinner dig i graviditetens första sex månader

 • om du ammar

 • om du försöker bli gravid.

Äldre

Om du är äldre ökar risken för biverkningar, i synnerhet blödningar eller hål (perforation) i magtarmkanalen. Detta kan vara livshotande.


Sår, hål (perforation) och blödningar i mage och tarmkanal

Om du tidigare haft sår i magen eller tunntarmen, i synnerhet om det varit svårare fall med hål (perforation) eller blödning, ska du vara uppmärksam på onormala symtom från magen och omedelbart kontakta läkare, speciellt om symtomen uppstår i början av behandlingen. Anledningen till detta är att risken för blödning eller sår i magtarmkanalen är högre i dessa fall, särskilt hos äldre patienter. Om blödning eller sår uppstår ska behandlingen avbrytas och läkare ska omedelbart kontaktas.


Blödning, sårbildning eller hål (perforation) i mage eller tarmkanal kan inträffa utan föregående varningstecken, även hos patienter som inte haft sådana problem tidigare. Detta kan även vara livshotande.


Risken för sår, hål (perforation) och blödningar i mage eller tarmkanal ökar vanligen med högre doser av ibuprofen. Risken kan också öka om vissa andra läkemedel används samtidigt med ibuprofen (se avsnittet ”Andra läkemedel och Ibuprofen Orion”).


Hudreaktioner

Du ska sluta ta ibuprofen och omedelbart kontakta läkare om du får hudutslag, slemhinnesår eller andra tecken på allergi då detta kan vara de första symtomen på en allvarlig hudreaktion (exfoliativ dermatit, erytema multiforme, Stevens-Johnson syndrom, Lyells syndrom). Dessa tillstånd kan vara livshotande. Det är störst risk för dessa biverkningar under den första behandlingsmånaden.


Påverkan på hjärta och hjärna

Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en lite ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskild vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.

Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ibuprofen om du:


 • har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive ”mini-stroke” eller transitorisk ischemisk attack (TIA)).

 • har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare.

Njurpåverkan

Ibuprofen kan påverka njurfunktionen även hos patienter som inte haft njurproblem tidigare. Detta kan ge svullna ben och också leda till hjärtsvikt eller högt blodtryck hos känsliga individer.


Ibuprofen kan orsaka njurskada, speciellt hos patienter som redan har njur-, hjärt- eller leverproblem eller som använder diuretika (vattendrivande läkemedel) eller ACE-hämmare (blodtryckssänkande läkemedel) samt hos äldre. När användningen av ibuprofen avbryts leder detta vanligtvis till att njurarna återställs.


Andra försiktighetsåtgärder

Generellt kan vanemässigt användande av (flera olika sorters) smärtstillande läkemedel ge bestående allvarliga problem med njurarna. Denna risk kan höjas under fysisk ansträngning förknippad med saltförlust och uttorkning. Det ska därför undvikas.


En längre tids användning av alla typer av värktabletter mot huvudvärk kan förvärra huvudvärken. Om denna situation upplevs eller misstänks bör du kontakta sjukvården och behandlingen bör avslutas.


Ibuprofen kan dölja symtom eller tecken på infektion (feber, smärta och svullnad) och tillfälligt förlänga blödningstiden.


Kontakta din läkare om du upplever dimsyn eller andra ögonproblem, viktökning eller svullnad.


Ibuprofen kan försvåra möjligheten att bli gravid. Informera din läkare om du planerar att bli gravid eller om du har svårighet att bli gravid.


Rådfråga läkare innan du använder Ibuprofen Orion om något av ovan nämnda tillstånd berör dig.

Barn och ungdomar

200 mg och 400 mg tabletter: Ge inte detta läkemedel till barn under 6 år (under 20 kg kroppsvikt).

600 mg tabletter: Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 12 år (under 40 kg kroppsvikt).


Det finns en risk för nedsatt njurfunktion hos uttorkade barn och ungdomar.


Andra läkemedel och Ibuprofen Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Ibuprofen kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Till exempel:


 • antikoagulerande läkemedel (dvs. blodförtunnande, t.ex. aspirin/acetylsalicylsyra, warfarin, heparin, klopidogrel, tiklopidin)

 • metotrexat (används för att behandla cancer och auto-immuna sjukdomar).

 • andra NSAID-preparat

 • digoxin (för behandling av olika typer av hjärtsjukdomar)

 • fenytoin (används för att förebygga epileptiska kramper)

 • litium (används för att behandla depression och mani)

 • diuretika (vattendrivande läkemedel), omfattar även kaliumsparande vattendrivande läkemedel

 • läkemedel som sänker högt blodtryck:

  • ACE-hämmare t.ex kaptopril

  • betablockerare t.ex atenolol

  • angiotensin-II-receptorantagonister t.ex losartan

 • kolestyramin (används för att behandla förhöjt kolesterolvärde)

 • aminoglykosider (används mot vissa typer av bakterier)

 • SSRI-preparat (används för att behandla depression) såsom paroxetin, sertralin, citalopram

 • moklobemid (används för att behandla depressiv sjukdom eller social fobi)

 • ciklosporin, takrolimus (används för att dämpa immunsystemet efter organtransplantation)

 • zidovudin eller ritanovir (används för att behandla patienter med HIV)

 • mifepriston

 • probenecid eller sulfinpyrazon (används för att behandla gikt)

 • kinolonantibiotika

 • sulfonureid (används för att behandla diabetes typ 2)

 • kortikosteroider (används för att behandla inflammation)

 • bisfosfonater (används för att behandla benskörhet, Pagets sjukdom samt för att minska höga kalciumnivåer i blodet)

 • oxpentifyllin ((pentoxyfyllin) används för att behandla cirkulationssjukdomar som berör blodkärlen i armar och ben)

 • baklofen (muskelavslappnande medel)

 • vorikonazol och flukonazol (används för att behandla svampinfektioner).

Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Ibuprofen Orion. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibuprofen Orion med andra läkemedel.

Ibuprofen Orion med mat, dryck och alkohol

Ibuprofen Orion kan tas tillsammans med mat för att undvika problem med magtarmkanalen.


Alkohol ska undvikas då det kan förstärka biverkningarna av ibuprofen, speciellt i mage, tarm eller hjärna.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Ibuprofen får inte användas under de tre sista månaderna av graviditeten eftersom det kan orsaka stora hjärt-, lung- och njurskador på fostret.


Användning under graviditetens slut kan orsaka ökad risk för blödning hos både moder och barn samt försvaga kraften i livmodersammandragningarna och på så sätt fördröja förlossningen.


Ibuprofen ska endast användas under graviditetens första 6 månader efter läkares ordination om det är absolut nödvändigt.


Amning

Små mängder ibuprofen passerar över i modersmjölk och amning behöver vanligtvis inte avbrytas vid korttidsbehandling. Då längre tids behandling ordineras ska dock tidigt avbrytande av amningen övervägas.


Fertilitet

Detta läkemedel tillhör en grupp NSAID som kan försämra fertiliteten hos kvinnor. Denna effekt upphör när du slutar att ta läkemedlet. Du bör inte ta ibuprofen om du planerar att bli gravid eller om du har problem att bli gravid.

Körförmåga och användning av maskiner

Ibuprofen påverkar vanligtvis inte förmågan att köra bil eller att använda maskiner. Eftersom behandling med hög dos dock kan ge biverkningar i form av trötthet, sömnighet, yrsel och synrubbningar kan förmågan att köra bil och använda maskiner påverkas hos enskilda personer. Dessa effekter förstärks av samtidigt alkoholintag.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ibuprofen Orion innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.

3. Hur du tar Ibuprofen Orion

 

Ta alltid detta läkemedel enligt läkares anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tabletten ska sväljas med ett glas vatten. Patienter med känslig mage rekommenderas att ta Ibuprofen Orion med mat.

Biverkningar kan minimeras genom att använda lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid för att hålla symtomen under kontroll.

Dosen av ibuprofen baseras på din ålder och kroppsvikt.

Notera att alla doser inte är möjliga med tablettstyrkorna 400 mg och 600 mg, eftersom tabletterna inte kan delas i två lika stora delar.


Mild till måttlig smärta och feber

Barn 6‑9 år (20‑29 kg):

Rekommenderad dos är en 200 mg tablett 1‑3 gånger per dag med ett intervall på 4‑6 timmar vid behov. Maximal daglig dos får inte överstiga 600 mg.


Barn 10‑12 år (30‑40 kg):

Rekommenderad dos är en 200 mg tablett 1‑4 gånger per dag med ett intervall på 4‑6 timmar vid behov. Maximal daglig dos får inte överstiga 800 mg.


Vuxna och ungdomar över 12 år (som väger 40 kg eller mer):

Rekommenderad dos är 200‑400 mg som tas 1‑3 gånger per dag med ett intervall på 4‑6 timmar.

Maximal daglig dos får inte överstiga 1 200 mg.


Menstruationssmärta

Vuxna och ungdomar över 12 år (som väger 40 kg eller mer):

Rekommenderad dos är 200‑400 mg som tas 1‑3 gånger per dag med ett intervall på 4‑6 timmar. Maximal daglig dos får inte överstiga 1 200 mg.


Migränhuvudvärk

Vuxna och ungdomar över 12 år (40 kg eller mer):

Rekommenderad dos är 400 mg som engångsdos med ett intervall på 4‑6 timmar, vid behov. Maximal daglig dos får inte överstiga 1 200 mg.


Reumatiska sjukdomar

Ungdomar över 12 år (över 40 kg):

Rekommenderad dos är 20 mg/kg upp till 40 mg/kg kroppsvikt dagligen fördelat på 3‑4 doser.


Vuxna:

Rekommenderad dos är 400‑600 mg 3 gånger dagligen. Underhållsdos om 600‑1 200 mg dagligen kan vara effektivt till vissa patienter. Vid akuta och svåra tillstånd kan dosen ökas till maximalt 2 400 mg dagligen fördelat på 3‑4 doser.


Äldre 

Om du är äldre ska du alltid rådgöra med läkare innan du använder Ibuprofen Orion eftersom du löper större risk att få biverkningar, speciellt blödningar och hål (perforation) i magtarmkanalen, vilket kan vara livshotande. Läkaren kommer att ge dig råd.


Nedsatt njur- eller leverfunktion

Om du har nedsatt njur- eller leverfunktion, rådgör alltid med läkare innan du använder Ibuprofen Orion. Läkaren kommer att ge dig råd.


Om du har svår njur- och leversjukdom eller är äldre kommer läkaren att berätta för dig vilken dos du ska ta. Dosen kommer att vara lägsta möjliga.


Om du använt för stor mängd av Ibuprofen Orion  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtomen kan innefatta illamående, magont, kräkningar (med blod), huvudvärk, ringningar i öronen, förvirring och ryckiga ofrivilliga ögonrörelser. Vid höga doser har dåsighet, bröstsmärta, hjärtklappning, medvetslöshet, krampanfall (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urinen, frusenhet och andningssvårighet rapporterats.

Även diarré, svindel, uppjagat tillstånd, desorientering, koma, dimsyn och påverkan på ögonen, njursvikt, leverskada, lågt blodtryck, blå missfärgning av läppar, tunga och fingrar och ökad risk för blödning kan förekomma. Förvärrad astma hos astmatiker kan också förekomma.


Om du har glömt att använda Ibuprofen Orion

Om du glömmer en dos ska du ta den så fort du kommer ihåg, förutom när det är mindre än fyra timmar tills det är dags för nästa dos.


Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Ibuprofen Orion orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar är mest sannolika vid höga doser och långtidsbehandling.


Läkemedel såsom Ibuprofen Orion kan medföra en lite ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Vätskeansamling (ödem), högt blodtryck och hjärtsvikt har rapporterats i samband med behandling med NSAID-preparat.


Följande biverkningar är viktiga att uppmärksamma och kräver omedelbara åtgärder. Du ska sluta ta ibuprofen Orion och kontakta läkare omedelbart om följande symtom uppstår:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


 • svart, tjärliknande avföring eller blodblandad kräkning (blödning från magtarmkanalen).


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • svullnad i ansikte, tunga eller svalg som kan ge mycket stora svårigheter att andas (angioödem), snabb hjärtrytm, kraftigt blodtrycksfall eller livshotande chock

 • plötslig allergisk reaktion med andnöd, väsande andning och blodtrycksfall

 • svåra utslag med blåsor på huden, speciellt på armar, ben, händer och fötter. Ansikte och läppar kan också vara involverade (erytema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom). Detta kan bli än allvarligare då blåsorna blir större och sprider sig samt leder till avlossning av huden (Lyells syndrom). Det kan också uppstå svåra infektioner med vävnadsdöd (nekros) i hud, vävnad under huden och muskler.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • en allvarlig hudreaktion som kallas DRESS-syndrom kan förekomma. Symtom på DRESS innefattar: hudutslag, feber, svullna lymfkörtlar och en ökning av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar).


Du ska sluta ta detta läkemedel och kontakta läkare så snart som möjligt om följande biverkningar uppstår:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • halsbränna, magsmärta, matsmältningsbesvär.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • dimsyn eller andra ögonproblem såsom ljuskänslighet

 • överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag, klåda, astmaattacker (ibland tillsammans med lågt blodtryck).


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • synförlust.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • akut ansamling av vätska i lungorna som ger andningssvårigheter, högt blodtryck, vätskeansamling och viktuppgång.


Andra möjliga biverkningar med Ibuprofen Orion är:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • rubbningar i magtarmkanalen såsom diarré, illamående, kräkningar, gaser i magen, förstoppning.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • sår i magtarmkanalen med eller utan hål (perforation)

 • inflammation i tarmarna och förvärrad inflammation i tjocktarm (kolit) och magtarmkanal (Crohns sjukdom). Komplikationer med divertiklar (fickor) i tjocktarmen (perforation eller fistel)

 • mikroskopisk blödning från tarmen som kan leda till anemi (lågt blodvärde)

 • sår och inflammation i munnen

 • huvudvärk, sömnighet, svindel, yrsel, trötthet, uppjagat tillstånd, sömnlöshet och lättretlighet.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • inflammation i magslemhinnan

 • njurproblem inklusive utveckling av ödem, inflammation i njurarna och njursvikt

 • rinnande näsa

 • andningssvårigheter (bronkospasm).


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • depression, förvirring, hallucinationer

 • lupus erytematosus syndrom (autoimmun inflammatorisk sjukdom)

 • ökning av urea i blodet och andra leverenzymer, sänkning av hemoglobin och hematokritvärden, påverkan på blodplättar och förlängd blödningstid, sänkt kalciumnivå och förhöjd urinsyranivå i serum.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • obehaglig medvetenhet om hjärtslag, hjärtsvikt, hjärtinfarkt eller högt blodtryck

 • rubbningar i blodbildningen (med symtom såsom feber, halsont, ytliga sår i munnen, influensaliknande symtom, kraftig trötthet, näs- och hudblödningar)

 • ringningar eller sus i öronen

 • inflammation i matstrupe eller bukspottkörtel

 • förträngningar i tarmen

 • akut inflammation i levern, gulfärgning av hud och ögonvitor, nedsatt leverfunktion, leverskada eller leversvikt

 • hjärnhinneinflammation (ej bakteriell infektion)

 • skada på njurvävnad

 • håravfall.

Ibuprofen Orion kan orsaka en minskning av antal vita blodkroppar så att din motståndskraft mot infektioner försämras. Om du får en infektion med symptom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom som exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare. Detta så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar läkaren om dina läkemedel.


Under behandling med ibuprofen har det rapporterats några fall med hjärnhinneinflammation (med symtom såsom nackstelhet, huvudvärk, illamående, kräkningar, feber och förvirring) hos patienter med autoimmuna sjukdomar som t.ex. Systemisk Lupus Erytematosus (SLE) eller kombination av bindvävssjukdomar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Ibuprofen Orion  ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som finns på blisterförpackningen, etiketten eller kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration


 • Den aktiva substansen är ibuprofen. Varje filmdragerad tablett innehåller 200, 400 eller 600 mg ibuprofen.

 • Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna: laktosmonohydrat, majsstärkelse, kroskarmellosnatrium, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

  Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E171) makrogoler.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

200 mg: Vit, filmdragerad, kuddformad tablett märkt ”235” på ena sidan och omärkt på andra sidan. Tablettens storlek är 13 mm x 6 mm.


400 mg: Vit, filmdragerad, kuddformad tablett märkt med ”236” på ena sidan och omärkt på andra sidan. Tablettens storlek är 17 mm x 8 mm.


600 mg: Vit, filmdragerad, kuddformad tablett märkt ”237” på ena sidan och omärkt på andra sidan. Tablettens storlek är 19 mm x 9 mm.


Tabletter finns tillgängliga i blisterförpackningar om 30, 50, 60, 100 och 250 tabletter samt plastburkar om 100 tabletter.


Eventuellt marknadsförs inte alla förpackningsstorlekar.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

Orion Pharma AB, Danderyd

medinfo@orionpharma.comDenna bipacksedel ändrades senast 2019-01-22

Hitta direkt i texten
Av