Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Bluefish Pharma

Tablett 32 mg/25 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 32 mg/25 mg är orange, avlånga 12,5 x 5,9 x 4,9 mm tabletter med brytskåra.)

Angiotensin II-antagonister + diuretika

ATC-kod: C09DA06
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 16 mg/12,5 mg tabletter Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 32 mg/12,5 mg tabletter Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 32 mg/25 mg tabletter
kandesartancilexetil/hydroklortiazid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish
3. Hur du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish  är och vad det används för

 

Ditt läkemedel heter Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish. Det används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) hos vuxna patienter. Det innehåller två aktiva ingredienser: kandesartancilexetil och hydroklortiazid. De samarbetar för att sänka ditt blodtryck.

 • Kandesartancilexetil tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-receptorantagonister. Det får dina blodkärl att slappna av och vidgas, vilket bidrar till att sänka ditt blodtryck.

 • Hydroklortiazid tillhör en grupp läkemedel som kallas diuretika (urindrivande medel). Det hjälper din kropp att göra sig av med vatten och salter, som natrium, i urinen. Detta bidrar till att sänka ditt blodtryck.

Din läkare kan skriva ut Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish om ditt blodtryck inte har reglerats tillräckligt med enbart kandesartancilexetil eller hydroklortiazid.

Kandesartancilexetil och hydroklortiazid som finns i Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Ta inte Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish:

 • om du är allergisk mot kandesartancilexetil eller hydroklortiazid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är allergisk mot läkemedel som innehåller sulfonamid. Om du känner dig osäker om detta gäller dig ska du tala med din läkare.

 • om du är gravid i mer än tredje månaden (även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish, se Graviditet och amning).

 • om du har allvarliga njurproblem.

 • om du har en allvarlig leversjukdom eller gallvägshinder (ett tillstånd då gallan har svårt att komma ut ur gallblåsan).

 • om du har ihållande låg mängd av kalium i blodet.

 • om du har ihållande hög mängd av kalcium i blodet.

 • om du någonsin har haft gikt.

 • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

Om du känner dig osäker på om något av ovanstående stämmer in på dig ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish:

 • om du har diabetes.

 • om du har hjärt-, lever- eller njurproblem.

 • om du nyligen har genomgått en njurtransplantation.

 • om du kräks, nyligen haft svåra kräkningar eller har diarré.

 • om du har en sjukdom i binjuren som heter Conns syndrom (även kallad primär hyperaldosteronism).

 • om du någon gång har haft en sjukdom som kallas systemisk lupus erythematosus (SLE).

 • om du har lågt blodtryck.

 • om du någon gång har drabbats av slaganfall.

 • om du någon gång har haft allergi eller astma.

 • om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish rekommenderas inte i början av graviditeten och ska inte användas efter tredje månaden av graviditeten, eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditet och amning.

 • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

  • en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

  • aliskiren.

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även information under rubriken ”Ta inte Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish”.

Det kan hända att din läkare vill träffa dig oftare och ta en del prover om du har något av dessa tillstånd.


Tala om för din läkare eller tandläkare att du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish om du ska genomgå någon typ av operation. Anledningen är att Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish i kombination med vissa narkos- eller bedövningsmedel kan orsaka ett kraftigt blodtrycksfall.


Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish kan göra att huden blir känsligare för solljus.

Barn och ungdomar

Det finns ingen erfarenhet av att använda Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish till barn (under 18 års ålder). Därför ska Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish inte ges till barn.

Andra läkemedel och Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar och vissa andra läkemedel kan påverka Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish. Om du använder vissa läkemedel kan din läkare behöva ta blodprover emellanåt.


Speciellt ska du berätta för din läkare om du använder något av följande läkemedel, eftersom din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

 • Andra läkemedel som hjälper till att sänka blodtrycket, inklusive betablockerare, aliskiren-innehållande läkemedel, diazoxid och ACE-hämmare som enalapril, kaptopril, lisinopril eller ramipril.

 • Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-preparat) som ibuprofen, naproxen, diklofenak, celecoxib eller etoricoxib (läkemedel som lindrar smärta och inflammation).

 • Acetylsalicylsyra (om du tar mer än 3 g om dagen) (ett läkemedel som lindrar smärta och inflammation).

 • Kaliumtillskott eller saltersättningsmedel som innehåller kalium (läkemedel som ökar mängden kalium i blodet).

 • Kalcium- eller D-vitamintillskott.

 • Läkemedel som sänker kolesterolvärdet, som colestipol eller kolestyramin.

 • Läkemedel mot diabetes (tabletter eller insulin).

 • Läkemedel för att kontrollera hjärtrytmen (antiarytmiska medel) som digoxin och betablockerare.

 • Läkemedel som kan påverkas av kaliumhalten i blodet, som vissa antipsykotiska läkemedel.

 • Heparin (ett blodförtunnande läkemedel).

 • Vätskedrivande medel (diuretika).

 • Laxermedel.

 • Penicillin (ett antibiotikum).

 • Amfotericin (mot svampinfektioner).

 • Litium (ett läkemedel mot psykiska sjukdomar).

 • Steroider som t ex prednisolon.

 • Hypofyshormon (ACTH).

 • Läkemedel mot cancer.

 • Amantadin (mot Parkinsons sjukdom eller mot allvarliga virusinfektioner).

 • Barbiturater (en typ av lugnande medel som även används mot epilepsi).

 • Karbenoxolon (mot sjukdom i matstrupen eller sår i munnen).

 • Antikolinerga medel som atropin och biperiden.

 • Cyklosporin, ett läkemedel som används när man transplanterar organ för att förhindra att organet stöts bort.

 • Andra läkemedel som kan orsaka en förstärkning av den blodtryckssänkande effekten, som baklofen (ett läkemedel som lindrar spasticitet (muskelkramper)), amifostin (mot cancer) och vissa antipsykotiska läkemedel.

 • Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även information under rubrikerna ”Ta inte Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish” och ”Varningar och försiktighet”).

Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish med mat, dryck och alkohol

 • Du kan ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish med eller utan mat.

 • När du har ordinerats Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish ska du diskutera med din läkare innan du dricker alkohol. Alkohol kan göra att du känner dig svag eller yr.

Graviditet och amning

Graviditet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas efter tredje månaden av graviditeten, eftersom det då kan orsaka fosterskador.

Amning

Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish rekommenderas inte till ammande mödrar, och din läkare kan välja ett annat läkemedel åt dig om du vill amma, speciellt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa människor kan känna trötthet eller yrsel när de tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish. Om det händer dig ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish innehåller laktos

Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish innehåller laktos som är en sorts socker. Om din läkare har sagt till dig att du inte tål vissa sockerarter, måste du prata med honom/henne innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Det är viktigt att du fortsätter att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish varje dag.

Rekommenderad dos av Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish är en tablett en gång dagligen.

Svälj tabletten med lite vatten.

Försök ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. På så sätt blir det lättare att komma ihåg att ta den.

Om du har tagit för stor mängd av Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa dos som normalt.

Om du slutar att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Om du slutar att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish kan ditt blodtryck stiga igen. Sluta därför inte att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish utan att först tala med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Det är viktigt att du känner till vad det kan vara för biverkningar. Vissa av biverkningarna av Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish orsakas av kandesartancilexetil och vissa orsakas av hydroklortiazid.

Sluta att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish och sök genast läkare om du får någon av följande allergiska reaktioner:

 • andningssvårigheter, med eller utan svullnad i ansikte, på läppar, på tunga och/eller svalg.

 • svullnad i ansikte, på läppar, på tunga och/eller svalg, som kan ge svårighet att svälja.

 • svår hudklåda (med upphöjda utslag).

Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish kan orsaka en minskning av vita blodkroppar. Din motståndskraft mot infektioner kan försämras och du kan känna trötthet, få en infektion eller feber (agranulocytos). Om det händer ska du kontakta din läkare. Eventuellt tar din läkare blodprov emellanåt för att kontrollera om Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish har haft någon påverkan på ditt blod.


Andra eventuella biverkningar är:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 till 10 användare)

 • Förändrade resultat av vissa blodprover:

  • Minskad mängd natrium i blodet. Om minskningen är kraftig kan du känna av svaghet, energilöshet eller muskelkramper.

  • Ökad eller minskad mängd kalium i blodet, speciellt om du redan har njurproblem eller hjärtsvikt. Om förändringen är kraftig kan du känna av trötthet, svaghet, oregelbundna hjärtslag eller stickningar och domningar i huden.

  • En ökad mängd kolesterol, socker eller urinsyra i blodet.

 • Socker i urinen.

 • Känsla av yrsel eller svaghet.

 • Huvudvärk.

 • Luftvägsinfektion.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Lågt blodtryck. Det kan göra att du känner dig svag eller yr.

 • Aptitlöshet, förstoppning, irritation i magsäcken.

 • Hudutslag, kliande knottriga utslag (nässelutslag), utslag som beror på känslighet för solljus.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • Gulsot (gulfärgning av huden eller ögonvitorna). Om du får detta ska du genast kontakta din läkare.

 • Påverkan på njurfunktionen, speciellt om du har njurproblem eller hjärtsvikt.

 • Sömnsvårigheter, depression, rastlöshet.

 • Stickningar eller pirrningar i armar eller ben.

 • Dimsyn under kort tid.

 • Onormal hjärtrytm.

 • Andningssvårigheter (inklusive lunginflammation och vätska i lungorna).

 • Feber.

 • Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit). Detta ger en måttlig till svår smärta i magen.

 • Muskelkramper.

 • Skador på blodkärl som ger röda eller lila prickar i huden.

 • Minskning i antalet röda eller vita blodkroppar eller blodplättar. Du kan då märka trötthet, infektion, feber eller att du lätt får blåmärken.

 • Kraftiga utslag som utvecklas snabbt, med blåsor och hudavflagning och eventuellt blåsor i munnen.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg.

 • Klåda.

 • Ont i rygg, leder eller muskler.

 • Förändrad leverfunktion, inklusive inflammation i levern (hepatit). Du kan märka av trötthet, gulfärgning av hud och ögonvitor och influensaliknande symtom.

 • Hosta.

 • Illamående.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Plötslig närsynthet.

 • Plötslig ögonsmärta (akut trångvinkelglaukom).

 • Systemisk och kutan lupus erythematosus (allergiskt tillstånd som orsakar feber, ledsmärta, hudutslag som kan innefatta rodnad, blåsbildning, fjällning och knölar).

 • Diarré.

Berätta för din läkare om du upplever några av dessa symtom, inklusive symtom som inte beskrivs i denna bipacksedel.

5. Hur Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish  ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Inga särskilda förvaringsanvisningar.

 • Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva  substanserna är kandesartancilexetil och hydroklortiazid. Varje tablett innehåller antingen 16 mg eller 32 mg kandesartancilexetil och antingen 12,5 mg eller 25 mg hydroklortiazid.


Övriga innehållsämnen är karmelloskalcium, dietyleenglykolmonoetyleter, hydroxipropylcellulosa, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse.


Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 16 mg/12,5 mg och 32 mg/25 mg innehåller även röd järnoxid (E172).


Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 16 mg/12,5 mg och 32 mg/25 mg innehåller även gul järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 16 mg/12,5 mg är orange, avlånga 9,5 x 4,5 x 4,1 mm tabletter.


Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 32 mg/12,5 mg är gula, avlånga 12,5 x 5,9 x 4,9 mm tabletter med brytskåra.


Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 32 mg/25 mg är orange, avlånga 12,5 x 5,9 x 4,9 mm tabletter med brytskåra.


Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 16 mg/12,5 mg finns som blisterförpackning med 14, 28, 56 eller 98 tabletter.


Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 32 mg/12,5 mg finns som blisterförpackning med 14, 56 eller 98 tabletter.


Candesartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 32 mg/25 mg finns som blisterförpackning med 14, 56 eller 98 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Bluefish Pharmaceuticals AB

P.O. Box 49013

100 28 Stockholm


Tillverkare

Laboratorios Liconsa, S.A.

Avda. Miralcampo,7

Pol. Ind. Miralcampo, 19200

Azuqueca de Henares, Guadalajara

Spanien


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Namn

Land

Candesartan + Hidroclorotiazida Bluefish

Portugal

Candesartan + Hydrochlorotiazide Bluefish

Polen

Candesartan/Hydrochlorotiazide Bluefish

SverigeDenna bipacksedel ändrades senast 2018-06-12

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av