Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Glyxambi

Boehringer Ingelheim

Filmdragerad tablett 10 mg/5 mg
(Blekgula, rundat triangelformade släta tabletter med fasad kant och “10/5” på ena sidan och Boehringer Ingelheims logo på den andra sidan)

Diabetesmedel, kombinationer av perorala blodglukossänkande läkemedel

ATC-kod: A10BD19
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Boehringer Ingelheim omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.

Glyxambi

10 mg/5 mg, 25 mg/5 mg filmdragerade tabletter
empagliflozin/linagliptin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Glyxambi är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Glyxambi
3. Hur du tar Glyxambi
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Glyxambi ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Glyxambi är och vad det används för

 

Glyxambi är ett läkemedel mot diabetes som innehåller två aktiva substanser som heter empagliflozin och linagliptin.

 • Empagliflozin verkar genom att blockera ett protein i njurarna som kallas natriumglukos‑kotransportör 2 (SGLT2). SGLT2 hindrar glukos från att utsöndras i urinen genom att glukos absorberas tillbaka till blodet när det filtreras i njurarna. Genom att blockera detta protein gör läkemedlet att glukos (blodsocker), natrium (salt) och vatten avlägsnas via urinen. Det bidrar till att sänka blodglukosnivåerna, som är för höga p.g.a. din typ 2-diabetes.

 • Linagliptin fungerar på ett annat sätt, nämligen genom att göra det möjligt för bukspottkörteln att bilda mer insulin för att sänka glukoshalten i blodet. Den gör detta genom att blockera ett protein som kallas DPP‑4.

Glyxambi ges tillsammans med metformin och/eller sulfonureid (SU) för att behandla typ 2‑diabetes hos vuxna patienter vars diabetes inte kan kontrolleras genom behandling med metformin och/eller sulfonureid i kombination med empagliflozin, eller genom behandling med metformin och/eller sulfonureid i kombination med linagliptin.


Glyxambi kan också användas som ett alternativ till att ta både empagliflozin och linagliptin som separata tabletter. I detta fall ska du inte fortsätta ta någon av dessa tabletter separat, om du tar detta läkemedel.


Det är viktigt att du fortsätter att följa de kost- och motionsråd som rekommenderats av din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


Vad är typ 2‑diabetes?

Typ 2‑diabetes är ett tillstånd som orsakas av både gener och livsstil. Om du har typ 2‑diabetes, producerar din bukspottkörtel kanske inte tillräckligt med insulin för att kunna kontrollera glukosnivån i blodet, och din kropp förmår inte använda sitt eget insulin effektivt. Detta ger höga blodsockernivåer vilket kan leda till medicinska problem som hjärtsjukdom, njursjukdom, blindhet och dålig cirkulation i armar och ben.


2. Vad du behöver veta innan du tar Glyxambi

Ta inte Glyxambi:

 • om du är allergisk mot empagliflozin, linagliptin, någon annan SGLT2‑hämmare (t.ex. dapagliflozin, kanagliflozin), någon annan DPP‑4‑hämmare (t.ex. sitagliptin, vildagliptin) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar detta läkemedel och under behandling:

 • om vad du kan göra för att undvika uttorkning

 • om du har typ 1‑diabetes (din kropp bildar inget insulin). Glyxambi ska inte användas för att behandla typ 1‑diabetes.

 • om du upplever snabb viktminskning, illamående eller kräkningar, magsmärta, kraftig törst, snabb och djup andning, förvirring, ovanlig sömnighet eller trötthet, en sötaktig andedräkt, en sötaktig smak eller metallsmak i munnen eller en annorlunda lukt på svett eller urin. Kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus eftersom dessa symtom kan vara tecken på ”diabetesketoacidos”- ett problem du kan få vid diabetes på grund av förhöjda halter av ”ketonkroppar” i urin eller blod, som kan påvisas i tester. Risken för att utveckla diabetesketoacidos kan öka vid längre tids fasta, hög alkoholkonsumtion, vätskebrist, plötslig sänkning av insulindosen eller efter en större operation eller en allvarlig sjukdom som ökar ditt insulinbehov.

 • om du tar andra läkemedel mot diabetes, så kallade sulfonureider (t.ex. glimepirid, glipizid) och/eller insulin. Din doktor kan eventuellt vilja sänka dosen av dessa läkemedel när du tar dem tillsammans med Glyxambi för att undvika att ditt blodsocker blir för lågt (hypoglykemi).

 • om du har eller har haft en sjukdom i bukspottkörteln.

 • om du har allvarliga njurproblem. Din läkare kan be dig att ta ett annat läkemedel.

 • om du är 75 år eller äldre, eftersom en ökad urinmängd orsakad av läkemedlet kan påverka vätskebalansen i kroppen och öka risken för uttorkning. För möjliga tecken på uttorkning, se avsnitt 4.

 • om du är 75 år eller äldre, eftersom det inte rekommenderas att starta behandling med detta läkemedel över 75 års ålder.

Kontakta din läkare om du upplever något av följande under behandling med Glyxambi:

 • om du utvecklar symtom på akut pankreatit, såsom svår och ihållande magsmärta. Möjliga tecken finns listade i avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”. Din läkare kan behöva ändra din behandling.

 • om du kräks, har diarré eller feber eller om du inte kan äta eller dricka. Dessa tillstånd kan leda till uttorkning. Din läkare kan be dig att sluta ta Glyxambi tills du återhämtat dig för att förhindra att du förlorar alltför stora mängder kroppsvätska.

 • om du har en allvarlig infektion i njurarna eller urinvägarna tillsammans med feber. Din läkare kan be dig att sluta ta Glyxambi tills du har återhämtat dig.

 • om du får blåsor i huden kan det vara ett tecken på ett tillstånd som kallas bullös pemfigoid. Din läkare kan säga till dig att sluta ta Glyxambi.

Tala genast med din läkare om du drabbas av en kombination av symtom som smärta, ömhet, rodnad eller svullnad i könsorganen eller området mellan könsorganen och ändtarmen tillsammans med feber eller allmän sjukdomskänsla. Dessa symtom kan vara ett tecken på en sällsynt men allvarlig och i värsta fall livshotande infektion som kallas nekrotiserande fasciit i perineum eller Fourniers gangrän vilken förstör vävnaden under huden. Fourniers gangrän måste behandlas omedelbart.


Fotvård

För alla patienter med diabetes är det viktigt att regelbundet kontrollera fötterna och följa alla andra råd om fotvård som sjukvårdspersonalen ger.


Njurfunktion

Innan du påbörjar behandling med Glyxambi och regelbundet under behandlingen, kommer din läkare att kontrollera hur väl dina njurar fungerar.


Uringlukos

Urinprov kommer att ge positivt svar för socker medan du tar detta läkemedel, på grund av hur detta läkemedel verkar.


Barn och ungdomar

Detta läkemedel rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år, eftersom det inte har studerats hos dessa patienter.

Andra läkemedel och Glyxambi

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att tala om för läkaren om du använder följande läkemedel:

 • andra läkemedel mot diabetes såsom insulin eller en sulfonureid. Din läkare kan vilja sänka dosen av dessa andra läkemedel för att förhindra att dina blodsockernivåer blir för låga.

 • vätskedrivande medel (diuretika). Din läkare kan be dig att sluta ta Glyxambi.

 • läkemedel som kan påverka nedbrytningen av empagliflozin eller linagliptin i kroppen såsom rifampicin (ett antibiotikum som används för att behandla tuberkulos) eller vissa läkemedel mot krampanfall (såsom karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin). Effekten av Glyxambi kan försvagas.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Det är okänt om Glyxambi är skadligt för det ofödda barnet. Som en försiktighetsåtgärd är det bättre att undvika användning av detta läkemedel under graviditet.

Det är inte känt om de aktiva substanserna i Glyxambi passerar över i modersmjölk. Använd inte detta läkemedel om du ammar.


Det är inte känt om Glyxambi påverkar fertilitet hos människa.

Körförmåga och användning av maskiner

Glyxambi har liten effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Att ta detta läkemedel i kombination med läkemedel som kallas sulfonureider eller tillsammans med insulin kan orsaka alltför stort blodsockerfall (hypoglykemi), vilket kan ge symtom som skakningar, svettningar och synförändringar och kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Framför inga fordon och använd inga verktyg eller maskiner om du upplever några av dessa symtom när du tar Glyxambi.


3. Hur du tar Glyxambi

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur mycket man ska ta

Den vanliga startdosen är 10 mg empagliflozin plus 5 mg linagliptin en gång dagligen. Vid denna dos finns Glyxambi tillgänglig som 10 mg/5 mg filmdragerade tabletter.

Din läkare kommer att bestämma om du behöver öka dosen till en filmdragerad tablett Glyxambi 25 mg/5 mg (25 mg empagliflozin plus 5 mg linagliptin) en gång dagligen. Om du redan tar 25 mg empagliflozin och 5 mg linagliptin som separata tabletter och du byter till Glyxambi, kan du starta direkt med Glyxambi 25 mg/5 mg.


Nedsatt njurfunktion:

Tala med din läkare om du har njurbesvär. Din läkare kan begränsa din dos eller besluta sig för att använda ett annat läkemedel.


Nedsatt leverfunktion:

Tala med din läkare om du lider av gravt nedsatt leverfunktion. Glyxambi rekommenderas inte vid detta tillstånd och din läkare kan besluta sig för att använda ett annat läkemedel.


Äldre:

Det finns inte mycket erfarenhet från patienter i åldern 75 år och äldre. Behandling med Glyxambi bör inte påbörjas hos patienter över 75 år.


Intag av detta läkemedel

 • Svälj tabletten hel tillsammans med vatten.

 • Du kan ta Glyxambi med eller utan mat.

 • Du kan ta tabletten när som helst på dygnet. Försök dock att ta den vid samma tidpunkt varje dag. Detta kommer att hjälpa dig att komma ihåg att ta den.

Din läkare kan eventuellt förskriva Glyxambi tillsammans med ett annat diabetesläkemedel. Kom ihåg att ta alla läkemedel enligt din läkares anvisningar för att uppnå bästa möjliga resultat för din hälsa.


Kost och motion kan hjälpa din kropp att bättre utnyttja blodsockret. Det är viktigt att fortsätta med de kost- och motionsprogram som läkaren rekommenderat under den tid du tar detta läkemedel.

Om du har tagit för stor mängd av Glyxambi

Om du tagit för stor mängd av detta läkemedel, tala omedelbart med en läkare eller uppsök omgående ett sjukhus. Ta med dig läkemedelsförpackningen.

Om du har glömt att ta Glyxambi

Vad som bör göras ifall du glömmer att ta en tablett beror på hur lång tid det är till nästa dos:

 • Om det är 12 timmar eller mer till nästa dos, ta Glyxambi så snart du kommer ihåg detta. Ta sedan din nästa dos vid den vanliga tidpunkten.

 • Om det är mindre än 12 timmar till nästa dos, hoppa över den missade dosen. Ta sedan din nästa dos vid den vanliga tidpunkten.

 • Ta inte dubbel dos av detta läkemedel för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Glyxambi

Sluta inte ta detta läkemedel utan att först ha diskuterat detta med din läkare. Dina blodsockernivåer kan stiga när du slutar att ta Glyxambi.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus, om du får någon av följande biverkningar:


Diabetesketoacidos, sällsynt förekommande (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

Dessa är tecknen på diabetesketoacidos (se även avsnitt 2, ”Varningar och försiktighet”):

 • ökade halter av ”ketonkroppar” i urinen eller blodet

 • snabb viktminskning

 • illamående eller kräkningar

 • magsmärta

 • kraftig törst

 • snabb och djup andning

 • förvirring

 • ovanlig sömnighet eller trötthet

 • en sötaktig lukt på andedräkten, en sötaktig smak eller metallsmak i munnen eller en annorlunda lukt på svett eller urin.

Detta kan inträffa oavsett blodsockernivåer. Din läkare kan besluta att tillfälligt eller permanent avbryta din behandling med detta läkemedel.


Kontakta genast läkare om du märker någon av följande biverkningar:


Allergiska reaktioner, mindre vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

Detta läkemedel kan framkalla allergiska reaktioner som kan vara allvarliga, bland annat nässelfeber (urtikaria) samt svullnad i ansikte, läppar, tunga och hals som kan orsaka svårigheter att andas eller svälja (angioödem).


Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit), mindre vanligt

Detta läkemedel kan framkalla pankreatit, som oftast visar sig som ihållande, svår magsmärta som kan stråla ut i ryggen och ofta åtföljs av illamående eller kräkningar. Din läkare kan behöva ändra din behandling.


Lågt blodsocker (hypoglykemi), vanligt (kan förekomma hos upp till 1 person av 10)

Om du tar Glyxambi tillsammans med ett annat läkemedel som kan ge lågt blodsocker, till exempel en sulfonureid eller insulin, löper du risk att få alltför lågt blodsocker (hypoglykemi). Tecken på alltför lågt blodsocker kan vara:

 • skakningar, svettningar, stark känsla av oro eller förvirring, snabb hjärtrytm

 • överdriven hunger, huvudvärk

Din läkare kommer att tala om för dig hur man behandlar låga blodsockernivåer och vad du ska göra om du får något av tecknen ovan. Om du har symtom på lågt blodsocker; ät druvsockertabletter, ett sockerrikt mellanmål, eller drick fruktsaft. Mät om möjligt ditt blodsocker och vila.


Urinvägsinfektion, vanligt

Tecken på urinvägsinfektion är:

 • en brännande känsla vid urinering

 • grumlig urin

 • smärta i bäckenet, eller mitt på ryggen (när njurarna är infekterade)

Urinträngning eller behov av att urinera oftare kan bero på sättet detta läkemedel verkar, men kan också vara tecken på urinvägsinfektion. Om du noterar en ökning av dessa symtom, ska du kontakta din läkare.


Förlust av kroppsvätska (uttorkning), mindre vanligt

Tecken på uttorkning är inte specifika, men kan omfatta:

 • ovanlig törst

 • yrsel eller svindel när du står upp

 • svimningsanfall eller medvetslöshet

Andra biverkningar när du tar Glyxambi:

Vanliga

 • svampinfektion, t.ex. candida, runt könsorganen

 • inflammation i näsa eller hals (nasofaryngit)

 • hosta

 • större urinmängd än vanligt eller att behöva urinera oftare

 • klåda

 • hudutslag

 • ökad halt av amylasenzym i blodet

 • ökad halt av lipasenzym i bukspottskörteln

 • törst

Mindre vanliga

 • ansträngning eller smärta vid tömning av urinblåsan

 • blodprover kan visa förändringar i blodfettnivåer, en ökning av mängden röda blodkroppar (förhöjd hematokrit) och förändringar kopplade till njurfunktion (minskad filtrationshastighet och förhöjt blodkreatinin)

Sällsynta

 • sår i munnen

Ingen känd frekvens (kan ej beräknas från tillgängliga data)

 • blåsor i huden (bullös pemfigoid)

 • nekrotiserande fasciit i perineum eller Fourniers gangrän, en allvarlig mjukvävnadsinfektion i könsorganen eller området mellan könsorganen och ändtarmenRapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Glyxambi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartor efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Använd inte detta läkemedel om förpackningen är skadad eller visar tecken på att ha öppnats tidigare.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är empagliflozin och linagliptin. Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg empagliflozin och 5 mg linagliptin.

 • Övriga innehållsämnen är:
  Tablettkärna: mannitol (E421), pregelatinerad stärkelse (majs), majsstärkelse, kopovidon, krospovidon, talk och magnesiumstearat.
  Filmdragering: hypromellos, mannitol (E421), talk, titandioxid (E171), makrogol 6000 och gul järnoxid (E172).

 • De aktiva substanserna är empagliflozin och linagliptin. Varje filmdragerad tablett innehåller 25 mg empagliflozin och 5 mg linagliptin.

 • Övriga innehållsämnen är:
  Tablettkärna: mannitol (E421), pregelatinerad stärkelse (majs), majsstärkelse, kopovidon, krospovidon, talk och magnesiumstearat.
  Filmdragering: hypromellos, mannitol (E421), talk, titandioxid (E171), makrogol 6000 och röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glyxambi 10 mg/5 mg filmdragerade tabletter (tabletter) är blekgula, rundat triangelformade och släta med fasad kant. De har “10/5” på ena sidan och Boehringer Ingelheims logo på den andra sidan. Varje sida på tabletten är 8 mm lång.


Glyxambi 25 mg/5 mg filmdragerade tabletter (tabletter) är blekrosa, rundat triangelformade och släta med fasad kant. De har “25/5” på ena sidan och Boehringer Ingelheims logo på den andra sidan. Varje sida på tabletten är 8 mm lång.


Glyxambi finns tillgängligt i perforerade endosblister av PVC/PVDC/aluminium.


Förpackningsstorlekar med 7 x 1, 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 60 x 1, 70 x 1, 90 x 1 och 100 x 1 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras i ditt land.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Str. 173
D‑55216 Ingelheim am Rhein
Tyskland


Tillverkare

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 10/2019

Övriga informationskällor

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


Boehringer Ingelheim AB

Tfn: +46 8 721 21 00


Hitta direkt i texten
Av