FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hydroxyzine Orion

Orion Pharma

Filmdragerad tablett 25 mg
(Vita till benvita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med 8,00 mm ± 0,20 mm med brytskåra på båda sidorna.)

Antihistamin, sedativ

Aktiv substans:
ATC-kod: N05BB01
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Hydroxyzine Orion

10 mg och 25 mg filmdragerade tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Hydroxyzine Orion är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Hydroxyzine Orion
3. Hur du använder Hydroxyzine Orion
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Hydroxyzine Orion ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Hydroxyzine Orion är och vad det används för

 

Hydroxyzine Orion tillhör en grupp av läkemedel som kallas sedativa antihistaminer. Det dämpar vissa funktioner i hjärnan utan att vara vanebildande. Det blockerar också histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader och som ansvarar för allergiska reaktioner.

Hydroxyzine Orion används för att behandla:

 • ångest hos vuxna där andra läkemedel inte är lämpliga

 • nässelutslag och klåda som orsakas av allergiska reaktioner hos vuxna, ungdomar och barn från 5 år.

Hydroxizin som finns i Hydroxyzine Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Hydroxyzine Orion

Ta inte Hydroxyzine Orion

 • om du är allergisk mot hydroxizinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du är allergisk mot cetirizin (läkemedel för behandling av allergier), aminofyllin (läkemedel för behandling av astma eller andra lungsjukdomar), etylendiamin (en beståndsdel i aminofyllin) eller andra piperazinderivat (nära besläktad substans i andra läkemedel)

 • om du har en ärftlig sjukdom (porfyri) som karaktäriseras av en ansamling av giftiga ämnen (porfyriner) i kroppen

 • om ditt EKG (elektrokardiogram) visar en typ av hjärtproblem som kallas ”förlängt QT-intervall”

 • om du har eller har haft en hjärt-kärlsjukdom eller om du har mycket långsam hjärtrytm

 • om du har låga saltnivåer i kroppen (t ex låg halt av kalium eller magnesium)

 • om du tar vissa läkemedel mot hjärtrytmproblem eller läkemedel som kan påverka hjärtrytmen (se ”Andra läkemedel och Hydroxyzine Orion”)

 • om någon i släkten har avlidit plötsligt av hjärtproblem

 • om du är gravid eller ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Hydroxyzine Orion:

 • om du har en njur- eller leversjukdom. Du kan behöva en lägre dos.

 • om du har en ökad risk att få krampanfall.

 • om du har någon riskfaktor för stroke, så som högt blodtryck, rökning eller övervikt.

 • om du har ett ökat tryck i ögat (glaukom).

 • om du har svårigheter att kissa.

 • om du har en rubbning i kroppens saltbalans.

 • om du har låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet.

 • om du har en långsam tarmfunktion

 • om du har svår muskelsvaghet (myasthenia gravis).

 • om du har demens.

Hydroxyzine Orion kan orsaka en ökad risk för hjärtrytmproblem vilka kan vara livshotande. Tala därför om för läkaren om du har några hjärtproblem eller om du tar andra läkemedel, även receptfria sådana.


Kontakta omedelbart sjukvården om du får hjärtproblem som hjärtklappning, andningssvårigheter eller medvetslöshet när du tar Hydroxyzine Orion. Behandlingen med hydroxizin ska avbrytas.


Muntorrhet kan vara en biverkan av Hydroxyzine Orion. Därför är det viktigt med god munhygien under behandling med Hydroxyzine Orion.


Om du ska genomgå allergitest ska du sluta att ta Hydroxyzine Orion åtminstone 5 dagar före testet. Fråga din läkare om råd.


Äldre

Försiktighet ska iakttas om du är äldre och du kan behöva en lägre dos. Behandlingstiden ska vara så kort som möjligt.

Barn

Hydroxyzine Orion ska inte användas till barn under 5 år.


Yngre barn är mer mottagliga för biverkningar kopplade till centrala nervsystemet, såsom krampanfall.

Andra läkemedel och Hydroxyzine Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Hydroxyzine Orion kan påverka eller påverkas av andra läkemedel.


Ta inte Hydroxyzine Orion om du tar läkemedel för att behandla:

 • bakterieinfektioner (t ex antibiotika; erytromycin, moxifloxacin, levofloxacin)

 • svampinfektioner (t ex pentamidin)

 • hjärtproblem eller högt blodtryck (t ex amiodaron, kinidin, disopyramid, sotalol)

 • psykoser (t ex haloperidol)

 • depression (t ex citalopram, escitalopram)

 • magtarmbesvär (t ex prukaloprid)

 • allergi

 • malaria (t ex meflokin)

 • cancer (t ex toremifen, vandetanib)

 • drogmissbruk eller kraftig smärta (metadon).

Tala även om för läkaren om du tar:

 • betahistin som används för att behandla Ménières sjukdom (problem med balans och hörsel)

 • fenytoin som används för behandling av krampanfall

 • adrenalin används för att behandla allvarliga allergiska reaktioner

 • läkemedel som används för att behandla ångest eller sömnproblem

 • antikolinerga läkemedel för behandling av t.ex. IBS (irritable bowel syndrome, matsmältningsstörningar) och astma

 • cimetidin som används för behandling av magproblem. Detta kan öka nivån av Hydroxyzine Orion i blodet

 • monoaminoxidashämmare som används för behandling av depression och Parkinsons sjukdom

 • tiaziddiuretika (används för att behandla t.ex. högt blodtryck). De kan öka risken för oregelbunden hjärtrytm.

Hydroxyzine Orion med mat, dryck och alkohol

Tabletterna kan tas med eller utan mat.

Du bör inte dricka alkohol när du tar Hydroxyzine Orion eftersom denna kombination kan förstärka effekterna av Hydroxyzine Orion och därmed öka risken för biverkningar.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Ta inte Hydroxyzine Orion om du är gravid eller tror att du kan vara gravid. Tala med din läkare om du planerar att skaffa barn.

Hydroxizin, den aktiva substansen i Hydroxyzine Orion, gåröver till fostret. Risk finns att fostret påverkas.


Amning

Ta inte Hydroxyzine Orion om du ammar.

Sluta amma om behandling med Hydroxyzine Orion är nödvändig. Fråga din läkare om råd.

Körförmåga och användning av maskiner

Hydroxyzine Orion kan försämra reaktions- och koncentrationsförmågan. Du bör vara försiktig vid bilkörning och hantering av maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hydroxyzine Orion innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.3. Hur du använder Hydroxyzine Orion

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktigt: Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig. Ändra inte dosen utan att först tala med läkare.

Hydroxyzine Orion ska användas vid lägsta effektiva dos och under kortast möjliga behandlingstid.


Rekommenderad dos är:


Vid nässelutslag och klåda:

Vuxna och ungdomar över 12 år (som väger över 40 kg):

 • Startdosen är 1-2 tabletter à 25 mg på kvällen.

Barn i åldern 5-11 år (som väger upp till 40 kg):

 • 1 tablett à 10 mg eller ½-1 tablett à 25 mg på kvällen. Läkaren kommer att informera dig om den rätta dosen.

Se nedan " Maximal dygnsdos för samtliga indikationer".

25 mg tablett: Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Ångest hos vuxna:

 • Rekommenderad dos för vuxna är 1-5 tabletter à 10 mg 2-3 gånger dagligen eller 1-2 tabletter à 25 mg 2-3 gånger dagligen. Maximal dygnsdos är 10 tabletter à 10 mg eller 4 tabletter à 25 mg Se ”Maximal dygnsdos för samtliga indikationer” nedan.

Maximal dygnsdos för samtliga indikationer:

Maximal dygnsdos för vuxna och barn som väger över 40 kg är 100 mg per dag.

Maximal dygnsdos för barn som väger upp till 40 kg är 2 mg/kg per dag.


Läkemedelsbehandling av ångest ska endast vara ett komplement till annan typ av behandling. Behandlingen ska inledas, följas upp och slutföras med samma läkare.


Särskilda patientgrupper:

Äldre

För äldre patienter rekommenderas att påbörja behandlingen med hälften av rekommenderad dos. Lägsta möjliga dos ska väljas vid behandling av äldre patienter. Maximal dygnsdos för äldre är 50 mg per dag.


Patienter med nedsatt njurfunktion

Dosen bör minskas till patienter med måttliga eller svåra njurproblem.


Patienter med nedsatt leverfunktion

Det är rekommenderat att minska den dagliga dosen till patienter med nedsatt leverfunktion.


Administreringssätt

Tabletten ska sväljas med en tillräcklig mängd vatten. Tabletten kan tas med eller utan mat. 25 mg tabletten kan delas i två lika stora doser.


Användning för barn och ungdomar

Hydroxyzine Orion är endast avsett för behandling av nässelutslag och klåda hos barn från 5 år.

Om du använt för stor mängd av Hydroxyzine Orion 

Om du fått i dig för stor mängd Hydroxyzine Orion eller om särskilt ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Vid en överdosering kan symtomatisk behandling inledas. EKG-övervakning kan utföras på grund av risken för hjärtrytmproblem som förängt QT-intervall och Torsade de pointes.

Om du har glömt att använda Hydroxyzine Orion

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Det beror på din dosering, om du ska ta den glömda dosen eller om du ska ta din nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Fråga din läkare.

Om du slutar att använda Hydroxyzine Orion

Om du slutar ta Hydroxyzine Orion

Om du väljer att inte ta Hydroxyzine Orion längre kan ditt tillstånd förvärras. Tala med din läkare innan du avbryter behandlingen med Hydroxyzine Orion.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta läkemedlet och kontakta omedelbart sjukvården om du får:

 • hjärtrytmproblem såsom hjärtklappning, andningssvårigheter eller medvetslöshet. (har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare).

 • svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, ibland i samband andningssvårigheter eller svårigheter att svälja (angioödem) (Mycket sällsynt biverkan som kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • utbredda utslag med blåsor (akut generaliserad exantematös pustulos), ringformade, röda utslag, ofta med blåsor – vanliga på händer och fötter (erythema multiforme), inflammation i slemhinnor och hud i samband med hög feber (Stevens-Johnson syndrom) (Mycket sällsynt biverkan som kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Övriga biverkningar som kan förekomma:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): 

 • sömnighet

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): 

 • huvudvärk

 • trötthet

 • dåsighet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

 • oro, förvirring

 • yrsel, sömnlöshet, darrningar

 • illamående

 • sjukdomskänsla, feber.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): 


 • allergiska reaktioner (överkänslighet)

 • desorientering, hallucinationer (se saker som inte finns)

 • krampanfall, rörelserubbningar

 • problem med att fokusera blicken, dimsyn

 • hjärtstillestånd, effekter på hjärtfrekvens, snabba hjärtslag

 • lågt blodtryck

 • förstoppning, kräkningar

 • förhöjda leverenzymvärden (kan ses i blodprover),

 • klåda, nässelutslag, märken eller blåsor, inflammation av huden

 • svårigheter att kissa

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): 

 • anafylaktisk chock (potentiellt dödlig allergisk reaktion)

 • kramp i luftrören

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • minskning av antalet blodplättar

 • aggression, depression, återkommande ofrivilliga muskelryckningar (tics)

 • onormala förlängda muskelsammandragningar, känsla av kittlande, stickningar eller domningar

 • oregelbunden hjärtrytm och EKG-förändringar i samband med detta (QT-förlängning, Torsade de pointes)

 • okontrollerade cirkulerande ögonrörelser

 • diarre

 • sängvätning

 • extrem trötthet, vävnadssvullnad orsakad av vätskeansamling (ödem)

 • viktökning.

Barn och äldre

Barn och äldre är mer mottagliga för biverkningar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Hydroxyzine Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är hydroxizinhydroklorid.

  • 10 mg tabletter: Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg hydroxizinhydroklorid.

  • 25 mg tabletter: Varje filmdragerad tablett innehåller 25 mg hydroxizinhydroklorid.

 • Övriga innehållsämnen är:

  • Tablettkärna: laktosmonohydrat, kalciumfosfat, pregelatiniserad majsstärkelse, natriumlaurilsulfat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat

  • Tablettdragering: Titandioxid (E171), hypromellos, makrogol

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

10 mg tabletter: Vita till benvita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med en diameter på 5,50 mm ± 0,20 mm, slät på båda sidorna.


25 mg tabletter: Vita till benvita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med en diameter på 8,00 mm ± 0,20 mm med brytskåra endast på ena sidan.

25 mg tablett kan delas i två lika stora doser.


Förpackningsstorlekar:

Blister: 25, 30 och 100 filmdragerade tabletter.

Burk med skruvlock: 250 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare för innehavaren av godkännandet för försäljning:


Orion Pharma AB

medinfo@orionpharma.com 


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-05-16

Hitta direkt i texten
Av