FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Oxycodone G.L.

G.L. Pharma Nordic

Filmdragerad tablett 20 mg
(Ljusblå, välvda, avlånga filmdragerade tabletter med brytskåra på båda sidorna. Diameter: 12,1 mm, tjocklek: 3,5 mm, bredd: 5,2 mm.)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Naturliga opiumalkaloider

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AA05
Läkemedel från G.L. Pharma Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Oxycodone G.L.

20 mg filmdragerade tabletter
oxikodonhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Oxycodone G.L. är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Oxycodone G.L.
3. Hur du tar Oxycodone G.L.
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Oxycodone G.L. ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Oxycodone G.L. är och vad det används för

 

Oxycodone G.L. är ett starkt smärtstillande medel som tillhör gruppen opioider.


Oxycodone G.L. används för att behandla svår smärta som kräver behandling med opioidanalgetika då andra smärtstillande medel inte har varit effektiva.


Oxikodonhydroklorid som finns i Oxycodone G.L. kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Oxycodone G.L.

Ta inte Oxycodone G.L.

 • om du är allergisk mot oxikodonhydroklorid, jordnötter eller soja eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har andningsproblem, som t.ex. långsammare eller svagare andning än förväntat (respiratorisk depression)

 • om du har för mycket koldioxid i blodet

 • om du lider av en svår kronisk lungsjukdom förknippad med förträngning i luftvägarna (KOL = kronisk obstruktiv lungsjukdom)

 • om du lider av en särskild hjärtsjukdom som kallas cor pulmonale.

 • om du har astma

 • om du har en typ av tarmstopp som kallas paralytisk ileus

 • om du har akuta svåra magsmärtor eller lider av födröjd magtömning.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Oxycodone G.L.

 • om du är äldre eller försvagad (nedsatt allmäntillstånd)

 • om du har allvarligt nedsatt lung-, lever- eller njurfunktion

 • om du har en viss sjukdom i sköldkörteln (myxödem) eller vid otillräcklig bildning av sköldkörtelhormon (underaktiv sköldkörtel)

 • om du har dålig binjurefunktion (dvs binjurarna fungerar inte ordentligt), till exempel Addisons sjukdom

 • om du har förstorad prostata

 • om du lider av alkoholism eller genomgår behandling för alkoholberoende

 • om du är eller tidigare har varit beroende av starka smärtstillande medel (opioider)

 • om du har bukspottkörtelinflammation (pankreatit) eller om du har problem med gallblåsan

 • om du har svårt att urinera eller upplever smärta vid urinering

 • vid förhöjt tryck i hjärnan

 • om du har lågt blodtryck eller blir yr när du reser dig

 • om du har epilepsi eller har benägenhet för krampanfall

 • om du även tar MAO-hämmare (används vanligtvis vid behandling mot depression eller Parkinsons sjukdom) eller om du har tagit dessa under de senaste 2 veckorna.

Beroende och tolerans

När Oxycodone G.L. används för långtidsbehandling kan tolerans mot medicinen utvecklas. Det betyder att du kan behöva en högre dos för att uppnå önskad smärtlindring.


Oxycodone G.L. är potentiellt beroendeframkallande. Om behandlingen avbryts tvärt kan utsättningssymtom uppträda. Om du inte längre behöver behandling kommer din läkare gradvis att minska din dagliga dos.

Om denna medicin används som avsett, är risken för fysiskt och psykiskt beroende lågt. Din läkare kommer att väga eventuella risker mot den förväntade nyttan. Tala med din läkare om det är något du undrar gällande detta.

Barn

Användning till barn under 12 år rekommenderas inte eftersom säkerheten och effekten av Oxykodonhydroklorid G.L. inte har undersökts för denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Oxycodone G.L.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Risken för biverkningar ökar om du tar Oxycodone G.L. samtidigt som läkemedel som påverkar hur hjärnan fungerar. Till exempel kan du känna dig mycket sömnig eller så kan eventuella andningsproblem förvärras.


Läkemedel som påverkar hur hjärnan fungerar är:

 • andra starka smärtstillande medel (opioider)

 • sömntabletter och lugnande medel

 • antidepressiva läkemedel

 • läkemedel som används mot allergier, åksjuka eller illamående (antihistaminer eller antiemetika)

 • andra läkemedel som verkar på nervsystemet (fentiaziner, neuroleptika)

 • läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom (så kallade MAO-hämmare, se även avsnitt ”Varningar och försiktighet”).

Risken för biverkningar ökar om du tar antidepressiva läkemedel (till exempel citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin). Dessa läkemedel kan påverka eller påverkas av oxikodon, och du kan få symtom som ofrivilliga, rytmiska muskelsammandragningar, inklusive i musklerna som styr ögonrörelser, plötsliga rörelser, kraftiga svettningar, skakningar, överdrivna reflexmässiga rörelser, ökad muskelspänning, kroppstemperatur över 38°C. Kontakta din läkare om du upplever dessa symtom.


Samtidig användning av Oxycodone G.L. och lugnande läkemedel eller läkemedel mot sömnbesvär såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning endast övervägas när andrabehandlings-alternativ inte är möjliga.

Om läkaren förskriver Oxycodone G.L. samtidigt med lugnande läkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren.

Tala om för läkaren om du tar något lugnande läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara uppmärksamma på de tecken och symtom som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du upplever något av dessa symtom.


Ytterligare interaktioner kan förekomma med

 • cimetidin (används för att reglera överskott av magsyra). Det kan förlänga effekterna av Oxycodone G.L. i din kropp

 • läkemedel mot blodproppar (t.ex. warfarin). Oxycodone G.L. kan påverka effekterna av dessa.

 • vissa antibiotika, läkemedel mot svamp och läkemedel som innehåller johannesört.

Oxycodone G.L. med dryck och alkohol

Oxycodone G.L. bör inte tas med alkohol. Användning av alkohol kan förstärka allvarliga biverkningar av oxikodon, såsom sömnighet och dåsighet och långsam och ytlig andning.

Tabletterna bör undvikas hos patienter med tidigare eller pågående alkohol- och drogmissbruk.

Grapefruktjuice kan öka nivåerna av Oxycodone G.L. i blodet. Rådfråga läkare om du dricker grapefruktjuice regelbundet.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotkespersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Användningen av Oxycodone G.L. bör undvikas så långt som möjligt under graviditeten.

Långvarig användning av oxikodon under graviditet kan orsaka utsättningssymtom hos nyfödda. Om oxikodon ges under förlossningen kan barnet få andningsproblem.


Amning

Amning bör avbrytas under behandling med Oxycodone G.L.. Oxikodonhydroklorid passerar över i bröstmjölk. Därför kan en risk för det ammade spädbarnet inte uteslutas, särskilt efter intag av flera doser av Oxycodone G.L..

Körförmåga och användning av maskiner

Oxycodone G.L. kan försämra vakenhet och reaktionsförmåga i en sådan utsträckning att det inte längre är möjligt att köra bil eller använda verktyg och maskiner.


Fråga din läkare om du kan köra eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Oxycodone G.L. innehåller laktos och sojalecitin

Detta läkemedel innehåller laktos (mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot jordnötter eller soja.


3. Hur du tar Oxycodone G.L.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering

För doseringar som inte är praktiskt genomförbara med denna styrka finns andra styrkor av detta läkemedel tillgängliga.


Din läkare kommer att anpassa dosen beroende på din smärtintensitet och din individuella känslighet.


Tala med din läkare om du tror att effekten av Oxycodone G.L. är för svag eller för stark.


Om inte annat ordinerats av din läkare är den rekommenderade dosen

 • till vuxna och ungdomar (12 år och äldre):

  Den vanliga startdosen är 5 mg oxikodonhydroklorid var 6:e timme. Vid behov kan doseringsintervallet förkortas till fyra timmar av din läkare. Emellertid bör inte Oxycodone G.L. tas oftare än 6 gånger per dag.

 • till äldre (65 år och äldre):

Äldre patienter med normal lever- och/eller njurfunktion kan ta samma doser som anges för vuxna ovan.

 • till patienter med njur- och/eller leversjukdom, eller med låg kroppsvikt:

Din läkare kan ordinera en lägre startdos.

 • till barn (under 12 år):

Användning till barn under 12 år rekommenderas inte eftersom säkerheten och effekten av Oxykodonhydroklorid G.L. inte har undersökts för denna åldersgrupp.


För patienter som har behandlats med andra starka smärtstillande medel (opioider) innan kan läkaren ordinera en högre startdos.


Din läkare avgör hur mycket du ska ta varje dag därefter, och hur man kan dela upp din totala dagliga dos på morgon- och kvällsdoser. Din läkare kommer också att ge dig råd om eventuella dosjusteringar som kan bli nödvändiga under behandlingen.


Om du upplever smärta mellan doser av Oxycodone G.L. kan du behöva högre doser av Oxycodone G.L.. Tala med din läkare om du har detta problem.


Om du behöver långvarig behandling av svår smärta kommer du att få byta till oxikodonhydrokloridtabletter med modifierad frisättning.


Hur du intar Oxycodone G.L.

Tabletterna ska sväljas. Ta detta läkemedel med tillräcklig mängd vätska (t.ex. ½ glas vatten) var 4:e till 6:e timme enligt läkarens ordination. Du kan detta läkemedel med eller utan mat.

Om du har tagit för stor mängd av Oxycodone G.L.

Kontakta läkare omedelbart om du har tagit fler tabletter än du har ordinerats.

Symtom på överdosering är: en minskad pupillstorlek, andningssvårigheter, muskelsvaghet (låg muskel­spänning), och blodtrycksfall. I svåra fall kan dåsighet eller svimning på grund av sviktande cirkulations­organ (cirkulationskollaps), försämrad tankeförmåga och rörlighet, medvetslöshet (koma), sänkt puls och vätskeansamling i lungorna förekomma.

Användning av stora mängder Oxycodone G.L. kan vara dödlig.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Anvisningar för hur blistret ska öppnas

Detta läkemedel tillhandahålls i en barnskyddande förpackning. Depottabletterna måste tryckas ut ur blistret med kraft.

Om du har glömt att ta Oxycodone G.L.

Om du tar en mindre dos Oxycodone G.L. än vad du ordinerats eller om du missar en dos, kommer tillräcklig smärtlindring sannolikt inte att uppnås.


Om du glömmer att ta en dos kan du ta den glömda dosen så snart som du kommer ihåg det.

Observera att du ska ta detta läkemedel med 4 till 6 timmars mellanrum.


Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Oxycodone G.L.

Avbryt inte behandlingen utan att först tala med din läkare eftersom utsättningssymtom kan uppstå.


Om du inte behöver behandling med Oxycodone G.L. längre upplyser din läkare dig om hur man kan minska ned dosen gradvis för att förhindra uppkomst av utsättningssymtom.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla behöver inte få dem.


Kontakta läkare omedelbart om något av följande symtom uppträder:

Mycket långsam eller svag andning (andningsdepression). Detta är den allvarligaste risken i samband med intag av mediciner som Oxycodone G.L. (opioider), och kan t.o.m. vara dödlig efter höga doser av detta läkemedel.

Övriga biverkningar

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 användare av 10

 • sömnighet till dåsighet, yrsel, huvudvärk.

 • förstoppning, illamående, kräkningar. Din läkare kommer att ordinera en lämplig medicin för behandling av dessa symtom.

 • klåda.

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

 • humörsvängningar, ångest, förvirring, depression, nervositet, sömnstörningar, onormala tankar.

 • okontrollerade darrningar och skakningar i en eller flera delar av kroppen, svaghetskänsla.

 • blodtrycksfall i sällsynta fall åtföljt av symtom som att t.ex. känna sina hjärtslag eller svimning.

 • andningssvårigheter eller väsande andning.

 • muntorrhet, i sällsynta fall åtföljt av törst och svårigheter att svälja, allmänna symtom på magbesvär såsom magont, diarré, halsbränna.

 • hudutslag, kraftig svettning.

 • svettningar, svaghet.

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

 • allergiska reaktioner.

 • ökad mängd av ett visst hormon (ADH = antidiuretiskt hormon) i blodet.

 • vätskebrist i kroppen (uttorkning)

 • rastlöshet, humörsvängningar, hallucinationer, upprymdhet, minskad sexuell lust, läkemedelsberoende.

 • minnesförlust, stickningar och domningar (t.ex. i händer och fötter), ökad eller minskad muskelspänning, tics, talrubbningar, svimning, nedsatt känslighet för smärta eller beröring, smak­förändringar.

 • synnedsättning, minskad pupillstorlek.

 • yrsel.

 • obehaglig känsla av oregelbunden och/eller kraftig hjärtklappning, ökad puls.

 • vidgning av blodkärlen och lågt blodtryck.

 • andnöd, ökad hosta, halsont, rinnande näsa, röstförändringar.

 • svårighet att svälja, munsår, ont i tandköttet, gasbildning i mage eller tarm, rapningar, stopp i tarmen.

 • förhöjda leverenzymvärden i blodet.

 • torr hud.

 • svårighet att kissa, urinträngningar.

 • minskad sexuell lust och oförmåga att få eller behålla erektion under samlag.

 • frossa, sjukdomskänsla, skador på grund av olyckor till följd av minskad vakenhet, smärta (t.ex. bröstsmärta), vätskeansamling (ödem), migrän, törst, fysiskt beroende med utsättningssymtom, tolerans.

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

 • sjukdom i lymfknutor.

 • muskelspasmer, epileptiska anfall, särskilt hos patienter med epilepsi eller med tendens till anfall.

 • lågt blodtryck.

 • blödande tandkött, ökad aptit, mörk avföring.

 • kliande utslag, blåsor på hud och slemhinnor (munsår eller herpes), ökad känslighet för ljus.

 • blod i urinen.

 • förändringar av kroppsvikten (minskning eller ökning), inflammation i bindväv.

Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

 • fjällande utslag.

 • utebliven menstruation.

Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare

 • allvarliga allergiska reaktioner.

 • aggression.

 • ökad känslighet för smärta.

 • karies eller hål i tänderna.

 • stopp i gallflödet, gallkolik (som orsakar magont).

 • långvarig användning av Oxycodone G.L. under graviditet kan orsaka livshotande abstinenssymptom hos nyfödda. Symtom att leta efter hos barnet är irritabilitet, hyperaktivitet och onormalt sömnmönster, gäll gråt, skakning, illamående, diarré och utebliven viktuppgång.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Oxycodone G.L. ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är oxikodonhydroklorid.

 • Varje tablett innehåller 20 mg oxikodonhydroklorid vilket motsvarar 17,93 mg oxikodon.

 • Övriga innehållsämnen är 

  Tablettkärna: natriumstärkelseglykolat typ A, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

  Filmdragering: Polyvinylalkohol, talk (E 553b), titandioxid (E 171), makrogol 3350 (E 1521), sojalecitin (E 322), indigokarmin aluminiumlack (E 132), gul järnoxid (E 172). 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Oxycodone G.L. 20 mg filmdragerade tabletter är ljusblå, välvda, avlånga filmdragerade tabletter med brytskåra på båda sidorna. Diameter: 12,1 mm, tjocklek: 3,5 mm., bredd: 5,2 mm. Tabletten kan delas i två lika stora delar.


Oxycodone G.L. 20 mg filmdragerade tabletter finns i barnskyddande blister innehållande 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 och 100 filmdragerade tabletter eller i barnskyddande endosblister med 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1 och 100x1 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

Lannach 8502

Österrike


Lokal företrädare: G.L. Pharma Nordic Aktiebolag, 216 47 Limhamn


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Österrike: Oxygerolan 20 mg-Filmtabletten

Danmark: Oxycodonhydrochlorid G.L. 20 mg filmovertrukket tabletter

Tyskland: Oxycodonhydrochlorid G.L. 20 mg Filmtabletten

Nederländerna: Oxycodon HCl G.L. 20 mg filmomhulde tabletten

Sverige: Oxycodone G.L. 20 mg filmdragerad tablett


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-12-29

Hitta direkt i texten
Av