Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fexofenadin Apofri

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Apofri

Filmdragerad tablett 120 mg
(Persikofärgade avlånga, bikonvexa filmdragerade tabletter släta på båda sidorna. Storlek: 15x6,5 mm.)

Antihistamin för systemiskt bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: R06AX26
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Fexofenadin Apofri

120 mg filmdragerade tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonal om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Fexofenadin Apofri och vad används det för?
2. Innan du använder Fexofenadin Apofri
3. Hur du använder Fexofenadin Apofri
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Fexofenadin Apofri
6. Övriga upplysningar

Vad innehåller Fexofenadin Apofri?

Den aktiva substansen är fexofenadinhydroklorid. Varje tablett innehåller 120 mg fexofenadinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, kroskarmellosnatrium, povidon,
magnesiumstearat.
ilmdragering: hypromellos, titandioxid (E171), makrogol, gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172).

Innehavare av godkännande för försäljning

Apofri AB

Box 120

182 12 Danderyd

Tillverkare

S&D Pharma CZ, spol. s r.o, Theodor 28, 273 08 Pchery, Tjeckien.

Cipla (EU) Limited, 4th Floor, 20 Balderton Street, London, W1 6TL, Storbritannien.

Cipla Europe NV, Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerpen, Belgien

Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, 182 33 Danderyd


1. VAD ÄR FEXOFENADIN APOFRI OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedlets utseende:

Fexofenadin Apofri är persikofärgade, avlånga filmdragerade tabletter som är släta på båda sidorna. Storlek: 15x6,5 mm.

Läkemedelsgrupp

Fexofenadin Apofri innehåller fexofenadinhydroklorid som är ett antihistamin.

Vad används Fexofenadin Apofri för?

Används hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder för att lindra symtom som förekommer vid hösnuva (säsongsbunden allergisk rinit) såsom nysningar, kliande, rinnande eller täppt näsa och kliande, röda och vattniga ögon.

Fexofenadinhydroklorid som finns i Fexofenadin Apofri kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER FEXOFENADIN APOFRI

Använd inte Fexofenadin Apofri

 • om du är allergisk mot fexofenadinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Fexofenadin Apofri om:

 • du har lever- eller njurproblem

 • du har eller har haft hjärtsjukdom eftersom detta läkemedel kan ge en snabb eller oregelbunden hjärtrytm

 • du är äldre

Barn och ungdomar

Fexofenadin Apofri 120 mg rekommenderas inte till barn och ungdomar under 12 år

Graviditet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Om du är gravid ska du inte använda Fexofenadin Apofri annat än på läkares rekommendation.

Amning

Fexofenadin Apofri rekommenderas ej till ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner:

Fexofenadin Apofri påverkar sannolikt inte din körförmåga eller förmåga att hantera maskiner. Du bör dock kontrollera att dessa tabletter inte gör dig trött eller yr innan du kör eller hanterar maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Användning av andra läkemedel:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Effekten av Fexofenadin Apofri kan försämras genom minskat upptag, om vissa läkemedel mot sur mage som innehåller aluminium- och magnesiumhydroxid tas samtidigt.


Det rekommenderas att du låter det gå 2 timmar mellan intag av Fexofenadin Apofri och läkemedel mot sur mage.3. HUR DU ANVÄNDER FEXOFENADIN APOFRI

Doseringsanvisning

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


För vuxna och ungdomar från 12 år

Rekommenderad dos är 1 tablett (120 mg) en gång om dagen för vuxna och barn från 12 år och uppåt.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

Använd inte Fexofenadin Apofri i mer än 3 månader utan kontakt med läkare.


Användning för barn och ungdomar

Fexofenadin Apofri 120 mg rekommenderas inte till barn och ungdomar under 12 år.

Administrering

Ta tabletten med vatten före måltid.

Om du använder mera Fexofenadin Apofri än du borde:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom på överdosering är yrsel, dåsighet, trötthet och muntorrhet.

Om du glömt att ta Fexofenadin Apofri:

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett

Ta nästa dos vid den vanliga tiden så som föreskrivits av läkaren.

Effekter som kan uppträda när behandling med Fexofenadin Apofri avslutas:

Berätta för läkaren om du vill sluta använda Fexofenadin Apofri innan behandlingen avslutas.

Om behandlingen avslutas för tidigt kan symtomen återkomma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Berätta omedelbart för läkaren och avsluta behandlingen med Fexofenadin Apofri om du:

 • svullnar upp i ansikte, läppar, tunga eller hals och får andningssvårigheter, eftersom detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

 • huvudvärk

 • dåsighet

 • illamående (kväljning)

 • yrsel.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

 • trötthet

 • sömnighet.

Ytterligare biverkningar som kan förekomma

 • sömnsvårigheter (sömnlöshet)

 • sömnrubbningar

 • mardrömmar

 • nervositet

 • snabb eller oregelbunden hjärtrytm

 • diarré

 • hudutslag och klåda

 • nässelutslag

 • allvarliga allergiska reaktioner som kan orsaka svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, blodvallningar, tryck över bröstet och andningssvårigheter.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. FÖRVARING AV FEXOFENADIN APOFRI

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blister efter EXP:.
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel har inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

PVC/PVDC/Al-blister förpackade i kartonger. 7, 10, 15, 20 och 30 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.Denna bipacksedel godkändes senast den 2016-02-04

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av