Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Truberzi

Utökad övervakningReceptstatusFörmånsstatus
Allergan

Filmdragerad tablett 100 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Modifierad kapselformad, rosa-orange till persikofärgad filmdragerad tablett cirka 8 mm x 19 mm, präglad med ”FX100” på ena sidan.)

Propulsionsdämpande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: A07DA06
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Allergan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.

Truberzi

100 mg filmdragerade tabletter
eluxadolin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Truberzi  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Truberzi
3. Hur du använder Truberzi
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Truberzi  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Truberzi  är och vad det används för

 

Truberzi är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen eluxadolin. Det används för att behandla colon irritabile (IBS) med diarré (IBS‑D) hos vuxna.


IBS är en vanlig tarmsjukdom. Huvudsymtomen på IBS‑D omfattar:


 • magvärk

 • obehag i magen

 • diarré

 • brådskande tarmträngningar

Truberzi verkar på tarmens yta för att återställa tarmarnas normala funktion och blockera känslan av smärta och obehag hos patienter med IBS‑D.


2. Vad du behöver veta innan du använder Truberzi

Använd inte Truberzi


 • om du är allergisk mot eluxadolin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har, eller har haft pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)

 • om du är född utan gallblåsa eller om gallblåsan har opererats bort

 • om du har, eller har haft problem med alkoholmissbruk, alkoholberoende eller om du dricker alkohol

 • om du har, eller har haft en blockering av gallblåsan, gallgångarna eller bukspottkörteln (t.ex. gallstenar, tumör eller ficka (divertikulit) i tolvfingertarmen)

 • om du har, eller har haft ett sjukdomstillstånd i, eller en dåligt fungerande Oddis sfinkter (en liten rund muskel i övre delen av magen som kontrollerar flödet av galla och bukspottkörtelvätska in i övre delen av tarmen)

 • om du har leversjukdom med nedsatt leverfunktion

 • om du har haft förstoppning ett tag eller om förstoppning är huvudsymtomet på din IBS (så kallad IBS med förstoppning [IBS-C])

 • om du har, eller kan ha en blockering i tarmen/tarmarna

 • om du tar läkemedel som ökar koncentrationen av eluxadolin i blodet (så kallade OATP1B1‑hämmare, t.ex. ciklosporin).


Tala med läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig.

Varningar och försiktighet

Sluta ta Truberzi och sök omedelbart läkare om du utvecklar något av följande när du tar detta läkemedel:

 • ny eller förvärrad smärta i magen, med eller utan illamående och kräkningar

  • smärtan kan börja strax efter du har börjat ta Truberzi. Du kan känna smärta på höger sida av magen eller i övre delen av magen, precis nedanför revbenen. Det kan kännas som om smärtan rör sig mot ryggen eller skuldran.

  • dessa symtom är mindre vanliga och kan vara ett tecken på problem i bukspottkörteln eller gallgångarna (dvs. inflammation i bukspottkörteln eller spasm i Oddis sfinkter)

   • risken att utveckla problem i bukspottkörteln eller gallgångarna kan vara större om du dricker mycket alkohol

   • spasmen i Oddis sfinkter försvinner vanligtvis när du slutar ta Truberzi.

 • förstoppning som varar i mer än 4 dagar.

Tala om för läkaren:

 • hur mycket alkohol du dricker (t.ex. antal glas per dag)

 • om du drabbas av biverkningar, såsom yrsel eller trötthet.

Var särskilt försiktigt om du är 65 år eller äldre eftersom risken för vissa biverkningar kan vara större (se avsnitt 4).

Barn och ungdomar

Truberzi ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte finns någon information om användning till den här åldersgruppen.


Andra läkemedel och Truberzi

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Använd inte loperamid (ett läkemedel som används för att behandla diarré) ofta om du tar Truberzi eftersom det kan öka risken för förstoppning. Ta inte Truberzi med andra läkemedel som kan orsaka förstoppning såsom opioder (t.ex. fentanyl som används för att behandla smärta) eller antikolinergika (t.ex. atropin som används bl.a. för att behandla hjärtsjukdomar).


Vissa läkemedel kan öka halten av Truberzi i blodet. Dessa läkemedel kan omfatta:


 • ciklosporin(läkemedel som trycker ner immunförsvaret, används för att minska inflammation)

 • gemfibrozil (används för att sänka fetthalten i blodet)

 • atazanavir, lopinavir, ritonavir, sakvinavir, tipranavir – (antiretrovirala läkemedel, används för att behandla hiv)

 • rifampicin (antibiotikum, används för att behandla infektioner).

Ta inte Truberzi med något av dessa läkemedel.


Truberzi kan öka halten av vissa läkemedel i blodet. Dessa läkemedel kan omfatta:


 • rosuvastatin (statin, används för att behandla högt kolesterol och för att förhindra hjärt-kärlsjukdom)

 • valsartan och olmesartan (används för att behandla högt blodtryck)

 • erytromycin (används för att behandla infektioner)

 • midazolam (ett läkemedel för att lugna dig när du t.ex. ska genomgå endoskopiundersökningar)

 • nifedipin (används för att behandla högt blodtryck)

 • alfentanil, fentanyl (opioider, används för att behandla smärta)

 • dihydroergotamin, ergotamin (används för att behandla migrän)

 • pimozid (används för att behandla psykiska störningar)

 • kinidin (används för att behandla hjärtsjukdomar)

 • sirolimus, takrolimus (immunosuppressiva läkemedel som används för att kontrollera kroppens immunförsvar).

Om något av ovanstående gäller dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Truberzi. Kontrollera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Graviditet, amning och fertilitet

Truberzi ska inte användas under graviditet eller amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Truberzi påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner. Du kan dock drabbas av biverkningar som sömnighet eller yrsel när du tar Truberzi, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Kör inte bil och använd inte maskiner när du tar detta läkemedel förrän du vet hur det påverkar dig.3. Hur du använder Truberzi

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.


Rekommenderad dos är en 100 mg tablett taget två gånger dagligen.

Tabletterna ska tas via munnen med mat på morgonen och på kvällen.Om du använt för stor mängd av Truberzi  

Om du har tagit för stor mängd av Truberzi, kontakta läkare eller sök akutvård.


Om du har glömt att använda Truberzi

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos vid nästa planerade tidpunkt och fortsätt som vanligt.


Om du slutar att använda Truberzi

Sluta inte att ta Truberzi utan att först tala med läkare eftersom symtomen kan förvärras.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.
Vissa biverkningar kan vara allvarliga.

Sluta ta Truberzi och sök omedelbart läkare om du får ny eller förvärrad magsmärta, med eller utan illamående och kräkningar, när du tar Truberzi. Dessa symtom är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) och kan tyda på problem i bukspottkörteln eller gallgångarna (t.ex. inflammation i bukspottkörteln eller spasm i Oddis sfinkter).


Andra biverkningar kan omfatta

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare


 • yrsel

 • sömnighet

 • förstoppning

 • illamående

 • magont

 • kräkningar

 • gasbildning

 • uppsvälldhet

 • halsbränna eller sura uppstötningar

 • utslag

 • avvikande blodprovsresultat (förhöjning av vissa leverenzymer)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Truberzi  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration


 • Den aktiva substansen är eluxadolin. En tablett innehåller 100 mg eluxadolin.

 • Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna: silicifierad mikrokristallin cellulosa (E460), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551), krospovidon, typ B (E1202), mannitol (E421) och magnesiumstearat (E572).

  Filmdragering: polyvinylalkohol (E1203), titandioxid (E171), makrogol 3350 (E1521), talk (E553b), gul järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

De filmdragerade tabletterna är modifierade kapselformade, rosa‑orange till persikofärgade och präglade med ”FX100” på ena sidan.

Tabletterna är förpackade i PCTFE/PVC/Al‑blister. Truberzi finns i förpackningar innehållande 28 eller 56 filmdragerade tabletter och i flerpack med 168 filmdragerade tabletter fördelat på 3 kartonger med 56 filmdragerade tabletter i varje.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Allergan Pharmaceuticals International Limited

Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17

Irland


Tillverkare

Warner Chilcott Deutschland GmbH

Dr.-Otto-Roehm-Strasse 2-4,

64331 Weiterstadt,

Tyskland


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


België/Belgique/Belgien/ Luxembourg/Luxemburg

Allergan n.v

Tel: + 32 2 709 21 64 (Nederlands)

Tél : + 32 2 709 21 58 (Français)

Lietuva

Allergan Baltics UAB

Tel: + 37 052 072 777

Česká republika

Allergan CZ s.r.o.

Tel: +420 800 188 818

Magyarország

Allergan Hungary Kft.

Tel.: +36 80 100 101

Deutschland

Pharm-Allergan GmbH

Tel: + 49 69 92038-1050

Nederland

Allergan b.v.

Tel: +31 (0)76 790 10 49

Danmark

Allergan Norden AB

Tlf: + 4580884560

Norge

Allergan Norden AB

Tlf: +47 80 01 04 97

Eesti

Allergan Baltics UAB

Tel: + 37 2634 6109

Österreich

Pharm-Allergan GmbH

Tel: +43 1 99460 6355


Ελλάδα/ Κύπρος

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: +30 210 74 73 300


Polska

Allergan Sp. z o.o.

Tel: +48 22 256 3700

España

Allergan S.A.

Tel: + 34 618838918

Portugal

Profarin Lda

Tel: + 351214253242


France

Allergan France SAS

Tél: +33 (0)1 49 07 83 00


România

Allergan S.R.L.

Tel: +40 21 301 53 02


Hrvatska

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563


Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Tel: + 386 (0) 590 848 40


България

Алерган България ЕООД 

Тел.: +359 (0) 800 20 280


Slovenská republika

Allergan SK s.r.o.

Tel: +421 800 221 223


Ísland

Actavis ehf.

Simi: +354 550 3300


Sverige

Allergan Norden AB

Tel: + 46859410000

Italia

Allergan S.p.A

Tel: + 39 06 509 562 90


Suomi/Finland

Allergan Norden AB

Puh/Tel: + 358 800 115 003


Latvija

Allergan Baltics UAB

Tel: + 371 676 60 831


United Kingdom/Malta/Ireland

Allergan Ltd

Tel: + 44 (0) 1628 494026Denna bipacksedel ändrades senast 08.12.2017

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu


Hitta direkt i texten
Av