Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

ABILIFY MAINTENA

Otsuka Pharma Scandinavia

Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta 300 mg
(Tillhandahålls ej) (pulver: vitt till benvitt; vätska: klar)

Antipsykotikum

ATC-kod: N05AX12
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Otsuka Pharma Scandinavia omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Abilify Maintena

300 mg respektive 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta
aripiprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Abilify Maintena är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Abilify Maintena
3. Hur du får Abilify Maintena
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Abilify Maintena ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Abilify Maintena är och vad det används för

 

Abilify Maintena innehåller den aktiva substansen aripiprazol och tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotiska läkemedel. Det används för att behandla schizofreni - en sjukdom med symtom som innebär att man hör, ser eller känner saker som inte finns, att man är misstänksam, har vanföreställningar, talar osammanhängande och beter sig oförutsägbart och visar brist på känslor. Personer med denna sjukdom kan också känna sig deprimerade, ha skuldkänslor, ångest eller vara spända.


Abilify Maintena används för att behandla vuxna patienter med schizofreni som får tillräcklig stabilisering genom behandling med aripiprazol som tas via munnen.


2. Vad du behöver veta innan du får Abilify Maintena

Använd inte Abilify Maintena:

 • om du är allergisk mot aripiprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Abilify Maintena.


Självmordstankar och självmordsbeteenden har rapporterats vid behandling med aripiprazol. Tala omedelbart om för din läkare om du har tankar på eller en känsla av att vilja skada dig själv.


Innan du får behandling med Abilify Maintena, ska du tala om för din läkare om du har


 • ett akut agiterat tillstånd eller allvarligt psykotiskt tillstånd

 • hjärtproblem eller har haft stroke, särskilt om du vet att du har andra riskfaktorer för stroke

 • högt blodsocker (vilket kan ge symtom som överdriven törst, stora urinmängder, ökad aptit och svaghetskänsla) eller om diabetes finns i släkten

 • kramper (krampanfall) eftersom din läkare eventuellt vill följa upp dig noggrannare

 • ofrivilliga, oregelbundna muskelrörelser, speciellt i ansiktet

 • en kombination av feber, svettningar, snabbare andhämtning, muskelstelhet och dåsighet eller sömnighet (vilket kan vara tecken på malignt neuroleptikasyndrom)

 • demens (förlust av minne och andra mentala förmågor), särskilt om du är äldre

 • hjärt-kärlsjukdom, hjärt-kärlsjukdom i släkten, stroke eller ”mini-stroke”, onormalt blodtryck

 • oregelbunden hjärtrytm, eller om någon i din familj har haft oregelbunden hjärtrytm (inklusive så kallad QT-förlängning som upptäckts vid EKG-undersökning)

 • blodproppar, eller blodpropp i släkten, eftersom man har sett ett samband mellan antipsykotiska läkemedel och bildning av blodproppar

 • haft någon form av sväljsvårigheter

 • tidigare spelmani

 • svåra leverproblem.

Om du märker att du går upp i vikt, får ett ovanligt rörelsemönster, blir så sömnig att det påverkar ditt dagliga liv, får svårt att svälja eller får allergiska symtom, måste du omedelbart tala med din läkare.


Tala om för läkare om du eller din familj/vårdgivare uppmärksammar att du utvecklar drifter eller begär att uppträda på ett för dig ovanligt sätt och att du inte kan motstå impulsen, driften eller lockelsen att utföra aktiviteter som kan skada dig själv eller andra. Detta kallas störd impulskontroll. Det kan omfatta beteende som spelberoende, överdrivet ätande eller köpbeteende, onormalt hög sexualdrift eller ökad upptagenhet av ständiga tankar på sex eller sexuella känslor.

Din läkare kan behöva justera dosen eller avsluta medicineringen.


Aripiprazol kan orsaka dåsighet, blodtrycksfall som uppstår när man reser sig upp, yrsel och förändringar av rörelseförmågan samt förmågan att hålla balansen, vilket kan leda till fallolyckor. Försiktighet bör iakttas, i synnerhet om du är en äldre eller försvagad patient.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år ska inte använda detta läkemedel. Det är inte känt om det är säkert och effektivt för dessa patienter.

Andra läkemedel och Abilify Maintena

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Blodtryckssänkande läkemedel: Abilify Maintena kan öka effekten av läkemedel som används för att sänka blodtrycket. Tala därför om för din läkare om du använder något läkemedel för att hålla ditt blodtryck under kontroll.


Om du får Abilify Maintena samtidigt som vissa andra läkemedel är det möjligt att läkaren måste ändra dosen av Abilify Maintena eller något av dina andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att nämna följande för din läkare:


 • läkemedel för att korrigera hjärtrytmen (såsom kinidin, amiodaron, flekainid)

 • antidepressiva läkemedel eller naturläkemedel som används för att behandla depression och ångest, (såsom fluoxetin, paroxetin, johannesört)

 • läkemedel mot svampinfektioner (såsom ketokonazol, itrakonazol)

 • vissa läkemedel för behandling av hiv-infektion (som efavirenz, nevirapin och proteashämmare t.ex. indinavir, ritonavir)

 • kramplösande läkemedel som används för att behandla epilepsi (såsom karbamazepin, fenytoin, fenobarbital)

 • vissa antibiotika som används för att behandla tuberkulos (rifabutin, rifampicin)

 • läkemedel som är kända för att förlänga QT-intervallet

Dessa läkemedel kan öka risken för biverkningar eller minska effekten av Abilify Maintena. Om du får några ovanliga symtom medan du tar något av dessa läkemedel tillsammans med Abilify Maintena måste du uppsöka läkare.


Läkemedel som ökar serotoninhalten används huvudsakligen vid sjukdomar som depression, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom (OCD) och social fobi samt migrän och smärta:


 • triptaner, tramadol och tryptofan som används vid sjukdomar som depression, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom (OCD) och social fobi samt migrän och smärta

 • SSRI (såsom paroxetin och fluoxetin) som används vid depression, OCD, paniksyndrom och ångest

 • andra antidepressiva läkemedel (såsom venlafaxin och tryptofan) som används vid egentlig depression

 • tricykliska antidepressiva (såsom klomipramin och amitriptylin) som används vid depressionssjukdom

 • johannesört (Hypericum perforatum) som används som naturläkemedel vid lindrig depression

 • smärtstillande läkemedel (såsom tramadol och petidin) som används för att lindra smärta

 • triptaner (såsom sumatriptan och zolmitriptan) som används för behandling av migrän


Dessa läkemedel kan öka risken för biverkningar. Om du får några ovanliga symtom medan du tar något av dessa läkemedel tillsammans med Abilify Maintena måste du uppsöka läkare.

Abilify Maintena med alkohol

Alkohol bör undvikas.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du får detta läkemedel.


Om du är gravid ska du inte ges en injektion med Abilify Maintena innan du har diskuterat det med din läkare. Kom ihåg att genast tala om för din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid, eller om du planerar att bli gravid.


Följande symtom kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som har fått Abilify Maintena under den sista trimestern (sista tre månaderna av graviditeten):

skakningar, muskelstelhet och/eller muskelsvaghet, sömnighet, oro, andningsproblem och svårigheter vid matning.


Om ditt barn uppvisar något av dessa symtom måste du kontakta läkare.


Om du får Abilify Maintena kommer din läkare och du att diskutera om du ska amma eller inte. Ni ska då överväga vilken nytta behandlingen har för dig jämfört med vilken nytta barnet har av amningen. Du får inte både amma och ta läkemedlet samtidigt. Tala med din läkare om det bästa sättet att ge ditt barn mat om du får Abilify Maintena.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel och synproblem kan uppkomma vid behandling med detta läkemedel (se avsnitt 4). Detta ska beaktas i fall där fullständig uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning eller hantering av maskiner.

Abilify Maintena innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du får Abilify Maintena

Abilify Maintena levereras i en förfylld spruta.


Din läkare avgör vilken dos av Abilify Maintena som är bäst för dig. Rekommenderad dos och startdos är 400 mg, om inte din läkare har beslutat att ge dig en lägre startdos eller uppföljningsdos (300 mg, 200 mg eller 160 mg). Behandlingen med aripiprazol som tas via munnen fortsätter i 14 dagar efter den första injektionen. Därefter får du behandlingen i form av injektioner med Abilify Maintena, om inte din läkare säger något annat.


Din läkare ger dig suspensionen som en endosinjektion i sätesmuskeln eller deltoideusmuskeln (skinkan eller axeln) varje månad. Du kan känna viss smärta vid injektionen. Läkaren kommer omväxlande att ge dig injektionerna på höger och vänster sida. Injektionerna kommer inte att ges intravenöst (i ett blodkärl).

Om du har fått mer Abilify Maintena än du ska ha

Du får det här läkemedlet under medicinsk övervakning, och det är därför inte troligt att du får för mycket. Om du träffar mer än en läkare måste du komma ihåg att tala om för dem att du använder Abilify Maintena.


Patienter som har fått för mycket aripiprazol har fått följande symtom:


 • snabba hjärtslag, oro/aggressivitet, talsvårigheter.

 • ovanliga rörelser (speciellt i ansiktet eller tungan) och sänkt medvetandegrad.


Andra symtom kan vara:


 • akut förvirring, krampanfall (epilepsi), koma, en kombination av feber, snabbare andning, svettningar.

 • muskelstelhet och dåsighet eller sömnighet, långsammare andning, kvävning, högt eller lågt blodtryck, onormal hjärtrytm.


Kontakta omedelbart läkare eller sjukhus om du får något av symtomen som beskrivs ovan.

Om du har glömt en injektion av Abilify Maintena

Det är viktigt att du inte glömmer en schemalagd dos. Du ska få en injektion varje månad, men inte tidigare än 26 dagar efter den förra injektionen. Om du glömmer en injektion ska du kontakta din läkare så att du kan få nästa injektion så snart som möjligt.

Om du slutar att få Abilify Maintena

Avbryt inte behandlingen bara för att du mår bättre. Det är viktigt att du fortsätter att få Abilify Maintena så länge som din läkare har sagt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Tala genast om för din läkare om du får någon av följande allvarliga biverkningar:


 • en kombination av några av dessa symtom: överdriven sömnighet, yrsel, förvirring, desorientering, talsvårigheter, svårigheter att gå, muskelstelhet eller skakningar, feber, kraftlöshet, irritation, aggressivitet, ångest, förhöjt blodtryck eller krampanfall som kan leda till medvetslöshet.

 • ovanliga rörelser främst i ansikte eller tunga, eftersom din läkare kan vilja sänka dosen.

 • om du har symtom som svullnad, smärta och rodnad i benet, eftersom det kan innebära att du har en blodpropp, som kan vandra genom blodkärlen till lungorna och ge bröstsmärtor och andningssvårigheter. Om du märker något av de här symtomen ska du genast kontakta läkare.

 • en kombination av feber, snabbare andning, svettningar, muskelstelhet och dåsighet eller sömnighet, eftersom det kan vara ett tecken på ett tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom (MNS).

 • ovanligt stark törst, behov av att kissa mer än vanligt, kraftig hungerkänsla, svaghets- eller trötthetskänsla, illamående, känsla av förvirring eller fruktdoftande andedräkt, eftersom det kan vara ett tecken på diabetes.


De nedan listade biverkningarna kan också förekomma efter det att man har fått Abilify Maintena.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


 • viktökning

 • diabetes

 • viktminskning

 • känsla av rastlöshet

 • känsla av ångest

 • oförmåga att vara stilla, svårighet att sitta stilla

 • sömnlöshet (insomnia)

 • ryckigt motstånd vid passiv rörelse när musklerna spänns och slappnar av, onormalt ökad spänning i muskler, långsamma kroppsrörelser

 • akatisi (en obehaglig känsla av inre rastlöshet och ett starkt behov av att ständigt röra på sig)

 • skakningar eller darrningar

 • okontrollerbara ryckiga, knyckiga eller vridande rörelser

 • förändringar av vakenhetsnivån, dåsighet

 • sömnighet

 • yrsel

 • huvudvärk

 • muntorrhet

 • muskelstelhet

 • oförmåga att få eller behålla erektion vid samlag

 • smärta vid injektionsstället, hudförhårdnad vid injektionsstället

 • kraftlöshet, förlust av styrka eller extrem trötthet

 • vid blodprover kan läkaren upptäcka förhöjda nivåer av kreatinfosfokinas (ett enzym som är viktigt för muskelfunktionen) i blodet


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


 • lågt antal av en specifik typ av vita blodkroppar (neutropeni), lågt hemoglobinvärde (Hb) eller lågt antal röda blodkroppar, lågt antal blodplättar

 • allergisk reaktion (överkänslighet)

 • sänkta eller förhöjda halter av hormonet prolaktin i blodet

 • högt blodsocker

 • höga blodfetter, såsom högt kolesterolvärde, höga triglyceridvärden och även lågt kolesterolvärde och lågt triglyceridvärde

 • ökad halt av insulin (ett hormon som reglerar blodsockerhalten)

 • minskad eller ökad aptit

 • självmordstankar

 • psykisk sjukdom kännetecknad av bristande eller förlorad kontakt med verkligheten

 • hallucinationer

 • vanföreställningar

 • ökat sexuellt intresse

 • panikreaktion

 • depression

 • känslomässig labilitet

 • tillstånd med likgiltighet och avsaknad av känslor, känslor av emotionellt och psykiskt obehag

 • sömnstörningar

 • tandgnissel eller att man biter ihop käkarna

 • minskat sexuellt intresse (nedsatt libido)

 • förändrad sinnesstämning

 • muskelproblem

 • muskelrörelser som du inte kan kontrollera, som grimaser, smackande med läpparna och tungrörelser. De påverkar i allmänhet ansiktet och munnen först, men eventuellt även andra delar av kroppen. Det kan vara tecken på ett tillstånd som kallas ”tardiv dyskinesi”.

 • parkinsonism – medicinskt tillstånd med många olika symtom, bland annat nedsatt rörelseförmåga eller långsamma rörelser, långsamt tankeflöde, ryckiga rörelser när man böjer armar och ben (kugghjulsrigiditet), att man går med hasande och snabba steg, har skakningar, svagt eller obefintligt ansiktsuttryck, stela muskler eller dreglar

 • problem att röra sig

 • extrem rastlöshet och restless legs

 • förändrat smak- och luktsinne

 • att ögongloberna är fixerade i ett läge

 • dimsyn

 • ögonsmärta

 • dubbelseende

 • ljuskänsliga ögon

 • onormal hjärtrytm, långsam eller snabb puls, onormal ledning av elektrisk ström i hjärtat, onormalt hjärt-EKG

 • högt blodtryck

 • yrsel på grund av blodtrycksfall när man reser sig från liggande eller sittande

 • hosta

 • hicka

 • gastroesofageal refluxsjukdom. Ett överflöd av magsaft (refluxer) strömmar tillbaka in i esofagus (matstrupen, dvs. det rör som maten passerar på väg från munnen till magen), vilket leder till halsbränna och möjliga skador på matstrupen

 • halsbränna

 • kräkningar

 • diarré

 • illamående

 • magont

 • obehag i magen

 • förstoppning

 • täta tarmtömningar

 • att man dreglar, ökad salivproduktion

 • onormalt håravfall

 • akne, hudsjukdom i ansiktet med ovanligt röd näsa och röda kinder, eksem, hudförhårdnader

 • muskelstelhet, muskelkramper, muskelryckningar, strama muskler, muskelvärk (myalgi), smärta i armar och/eller ben

 • ledvärk (artralgi), ryggsmärta, minskat rörelseomfång i lederna, nackstelhet, begränsningar i hur mycket man kan öppna munnen

 • njursten, socker (glukos) i urinen

 • spontant mjölkflöde från brösten (galaktorré)

 • förstorade bröst hos män, ömma bröst, torrhet i slidan

 • feber

 • nedsatt styrka

 • gångrubbningar

 • obehagskänsla i bröstkorgen

 • reaktioner på injektionsstället, som rodnad, svullnad med obehagskänsla och klåda på injektionsstället

 • törst

 • tröghet

 • leverfunktionsprover kan visa avvikande resultat

 • vid testerna kan läkaren upptäcka

  • högre halter av leverenzymer

  • högre halter av alaninaminotransferas

  • högre halter av gammaglutamyltransferas

  • högre halter av bilirubin i blodet

  • högre halter av aspartataminotransferas

  • högre eller lägre blodsockerhalter

  • högre halter av glykosylerat hemoglobin

  • lägre halter av kolesterol i blodet

  • lägre halter av triglycerider i blodet

  • ett större midjemått


Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsintroduktion av aripiprazol som tas via munnen men det är inte känt med vilken frekvens de förekommer. (Frekvensen kan inte bestämmas utifrån tillgängliga data.)


 • låga halter av vita blodkroppar

 • allergisk reaktion (t.ex. svullnad i munnen, tungan, ansiktet och svalget, klåda, nässelutslag), utslag

 • ovanlig hjärtrytm, plötslig oförklarlig död, hjärtinfarkt

 • diabetisk ketoacidos (ketoner i blod och urin) eller koma

 • aptitlöshet (anorexi), svårigheter att svälja

 • låg natriumhalt i blodet

 • självmordsförsök och självmord

 • oförmåga att motstå impulsen, driften eller begäret att utföra en handling som kan vara skadlig för dig själv och andra, vilket kan inkludera:

  • en stark impuls att spela överdrivet mycket trots allvarliga personliga konsekvenser eller konsekvenser för familjen

  • förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende, av betydande besvär för dig eller andra, till exempel ökad sexualdrift

  • okontrollerbart överdrivet köpbeteende eller slösande med pengar

  • hetsätning (ätande av stora mängder mat under kort tid) eller tvångsmässigt ätande (ätande av större mängder mat än normalt och mer än vad som behövs för att stilla hungern)

  • en tendens att vandra iväg

   Berätta för din läkare om du upplever något av ovanstående beteenden. Han eller hon kommer att diskutera hur man kan hantera eller minska symtomen.

 • nervositet

 • aggressivitet

 • malignt neuroleptikasyndrom (ett syndrom med symtom som feber, muskelstelhet, snabbare andning, svettningar, sänkt medvetande och plötsliga förändringar av blodtryck och hjärtfrekvens)

 • kramper (krampanfall)

 • serotonergt syndrom (en reaktion som kan ge starka lyckokänslor, dåsighet, klumpighet, rastlöshet, känsla av att vara berusad, feber, svettningar eller stela muskler)

 • talrubbningar

 • hjärtproblem inklusive torsade de pointes, hjärtstillestånd, oregelbundenheter i hjärtrytmen som kan bero på onormala nervimpulser i hjärtat, onormala värden vid undersökning (EKG) av hjärtat (QT-förlängning)

 • svimning

 • symptom i samband med blodproppar i blodkärlen, särskilt i benen (symtomen innefattar svullnad, smärta och rodnad i benet), vilka kan vandra genom blodkärlen till lungorna och ge bröstsmärtor och andningssvårigheter

 • kramper i musklerna runt struphuvudet

 • oavsiktlig inandning av mat med risk för lunginflammation (lunginfektion)

 • inflammation i bukspottkörteln

 • svårigheter att svälja

 • leversvikt

 • gulsot (gulfärgning av huden och ögonvitorna)

 • inflammation i levern

 • utslag

 • ljuskänslig hud

 • kraftiga svettningar

 • allvarliga allergiska reaktioner såsom läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS). DRESS visar sig inledningsvis som influensaliknande symtom med utslag i ansiktet och därefter utbredda hudutslag, hög kroppstemperatur, förstorade lymfkörtlar, förhöjda halter av leverenzym, konstaterade genom blodprover samt ett förhöjt antal av ett visst slags vita blodkroppar (eosinofili)

 • svaghet, ömhet eller smärta i musklerna, särskilt om du samtidigt mår illa, har feber eller mörk urin. Detta kan bero på en onormal muskelnedbrytning som kan vara livshotande och leda till problem med njurarna (ett tillstånd som kallas rabdomyolys)

 • svårigheter att kissa

 • urinläckage (inkontinens)

 • symtom på läkemedelsabstinens hos nyfödda

 • ihållande och/eller smärtsam erektion

 • svårigheter att reglera kroppstemperaturen eller överhettning

 • bröstsmärtor

 • svullnad av händer, vrister eller fötter

 • vid provtagning kan läkaren upptäcka

  • högre halter av alkaliskt fosfatas

  • skiftande värden vid mätning av blodsockerhalten


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Abilify Maintena ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på den förfyllda sprutan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Får ej frysas.


Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Om injektionen inte ges omedelbart efter beredning kan sprutan förvaras < 25 °C i upp till 2 timmar.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är aripiprazol.
  Varje förfylld spruta innehåller 300 mg aripiprazol.
  Efter beredning innehåller varje ml av suspensionen 200 mg aripiprazol.
  Varje förfylld spruta innehåller 400 mg aripiprazol.
  Efter beredning innehåller varje ml av suspensionen 200 mg aripiprazol.


 • Övriga innehållsämnen är
  Pulver
  Karmellosnatrium, mannitol, natriumdivätefosfatmonohydrat, natriumhydroxid
  Vätska
  Vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Abilify Maintena levereras i en förfylld spruta, som innehåller ett vitt till benvitt pulver i den främre kammaren och en klar vätska i den bakre kammaren. Din läkare gör av det en suspension, som ges som en injektion.


Endosförpackning

Varje enkelförpackning innehåller en förfylld spruta och tre injektionsnålar: en 25 mm, 23 gauge, en 38 mm, 22 gauge och en 51 mm, 21 gauge.


Flerdosförpackning

Förpackning med 3 endosförpackningar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Herikerbergweg 292

1101 CT, Amsterdam

Nederländerna


Tillverkare

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby

Danmark


Elaiapharm

2881 Route des Crêtes Z.I Les Bouillides Sophia Antipolis

06550 Valbonne

Frankrike


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lundbeck S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 535 79 79

Lietuva

H. Lundbeck A/S

Tel: +45 36301311

България

Lundbeck Export A/S Representative Office

Tel: +359 2 962 4696

Luxembourg/Luxemburg

Lundbeck S.A.

Tél: +32 2 535 79 79

Česká republika

Lundbeck Česká republika s.r.o.

Tel: +420 225 275 600

Magyarország

Lundbeck Hungaria Kft.

Tel: +36 1 4369980

Danmark

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +46 8 54528660

Malta

H. Lundbeck A/S

Tel: +45 36301311

Deutschland

Otsuka Pharma GmbH

Tel: +49 69 1700860

Nederland

Lundbeck B.V.

Tel: +31 20 697 1901

Eesti

H. Lundbeck A/S

Tel: +45 36301311

Norge

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +46 8 54528660

Ελλάδα

Lundbeck Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich

Lundbeck Austria GmbH

Tel: +43 1 266 91 08

España

Otsuka Pharmaceutical S.A.

Tel: +34 93 208 10 20

Polska

Lundbeck Poland Sp. z o. o.

Tel.: +48 22 626 93 00

France

Otsuka Pharmaceutical France SAS

Tél: +33 (0) 1 47 08 00 00

Portugal

Lundbeck Portugal Lda

Tel: +351 21 00 45 900

Hrvatska

Lundbeck Croatia d.o.o.

Tel.: +385 1 644 82 63

România

Lundbeck Export A/S

Reprezentanta din Romania

Tel: +40 21319 88 26

Ireland

Lundbeck (Ireland) Limited

Tel: +353 1 468 9800

Slovenija

Lundbeck Pharma d.o.o.

Tel.: +386 2 229 4500

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Lundbeck Slovensko s.r.o.

Tel: +421 2 5341 42 18

Italia

Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l

Tel: +39 02 00 63 27 10

Suomi/Finland

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +46 8 54528660

Κύπρος

Lundbeck Hellas A.E

Τηλ.: +357 22490305

Sverige

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +46 8 54528660

Latvija

H. Lundbeck A/S

Tel: +45 36301311

United Kingdom

Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd.

Tel: +44 203 747 5300


Denna bipacksedel ändrades senast 09/2020.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

ANVISNINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Abilify Maintena 300 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspensioni förfylld spruta

Abilify Maintena 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspensioni förfylld spruta

Aripiprazol


Steg 1: Förberedelser före beredning av pulvret

Lägg fram och kontrollera att innehållet som listas nedan finns med:

 • Abilify Maintena bipacksedel och anvisningar för hälso- och sjukvårdspersonal

 • En Abilify Maintena förfylld spruta

 • En 25 mm, 23 gauge injektionsnål med nålskydd

 • En 38 mm, 22 gauge injektionsnål med nålskydd

 • En 51 mm, 21 gauge injektionsnål med nålskydd

 • Anvisningar för sprutor och nålar

Steg 2: Beredning av pulvret

 1. Tryck lätt på kolvstången så att den hakar i gängorna. Rotera därefter kolvstången så långt det går, så att vätskan släpps ut. När kolvstången är i stoppläget befinner sig mittproppen vid indikatorlinjen.

  Beredning av pulvret

 2. Skaka sprutan kraftigt vertikalt i 20 sekunder tills den beredda suspensionen är homogen. Suspensionen bör injiceras omedelbart efter beredning.


  Beredning av pulvret

 3. Inspektera sprutan med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Den beredda läkemedelssuspensionen ska vara en enhetlig, homogen suspension som är ogenomskinlig och har mjölkvit färg.


 4. Om injektionen inte ges omedelbart efter beredning kan sprutan förvaras <25 °C i upp till 2 timmar. Skaka sprutan kraftigt i minst 20 sekunder för återsuspendering före injektion om sprutan har lämnats under längre tid än 15 minuter.


Steg 3: Förberedelser före injektion

 1. Vrid och dra av ytterhatten och spetsskyddet.

  Förberedelser före injektion

 2. Välj en av följande injektionsnålar beroende på injektionsställe och patientens vikt.

  tabell


 3. Håll i nålskyddet och kontrollera med ett tryck att nålen sitter ordentligt fast på nålskyddet. Vrid medurs tills den sitter stadigt.

  Förberedelser före injektion

 4. Dra sedan nålskyddet rakt upp.

  Förberedelser före injektion

 5. Håll sprutan upprätt och tryck långsamt in kolvstången så att luften pressas ut. Om det inte går att trycka in kolvstången för att pressa ut luften, ska du kontrollera att kolvstången är vriden till stoppläget. Det går inte att återsuspendera innehållet när man har pressat ut luften ur sprutan.

  Förberedelser före injektion

 6. Injicera sakta suspensionen i glutealmuskeln eller deltoideusmuskeln. Massera inte injektionsstället. Försiktighet måste iakttas för att undvika oavsiktlig injektion i ett blodkärl. Injicera inte i ett område med tecken på inflammation, hudskador, knölar och/eller blåmärken.

  Endast avsett för djup intramuskulär injektion i glutealmuskeln eller deltoideusmuskeln.

Intramuskulär injektion i glutealmuskeln eller i deltoideusmuskeln

Intramuskulär injektion i glutealmuskeln eller i deltoideusmuskeln

deltoidieus

gluteus

Kom ihåg att alternera injektionsställe mellan glutealmuskeln eller deltoideusmuskeln på båda sidor. Var observant på tecken eller symtom på oavsiktlig intravenös administrering.


Steg 4: Efter injektionen

Sätt på nålskyddet. Kassera nålen och den förfyllda sprutan på lämpligt sätt efter injektionen.

Efter injektionen

Hitta direkt i texten
Av