Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Palonosetron Reig Jofre

Bioglan

Injektionsvätska, lösning 250 mikrog
(Klar, färglös lösning.)

Antiemetika, serotonin (5HT3) receptorantagonister

Aktiv substans:
ATC-kod: A04AA05
Läkemedel från Bioglan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Palonosetron Reig Jofre

250 mikrogram injektionsvätska, lösning
palonosetron

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Palonosetron Reig Jofre  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Palonosetron Reig Jofre
3. Hur du använder Palonosetron Reig Jofre
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Palonosetron Reig Jofre  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Palonosetron Reig Jofre  är och vad det används för

 

Palonosetron Reig Jofre tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin (5HT3) antagonister.


De kan blockera kemikalien serotonins verkan som kan orsaka illamående och kräkningar.

Palonosetron Reig Jofre används för att förebygga illamående och kräkningar hos vuxna, ungdomar och barn över en månads ålder i samband med kemoterapi mot cancer.


Palonosetron som finns i Palonosetron Reig Jofre kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.2. Vad du behöver veta innan du använder Palonosetron Reig Jofre

Använd inte Palonosetron Reig Jofre

 • om du är allergisk mot palonosetron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Palonosetron Reig Jofre

 • om du har akut tarmhinder eller tidigare råkat ut för förstoppning vid upprepade tillfällen,

 • om du använder Palonosetron Reig Jofre tillsammans med andra läkemedel som kan utlösa onormal hjärtrytm som amiodaron, nikardipin, kinidin, moxifloxacin, erytromycin, haloperidol, klorpromazin, quetiapin, tioridazin, domperidon,

 • om du eller någon i familjen har eller har haft förändringar i hjärtrytmen (förlängt QT-intervall),

 • om du har andra hjärtproblem,

 • om du har en obalans i vissa mineraler i blodet, t.ex. kalium och magnesium, som inte har behandlats.

Användning av Palonosetron Reig Jofre de närmaste dagarna efter kemoterapi rekommenderas endast om en ny kemoterapicykel ska påbörjas.

Andra läkemedel och Palonosetron Reig Jofre

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, inklusive: SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) inklusive fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram och escitalopram som används för att behandla depression och/eller ångest.

SNRI-preparat (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) inklusive venlafaxin och duloxetin som används för att behandla depression och/eller ångest.


Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Om du är gravid eller tror att du skulle kunna vara det, kommer din läkare att sätta in behandling med Palonosetron Reig Jofre endast då det är absolut nödvändigt.


Det är inte känt om Palonosetron Reig Jofre kan ge upphov till skadliga effekter när det används under graviditet.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda någon medicin om du är gravid eller tror att du skulle kunna vara det.


Amning

Det är inte känt om Palonosetron Reig Jofre passerar över i bröstmjölk.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Palonosetron Reig Jofre om du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Palonosetron Reig Jofre kan orsaka yrsel eller trötthet. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.3. Hur du använder Palonosetron Reig Jofre

Som regel är det en läkare eller sjuksköterska som ger injektionen med Palonosetron Reig Jofre omkring 30 minuter innan kemoterapin påbörjas.


Vuxna

Rekommenderad dos av Palonosetron Reig Jofre är 250 mikrogram, som ges som snabb injektion i en ven.


Användning för barn och ungdomar

Läkaren bestämmer dosen beroende på kroppsvikt, men den högsta dosen är 1 500 mikrogram.

Palonosetron Reig Jofre kommer att ges som en långsam infusion i en ven.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Eventuella biverkningar och deras frekvenser anges nedan:Vuxna

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

 • huvudvärk, yrsel, förstoppning och diarré.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

 • högt eller lågt blodtryck

 • onormal hjärtfrekvens eller otillräcklig blodtillförsel till hjärtat

 • färgförändringar och/eller förstoring av venerna

 • onormalt hög eller låg mängd kalium i blodet

 • höga sockerhalter i blodet eller socker i urinen

 • låg kalciumhalt i blodet

 • höga halter av bilirubin i blodet

 • höga halter av vissa leverenzymer

 • upprymdhet eller ångestkänslor

 • sömnighet eller sömnlöshet

 • aptitminskning eller aptitförlust

 • svaghet, trötthet, feber eller influensaliknande symtom

 • domningar, sveda, stickningar eller myrkrypningar i huden

 • hudutslag med klåda

 • nedsatt syn eller ögonirritation

 • rörelsesjuka

 • öronsusningar

 • hicka, gasbildning, muntorrhet eller matsmältningsbesvär

 • magsmärta

 • urineringssvårigheter

 • ledvärk

 • EKG-avvikelser (förlängt QT-intervall).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

allergiska reaktioner mot Palonosetron Reig Jofre:

svullnad av läppar, ansikte, tunga eller svalg, andningssvårigheter, kollaps, utslag (nässelutslag) med bulor och klåda, sveda eller smärta vid injektionsstället.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

 • huvudvärk.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

 • yrsel

 • ryckiga kroppsrörelser

 • onormal hjärtfrekvens

 • hosta eller andfåddhet

 • näsblod

 • kliande hudutslag eller nässelfeber

 • feber

 • smärta vid infusionsställetRapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Palonosetron Reig Jofre  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Endast för engångsbruk, eventuell överbliven lösning ska kasseras.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är palonosetron (som hydroklorid). En ml lösning innehåller 50 mikrogram palonosetron. En injektionsflaska med 5 ml lösning innehåller 250 mikrogram palonosetron.


 • Övriga innehållsämnen är mannitol, dinatriumedetat (dihydrat), natriumcitrat (dihydrat), citronsyramonohydrat och vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Palonosetron Reig Jofre injektionsvätska, lösning är en klar, färglös lösning och levereras i en förpackning med en injektionsflaska av typ I-glas med silikoniserad fluorotec propp av klorobutylgummi och aluminumlock. Injektionsflaskan innehåller 5 ml lösning vilket utgör en dos.


Finns i förpackningar om 1 injektionsflaska innehållande 5 ml lösning.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Laboratorio Reig Jofre S.A.

Gran Capitán, 10

08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Spanien


Lokal företrädare:

Bioglan AB

Box 50310

202 13 Malmö


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark: Palonosetron Reig Jofre

Finland: Palonosetron Reig Jofre 250 mikrogrammaa, injektioneste, liuos

Norge: Palonosetron Reig Jofre

Spanien: Palonosetron Sala 250 microgramos solución para inyección EFG

Sverige: Palonosetron Reig Jofre

Storbritannien: Palonosetron 250 micrograms solution for injectionDenna bipacksedel ändrades senast 2016-08-05

Hitta direkt i texten
Av