Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Brilique

AstraZeneca

Filmdragerad tablett 60 mg
(Runda, bikonvexa, rosa tabletter märkta med ”60” ovanför ”T” på den ena sidan och omärkta på den andra.)

Trombocytaggregationshämmande medel, exklusive heparin

Aktiv substans:
ATC-kod: B01AC24
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från AstraZeneca omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är skyddsinformation?

Skyddsinformation

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Tikagrelor, 60 mg/tablett

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Hälsorisken vid normal hantering av produkten är mycket liten. Damm från krossade tabletter/kapslar kan verka irriterande på luftvägarna.

Skyddsåtgärder vid hantering

Iaktta försiktighet vid hantering av läkemedlet, undvik direktkontakt.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel ska uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner eller lämnas till apotek.


Första hjälpen

  • Hudkontakt: 

    Skölj med vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten.


  • Ögonkontakt: 

    Skölj genast med mycket vatten eller ögonsköljvätska.


  • Inandning: 

    Förflytta till frisk luft. Skölj näsa och mun med vatten.


Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: 12/2018