Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Rasagiline Sandoz

ReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Tablett 1 mg

Aktiv substans:
ATC-kod: N04BD02
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Rasagiline Sandoz

1 mg tablett
rasagilin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- <Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.>

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Rasagiline Sandoz  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Rasagiline Sandoz
3. Hur du använder Rasagiline Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Rasagiline Sandoz  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Rasagiline Sandoz  är och vad det används för

 

Rasagiline Sandoz används för behandling av Parkinsons sjukdom. Det kan användas med eller utan levodopa (ett annat läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom).


Vid Parkinsons sjukdom är det brist på celler som producerar dopamin i hjärnan. Dopamin är en substans i hjärnan involverad i rörelsekontroll. Rasagiline Sandoz hjälper till att öka och bibehålla nivåer av dopamin i hjärnan.


Rasagilin som finns i Rasagiline Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Rasagiline Sandoz

Använd inte Rasagiline Sandoz

 • om du är allergisk mot rasagilin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har svåra leverproblem.

Ta inte följande läkemedel samtidigt som Rasagiline Sandoz:

 • monoaminoxidas (MAO) hämmare (läkemedel för behandling av depression eller för Parkinsons sjukdom eller för någon annan indikation), inklusive naturläkemedel och receptfria läkemedel, t.ex. Johannesört

 • petidin (ett kraftigt smärtstillande läkemedel).

Du måste vänta minst 14 dagar efter att du slutat med Rasagiline Sandoz -behandling innan du börjar behandling med MAO-hämmare eller petidin.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rasagiline Sandoz

 • om du har milda till måttliga leverproblem

 • du bör tala med din läkare om alla misstänkta hudförändringar.

Barn och ungdomar

Rasagiline Sandoz rekommenderas inte för användning under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Rasagiline Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, eller om du röker eller planerar att sluta röka.


Rådfråga din läkare innan du tar Rasagiline Sandoz tillsammans med något av följande läkemedel:

 • vissa antidepressiva läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare, selektiva serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare, tricykliska eller tetracykliska antidepressiva)

 • antibiotika-läkemedlet ciprofloxacin mot infektioner

 • det hostdämpande medlet dextrometorfan

 • sympatomimetika av den typ som finns i ögondroppar, avsvällande läkemedel för näsa och svalg samt förkylningsläkemedel som innehåller efedrin eller pseudoefedrin.

Användning av Rasagiline Sandoz tillsammans med antidepressiva läkemedel som innehåller fluoxetin eller fluvoxamin bör undvikas.
Om du börjar behandling med Rasagiline Sandoz bör du vänta åtminstone fem veckor efter avslutad behandling med fluoxetin. Om du börjar behandling med fluoxetin eller fluvoxamin bör du vänta åtminstone 14 dagar efter avslutad Rasagiline Sandoz -behandling.


Berätta för din läkare om du eller din familj/vårdgivare märker att du utvecklar ett ovanligt beteende där du inte kan motstå impulser, drifter eller frestelser att bedriva viss aktivitet som kan skada dig själv eller andra. Detta beteende kallas impulskontrollstörning. Hos patienter som tar Rasagiline Sandoz och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom, har tvångsmässigt beteende, tvångstankar, spelberoende, överdrivet spenderande, impulsivt beteende och en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar eller känslor observerats. Din läkare kan behöva justera din dos eller avsluta behandlingen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier avseende påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner har utförts.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Rasagiline Sandoz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos av Rasagiline Sandoz är 1 tablett på 1 mg dagligen, intas via munnen. Rasagiline Sandoz kan tas med eller utan föda.


Om du använt för stor mängd av Rasagiline Sandoz  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med kartongen eller burken med Rasagiline Sandoz för att visa din läkare eller apotekspersonalen.

Om du har glömt att använda Rasagiline Sandoz

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt, när det är dags att ta den.

Om du slutar att använda Rasagiline Sandoz

Sluta inte att ta Rasagiline Sandoz utan att först ha pratat med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har rapporterats i placebokontrollerade kliniska studier:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • onormala rörelser (dyskinesi)

 • huvudvärk.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • buksmärtor

 • fall

 • allergi

 • feber

 • influensa

 • sjukdomskänsla

 • nackont

 • bröstsmärta (kärlkramp)

 • blodtrycksfall när man reser sig upp med symtom som yrsel (ortostatisk hypotension)

 • minskad aptit

 • förstoppning

 • muntorrhet

 • illamående och kräkningar

 • flatulens

 • onormala resultat på blodtester (leukopeni)

 • ledsmärta (artralgi)

 • smärta i muskler/skelett

 • ledinflammation (artrit)

 • domning och försvagning av musklerna i handen (karpaltunnelsyndrom)

 • minskad vikt

 • drömstörningar

 • svårighet att koordinera muskler (balansstörning)

 • depression

 • yrsel (svindel)

 • onormal muskelspänning (dystoni)

 • rinnsnuva (rinit)

 • irriterad hud (dermatit)

 • hudutslag

 • ögoninflammation (konjunktivit)

 • urinträngning.


Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • slaganfall (cerebrovaskulär händelse)

 • hjärtattack (hjärtinfarkt)

 • hudutslag med blåsor (vesikullära bullösa utslag).


Dessutom har hudcancer rapporterats för cirka 1 % av patienterna i de placebokontrollerade kliniska studierna. Dock pekar vetenskapliga bevis på att Parkinsons sjukdom, och inte något särskilt läkemedel, är förknippat med en högre risk för hudcancer (inte endast malignt melanom). Du bör tala med din läkare om alla misstänkta hudförändringar.


Parkinsons sjukdom förknippas med symtom som hallucinationer och konfusion. Från erfarenheter efter introduktion på marknaden har dessa symtom också setts hos patienter med Parkinsons sjukdom som behandlats med rasagilin.Det har förekommit fall där patienter som tar en eller flera läkemedel mot Parkinsons sjukdom inte lyckats motstå impulser, drifter eller lockelser att utföra handlingar som kan vara skadliga för dem själva eller för andra. Dessa handlingar kallas impulskontrollstörningar. Hos patienter som tar Rasagiline Sandoz och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom har följande observerats:

 • tvångstankar eller impulsivt beteende

 • stark impuls att spela extremt mycket trots allvarliga personliga eller familjära konsekvenser.

 • förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende som gör dig eller andra märkbart bekymrade, t.ex. en ökad sexualdrift

 • okontrollerad överdriven shopping eller spenderande.


Berätta för din läkare om du upplever något av dessa symtom; för att diskutera sätt att hantera eller reducera dessa symtom.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Rasagiline Sandoz  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen, burken eller blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är rasagilin. Varje tablett innehåller 1 mg rasagilin (som rasagilintartrat).

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, talk, natriumstearylfumarat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rasagiline Sandoz tabletter är vita eller naturvita, runda, platta med sneda kanter (6,5 mm).


Förpackningsstorlekar: blisterförpackningar med 10, 28, 30, 98, 100 och 112 tabletter.

Burkar med 30 och 100 tabletter. Burkarna är försedda med barnskyddande skruvkork som innehåller torkmedel (silikagel). Torkmedlet, som förhindrar tabletterna att bli fuktiga, får ej sväljas.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

Delorbis Pharmaceuticals Ltd, 17 Athinon Street, Ergates Industrial Area, 2643 Ergates, Nicosia, Cypern

eller

Iberfar – Indústria Farmaĉeutica, S.A., Rua Consiglieri Pedroso, no. 121-123, Queluz de Baixo, Barcarena 2745-557, Portugal

eller

Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica, S.A., Avenida das Indústrias – Alto do Colaride, 2735-213 Cacém, Portugal


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-11-26

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av