Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Feraccru

ReceptstatusFörmånsstatus
AOP Orphan Pharmaceuticals

Kapsel, hård 30 mg
(Röd kapsel (längd 19 mm, diameter 7 mm))

Trevärt järn, perorala preparat

Aktiv substans:
ATC-kod: B03AB10
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från AOP Orphan Pharmaceuticals omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Feraccru

30 mg hårda kapslar
järn (som järnmaltol)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Feraccru är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Feraccru
3. Hur du tar Feraccru
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Feraccru ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Feraccru är och vad det används för

 

Feraccru innehåller järn (i form av järnmaltol). Feraccru används till vuxna för att behandla låga järndepåer i kroppen. Låga järnvärden orsakar anemi (brist på röda blodkroppar).


2. Vad du behöver veta innan du tar Feraccru

Ta inte Feraccru:

 • om du är allergisk mot järnmaltol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har en sjukdom som gör att du har för mycket järn i kroppen, eller en rubbning i hur kroppen använder järn

 • om du har fått flera blodtransfusioner

Varningar och försiktighet

Innan du börjar med behandlingen kontrollerar läkaren med hjälp av blodprover att du inte har allvarlig anemi (blodbrist), och att anemin inte orsakas av något annat än järnbrist (låga järndepåer).


Undvik att ta Feraccru om du har ett pågående skov av inflammatorisk tarmsjukdom.

Barn och ungdomar

Ge inte Feraccru till barn och ungdomar som är 17 år och yngre. Läkemedlet har inte studerats i denna åldersgrupp. För mycket järn är farligt för små barn och kan vara livshotande.

Andra läkemedel och Feraccru

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder andra läkemedel.


Det ska gå minst två timmar mellan att du tar Feraccru och du tar:

 • näringstillskott eller läkemedel som innehåller magnesium eller kalcium

 • vissa antibiotika, till exempel ciprofloxacin och tetracyklin

 • bifosfonater (för behandling av skelettsjukdomar)

 • penicillamin (används för att binda metaller)

 • vissa läkemedel mot Parkinsons sjukdom (entakapon, levodopa) och sköldkörtelproblem (levotyroxin)

 • mykofenolat (används med andra läkemedel för att förhindra bortstötning efter transplantation).

Du ska inte få injektioner eller infusioner (i en ven) med järn samtidigt som du behandlas med Feraccru.


Du ska inte ta Feraccru om du tar dimerkaprol (används för att avlägsna giftiga metaller från blodet), kloramfenikol (mot bakterieinfektioner) eller metyldopa (mot högt blodtryck).

Graviditet och amning

Du ska helst inte ta Feraccru om du är gravid eller ammar.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Feraccru förväntas inte ha någon effekt på körförmåga eller användning av maskiner.

Feraccru kapslar innehåller laktos, para-orange FCF (E110) och allurarött AC (E129).

Laktos: Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Para-orange (E110) och allurarött (E129): Kan ge allergiska reaktioner.


3. Hur du tar Feraccru

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.


Vuxna (från 18 års ålder)


Ta Feraccru på fastande mage med ett halvt glas vatten (en timme före måltid, eller minst två timmar efter måltid). Rekommenderad dos är en kapsel (30 mg) två gånger dagligen, morgon och kväll.


Svälj kapslarna hela.

Om du har tagit för stor mängd av Feraccru

Om man tar för mycket Feraccru kan man bli illamående eller kräkas, få ont i magen eller få diarré. Kontakta läkare eller sjukhus omedelbart om du eller någon annan tagit för mycket Feraccru. Ta med denna bipacksedel och kvarvarande kapslar och visa dem för läkaren.

Om du har glömt att ta Feraccru

Hoppa över den glömda dosen och ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De vanligaste biverkningarna av Feraccru (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) är:

 • ont i magen

 • gasbildning

 • förstoppning

 • obehagskänslor i magen eller uppblåsthet

 • diarré

 • illamående


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) är törst, stela leder, värk i fingrar/tår, huvudvärk, akne, rodnad hud, kräkningar och ökad bakteriemängd i tunntarmen. Blodprover kan visa på ökad mängd proteiner som bryter ner kemikalier i blodet och ökad mängd av ett hormon som stimulerar sköldkörteln.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Feraccru ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter "Utg.dat".

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Använd inte detta läkemedel i mer än 45 dagar efter att burken öppnats.


Förvaras vid högst 25°C.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är 30 mg järn i form av järnmaltol.


Övriga innehållsämnen är:

 • laktosmonohydrat (se avsnitt 2)

 • natriumlaurylsulfat

 • magnesiumstearat

 • kolloidal vattenfri kiseldioxid

 • krospovidon (typ A)

 • gelatin

 • briljantblått (E133)

 • allurarött AC (E129) (se avsnitt 2)

 • titandioxid (E171)

 • para-orange FCF (E110) (se avsnitt 2).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Feraccru är en röd, hård kapsel innehållande ett rödbrunt pulver.

Feraccru är förpackat i burkar, var och en innehållande 56 kapslar.

Innehavare av godkännande för försäljning

Norgine B.V.

Antonio Vivaldistraat 150

1083 HP Amsterdam

Nederländerna


Tillverkare

Piramal Healthcare UK Limited

Whalton Road

Morpeth

Northumberland

NE61 3YA, Storbritannien


Patheon France

40 boulevard de champaret

38300 Bourgoin-Jallieu

Frankrike


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

BE\LU


Norgine NV/SA

+32 16 39 27 10 medinfo.benelux@norgine.com

AT\BG\CZ\DK\FI\HR\HU\IS\NO\PL\RO\SE\SI\SK\


AOP Orphan Pharmaceuticals AG

+43-1-503-72-44

office@aoporphan.com

DE


Norgine GmbH

+49 641984970 info@norgine.de

IE/UK


Norgine Pharmaceuticals Ltd.

+44 1895 826666

MedInfo@norgine.com

ES


Norgine de España, S.L.U

+34 91 375 8870 iberiamedinfo@norgine.com

FR


Norgine SAS

+33 141399400 infomedicale.norginefrance@norgine.com

IT


Norgine Italia S.r.l.

+39 0267 977211 medinfoitaly@norgine.com

NL


Norgine B.V.

+31 20 567 0900

medinfo.benelux@norgine.com

PT


Norgine Portugal Farmacêutica Unipessoal, Lda

+351 218952735 iberiamedinfo@norgine.com

EE\EL\CY\LV\LT\MT


Norgine B.V.

+44 1895 826600

GMedicalAffairs@norgine.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-01-31

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Hitta direkt i texten
Av