FASS logotyp
Kontakt

Zurampic

Grunenthal Sweden

Filmdragerad tablett 200 mg
Avregistreringsdatum: 2020-07-31 (Tillhandahålls ej) (Filmdragerad blå, oval (5,7x12,9 mm) tablett. Präglad med "LES200" på ena sidan)

Giktmedel, medel som ökar utsöndringen av urinsyra

Aktiv substans:
ATC-kod: M04AB05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Zurampic

200 mg filmdragerade tabletter
lesinurad

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zurampic är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Zurampic
3. Hur du tar Zurampic
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zurampic ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zurampic är och vad det används för

 

Zurampic innehåller den aktiva substansen lesinurad och används för att behandla gikt hos vuxna patienter genom att sänka halten av urinsyra i blodet. Man måste ta Zurampic tillsammans med allopurinol eller febuxostat. De tillhör en typ av läkemedel som kallas ”xantinoxidashämmare” och som också används för att behandla gikt genom att minska mängden urinsyra i blodet.


Din läkare skriver ut Zurampic om din gikt inte kan kontrolleras med ditt nuvarande läkemedel. Du måste använda Zurampic tillsammans med antingen allopurinol eller febuxostat.


Hur Zurampic fungerar:

Gikt är en typ av ledinflammation som orsakas av en ansamling av urinsyrakristaller runt lederna. Genom att sänka mängden urinsyra i blodet stoppar Zurampic denna ansamling och kan förhindra ytterligare skador på lederna.


2. Vad du behöver veta innan du tar Zurampic

Ta inte Zurampic:

 • om du är allergisk mot lesinurad eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har tumörlyssyndrom – en snabb nedbrytning av cancerceller som kan ge höga halter av urinsyra.

 • om du har Lesch-Nyhans syndrom – en sällsynt ärftlig sjukdom som börjar i barndomen och som gör att det finns för mycket urinsyra i blodet.

 • om dina njurar fungerar mycket dåligt eller om du har terminal njursvikt.

 • om du har fått ett njurtransplantat.

 • om du behandlas med dialys.

Ta inte Zurampic om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du känner dig osäker ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zurampic.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zurampic.


Var uppmärksam på biverkningar

Zurampic kan ge allvarliga njurproblem (se avsnitt 4). Detta händer oftare om man tar enbart Zurampic (se avsnitt 3). Det kan hända att din läkare vill ta prover för att kontrollera hur bra dina njurar fungerar.


Tala om för läkaren innan du tar Zurampic om du har eller har haft hjärtsvikt eller andra hjärtproblem.


Om gikten förvärras

Vissa människor kan få fler giktattacker när de börjar använda Zurampic och under de första veckorna eller månaderna av behandlingen. Om det händer ska du fortsätta att ta Zurampic och tala med läkare eller apotekspersonal. Även om du får fler attacker så har läkemedlet en urinsyrasänkande effekt. Med tiden kommer giktattackerna mer sällan, om du fortsätter att ta Zurampic enligt läkarens anvisningar.


Din läkare kanske ger dig andra läkemedel, t.ex. kolkicin och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). De är till för att förebygga eller behandla symtomen på giktattacker (en plötslig eller svår smärta och svullnad i en led). Läkaren talar om för dig hur länge du ska ta dessa andra läkemedel.


Prover och kontroller

Din läkare kommer att kontrollera hur bra dina njurar fungerar före och under behandlingen med Zurampic. Din läkare kan överväga att avbryta Zurampic-behandlingen om dina blodprover tyder på förändringar i njurfunktionen (höjd halt av kreatinin i blodet) eller om du får symtom på njurproblem. Eventuellt säger din läkare till dig att börja med Zurampic igen när njurfunktionen har förbättrats.

Barn och ungdomar

Zurampic rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Zurampic

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Anledningen till detta är att Zurampic kan påverka funktionen hos vissa andra läkemedel. En del andra läkemedel kan också påverka hur Zurampic fungerar.


Speciellt ska du tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel, eftersom de kan interagera med Zurampic och din läkare behöver veta att du tar dem:


 • acetylsalicylsyra – för att lindra feber och smärta – i doser över 325 mg om dagen

 • läkemedel för att behandla högt blodtryck, t.ex. amlodipin

 • läkemedel för att behandla högt kolesterol, t.ex. simvastatin

 • flukonazol – för att behandla svampinfektioner

 • amiodaron – för att behandla problem med hjärtrytmen

 • valproat, valpromid eller karbamazepin – för att behandla epilepsi eller affektiva störningar och förebygga migrän

 • sildenafil – för att behandla erektil dysfunktion

 • preventivmedel – används för att förhindra graviditet, t.ex. p-piller, p-sprutor, p-plåster och p-stavar

 • rifampicin – för att behandla tuberkulos

 • warfarin – för att förhindra och behandla blodproppar som bildas i benen, lungorna, hjärnan och hjärtat

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zurampic.

Graviditet och amning

Du ska undvika att ta Zurampic under graviditet eller om du ammar.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Zurampic förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Zurampic innehåller laktos

Zurampic-tabletterna innehåller laktos (en sorts socker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Zurampic

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Du måste alltid ta Zurampic tillsammans med din morgondos av antingen allopurinol eller febuxostat. Risken för njurpåverkan kan öka om du inte följer dessa instruktioner (se avsnitt 4).


Hur mycket som ska tas

Rekommenderad dos är 1 tablett på 200 mg en gång dagligen på morgonen. Ta inte mer än en (1) tablett Zurampic per dag.


Så här tar du ditt läkemedel

 • ta det på morgonen tillsammans med mat och vatten

 • ta Zurampic samtidigt med morgondosen av din xantinoxidashämmare – antingen allopurinol eller febuxostat. Om du tar Zurampic ensamt kan det öka risken för njurproblem

 • drick riklig mängd vatten under dagen. Två liter är lagom mycket.

Om du slutar att ta din xantinoxidashämmare, måste du också sluta att ta Zurampic. Zurampic får aldrig tas utan en xantinoxidashämmare. Risken för njurpåverkan kan öka om du inte följer dessa instruktioner.

Om du har tagit för stor mängd av Zurampic

Om du har tagit för stor mängd av detta läkemedel ska du tala med en läkare eller åka till närmaste sjukhus.

Om du har glömt att ta Zurampic

Om du missar en dos av Zurampic ska du inte ta dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Vänta och ta nästa dos Zurampic med nästa morgondos av allopurinol eller febuxostat. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på hur du ska ta din nästa dos.

Om du slutar att ta Zurampic

Sluta inte att ta Zurampic utan att först rådgöra med din läkare, även om du känner dig bättre.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar – Mindre vanliga – kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare


Sluta ta Zurampic och sök läkare omedelbart om du märker någon av följande biverkningar, eftersom de kan vara tecken på ett problem med njurarna - du kan behöva akut medicinsk vård:


 • smärta i sidan (nedanför revbenen och ovanför höftbenet),

 • illamående, kräkningar,

 • förändringar i hur du kissar eller svårigheter att kissa,

 • trötthet, sjukdomskänsla eller aptitlöshet.

Andra biverkningar kan vara:

Vanliga – kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

 • influensa,

 • huvudvärk,

 • höjd halt av kreatinin i blodet (ses i blodprov),

 • halsbränna (sura uppstötningar).

Mindre vanliga – kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

 • njursten,

 • uttorkning (förlust av alltför mycket vätska från kroppen).

Sällsynta – kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

 • hudreaktioner, inklusive rodnad, klåda i huden, upphöjda utslag (nässelutslag) och hudutslag vid solexponering.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Zurampic ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blisterfolien efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • den aktiva substansen är lesinurad.

 • varje Zurampic 200 mg filmdragerad tablett innehåller 200 mg lesinurad.

 • övriga innehållsämnen är:

 • tablettkärna: hypromellos, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat (se avsnitt 2), krospovidon, magnesiumstearat

 • filmdragering: hypromellos, titandioxid, triacetin, indigokarmin, briljantblått FCF.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zurampic 200 mg: en blå, oval, filmdragerad tablett med måtten 5,7 x 12,9 mm, präglad med ”LES200” på ena sidan.


Zurampic 200 mg tabletter finns i genomskinliga blister i förpackningsstorlekar på 10, 28, 30 eller 98 icke-perforerade blister och 100 x 1 perforerade endosblister.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Grünenthal GmbH

Zieglerstraße 6

52078 Aachen

Tyskland

Tel.: +49-241-569-0


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

S.A. Grünenthal N.V.

Lenneke Marelaan 8

1932 Sint-Stevens-Woluwe België/Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

beinfo@grunenthal.com

Lietuva

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

България

Grünenthal GmbH

Teл.: + 49 241 569-0

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Grünenthal N.V.

Lenneke Marelaan 8

1932 Sint-Stevens-Woluwe België/Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

beinfo@grunenthal.com 

Česká republika

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Magyarország

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Danmark

Grünenthal Denmark ApS

Arne Jacobsens Allé 7

2300 København S

Tlf: +45 88883200

Malta

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Deutschland

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

DE-52078 Aachen

Tel: + 49 241 569-1111

service@grunenthal.com

Nederland

Grünenthal B.V.

De Corridor 21K

NL-3621 ZA Breukelen

Tel:+31 (0)30 6046370

info.nl@grunenthal.com 

Eesti

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Norge

Grünenthal Norway AS

C.J. Hambros Plass 2C

0164 Oslo

Tlf: +47 22996054

Ελλάδα

Grünenthal GmbH

Τηλ: + 49 241 569-0

Österreich

Grünenthal GmbH

Campus 21, Liebermannstraße A01/501

2345 Brunn am Gebirge

Tel: +43(0)2236 379 550-0

España

Grünenthal Pharma, S.A.

C/Dr. Zamenhof, 36

E-28027 Madrid

Tel: +34 (91) 301 93 00

Polska

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

France

Laboratoires Grünenthal SAS

Immeuble Eurêka

19 rue Ernest Renan

CS 90001

F- 92024 Nanterre Cedex

Tél: + 33 (0)1 41 49 45 80

Portugal

Grünenthal, S.A.

Alameda Fernão Lopes, 12-8.º A

P-1495 - 190 Algés

Tel: +351 / 214 72 63 00

Hrvatska

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

România

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Ireland

Grünenthal Pharma Ltd

4045 Kingswood Road,

Citywest Business Park

IRL – Citywest Co., Dublin

Tel: +44 (0)870 351 8960

medicalinformationie@grunenthal.com

Slovenija

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Ísland

Grünenthal GmbH

Sími: + 49 241 569-0

Slovenská republika

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

Italia

Grünenthal Italia S.r.l.

Tel: +39 02 4305 1

Suomi/Finland

Grünenthal GmbH

Puh/Tel: + 49 241 569-0

Κύπρος

Grünenthal GmbH

Τηλ: + 49 241 569-0

Sverige

Grunenthal Sweden AB

Frösundaviks allé 15

169 70 Solna

Tel: +46 (0)86434060 

Latvija

Grünenthal GmbH

Tel: + 49 241 569-0

United Kingdom

Grünenthal Ltd

1 Stokenchurch Business Park

Ibstone Road, HP14 3FE – UK

Tel: +44 (0)870 351 8960

medicalinformationuk@grunenthal.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-06-15

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Hitta direkt i texten
Av