Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fibclot

Sobi

Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning 1,5 g
(Vitt eller blekgult pulver i en injektionsflaska)

Hemostatika, humant fibrinogen

Aktiv substans:
ATC-kod: B02BB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sobi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Fibclot (Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning 1,5 g) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Inga utbytbara läkemedel. Alternativt läkemedel med samma aktiva substans: humant fibrinogen [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2019-03-21
Prognos för slutdatum: 2020-12-31
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Fibclot 1,5 g, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

humant fibrinogen


Varje injektionsflaska med Fibclot innehåller ungefär 1,5 g humant fibrinogen.


Efter rekonstitution med 100 ml lösningsmedel (vatten för injektionsvätskor) innehåller Fibclot ungefär 15 mg/ml humant fibrinogen.


Styrkan har fastställts enligt Europeiska farmakopéns monografi för humant fibrinogen.


Tillverkat av human plasma.


Hjälpämnen med känd effekt: läkemedlet innehåller högst 69 mg natrium/injektionsflaska.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning.

Vitt eller blekgult pulver i en injektionsflaska.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Behandling av och perioperativt profylax för blödning hos patienter med medfödd hypo- eller afibrinogenemi med blödningsbenägenhet. Fibclot är indicerat för alla åldersgrupper.

4.2 Dosering och administreringssätt

Behandlingen ska initieras under överinseende av läkare med erfarenhet av behandling av koagulationssjukdomar.


Dosering


Substitutionsbehandlingens dosering och duration beror på sjukdomens allvarlighetsgrad, blödningens placering och omfattning, samt patientens kliniska tillstånd.


För att kunna beräkna den individuella dosen bör man fastställa den funktionella fibrinogennivån, medan mängden och administreringsfrekvensen bör bestämmas utifrån den individuella patienten genom regelbundna mätningar av fibrinogennivåerna i plasma och kontinuerlig övervakning av patientens kliniska status, samt utifrån andra ersättningsbehandlingar som använts.

Den normal fibrinogennivån i plasma är 1,5–4,5 g/l. Vid medfödd hypo- eller afibrinogenemi är den kritiska fibrinogennivån i plasma, under vilken blödningar kan uppstå, cirka 0,5–1,0 g/l.


Vid större kirurgiska ingrepp är en noggrann övervakning av substitutionsbehandlingen genom koagulationsanalys av yttersta vikt.


Behandling av blödning och profylax hos patienter med medfödd hypo- eller afibrinogenemi och känd blödningsbenägenhet.


För behandling av icke-kirurgiska blödningsepisoder rekommenderas att fibrinogennivåerna höjs till 1 g/l och att fibrinogen hålls på denna nivå tills hemostasen är under kontroll och sedan över 0,5 g/l tills läkning skett.


För att förebygga kraftiga blödningar under kirurgiska ingrepp rekommenderas profylaktisk behandling för att höja fibrinogennivåerna till 1 g/l och att fibrinogen hålls på denna nivå tills hemostasen är under kontroll och sedan över 0,5 g/l tills sårläkning skett.


Vid kirurgiskt ingrepp eller behandling av en icke-kirurgisk blödning ska dosen beräknas enligt följande:

Dos (g) = [målnivå (g/l) – baslinjenivå (g/l)] x 1/utbyte (g/l)/(g/kg) x kroppsvikt (kg),


Förhållandet ”1/utbyte” definieras i enlighet med patientens utbyte* (se avsnitt 5.2) eller om utbyte är okänt:

  • 0,053 (g/kg)/(g/l) för barn och ungdomar <40 kg kroppsvikt

  • 0,043 (g/kg)/(g/l) för vuxna och ungdomar ≥ 40 kg kroppsvikt.

*Exempel på en patients utbyte och doseringsberäkning.

För en patient som väger 60 kg, med odetekterbar fibrinogennivå vid baslinjen och där fibrinogen ökar till 1,20 g/l 1 timme efter infusion av 0,060 g per kg av Fibclot:

  • Beräkning av patientens utbyte:

1,20 (g/l)/0,060 (g/kg) = 20,0 (g/l) (g/kg)

  • Dosberäkning för en ökning till 1,0 g/l:

1,0 g/l x 1/20,0 (g/l)/(g/kg) [eller 0,050 (g/kg)/(g/l)] x 60 kg = 3 g


I en akutsituation där fibrinogennivån vid baslinjen är okänd är den rekommenderade initiala dosen 0,05 g per kg kroppsvikt, administrerat intravenöst, hos vuxna och ungdomar med ≥40 kg kroppsvikt och 0,06 g/kg kroppsvikt hos pediatriska patienter med <40 kg kroppsvikt.


Efterföljande dosering (doser och injektionsfrekvens) ska anpassas baserat på patientens kliniska status och laboratorieresultat.


Den biologiska halveringstiden för fibrinogen är 3–4 dagar. Om fibrinogen inte förbrukas krävs därför oftast inte upprepad behandling med humant fibrinogen. Med tanke på den ackumulering som sker vid upprepad administrering för profylaktisk användning ska dosen och frekvensen fastställas beroende på läkarens behandlingsmål för en viss patient.


Pediatrisk population

Data visar att utbyte och halveringstid in vivo för barn och ungdomar med kroppsvikt < 40 kg är lägre än för vuxna och ungdomar med kroppsvikt ≥ 40 kg (se avsnitt 5.2 i produktresumén). Därför ska anpassade värden för utbyte användas för att beräkna Fibclot-dosen för de olika kroppsviktgrupperna när den enskilda patientens utbyte är okänt. En kroppsvikt på <40 kg förväntas täcka ett åldersintervall från födseln till ungefär 12 års ålder. Dosering (doser och hur ofta injektioner ges) ska anpassas utifrån individens kliniska svar.


Administreringssätt

Intravenös infusion eller injektion.

Fibclot ska administreras genom långsam intravenös infusion. Maxhastighet 4 ml/min.

Anvisningar om rekonstitution av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.2 och 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4 Varningar och försiktighet

Tromboemboli

Det finns risk för trombos när patienter behandlas med humant fibrinogen, i synnerhet vid hög dos eller upprepad dosering. Patienter som ges humant fibrinogen ska övervakas noga med avseende på tecken eller symtom på trombos.


Hos patienter med kranskärlssjukdom eller hjärtinfarkt i anamnesen, patienter med leversjukdom, peri- eller postoperativa patienter, nyfödda eller patienter som löper risk för tromboemboliska händelser eller disseminerad intravaskulär koagulation ska nyttan av behandling med humant plasmafibrinogen vägas mot risken för tromboemboliska komplikationer. Försiktighet och noggrann övervakning ska också iakttas.


Allergiska reaktioner eller reaktioner av anafylaktisk typ

Om allergiska eller anafylaktiska reaktioner uppkommer ska injektionen/infusionen avbrytas omedelbart. Vid anafylaktisk chock ska standardbehandling vid chock sättas in.


Virussäkerhet

Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel som är tillverkade av humant blod eller plasma inkluderar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt att effektiva tillverkningssteg för inaktivering/eliminering av virus är en del av tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra patogener.


De åtgärder som vidtagits anses effektiva mot höljeförsedda virus som humant immunbristvirus (HIV), hepatit B-virus (HBV) och hepatit C-virus (HCV) samt för det icke-höljeförsedda hepatit A-viruset (HAV). Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke-höljeförsedda virus som parvovirus B19. Parvovirus B19 infektion kan vara allvarligt för gravida kvinnor (infektion av foster) och för patienter med immunbrist eller ökad produktion av röda blodkroppar (t.ex. vid hemolytisk anemi).


Adekvat vaccinering (hepatit A och B) rekommenderas för patienter som regelbundet/upprepat behandlas med humant plasmaderiverat fibrinogen.


Det rekommenderas bestämt att varje gång Fibclot ges till en patient ska produktennamn och satsnummer noteras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktens satsnummer.


Immungenicitet

Vid ersättningsterapi med koagulationsfaktorer vid andra medfödda bristtillstånd har antikroppsreaktioner observerats, men det finns för närvarande inga data för fibrinogen.


Natriumnivå

Läkemedlet innehåller högst 3 mmol (eller 69 mg) natrium/injektionsflaska. Detta bör beaktas hos patienter som står på strikt natriumreducerad kost.


Pediatrisk population

Samma varningar och försiktighetsåtgärder gäller för den pediatriska populationen.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktioner mellan humana fibrinogenläkemedel och andra läkemedel är kända.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Säkerheten vid användning av fibrinogenläkemedel från human plasma under human graviditet och amning har inte fastställts i kontrollerade kliniska studier.


Klinisk erfarenhet av fibrinogenläkemedel vid behandling av obstetriska komplikationer tyder på att inga skadliga effekter under graviditeten eller på fostrets eller det nyfödda barnets hälsa kan förväntas.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Fibclot har ingen påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Lista över biverkningar i tabellform

De biverkningar som presenteras i nedanstående tabell har rapporterats från data från 47 patienter med medfödd fibrinogenbrist som ingick i tre kliniska interventionella studier samt i en icke-interventionell säkerhetsstudie efter marknadsintroduktionen. Under dessa studier har 39 biverkningar rapporterats hos 14/47 (29,8 %) patienter som sammanlagt fick 631 infusioner av Fibclot.


Den vanligaste biverkningen efter administrering av Fibclot var huvudvärk, vilket rapporterades för 1,4 % av infusionerna (9/631 infusioner), alla dessa var lindriga till måttliga i intensitet, inträffades inom 48 timmar efter infusionen och ledde inte till några bestående följder.


De mest signifikanta reaktionerna beskrivs enligt MedDRA-systemets organklassificering (systemorganklass och föredragna termer). Frekvenserna har uppskattas på en per infusionsbasis enligt följande begrepp: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000).


Tabell 1: Biverkningar av läkemedlet för barn och vuxna med medfödd brist

MedDRA-standardklassificering enligt systemorganklass

Biverkningar

Frekvens per infusion

Immunsystemet

Allergiska/anafylaktiska reaktioner (inklusive anafylaktisk chock, blekhet, kräkningar, hosta, minskat blodtryck, frossa, urtikaria)

Mindre vanliga*

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Vanliga

Mindre vanliga

Öron och balansorgan

Tinnitus

Mindre vanliga

Blodkärl

Tromboemboliska händelser (inklusive djup ventrombos, ytlig tromboflebit) (se avsnitt 4.4)

Mindre vanliga

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Astma

Mindre vanliga

Gastrointestinala besvär

Kräkningar**

Mindre vanliga

Hud och subkutan vävnad

Erytematösa utslag

Mindre vanliga

Erytema

Mindre vanliga

Hudirritation

Mindre vanliga

Nattliga svettningar

Mindre vanliga

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Värmekänsla

Mindre vanliga

* “vanliga” hos pediatriska patienter

**kräkningar i samband med huvudvärk


Beträffande virussäkerhet, se avsnitt 4.4.


Den övergripande säkerhetsprofilen skiljer sig inte hos patienter som behandlats med Fibclot i andra kliniska situationer som kräver fibrinogenbehandling.


Pediatrisk population:

Bland de 47 patienter som ingick i säkerhetsanalysen av medfödd fibrinogenbrist var 26 under 18 år, inklusive 3 som var

mellan 13-17 år, 12 mellan 7-12 år och 11 som var 6 år eller yngre. Frekvens, typ och svårighetsgrad är likartade för vuxna och pediatriska patienter, undantaget allergiska/anafylaktiska reaktioner som var vanligt förekommande (hos 2 barn som var 1 år respektive 5 år).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

För att undvika överdosering är regelbunden övervakning av plasmanivån indikerad vid fibrinogenbehandling (se avsnitt 4.2).

Vid överdosering är risken för att utveckla tromboemboliska komplikationer förhöjd.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Hemostatika, humant fibrinogen, ATC-kod: B02BB01


Humant fibrinogen (koagulationsfaktor I) konverteras, i närvaro av trombin, aktiverad koagulationsfaktor XIII (FXIIIa) och kalciumjoner, till en stabil och elastisk tredimensionell hemostatisk fibrinpropp.


Administrering av humant fibrinogen ger en ökning av fibrinogennivån i plasma och kan tillfällig korrigera koagulationsbristen hos patienter med fibrinogenbrist.


Tre icke-randomiserade, oblindade kliniska studier av medfödd fibrinogenbrist genomfördes på olika center (en för vuxna, en för vuxna, ungdomar och barn och en för barn) för att utvärdera klinisk farmakologi, säkerhet och effektivitet för Fibclot. Vidare genomfördes en ytterligare icke-interventionell säkerhetsstudie efter marknadsintroduktion som inkluderade vuxna och barn.


Den kliniska farmakologistudien, som ingick i varje kliniska studie (se avsnitt 5.2) omfattade totalt 31 patienter med fibrinogenbrist som fick en fast enkel dos på 0,06 g/kg Fibclot. Normalisering av globala koagulationstester (dvs. aktiverad partiell tromboplastintid [aPTT] och protrombintid [PT]) uppnåddes vid fibrinogennivåer på eller över 0,5 g/l. Medianförändring av MCF (Maximum Clot Firmness) när man jämförde en timme innan infusion med 1 timme efter infusion var 6,3 mm för patienter med en kroppsvikt < 40 kg och 10,0 mm för patienter ≥40 kg i kroppsvikt.


Vuxen population

Sammantaget i samtliga studier av medfödd fibrinogenbrist, där 19 patienter ≥18 år med en medianålder på 30 år (intervallet 19-78 år) inkluderas i studier av effekt antigen vid behov på grund av blödning eller för operationer, av vilka 18 hade fibrinogenbrist och 1 hade dysfibrinogenemi, administrerades Fibclot för:

  • 74 icke-kirurgiska blödningsepisoder hos 12 patienter (inklusive 6 större episoder hos 3 patienter)

  • 24 kirurgiska ingrepp på 8 patienter (inklusive 8 större ingrepp på 5 patienter).


De flesta (94,9 %) av händelserna (93/98) hanterades med en singeldos av Fibclot (0.050 g/kg för blödningsepisoder och 0,055 g/kg för kirurgiska ingrepp).


Pediatrisk population

Analysen av den kliniska effekten i interventionella studier baserades på 20 pediatriska patienter <18 år med fibrinogenbrist (åldrarna 1 till 17) som fick Fibclot vid 80 tillfällen, antingen behandling av blödning vid behov eller förebyggande av kraftig blödning under kirurgiska ingrepp. 14 patienter behandlades med Fibclot för 55 blödningsepisoder och 15 patienter för 25 kirurgiska ingrepp. Mediandosen per infusion var 0,064 g/kg för blödningsepisoder i en population med en genomsnittlig kroppsvikt på 30 kg och 0.069 g/kg för kirurgiska ingrepp i en population med en genomsnittlig kroppsvikt på 26 kg. Majoriteten (90,0 %) av händelserna (72/80) löstes med en enda dos av Fibclot.


I en studie efter marknadsföring har 9 patienter (inklusive 4 barn) behandlats för långtidsprofylax i minst 12 månader, med en mediandos på 0,059 g/kg en gång i veckan. Bland dessa fick 3 yngre patienter högre doser (median på 0,082 g/kg hos småbarn och 0,075 g/kg hos barn mellan 2 och 5 år).

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

I plasma är den biologiska halveringstiden för fibrinogen 3–4 dagar.


Läkemedlet administreras intravenös och blir omedelbart tillgängligt i plasma med en koncentration som motsvarar administrerad dos med nästan fullständigt utbyte som sträcker sig från 79 till 110 % (geometriskt medelvärde på 93,6 % (geometriskt CV 21 %) enligt en klinisk farmakologisk studie som inkluderade 14 vuxna och tonåriga patienter med fibrinogenbrist.


En farmakokinetisk modell för populationen med allometrisk (kroppsvikt) skalning utvecklades med hjälp av data som samlats in från 31 patienter med fibrinogenbrist i åldrarna 1 till 48 år: parametrarna uppskattade enligt vad som visas i tabell 2. Barn och ungdomar <40 kg kroppsvikt hade högre clearance, kortare halveringstid och lägre utbyte en timme efter infusionen än ungdomar och vuxna ≥40 kg. En kroppsvikt på <40 kg förväntas täcka ett åldersintervall som går från födseln till ungefär 12 års ålder.


Tabell 2. Sammanfattning av farmakokinetiska parametrar för Fibclot för aktivitetsdata efter infusion av 0,06 g/kg baserat på PK-parameteruppskattning och ett stegvis utbyte enligt kroppsvikt och åldersgrupp: Geometriskt genomsnitt (geometriskt (CV %))


Patienter
<40 kg

Patienter
≥ 40 kg

Barn
≤6 år

Barn
7 till 12 år

Ungdomar
13 till <18 år

Vuxna
≥18 år

Antal patienter

12

19

6

8

3

14

AUC0- (g.h/l)

81 (23)

133 (26)

74 (15)

93 (23)

144 (30)

136 (26)

Cl (ml/h/kg)

0,74 (23)

0,45 (25)

0,81 (15)

0,65 (23)

0,43 (27)

0,44 (25)

t1/2 (h)

49,0 (12)

66,7 (19)

46,6 (10)

52,1 (10)

64,2 (10)

69,3 (20)

MRT (h)

70,7 (12)

96,2 (13)

67,3 (10)

75,2 (10)

92,6 (10)

100,0 (20)

Vss (ml/kg)

52,2 (16)

43,2 (17)

54,4 (10)

48,6 (19)

39,5 (19)

43,8 (18)


Fibrinogenkoncentration efter 1 timme (g/l)

1,15 (20)

1,40 (22)

1,12 (14)

1,21 (24)

1,56 (27)

1,38 (23)

Stegvis utbyte efter 1 timme (g/l per g/kg)

19,1 (20)

23,3 (21)

18,7 (14)

20,1 (24)

25,4 (24)

23,1 (22)

AUC0-∞: area under kurvan från 0 till oändlighet, Cl: clearance, t1/2: terminal halveringstid
MRT: Retetentionstiden i medeltal, Vss: Distributionsvolym vid steady state

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska data visar ingen speciell risk för människor baserat på konventionella studier av säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid enstaka och upprepad dos eller trombogenicitet.

Mot bakgrund av läkemedelstypen har karcinogenicitetsstudier inte utförts. Reproduktionsstudier på djur har inte utförts, eftersom fibrinogen är en normal beståndsdel i den mänskliga kroppen.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Pulver:

Argininhydroklorid


Isoleucin


Lysinhydroklorid


Glycin


Natriumcitratdihydrat

Lösningsmedel:

Vatten för injektionsvätskor

6.2 Inkompatibiliteter

Detta läkemedel ska inte blandas med andra läkemedel och ska ges via en separat injektions-/infusionsslang.

Ett standardinfusionsset rekommenderas för intravenös administrering av den rekonstituerade lösningen vid rumstemperatur.

6.3 Hållbarhet

3 år.


Efter färdigställandet ska läkemedlet användas omedelbart.

Förvara ej färdigställt läkemedel.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

Får ej frysas.

Förvaras i den ursprungliga ytterförpackningen. Ljus- och fuktkänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter rekonstitution finns i avsnitt 6.3.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

En förpackning innehåller:

  • Pulver (1,5 g humant fibrinogen) i en färglös injektionsflaska av typ I glas, förseglad med en silikoniserad propp av bromobutyl, ett aluminiumlock samt en plastskiva.

  • Lösningsmedel (100 ml vatten för injektionsvätskor) i en injektionsflaska av typ II glas, förseglad med en propp av bromobutyl, ett aluminiumlock samt en plastskiva.

  • Överföringssystem utrustat med sterilfiltrerande luftventilation.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Rekonstitution:

Följ gällande riktlinjer för aseptiskt förfarande.


Bild 1

Öka de båda injektionsflaskornas (pulver och lösningsmedel) temperatur till rumstemperatur om det behövs.

Bild 2

Avlägsna skyddslocket från injektionsflaskan med lösningsmedel och injektionsflaskan med pulver.

Desinficera ytan på varje propp.

Bild 3

Avlägsna den genomskinliga skyddshylsan från överföringssystemet och för in den exponerade håltagningsspetsen hela vägen genom mitten på lösningsmedelsflaskans propp, samtidigt som du vrider på håltagningsspetsen.

Bild 4

Ta bort den andra, grå skyddshylsan från den andra änden av överföringssystemet.

Vänd på lösningsmedelsflaskan och tryck snabbt in den fria änden av håltagningsspetsen genom mitten av proppen på pulverflaskan så att lösningsmedlet kan överföras till pulvret.

Se till att spetsen alltid förblir nedsänkt i lösningsmedlet för att undvika att släppa ut vakuumet för tidigt.

Bild 5

Under överföringen ska lösningsmedlet riktas så att det sprutas över hela pulverytan samt längs injektionsflaskans väggar med hjälp av en horisontell vridrörelse. Se till att allt lösningsmedel överförs.

Vakuumet släpps automatiskt ut i slutet av överföringsförfarandet med hjälp av steril luft genom överföringssystemets ventilationsdel.

Bild 6

Avlägsna den tomma injektionsflaskan (lösningsmedel) tillsammans med överföringssystem.

Virvla försiktigt i några minuter, med en roterande rörelse för att undvika skumbildning, tills pulvret har lösts upp helt.

Det rekonstituerade läkemedlet ska inspekteras visuellt före administreringen för att säkerställa att den inte innehåller några partiklar. Den rekonstituerade lösningen ska vara nästan färglös, lätt opalescent. Använd inte lösningar som är grumliga eller innehåller fällningar.


Administrering:

Fibclot får endast administreras intravenöst som en singeldos, omedelbart efter rekonstitution, och med högst 4 ml/min.


Det rekommenderas att ett infusionsset med ett 15 µm filter används.


Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies

3 Avenue des Tropiques

ZA de Courtaboeuf

91940 Les Ulis

Frankrike

Tfn: + 33 (0)1 69 82 70 10

Fax: + 33 (0)1 69 82 19 03

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

52469

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2016-02-25

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-08-24

Hitta direkt i texten
Av