FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zonnic Mint

Niconovum

Sugtablett 4 mg
(Tillhandahålls ej) (Blå, rund sugtablett, ca 19x7 mm med ett inpräglat bågformat märke.)

Medel vid nikotinberoende.

Aktiv substans:
ATC-kod: N07BA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Niconovum omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Zonnic Mint

2 mg, 4 mg sugtablett
nikotin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör kontakta läkare om du inte kan sluta röka efter 6 månaders behandling med Zonnic Mint.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zonnic Mint är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Zonnic Mint
3. Hur du använder Zonnic Mint
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zonnic Mint ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zonnic Mint är och vad det används för

 

Nikotinet i Zonnic Mint lindrar nikotinbegär och abstinensbesvär när du slutar röka och motverkar därigenom återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta eller för att underlätta rökreduktion hos rökare som inte kan eller är ovilliga att sluta.


När du plötsligt slutar tillföra kroppen nikotin via tobak drabbas du av olika former av obehag, s.k. abstinensbesvär. Med hjälp av Zonnic Mint kan du förhindra eller åtminstone minska dessa obehag genom att du fortsätter tillföra kroppen en liten mängd nikotin under en övergångsperiod.


Vid rökavvänjning, bör Zonnic Mint sugtabletter om möjligt användas i kombination med ett rökavvänjningsprogram.


2. Vad du behöver veta innan du använder Zonnic Mint

Använd inte Zonnic Mint

 • om du är allergisk mot nikotin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

 • om du är icke-rökare

 • om du är barn under 12 år

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Zonnic Mint om du har:

 • någon svår hjärtsjukdom (t ex instabil angina pectoris, allvarlig arytmi),

 • nyligen (inom 3 månader) haft hjärtinfarkt eller slaganfall,

 • någon hjärt- eller kärlsjukdom,

 • obehandlat högt blodtryck,

 • medelsvår eller svår leversjukdom,

 • svår njursjukdom,

 • diabetes och använder insulin. Du måste eventuellt ändra din insulindos. Se även ”Användning av andra läkemedel”,

 • magsår,  

 • överaktiv sköldkörtel,

 • en tumör i binjurarna (feokromocytom).

Om du har något av dessa tillstånd kan det ändå vara möjligt att använda Zonnic Mint. Men du måste först tala med din läkare.

Barn och ungdomar

Barn under 12 år ska inte använda Zonnic Mint. Ungdomar (12 – 17 år) ska endast använda Zonnic Mint efter läkares ordination.


En normal dos för vuxna kan allvarligt förgifta eller till och med döda ett litet barn. Det är därför viktigt att du alltid förvarar Zonnic Mint utom syn- och räckhåll för barn.

Andra läkemedel och Zonnic Mint

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta är särskilt viktigt om du använder läkemedel som innehåller teofyllin, takrin, klozapin, ropinirol eller insulin.

Zonnic Mint med mat och dryck

Du bör inte äta eller dricka med sugtabletten i munnen, eftersom detta kan minska effekten av Zonnic Mint.


Syrliga drycker (t.ex. juice) påverkar upptaget av nikotin i munhålan. För att försäkra dig om bästa effekt, bör du undvika dessa drycker ca 15 minuter före användning av Zonnic Mint.

Graviditet och amning

Det är mycket viktigt att sluta röka under graviditet eftersom rökning kan leda till dålig fostertillväxt. Det kan också leda till för tidig förlossning eller till och med missfall. Det bästa är om du slutar röka utan att använda läkemedel som innehåller nikotin. Om du inte klarar detta ska Zonnic Mint endast användas efter att du har rådgjort med den sjukvårdspersonal som har hand om din graviditet, din läkare eller en läkare som är specialiserad på rökavvänjning.


Zonnic Mint ska undvikas under amning eftersom nikotin går över i bröstmjölken och kan påverka ditt barn. Om din läkare har rekommenderat dig att använda Zonnic Mint under amning ska sugtabletten tas direkt efter amning och inte inom två timmar före amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Zonnic Mint påverkar inte förmågan att framföra fordon eller att sköta maskiner om medicinen tas enligt rekommenderad dos.

Zonnic Mint innehåller isomalt och maltitol

Om du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du använder Zonnic Mint. Zonnic Mint kan generellt också ha en milt laxerande effekt. Kalorivärde 2.3 kcal/g maltitol (eller isomalt).


3. Hur du använder Zonnic Mint

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


I början av behandlingen kan 1 sugtablett tas varje till varannan timme. I de flesta fall är 8-12 sugtabletter per dag tillräckligt.

2 mg: Högst 24 sugtabletter per dag bör användas.

4 mg: Högst 15 sugtabletter per dag bör användas.


Val av styrka på sugtabletten bör väljas utifrån ditt nikotinberoende. Om du röker din första cigarett inom 30 minuter från uppvaknandet på morgonen eller om du tidigare misslyckats med att sluta röka med användning av 2 mg sugtablett bör du välja 4 mg sugtablett. Annars väljs 2 mg sugtablett.


Rökavvänjning

Behandlingstiden är individuell, men pågår vanligtvis i minst 3 månader. Därefter minskas gradvis antalet sugtabletter per dag. Behandlingen bör avslutas när dosen minskats till 1-2 sugtabletter per dag. Du kan dock ta en sugtablett vid tillfällen när du är frestad att röka.


Använd inte Zonnic Mint sugtabletter i mer än 6 månader utan att rådgöra med din läkare eller apotekspersonal.


Rökreduktion

Zonnic Mint sugtabletter används mellan rökperioder för att förlänga rökfria intervaller och med syftet att minska rökningen så mycket som möjligt. Om du efter 6 veckor inte kunnat minska antalet cigaretter per dag bör du söka professionell hjälp. Du bör försöka att sluta röka så snart du känner dig beredd, dock inte senare än 6 månader efter du börjat använda Zonnic Mint. Om du inte lyckats göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 9 månader bör du söka professionell hjälp.


Använd inte Zonnic Mint i mer än 6 månader utan att rådgöra med din läkare eller apotekspersonal.


Anvisningar för användning

1. Placera sugtabletten i munnen och låt den lösas upp.

2. Flytta då och då sugtabletten från ena sidan av munnen till den andra tills den är helt upplöst (tar cirka 10-15 minuter).

Sugtabletten ska inte tuggas eller sväljas hel.


Nikotineffekterna inträder först efter några minuter. Därför kan man inte vänta sig samma snabba tillfredsställelse som vid rökning. Faran för förgiftning är liten om man skulle råka svälja sugtabletten, eftersom nikotinet då tas upp långsammare och i mindre omfattning.

Om du använt för stor mängd av Zonnic Mint 

Överdosering med nikotin kan förekomma om man röker samtidigt som man använder Zonnic Mint. Symtom på överdosering är illamående, ökad salivutsöndring, buksmärtor, diarré, svettning, huvudvärk, yrsel, hörselförändring och uttalad svaghetskänsla. Vid höga doser kan dessa symtom följas av lågt blodtryck, svag oregelbunden puls, andningssvårigheter, extrem trötthet, cirkulatorisk kollaps och kramper.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Zonnic Mint sugtabletter kan ge samma biverkningar som nikotin givet på annat sätt. Biverkningarna är i regel dosberoende.


Sluta att ta Zonnic Mint och kontakta genast läkare eller ta dig till närmaste akutmottagning om du får något av följande symtom på allergisk reaktion, som kan vara mycket allvarlig, t.ex. angioödem (svullnad i hud). Dessa är sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg,

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter

Övriga biverkningar som kan uppstå:


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är:

Irritation i mun och hals under de första veckorna. Andra vanliga biverkningar är yrsel, huvudvärk, obehagskänsla i magen, illamående, kräkningar och hicka.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är:

Hjärtklappning och hudutslag.


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) är:

Rubbning av hjärtrytmen (oregelbundna hjärtslag).


Vissa symtom såsom yrsel, huvudvärk och sömnsvårigheter kan bero på abstinensbesvär vid rökavvänjning och hör ihop med att du sänker nikotintillförseln.

Munsår kan uppstå när man slutar röka, men sambandet med nikotinbehandlingen är oklart.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Zonnic Mint ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen/blistern efter Exp.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Inga särskilda temperaturhänvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är nikotin i form av nikotinditartratdihydrat.

Zonnic Mint sugtablett finns i två styrkor: 2 och 4 mg.

Övriga innehållsämnen är: Isomalt (E953), flytande maltitol (E965), vattenfritt natriumkarbonat, mintsmak, Briljantblå FCF (E133), acesulfamkalium (E950).


Zonnic Mint sugtabletter är sockerfria.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zonnic Mint sugtablett är blå, rund med ett bågformat tryck, diameter ca 19 mm, höjd ca 7 mm.

Tryckförpackning med 12, 24, 72 eller 144 sugtabletter.

Tryckförpackning: aluminium och PVC/PVdC plast.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Niconovum AB

Järnvägsgatan 13

252 24 HelsingborgTillverkare

Pierre Fabre Medicament Production

Z.I. de la Coudette

322 90 Aignan

Frankrike


Detta läkemedel är godkänt inom EU under namnet:

Danmark: Zonnic Mint

Finland: Zonnic Mint

Norge:  Zonnic

Sverige: Zonnic Mint


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-12-16

Hitta direkt i texten
Av