FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Moxifloxacin Orion

Orion Pharma

Filmdragerad tablett 400 mg
(Filmdragerad, rosa, svagt rundad, avlång tablett, med måtten 19,4 x 7,8 mm i diameter och 5,8 mm tjock.)

Antibakteriella kinolonderivat, fluorokinoloner

Aktiv substans:
ATC-kod: J01MA14
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Moxifloxacin Orion

400 mg filmdragerade tabletter
moxifloxacin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Moxifloxacin Orion  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Moxifloxacin Orion
3. Hur du tar Moxifloxacin Orion
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Moxifloxacin Orion  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Moxifloxacin Orion  är och vad det används för

 

Moxifloxacin Orion innehåller den aktiva substansen moxifloxacin, vilken tillhör en grupp av antibiotika som kallas fluorokinoloner. Moxifloxacin Orion verkar genom att döda bakterier som orsakar infektioner.


Moxifloxacin Orion används till patienter i åldern 18 år och uppåt för behandling av följande bakteriella infektioner orsakade av bakterier som moxifloxacin är effektivt mot. Moxifloxacin Orion ska bara användas för behandling av dessa infektioner när vanliga antibiotika inte kan användas eller inte har fungerat:


 • infektion i bihålorna

 • plötslig försämring av långvarig inflammation i luftvägarna

 • lunginflammation (pneumoni) som man fått utanför sjukhus (gäller ej allvarliga fall)

 • milda till måttliga infektioner i övre delarna av kvinnans underliv (inflammation i lilla bäckenet) inklusive infektioner i äggledarna och infektioner i livmoderns slemhinnor.

Det är inte tillräckligt att behandla dessa typer av infektioner med endast moxifloxacin, utan din läkare ska förskriva ytterligare ett antibiotikum som tillägg till Moxifloxacin Orion för behandling av infektioner i övre delarna av kvinnans könsorgan (se avsnitt 2. Vad du behöver veta innan du tar Moxifloxacin Orion).


Om följande bakteriella infektioner har förbättrats under inledande behandling med Moxifloxacin Orion infusionsvätska, lösning, kan Moxifloxacin Orion tabletter förskrivas av din läkare för att fullfölja behandlingen:


 • lunginflammation (pneumoni) som man fått utanför sjukhus

 • hud- och mjukdelsinfektioner.

Moxifloxacin Orion tabletter ska inte användas för inledande behandling av någon typ av hud- eller mjukdelsinfektion eller lunginflammation.


Moxifloxacin som finns i Moxifloxacin Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Moxifloxacin Orion

Ta inte Moxifloxacin Orion

 • om du är allergisk mot moxifloxacin, något annat kinolonantibiotikum eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du är gravid eller ammar

 • om du är yngre än 18 år

 • om du tidigare har haft sensjukdom eller senproblem som var relaterade till kinolonantibiotika (se avsnitten Varningar och försiktighet och 4. Eventuella biverkningar).

 • om du har allvarlig leversjukdom eller förhöjda leverenzymer (transaminaser) högre än 5 gånger det övre normalvärdet

 • om du är född med eller någon gång har upplevt onormal hjärtrytm (synlig på EKG, hjärtundersökning med hjälp av elektroder)

 • om du har obalans i blodsalterna (särskilt låga halter av kalium eller magnesium i blodet)

 • om du har en mycket långsam hjärtrytm (kallas bradykardi)

 • om du har ett svagt hjärta (hjärtsvikt)

 • om du tidigare har haft onormal hjärtrytm

 • om du behandlas med andra läkemedel som kan ge onormala EKG-förändringar (se avsnitt Andra läkemedel och Moxifloxacin Orion). Detta beror på att moxifloxacin kan orsaka förändringar på EKG som är en förlängning på QT-intervallet (tiden mellan elektriska impulser i hjärtat) t.ex. fördröjd överföring av elektriska signaler.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Moxifloxacin Orion

 • Moxifloxacin kan ändra ditt hjärtas EKG, särskilt om du är kvinna eller om du är äldre. Om du för närvarande tar någon medicin som sänker halterna av kalium i blodet, rådgör med din läkare innan du tar Moxifloxacin Orion.

 • Om du har diagnostiserats med en förstoring eller ”utbuktning” av ett stort blodkärl (aortaaneurysm eller perifert aneurysm i ett stort blodkärl), rådgör med din läkare innan du tar Moxifloxacin Orion.

 • Om du har haft en aortadissektion (en bristning i aortaväggen), rådgör med din läkare innan du tar Moxifloxacin Orion.

 • Om någon i din familj har eller har haft aortaaneurysm eller aortadissektion eller har andra riskfaktorer eller tillstånd som ökar risken för detta (t.ex. bindvävssjukdomar såsom Marfans syndrom, eller vaskulärt Ehlers-Danlos syndrom, eller kärlsjukdomar såsom Takayasus arterit, jättecellsarterit, Behçets sjukdom, högt blodtryck, eller känd ateroskleros), rådgör med din läkare innan du tar Moxifloxacin Orion.

 • Om du lider av epilepsi eller något annat tillstånd som kan orsaka kramper, rådgör med din läkare innan du tar Moxifloxacin Orion.

 • Om du har, eller har haft, problem med din psykiska hälsa, rådgör med din läkare innan du tar Moxifloxacin Orion.

 • Om du har myasthenia gravis (onormal muskeltrötthet som leder till svaghet och i allvarliga fall förlamning) kan Moxifloxacin Orion förvärra dina sjukdomssymtom. Kontakta läkare omedelbart om du tror att detta gäller för dig.

 • Om du eller någon i din familj har glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (en ovanlig ärftlig sjukdom), tala om det för din läkare, som talar om ifall Moxifloxacin Orion är lämpligt för dig.

 • Om du som kvinna har komplicerad infektion i underlivet (t.ex. samtidigt med varbildning i äggledarna och äggstockarna eller i bäckenet), för vilken din läkare anser att en intravenös behandling är nödvändig, är inte behandling med Moxifloxacin Orion tabletter lämpligt.

 • För behandling av milda till måttliga infektioner i kvinnans underliv kan din läkare även förskriva ett annat antibiotikum som tillägg till Moxifloxacin Orion. Om ingen förbättring av symtomen ses efter 3 dagars behandling, kontakta din läkare.

Under behandling med Moxifloxacin Orion

Var uppmärksam på denna viktiga information medan du tar detta läkemedel:

 • Om du känner en plötslig, svår smärta i magen, bröstet eller ryggen ska du genast gå till en akutmottagning.

 • Om du känner av hjärtklappning eller oregelbundna hjärtslag under behandlingstiden ska du informera din läkare omedelbart. Han/hon kan vilja göra ett EKG för att mäta din hjärtrytm.

 • Risken för hjärtproblem kan öka om dosen ökas. Därför ska den rekommenderade doseringsanvisningen följas.

 • Det finns en liten risk för att du kan få en allvarlig, plötslig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chock), redan vid första dosen, med följande symtom: tryck över bröstet, att du känner dig yr, mår illa, känner dig svimfärdig eller yr när du reser dig upp. Om detta uppträder, sluta ta Moxifloxacin Orion och sök läkarhjälp genast.

 • Moxifloxacin Orion kan orsaka plötslig och svår inflammation i levern vilket kan leda till livshotande leversvikt (inklusive fall med dödlig utgång, se avsnitt 4. Eventuella biverkningar). Kontakta din läkare innan du fortsätter behandlingen om du utvecklar tecken såsom plötslig sjukdomskänsla och/eller illamående i kombination med gulnande ögonvitor, mörk urin, klåda i huden, blödningstendenser eller hjärnsjukdom orsakad av levern (symtom på nedsatt leverfunktion eller en plötslig och svår inflammation i levern).

 • Om du utvecklar en hudreaktion, får blåsor eller huden fjällar och/eller du får slemhinnereaktioner (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar), kontakta läkare omedelbart innan du fortsätter behandlingen.

 • Antibiotika av kinolon-typ, inklusive Moxifloxacin Orion, kan orsaka kramper. Om det händer, sluta ta Moxifloxacin Orion och kontakta din läkare omedelbart.

 • Du kan uppleva symtom på nervskada (neuropati) såsom smärta, brännande känsla, krypande känsla (stickningar), domningar och/eller svaghet, framför allt i fötterna och benen eller händerna och armarna. Informera genast din läkare om detta händer, innan du fortsätter behandlingen med Moxifloxacin Orion.

 • Du kan uppleva problem med din psykiska hälsa när du tar antibiotika av kinolon-typ, inklusive moxifloxacin, för första gången. I mycket sällsynta fall har depression och problem med den mentala hälsan lett till självmordstankar och självskadande beteende som självmordsförsök (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar). Om du utvecklar sådana reaktioner, sluta ta Moxifloxacin Orion och informera din läkare omedelbart.

 • Du kan få besvär med diarré under eller efter det att du tagit antibiotika, inklusive moxifloxacin. Om detta blir allvarligt eller långvarigt eller om du märker att avföringen innehåller blod eller slem ska du genast avsluta Moxifloxacin Orion-behandlingen och ta kontakt med din läkare. I denna situation ska du inte ta något läkemedel som stoppar eller minskar tarmens rörlighet.

 • Moxifloxacin kan orsaka smärtor och inflammation i dina senor, redan inom 48 timmar efter påbörjad behandling och upp till flera månader efter avslutad Moxifloxacin Orion-behandling. Risken för inflammation och bristningar i senor ökar om du är äldre eller om du samtidigt behandlas med kortikosteroider. Vid första tecken på någon smärta eller inflammation ska du sluta ta Moxifloxacin Orion, vila den berörda kroppsdelen/de berörda kroppsdelarna och kontakta din läkare omedelbart. Undvik all onödig belastning eftersom det kan öka risken för senbristning (se avsnitten Ta inte Moxifloxacin Orion och 4. Eventuella biverkningar).

 • Om du är äldre och har njurproblem var då noga med att dricka tillräckligt eftersom uttorkning kan öka risken för njursvikt.

 • Om du får försämrad syn eller om du får några andra problem med ögonen under tiden du tar Moxifloxacin Orion, kontakta en ögonspecialist omedelbart (se avsnitten Körförmåga och användning av maskiner och 4. Eventuella biverkningar).

 • Kinoloner kan göra så att din hud blir mer känslig för solljus eller UV-strålar. Du ska undvika en längre tids exponering för solljus eller starkt solljus och ska inte sola i solarium eller använda någon annan UV-ljuslampa under Moxifloxacin Orion-behandling.

 • Effekten av moxifloxacin har inte fastställts vid behandling av allvarliga brännskador, infektioner djupt i vävnaden eller fotinfektioner med osteomyelit (infektioner i benmärgen) hos diabetiker.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år då effekt och säkerhet inte har fastställts för denna åldersgrupp (se avsnitt Använd inte Moxifloxacin Orion).

Andra läkemedel och Moxifloxacin Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


För Moxifloxacin Orion bör du känna till följande:

 • Om du tar Moxifloxacin Orion och andra läkemedel som kan påverka ditt hjärta finns en ökad risk för förändrad hjärtrytm. Ta därför inte Moxifloxacin Orion tillsammans med följande läkemedel:

  läkemedel som tillhör gruppen antiarytmika (läkemedel mot rytmrubbningar) (t.ex. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), antipsykotika (läkemedel mot psykos) (t.ex. fentiaziner, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid), tricykliska antidepressiva medel (läkemedel mot depression), vissa antimikrobiella medel (läkemedel mot bakterier, svampar, parasiter eller andra mikroorganismer) (t.ex. sakvinavir, sparfloxacin, intravenöst erytromycin, pentamidin, medel mot malaria särskilt halofantrin), vissa antihistaminer (t.ex. terfenadin, astemizol, mizolastin) samt andra läkemedel (t.ex. cisaprid, vinkamin givet som injektion, bepridil och difemanil).

 • Du måste tala om för din läkare om du tar andra läkemedel som kan sänka dina kaliumnivåer i blodet (t.ex. vissa urindrivande medel, vissa laxermedel och lavemang (i höga doser) eller kortikosteroider (antiinflammatoriska läkemedel), amfotericin B) eller orsaka långsammare hjärtslag eftersom detta kan öka risken för allvarliga störningar på hjärtrytmen medan du tar moxifloxacin.

 • Ett läkemedel som innehåller magnesium eller aluminium (såsom antacida mot matsmältningsbesvär), järn, zink eller didanosin eller medicin som innehåller sukralfat (för behandling av besvär i mag-tarmkanalen) kan minska effekten av Moxifloxacin Orion tabletter. Ta därför Moxifloxacin Orion 6 timmar före eller efter det att du tagit dessa andra läkemedel.

 • Om du tar medicinskt kol oralt samtidigt som Moxifloxacin Orion minskas effekten av moxifloxacin. Därför rekommenderas det att dessa mediciner inte ska tas samtidigt.

 • Om du samtidigt behandlas med orala antikoagulantia (läkemedel som används för att blodet ska koagulera långsammare) (t.ex. warfarin), kan det bli nödvändigt för din läkare att undersöka din koagulationstid.

Moxifloxacin Orion med mat, dryck och alkohol

Moxifloxacin Orion kan tas med eller utan mat (mjölkprodukter inkluderade).

Graviditet, amning och fertilitet

Ta inte Moxifloxacin Orion om du är gravid eller ammar. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Djurstudier tyder inte på att din fertilitet kommer att försämras vid användning av detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Moxifloxacin Orion kan göra att du känner dig yr och svimfärdig, du kan uppleva en plötsligt övergående synförlust eller du kan svimma av en kort stund. Om du känner detta ska du inte köra eller hantera maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Moxifloxacin Orion

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna är en 400 mg filmdragerad tablett en gång dagligen.

Moxifloxacin Orion tabletter skall sväljas. Svälj tabletten hel (för att inte känna den bittra smaken) och tillsammans med riklig mängd vätska. Du kan ta Moxifloxacin Orion med eller utan mat. Försök att ta tabletten vid ungefär samma tid varje dag. Dosen behöver inte ändras till äldre patienter, till patienter med låg kroppsvikt eller till patienter med njurproblem.


Hur länge behandlingen med Moxifloxacin Orion ska pågå beror på typen av infektion. Om inte din läkare ordinerar något annat rekommenderas följande behandlingstider:

 • plötslig försämring av kronisk bronkit (inflammation i luftvägarna) (akut exacerbation av kronisk bronkit) 5-10 dagar

 • lunginflammation (pneumoni) som man fått utanför sjukhus, gäller ej allvarliga fall, 10 dagar

 • akut infektion i bihålorna (akut bakteriell sinuit) 7 dagar

 • milda till måttliga infektioner i övre delarna av kvinnans underliv (inflammation i lilla bäckenet), inklusive infektioner i äggledarna och infektioner i livmoderns slemhinnor 14 dagar

När Moxifloxacin Orion filmdragerade tabletter används för att avsluta en behandling påbörjad med Moxifloxacin Orion infusionsvätska, lösning, är den rekommenderade behandlingstiden:

 • Lunginflammation (pneumoni) som man fått utanför sjukhus 7-14 dagar

De flesta patienter med pneumoni byter till oral behandling med Moxifloxacin Orion filmdragerade tabletter inom 4 dagar.

 • Infektioner i hud och mjukdelar 7-21 dagar

De flesta patienter med infektioner i hud och mjukdelar byter till oral behandling med Moxifloxacin Orion filmdragerade tabletter inom 6 dagar.


Det är viktigt att du fullföljer hela kuren, även om du känner dig bättre efter några dagar. Om du slutar ta denna medicin för tidigt kan infektionen inte vara tillräckligt behandlad och kan komma tillbaka eller ditt allmäntillstånd försämras och du kan även utveckla bakteriell resistens (motståndskraft) mot moxifloxacin.


Den rekommenderade dosen och behandlingstiden ska inte överskridas (se Varningar och försiktighet).

Om du tagit för stor mängd av Moxifloxacin Orion

Om du tar mer än den förskrivna dosen 1 tablett per dag, sök medicinskt råd omedelbart och om möjligt ta med en överbliven tablett eller förpackningen eller denna bipacksedel och visa läkaren eller apotekspersonalen vilket läkemedel du tagit.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Moxifloxacin Orion

Om du glömmer att ta din tablett så ska du ta den så snart du kommer ihåg under samma dag. Om du inte tar någon tablett under en dag, ta din normala dos (en tablett) nästa dag.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du är osäker på hur du ska göra ta kontakt med läkare eller apotekspersonal.

Om du slutar att ta Moxifloxacin Orion

Om du slutar ta denna medicin för tidigt kan infektionen inte vara tillräckligt behandlad. Kontakta din läkare om du önskar sluta ta dina tabletter innan behandlingstidens slut.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De allvarligaste biverkningarna som har observerats under behandling med moxifloxacin är listade nedan.


Om du upplever:

 • en onormalt snabb hjärtrytm (sällsynt biverkan)

 • att du plötsligt börjar må dåligt eller upptäcker gulnande ögonvitor, mörk urin, klåda i huden, blödningstendenser, tankestörningar eller förändrad vakenhet (detta kan vara tecken eller symtom på plötslig inflammation i levern vilket kan leda till mycket livshotande leversvikt) (mycket sällsynt biverkan, dödsfall har observerats)

 • förändringar på hud och slemhinnor såsom smärtsamma blåsor i munnen/näsan eller på penis eller i vagina (Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys) (mycket sällsynt biverkan, möjligen livshotande)

 • inflammation i blodkärl (tecken kan vara röda märken på huden, vanligtvis på smalbenen eller symtom såsom ledsmärta) (mycket sällsynt biverkan)

 • allvarlig, plötslig generell allergisk reaktion inkl. mycket sällsynt livshotande chock (t.ex. svårigheter att andas, blodtrycksfall och snabb puls) (sällsynt biverkan)

 • svullnad inkl. svullnad av luftvägarna (sällsynt biverkan, möjligen livshotande)

 • kramper (sällsynt biverkan)

 • besvär relaterade till nervsystemet såsom smärta, brännande känsla, stickningar, domningar och/eller svaghet i armar och ben (sällsynt biverkan)

 • depression (kan i mycket sällsynta fall leda till självskadande beteende, såsom självmordsföreställningar/tankar eller självmordsförsök) (sällsynt biverkan)

 • sinnessjukdom (kan leda till självskadande beteende, såsom självmordsföreställningar/tankar eller självmordsförsök) (mycket sällsynt biverkan)

 • allvarlig diarré som innehåller blod och/eller slem (kolit orsakad av antibiotika, inkl. pseudomembranös kolit), vilket i vissa mycket sällsynta fall kan leda till komplikationer som är livshotande (sällsynt biverkan)

 • smärta och svullnad av senor (seninflammation) (sällsynt biverkan) eller senruptur (muskelbristning) (mycket sällsynt biverkan)

  sluta att ta Moxifloxacin Orion och kontakta omedelbart läkare eftersom du kan behöva akut medicinsk vård.


  Dessutom om du upplever

 • övergående synförlust (mycket sällsynt biverkan), kontakta omedelbart en ögonspecialist.

  Om du har upplevt livshotande, oregelbundna hjärtslag (torsade de pointes) eller att hjärtat slutat att slå under behandling med Moxifloxacin Orion (mycket sällsynt biverkan), meddela omedelbart din behandlande läkare att du har tagit Moxifloxacin Orion och återuppta inte behandlingen.


  Försämring av symtomen vid myasthenia gravis har observerats i mycket sällsynta fall. Om detta inträffar, kontakta omedelbart läkare.

   

  Om du har diabetes och märker att blodsockernivån ökar eller minskar (sällsynt eller mycket sällsynt biverkan), meddela omedelbart din läkare.

Om du är äldre, har problem med njurarna och märker en minskning i urinnivåerna, svullnad i benen, anklarna eller fötterna, trötthet, illamående, dåsighet, andningssvårigheter eller förvirring (det kan vara tecken och symtom på njursvikt, en sällsynt biverkan), kontakta omedelbart din läkare.


Andra biverkningar som har observerats under behandling med moxifloxacin listas här nedan efter hur vanligt förekommande de är:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • illamående

 • diarré

 • yrsel

 • mag- och buksmärtor

 • kräkningar

 • huvudvärk

 • ökning av speciella leverenzymer (transaminaser) i blodet

 • infektioner orsakade av resistenta (motståndskraftiga) bakterier eller svampar t.ex. orala eller vaginala infektioner orsakade av Candida (torsk)

 • förändring av hjärtrytmen (EKG) hos patienter med låg kaliumhalt i blodet.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • hudutslag

 • orolig mage (matsmältningsbesvär/halsbränna)

 • smakförändringar (i mycket sällsynta fall förlorat smaksinne)

 • sömnstörningar (främst sömnlöshet)

 • ökningar av speciella leverenzymer (gammaglutamyltransferas och/eller alkalisk fosfatas) i blodet

 • lågt antal speciella vita blodkroppar (leukocyter, neutrofiler)

 • förstoppning

 • klåda

 • känsla av yrsel (ostadighet eller risk för att falla)

 • sömnighet

 • gaser i magen

 • förändring av hjärtrytmen (EKG)

 • försämrad leverfunktion (inkl. ökning av speciella leverenzymer (LDH) i blodet)

 • minskad aptit och minskat födointag

 • lågt antal vita blodkroppar

 • värk och smärta i t.ex. rygg, bröst, smärta i bäckenet och i extremiteterna

 • ökning av speciella blodkroppar som är nödvändiga för koagulationen

 • svettning

 • ökat antal speciella vita blodkroppar (eosinofiler)

 • ångest

 • sjukdomskänsla (främst svaghetskänsla eller trötthet)

 • skakningar

 • ledsmärta

 • hjärtklappning

 • oregelbundna och snabba hjärtslag

 • svårighet att andas inkl. astmatiska tillstånd

 • ökning av speciella matsmältningsenzymer (amylas) i blodet

 • rastlöshet/agitation

 • krypande känsla (stickningar) och/eller domningar

 • nässelfeber

 • vidgning av blodkärl

 • förvirring eller desorientering

 • minskning av speciella blodkroppar som är nödvändiga för koagulationen

 • synrubbningar inkl. dubbelseende och suddig syn

 • sänkt blodkoagulation

 • förhöjd mängd lipider (fetter) i blodet

 • lågt antal röda blodkroppar

 • muskelsmärta

 • allergisk reaktion

 • ökning av bilirubin i blodet

 • inflammation i magen

 • uttorkning

 • allvarlig onormal hjärtrytm

 • torr hud

 • kärlkramp.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • muskelryckning

 • muskelkramp

 • hallucination

 • högt blodtryck

 • svullnad (händer, fötter, anklar, läppar, mun, svalg)

 • lågt blodtryck

 • nedsatt njurfunktion (inkl. förhöjda laboratorievärden med avseende på njurarna, såsom urea och kreatinin)

 • inflammation i levern

 • inflammation i munnen

 • ringning/oväsen i öronen

 • gulsot (ögonvitorna eller huden gulnar)

 • nedsatt känslighet på huden

 • onormala drömmar

 • störd koncentrationsförmåga

 • svårigheter att svälja

 • förändringar av luktsinnet (inkl. förlorat luktsinne)

 • balansrubbning och dålig koordination (beroende på svindel)

 • delvis eller helt förlorat minne

 • hörselnedsättning inkl. dövhet (oftast övergående)

 • förhöjt urinsyravärde i blodet

 • känslomässig instabilitet

 • försämrat tal

 • svimning

 • muskelsvaghet.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • inflammation i leder

 • onormal hjärtrytm

 • ökad känslighet på huden

 • overklighetskänsla av sig själv eller omgivningen

 • ökad blodkoagulation

 • muskelstelhet

 • tydlig minskning av antalet speciella vita blodkroppar (agranulocytos).


Vidare har, i mycket sällsynta fall, följande biverkningar rapporterats vid behandling med andra kinoloner, vilket möjligtvis även kan uppträda under behandling med moxifloxacin:

 • ökade natriumvärden i blodet

 • ökade kalciumvärden i blodet

 • nedsatt nivå av speciell typ av röda blodkroppar (hemolytisk anemi)

 • muskelreaktioner med skada på muskelcellerna

 • huden blir känsligare för solljus eller UV-ljus.

  Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Moxifloxacin Orion  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i orginalförpackningen. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på blistren och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är moxifloxacin. Varje filmdragerad tablett innehåller 400 mg moxifloxacin motsvarande 436,37 mg moxifloxacinhydroklorid.

 • Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärnan: Mikrokristallin cellulosa, mannitol (E421), kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat (typ A), hydroxipropylcellulosa, talk och magnesiumstearat.

  Dragering: Partiellt hydrolyserad polyvinylalkohol (E1203), titandioxid (E 171), makrogol 3350/PEG (E1521), talk (E553b), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Varje tablett är rosa, avlång, bikonvex filmdragerad tablett med diametern 19,4 x 7,8 mm och tjocklek 5,8 mm.


Moxifloxacin Orion tabletter är förpackade i kartonger innehållande aluminium/aluminium blister.

Moxifloxacin Orion finns i förpackningar innehållande 5, 7 och 10 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


Tillverkare:

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351, Attikis

Grekland


Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture

Block No 5

69300 Ellas

Grekland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

Orion Pharma AB, Danderyd

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-01-14

Hitta direkt i texten
Av