FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Neofordex

Immedica Pharma

Tablett 40 mg
(vit, avlång (11 mm x 5,5 mm) tablett med en brytskåra på ena sidan)

Kortikosteroider för systemisk användning

Aktiv substans:
ATC-kod: H02AB02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Immedica Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Neofordex

40 mg tablett
Dexametason

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar a detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Neofordex är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Neofordex
3. Hur du använder Neofordex
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Neofordex ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Neofordex är och vad det används för

 

Neofordex är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen dexametason. Dexametason är en typ av hormon som kallas en glukokortikoid, och ibland kallas kortison, kortikoid eller kortikosteroid. Dexametason har olika typer av verkningar, inklusive effekter på vita blodkroppar, som utgör en del av immunsystemet (kroppens naturliga försvar). Dexametason liknar de glukokortikoider som framställs naturligt i kroppen.


Neofordex används för att behandla vuxna patienter med multipelt myelom, en typ av cancer i blodet som drabbar de vita blodkropparna som framställer antikroppar. Neofordex ges i kombination med andra läkemedel för multipelt myelom. De samverkar genom att döda vita blodkroppar med cancer.


2. Vad du behöver veta innan du använder Neofordex

Använd inte Neofordex

 • om du är allergisk mot dexametason eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

 • om du har en virusinfektion, i synnerhet viral hepatit, herpes, vattkoppor eller bältros,

 • om du har en obehandlad psykiatrisk sjukdom.

Varningar och försiktighet

Behandling med en kortikosteroid i högdosform kan minska kroppens förmåga att bekämpa infektioner. Detta kan ibland leda till infektioner som orsakas av mikroorganismer som sällan ger upphov till sjukdomar under normala förhållanden (kallas opportunistiska infektioner). Om du får en infektion av något slag medan du behandlas med detta läkemedel ska du omedelbart kontakta läkare. Detta är särskilt viktigt om du lägger märke till tecken på pneumoni: hosta, feber, andnöd och bröstsmärta. Du kan också känna dig förvirrad, särskilt om du är en äldre person. Du ska även tala om för läkaren om du har haft tuberkulos eller om du uppehållit dig i regioner där rundmaskinfektioner är vanliga.


Anmärkning: Medan du tar Neofordex är det viktigt att du undviker all kontakt med personer som har vattkoppor, mässling eller bältros. Kontakta omedelbart läkare om du tror att du har varit i kontakt med någon som har en av dessa sjukdomar.


Kortikosteroider i hög dos, inräknat dexametason, kan orsaka psykologiska problem som ibland kan vara allvarliga. Tala med din läkare innan du tar Neofordex om du eller någon i din närmaste familj har haft, eller just nu har allvarlig depression eller maniska anfall. Detta är särskilt viktigt om du känner dig deprimerad eller kanske har självmordstankar.


Tala om för din läkare om du har symtom på tumörlyssyndrom såsom muskelkramper, muskelsvaghet, förvirring, synförlust eller synstörningar och andnöd.


Under behandlingen med detta läkemedel är det viktigt att du håller en balanserad kost. Din läkare kommer att ge dig råd om en lämplig kost, och kan ordinera tillskott av kalium, kalcium eller D-vitamin.


Om du tidigare haft blodproppar ska du informera din läkare innan du tar Neofordex. Kombinationen av dexametason med talidomid, lenalidomid eller pomalidomid (läkemedel för behandling av multipelt myelom) ökar risken för blodproppar i venerna och artärerna. Du måste omedelbart tala om för läkaren om du upplever andfåddhet, bröstsmärta eller svullnad i armar eller ben.


Kombinationen av dexametason med lenalidomid eller pomalidomid kan leda till en minskning av antalet normala vita blodkroppar (som hjälper till att bekämpa infektioner) och/eller blodplättar (som hjälper till att förebygga blödning). Läkaren kommer att arrangera lämpliga blodprov före och under behandlingen.


Behandling med detta läkemedel kan orsaka central serös korioretinopati, en ögonsjukdom som leder till dimsyn eller förvrängd syn. Detta händer vanligtvis i ett av ögonen. Om du lägger märke till dimsyn eller förvrängd syn som varar i flera dagar ska du kontakta läkare.


Behandling med detta läkemedel kan orsaka seninflammation. I extremt sällsynta fall kan en sena brista. Denna risk förhöjs av behandling med vissa antibiotika och av njurproblem. Kontakta din läkare om du känner av smärtsamma, stela eller svullna leder eller senor.


Du ska informera alla läkare, tandläkare eller någon som kan ordinera en behandling för dig om att du just nu tar eller nyligen har tagit dexametason.


Om du blir sjuk eller är inblandad i en olycka, eller om du behöver opereras (inräknat hos tandläkaren) eller behöver vaccineras (särskilt ”levande” virusvaccin) ska du tala om för din behandlande läkare att du tar eller nyligen har tagit kortikosteroider i hög dos.


Om du behöver genomgå provtagning (särskilt avseende infektioner) ska du informera personen som utför proven eftersom dexametason kan störa resultaten.


Tala med läkare innan du tar Neofordex om

 • du har lever- eller njursjukdom,

 • du har hjärtsjukdom eller nyligen fått en hjärtattack,

 • du har högt blodtryck, högt kolesterolvärde eller om du röker,

 • du har diabetes eller någon tidigare haft diabetes i din familj,

 • du har osteoporos, i synnerhet om du är kvinna som har gått igenom klimakteriet,

 • du har glaukom (ökning av trycket i ögat) eller någon tidigare haft glaukom i din familj,

 • du har myastenia gravis (en sjukdom som påverkar musklerna),

 • du har ett peptiskt sår (sår i magen eller tolvfingertarmen), eller tidigare haft peptiskt sår, magblödning eller -perforation,

 • du har inflammation i tjocktarmen, divertikulit, eller nyligen har genomgått operation av tarmarna,

 • du har inflammation i en sena.

Läkaren kommer att övervaka dig mer noggrant om du har någon av dessa sjukdomar.


Om du är en äldre person kan vissa av biverkningarna av Neofordex vara mer allvarliga, särskilt tunt skelett (osteoporos), högt blodtryck, låga kaliumnivåer, diabetes, infektionskänslighet och tunn hud. Din läkare kommer att övervaka dig mer noggrant.

Barn och ungdomar

Barn utvecklar inte multipelt myelom. Detta läkemedel ska inte ges till barn (dvs. någon som är under 18 år).

Andra läkemedel och Neofordex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Du måste läsa bipacksedlarna till alla läkemedel som tas i kombination med Neofordex avseende information som gäller dessa läkemedel innan du påbörjar behandlingen med Neofordex. Vid användning av talidomid, lenalidomid eller pomalidomid måste särskild uppmärksamhet ägnas åt graviditetstester och att förhindra graviditet.


Om du tar något av följande läkemedel bör du höra med din läkare innan du tar Neofordex:

 • Antikoagulantia (som förtunnar blodet)

 • Acetylsalicylsyra, en substans som finns i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka febern, och andra läkemedel som används för att lindra smärta, inflammation och sänka feber:

  t.ex. ibuprofen, naproxen, diklofenak, meloxikam.

 • Läkemedel för behandling av förhöjt blodtryck eller hjärtsjukdom.

 • Läkemedel för behandling av diabetes.

 • Läkemedel för magbesvär (till exempel syraneutraliserande medel) och kolestyramin (för att sänka kolesterolvärdet).

 • Läkemedel som sänker kaliumhalterna i blodet: exempelvis vissa diuretika eller laxativ.

 • Kortison eller andra kortikosteroider, tetrakosaktid (används för att testa binjurefunktionen) eller aminoglutetimid (används för att behandla Cushings syndrom eller bröstcancer).

 • Antibiotika, med namn på aktiva substanser som slutar på ‑mycin och på ‑floxacin; antimykotika (för behandling av svampinfektioner) med namn på aktiva substanser som slutar på ‑konazol eller amfotericin B-injektion; samt hiv-läkemedel med namn på aktiva substanser som slutar på ‑navir.

 • Rifampicin, rifabutin eller isoniazid (används för behandling av tuberkulos).

 • Prazikvantel eller ivermektin (används för vissa maskinfektioner).

 • Östrogenhormon inräknat p-piller och hormonersättningsterapi (HRT).

 • Antiepileptika (används för behandling av epilepsi) och midazolam (används som sömntablett och för behandling av epilepsi).

 • Aprepitant eller fosaprepitant (används för behandling av illamående och kräkning efter operation eller till följd av kemoterapi [cancerbehandling]).

 • Vissa läkemedel för behandling av cancer: docetaxel, cyklofosfamid, lapatinib eller metotrexat. Metotrexat används även för behandling av reumatism eller psoriasis.

 • Erytropoetin (epo, för behandling av blodbrist).

 • Ciklosporin (för behandling av psoriasis, atopisk dermatit, reumatoid artrit eller nefrotiskt syndrom och för att hämma immunreaktioner efter organ- eller benmärgstransplantation).

 • Efedrin (för behandling av astmaanfall eller lindring av nästäppa).

Du ska även berätta för läkaren om du nyligen har vaccinerats eller om du planerar att vaccinera dig.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Neofordex ska inte tas om du är gravid om inte din läkare tydligt anger att du ska göra det.


Du måste undvika att bli gravid medan du behandlas med Neofordex. Du och din partner måste använda lämpligt preventivmedel. Informera omedelbart din läkare om du är gravid eller om du blir gravid under behandlingen.


Du ska inte amma under behandlingen.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil, använd inte verktyg eller maskiner och utför inga farliga arbetsuppgifter om du upplever biverkningar såsom förvirring, hallucinationer, yrsel, trötthet, sömnighet, svimning eller dimmig syn.

Neofordex innehåller laktos

Neofordex innehåller laktos, en sockerart. Om din läkare talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Neofordex

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare om du är osäker.


Din läkare kommer att bestämma dosen och tala om vilka dagar som du bör ta det. Rekommenderad dos är en tablett per gång. Om du är äldre än 65 år och/eller har en bräcklig hälsa kan läkaren ordinera en halv tablett per gång. Ta inte mer eller mindre än den ordinerade dosen. Du måste ta detta läkemedel på rätt dagar, exakt enligt vad som ordinerats.


Din läkare kan ändra dos och administreringsintervall utifrån vissa faktorer såsom analyser av dina blodprov, hur du mår, andra läkemedel som har ordinerats åt dig och hur du svarar på behandlingen.


Svälj den ordinerade dosen som är en tablett (40 mg) eller en halv tablett (20 mg) på morgonen med ett glas vatten.


Om din dos är en halv tablett (20 mg) kan tabletten delas i två lika stora halvor. Ta en halv tablett med en gång. Du ska inte spara den halva tabletten för att ta den en annan dag eftersom detta läkemedel kan försämras när tabletten väl är delad och uttagen ur förpackningen. Sedan förvarar du den återstående halva tabletten på ett säkert ställe, utom syn‑ och räckhåll för barn, tills du kan kassera den på rätt sätt, eftersom du inte ska kasta läkemedel i avloppet eller med hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel. Om det är svårt att ta ut tabletten ur blisterförpackningen eller dela tabletten bör du be någon hjälpa dig.

Om du använt för stor mängd av Neofordex 

Om du tar för mycket Neofordex ska du kontakta din läkare eller sjukhuset omedelbart.

Om du har glömt att använda Neofordex

Om du har glömt att ta Neofordex vid den vanliga tiden och

 • om du är mindre än 12 timmar sen med att ta den: ta tabletten omedelbart.

 • om du är mer än 12 timmar sen med att ta den: ta inte tabletten utan ta nästa tablett den vanliga tiden.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att använda Neofordex

Du kan få allvarliga biverkningar om du plötsligt slutar ta detta läkemedel. Du kan få lågt blodtryck om du slutar ta detta läkemedel för snabbt. Du kan också känna av ett ”abstinenssymtom”. Detta kan vara huvudvärk, problem med synen (inräknat smärta eller svullnad i ögonen), sjukdomskänsla eller sjukdom, feber, smärta i muskler och leder, svullnad inuti näsan, viktminskning, hudklåda och konjunktivit. Om din behandling måste avbrytas ska du följa läkarens råd.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Läkaren kommer att diskutera dessa med dig och förklara de potentiella fördelarna och riskerna med din behandling.


Nedanstående biverkningar sågs när dexametason togs vid behandling av multipelt myelom och som behandling av andra sjukdomar. I vissa fall kan kombinationen av flera läkemedel öka biverkningarna av något av dessa läkemedel jämfört med när de tas var för sig.


Neofordex kan orsaka allvarliga psykiatriska besvär. Dessa biverkningar är vanliga (kan drabba fler än 1 av 10 personer) och kan inkludera

 • att känna sig deprimerad (inräknat självmordstankar),

 • att känna sig uppspelt (mani), mycket lycklig (eufori) eller ha sinnesstämningar som går upp och ner,

 • att känna ångest, ha svårt att koncentrera sig och lida av minnesförlust,

 • att känna, se eller höra saker som inte finns eller tro på saker som inte är verkliga, ha dystra tankar, ändra sättet att bete sig på.

Tala omedelbart med läkare om du märker av något av dessa symtom.


Andra möjliga biverkningar:

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

 • Ökade blodsockernivåer, förstoppning.

 • Svårighet att somna.

 • Muskelkramper, muskelsvaghet.

 • Trötthet, svaghet, svullnad i kropp och ansikte.

Vanliga: kan förekomma hos färre än 1 av 10 personer

 • Bakterieinfektioner, virusinfektioner eller svampinfektioner, däribland lunginflammation, bältros, infektioner i näsan, munnen, tonsillerna eller halsen, bronkit, herpes, infektion i urinblåsan.

 • Sänkt antal röda eller vita blodkroppar och/eller blodplättar, eller ökat antal vita blodkroppar, sänkta nivåer av kalium eller av albumin (ett protein) i blodet, ökade nivåer av urinsyra i blodet, förändringar i leverfunktionstester.

 • Cushings syndrom, dvs. viktökning i bålen och ansiktet, kraftig svettning, bristningar i huden, synliga svullna kapillärer (små blodkärl) och torr hud, växt av extra ansiktshår (särskilt hos kvinnor) och tunt hår.

 • Utveckling av diabetes, förlorad eller ökad aptit, viktökning eller viktminskning, vattenretention (kroppen behåller för mycket vätska).

 • Aggression, förvirring, irritabilitet, nervositet, rastlöshet, humörförändring.

 • Känslighet, domning, krypande eller brännande känsla i huden, eller smärta i händer och fötter, till följd av nervskada, yrsel, darrning, huvudvärk, förlorade eller förändrade smakintryck.

 • Katarakt, dimsyn.

 • Snabb eller oregelbunden hjärtrytm, för högt eller för lågt blodtryck, bildning av blodproppar som kan täppa till blodkärlen (exempelvis i ben eller lungor), svullnad i armar eller ben, rodnad i huden på ansikte eller kropp.

 • Hosta, andningssvårigheter, svårigheter att tala, ont i halsen eller munnen, heshet, torr mun, hicka, inflammation i slemhinnorna.

 • Kräkning, illamående, diarré, dålig matsmältning, väderspänning, svullen mage och/eller ont i magen.

 • Hudutslag, klåda, hudrodnad.

 • Muskelminskning, smärta i muskler, leder, skelett eller armar och ben.

 • Täta urineringar.

 • Smärta, feber, frossa, svimning, svindel, utmattning, dåsighet, nedsatt balansförmåga.

Mindre vanliga: kan förekomma hos färre än 1 av 100 personer

 • Feber till följd av brist på vissa vita blodkroppar, brist på alla typer av blodkroppar, nedsatt koagulation av blodet, sänkta nivåer av magnesium eller kalcium i blodet.

 • Sviktande förmåga hos sköldkörteln att producera normala hormonmängder (hypotyreoidism).

 • Brist på kroppsvatten (uttorkning) med törst eller huvudvärk.

 • Stroke, problem med koordinationen eller rörelserna, svimning.

 • Inflammation i ögon och/eller ögonlock, ökad tårbildning.

 • Hjärtinfarkt, onormalt långsam hjärtfrekvens.

 • Nässelutslag.

 • Njursvikt.

Ingen känd frekvens: frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data

 • Infektion, inflammation i hela kroppen till följd av infektion (sepsis).

 • Oförmåga hos kroppen att reagera normalt på allvarlig stress såsom olyckor, operation eller sjukdom till följd av att binjurekörtlarna fungerar otillräckligt, kraftig ovanlig huvudvärk med synstörningar kopplade till indragning av behandlingen, oregelbunden menstruation hos kvinnor.

 • Ökat behov av diabetesläkemedel, obalans i blodets salthalt, kaliumförlust till följd av låga koldioxidnivåer (ett tillstånd som kallas metabolisk alkalos).

 • Epileptiska anfall.

 • Ökat tryck i ögat, inräknat glaukom, eller sjukdomar i åderhinnan och näthinnan (korioretinopati).

 • Oförmåga hos hjärtat att pumpa runt tillräckligt med blod i kroppen (hjärtsvikt).

 • Sår, perforationer och/eller blödning i matstrupen, magen eller tarmarna, inflammerad bukspottkörtel (som kan visa sig i form av smärta i rygg och buk).

 • Långsam sårläkning, akne, tunn hud, blåmärken, röd- eller purpurmissfärgning av huden (purpura).

 • Tunt skelett med ökad frakturrisk, bensjukdom, senbristning.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Neofordex ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Använd inte detta läkemedel om du märker att tabletterna eller förpackningen uppvisar tecken på försämring.


Inga särskilda förvaringsanvisningar. Förvara tabletterna i blisterförpackningen tills du ska ta dem. Om du använder dosett kan du med hjälp av perforeringen avskilja de enskilda tabletterna utan att öppna blistret.


Kasta halva tabletter som du inte har tagit. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är dexametason. Varje tablett innehåller dexametasonacetat motsvarande 40 mg dexametason.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat och kolloidal vattenfri kiseldioxid (se avsnitt 2).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Varje tablett är vit och avlång i formen, med en brytskåra på ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora halvor.


Varje kartong innehåller 10 x 1 tablett i perforerade endosblister av OPA/aluminium/PVC‑aluminium.

Innehavare av godkännande för försäljning

Laboratoires CTRS

63, rue de l’Est

92100 Boulogne-Billancourt

Frankrike


Tillverkare

Laboratoires CTRS

63, rue de l’Est

92100 Boulogne-Billancourt

Frankrike


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Laboratoires CTRS

Tél/Tel: +32 (0)2 40 11 442

ctrs@ctrs.fr 

Lietuva

Immedica Pharma AB

Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com 

България

Laboratoires CTRS

Teл.: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr 

Luxembourg/Luxemburg

Laboratoires CTRS

Tél/Tel: +352 278 62 329

ctrs@ctrs.fr 

Česká republika

Laboratoires CTRS

Teл.: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Magyarország

Laboratoires CTRS

Teл.: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Danmark

Immedica Pharma AB

Tlf: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com 

Malta

Laboratoires CTRS

Tel: + 356 2776 1358

ctrs@ctrs.fr 

Deutschland

Laboratoires CTRS

Tel: +49 (0)69 22 221 311

ctrs@ctrs.fr 

Nederland

Laboratoires CTRS

Tel: +31 (0)2 070 38 155

ctrs@ctrs.fr 

Eesti

Immedica Pharma AB

Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com 

Norge

Immedica Pharma AB

Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com 

Ελλάδα

RAFARM AEBE

Τηλ: + 302106776550

Österreich

Laboratoires CTRS

Tel: +43 (0)7 208 16 847

ctrs@ctrs.fr 

España

Laboratoires CTRS

Tel: + 34 914 146 613

ctrs@ctrs.fr

Polska

Laboratoires CTRS

Tel.: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr 

France

Laboratoires CTRS

Tél: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Portugal

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr 

Hrvatska

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

România

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.f 

Ireland

Aspire Pharma Ltd

Tel: +44(0)1730 231148


Slovenija

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Ísland

Immedica Pharma AB

Sími: + 46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

Slovenská republika

Laboratoires CTRS

Teл.: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Italia

Laboratoires CTRS

Tel: + 39 (0)687 501302

ctrs@ctrs.fr

Suomi/Finland

Immedica Pharma AB

Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

 

Κύπρος

RAFARM AEBE

Τηλ: + 302 106776550

Sverige

Immedica Pharma AB

Tel: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com 

Latvija

Immedica Pharma AB

Tel: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

United Kingdom

Aspire Pharma Ltd

Tel: +44 (0)1730 231148Denna bipacksedel ändrades senast augusti 2019

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

Hitta direkt i texten
Av