FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dacepton

NordicInfu Care

Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 10 mg/ml
(Lösningen är klar, färglös till svagt gul och fri från partiklar.)

Antiparkinsonläkemedel, Dopaminagonister

Aktiv substans:
ATC-kod: N04BC07
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från NordicInfu Care omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Dacepton

10 mg/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull
apomorfinhydrokloridhemihydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Dacepton är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dacepton
3. Hur du använder Dacepton
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dacepton ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Dacepton är och vad det används för

 

Dacepton innehåller apomorfinlösning för injektion. Den injiceras under huden (subkutant) med injektionspennan D-mine-Pen, som är avsedd för detta läkemedel. Den aktiva substansen i Dacepton är apomorfinhydrokloridhemihydrat. En milliliter lösning innehåller 10 mg apomorfinhydrokloridhemihydrat.


Apomorfinhydrokloridhemihydrat tillhör en grupp läkemedel som kallas dopaminagonister. Dacepton används för att behandla Parkinsons sjukdom. Apomorfin minskar tiden med ”off” eller orörliga perioder hos personer som tidigare behandlats för Parkinsons sjukdom med levodopa (en annan behandling för Parkinsons sjukdom) och/eller andra dopaminagonister.

Läkaren eller sjuksköterskan hjälper dig att lära känna igen tecknen på när du behöver använda läkemedlet.


Trots namnet innehåller apomorfin inte morfin.


Apomorfinhydrokloridhemihydrat som finns i Dacepton kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Dacepton

Använd inte Dacepton

 • om du är allergisk mot apomorfin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du är under 18 år

 • om du har andningssvårigheter

 • om du har demens eller Alzheimers sjukdom

 • om du har en psykisk sjukdom med symtom som hallucinationer, vanföreställningar, förvirring, förlorad verklighetsuppfattning

 • om du har leverproblem

 • om du har svår dyskinesi (ofrivilliga rörelser), eller svår dystoni (oförmåga att röra sig) trots behandling med levodopa

 • om du eller någon i din familj har ett avvikande elektrokardiogram (EKG), som kallas ”långt QT-syndrom”. Tala om det för läkaren.

 • om du använder ondansetron (mot illamående och kräkning).

Varningar och försiktighet

Innan du använder Dacepton, kommer läkaren att utföra ett EKG (elektrokardiogram) och fråga vilka andra mediciner du tar. EKG-undersökningen kommer att upprepas under de första dagarna av din behandling och även vid senare tillfällen då läkaren anser det vara nödvändigt. Läkaren kommer också att fråga dig om du har andra sjukdomar, särskilt hjärtsjukdomar. Några av frågorna och undersökningarna kan upprepas vid varje läkarbesök. Om du får symtom som kan komma från hjärtat t.ex. hjärtklappning, svimning eller svimningskänsla, ska du tala om det för din läkare omedelbart. Tala även om för din läkare om du får diarré eller börjar använda ett nytt läkemedel.


Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Dacepton:

 • om du har njurproblem

 • om du har lungproblem

 • om du har hjärtproblem

 • om du har lågt blodtryck, eller känner att du är på väg att svimma eller blir yr då du reser dig upp

 • om du tar något läkemedel mot högt blodtryck

 • om du är illamående eller kräks

 • om du har några psykiska problem såsom hallucinationer och förvirring till följd av Parkinsons sjukdom

 • om du är äldre eller svag.


Tala om för din läkare om du eller din familj/vårdare lägger märke till att du utvecklar en stark lust eller begär för att bete dig på sätt som är ovanligt för dig, eller om du inte kan motstå impulsen, driften eller frestelsen att utföra vissa aktiviteter som kan skada dig eller andra. Dessa beteenden kallas störd impulskontroll och kan omfatta spelberoende, tvångsmässigt ätande, tvångsmässigt köpande, en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar och känslor. Din läkare kan behöva justera din dos eller avbryta behandlingen.


Vissa patienter får beroendeliknande symtom som leder till begär efter stora doser Dacepton och andra läkemedel som används för behandling av Parkinsons sjukdom.

Barn och ungdomar

Dacepton ska inte användas för barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Dacepton

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel

Om du använder läkemedel som kan påverka hjärtrytmen. Detta innefattar läkemedel som används vid problem med hjärtrytmen (såsom kinidin och amiodaron), vid depression (däribland tricykliska antidepressiva såsom amitriptylin och imipramin) och vid bakterieinfektioner (makrolidantibiotika såsom erytromycin, azitromycin och klaritromycin) samt domperidon.


Om du använder Dacepton samtidigt med andra läkemedel kan effekten av dessa läkemedel påverkas.

Detta gäller särskilt:

 • läkemedel såsom klozapin som används vid behandling av vissa psykiska sjukdomar

 • blodtryckssänkande läkemedel

 • andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom.


Läkaren kommer att tala om för dig om du behöver justera dosen av apomorfin eller något av dina andra läkemedel.


Om du använder både levodopa (ett annat läkemedel vid Parkinsons sjukdom) och apomorfin bör din läkare ta regelbundna blodprover.

Dacepton med mat, dryck och alkohol

Mat och dryck påverkar inte effekten av Dacepton.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Dacepton ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.


Det är inte känt om Dacepton utsöndras i bröstmjölk. Tala med läkaren om du ammar eller planerar att amma. Läkaren kommer att förklara för dig, om du ska fortsätta/avbryta amningen eller fortsätta/avbryta medicineringen.

Körförmåga och användning av maskiner

Dacepton kan orsaka dåsighet och kraftig trötthet. Kör inte motorfordon eller använd inte verktyg eller maskiner om Dacepton påverkar dig på detta sätt.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dacepton innehåller hjälpämnen

Dacepton innehåller natriummetabisulfit

Natriummetabisulfit kan i sällsynta fall orsaka allvarliga allergiska reaktioner med symtom såsom utslag eller klåda, andningssvårigheter, svullnad av ögonlock, ansikte eller läppar, svullen eller röd tunga. Om du får någon av dessa biverkningar uppsök omedelbart närmaste akutmottagning.


Dacepton innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 10 ml, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Dacepton

Använd alltid Dacepton enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker.


Innan du använder apomorfin, kommer läkaren att kontrollera att du tål läkemedlet och ett läkemedel mot illamående och kräkningar som du behöver ta samtidigt.


Behandling med domperidon bör påbörjas minst 2 dagar innan Daceptonbehandlingen för att förhindra illamående eller kräkningar.


Använd inte Dacepton om

 • lösningen har blivit grön

 • lösningen är grumlig eller om du ser partiklar i den.


Dosering

Mängden och hur ofta du behöver injicera Dacepton per dag styrs av dina individuella behov. Läkaren kommer att diskutera detta med dig och kommer att berätta hur mycket läkemedel du ska använda och hur ofta. Den dos som är lämplig för dig har bestämts vid ditt besök på specialistkliniken.

 • Vanlig dygnsdos är mellan 3 mg och 30 mg.

 • Du kan behöva upp till 100 mg per dag.

 • Vanligtvis behöver du mellan 1 och 10 injektioner dagligen.

 • En enskild injektion bör inte överstiga 10 mg.


Injektionspennan D-mine-Pen, som du behöver för att ge Dacepton injektionslösning i cylinderampull är inte lämplig för patienter som behöver doser som överstiger 6 mg per injektion. Dessa patienter ska använda andra läkemedel.


Dacepton behöver inte spädas före användning. Dessutom ska den inte blandas med andra läkemedel.

 • Läkaren kommer att berätta för dig vilken dos och hur ofta du ska använda Dacepton. Läkaren kommer också att berätta för dig hur du justerar din Daceptondos om det behövs. Justera inte din Daceptondos eller ta inte läkemedlet oftare än normalt om inte läkaren har sagt åt dig att göra så.

 • Du och dina vårdare kommer att få detaljerade instruktioner av läkaren, för beredning och injicering av doserna. Särskilt med avseende på korrekt användning av injektionspennan som behövs för behandlingen.


Innan du använder Dacepton

Observera: Förpackningen innehåller INTE injektionspenna eller nålar till injektionspenna.


Dacepton cylinderampuller är endast avsedda för användning i D-mine-Pen och med engångsnålar i enlighet med injektionspennans bruksanvisning.


Beskrivning av injektionspennan

Beskrivning av injektionspennan

 • Använd alltid en ny engångsnål till varje injektion för att undvika kontaminering.

 • Nålar och injektionspenna ska inte delas med någon annan.

 • Studera injektionspennan och bruksanvisningen innan du använder Dacepton, så att du kan använda den på rätt sätt.

 • Om din injektionspenna är skadad eller inte fungerar som den ska, (p.g.a. ett mekaniskt fel) se injektionspennans bruksanvisning.


Var och hur Dacepton ska injiceras

 • Börja med att tvätta händerna.

 • Innan du använder injektionspennan behöver du några sterila spritkompresser och en nål i sin skyddshatt.

 • Följ injektionspennans bruksanvisning.


Montering av injektionspennan/byte av cylinderampull


Ta ut injektionspennan ur förvaringsfodralet och avlägsna injektionspennans skyddslock.

 Använd alltid en ny engångsnål till varje injektion för att undvika kontaminering. - Nålar och injektionspenna ska inte delas med någon annan. - Studera injektionspennan och bruksanvisningen innan du använder Dacepton, så att du kan använda den på rätt sätt. - Om din injektionspenna är skadad eller inte fungerar som den ska, (p.g.a. ett mekaniskt fel) se injektionspennans bruksanvisning. Var och hur Dacepton ska injiceras - Börja med att tvätta händerna. - Innan du använder injektionspennan behöver du några sterila spritkompresser och en nål i sin skyddshatt. - Följ injektionspennans bruksanvisning. Montering av injektionspennan/byte av cylinderampull Ta ut injektionspennan ur förvaringsfodralet och avlägsna injektionspennans skyddslock.

Avlägsna cylinderampullens hölje genom att vrida det medurs.

Avlägsna cylinderampullens hölje genom att vrida det medurs.

Placera en ny cylinderampull i höljet.

Placera en ny cylinderampull i höljet.


Tryck in det gängade skaftet helt och hållet. Detta utförs bäst med hjälp av fingertoppen.

Tryck in det gängade skaftet helt och hållet. Detta utförs bäst med hjälp av fingertoppen.


Tryck in cylinderampullens hölje i skyddsskalet och lås genom att vrida cylinderampullens hölje moturs.

Tryck in cylinderampullens hölje i skyddsskalet och lås genom att vrida cylinderampullens hölje moturs.


Montering av nålen

Följ bruksanvisningen för den för injektionspennan avsedda nålen. Dra av skyddsfolien.

Montering av nålen Följ bruksanvisningen för den för injektionspennan avsedda nålen. Dra av skyddsfolien.


Klicka fast/vrid på injektionspennans nål på cylinderampullens hölje.

Klicka fast/vrid på injektionspennans nål på cylinderampullens hölje.


Avlägsna nålens yttre skyddshatt. Spara den yttre skyddshatten, för att säkert kunna avlägsna och kassera nålen efter användning.

Avlägsna nålens yttre skyddshatt. Spara den yttre skyddshatten, för att säkert kunna avlägsna och kassera nålen efter användning.


Avlägsna och kassera det inre nålskyddet.

Avlägsna och kassera det inre nålskyddet.


Förberedelse av injektionspennan/kontroll av injektionspennans funktion

Avlägsna all luft från cylinderampullen före användning. Ställ in testdosen genom att skruva doseringsratten. Kontrollera den inställda dosen genom att titta på inspektionsfönstret rakt uppifrån, inte snett, så att symbolen med en dropp tydligt syns. Detta kallas att ”förbereda pennan” och är viktigt för att vara säker på att du får hela din dos när du använder pennan.

Ställ in testdosen genom att skruva doseringsratten.


Kontrollera att injektionspennan fungerar genom att hålla pennan vertikalt med nålen uppåt och knacka lätt på cylinderampullens hölje så att luftbubblorna kan stiga uppåt.

Kontrollera att injektionspennan fungerar genom att hålla pennan vertikalt med nålen uppåt och knacka lätt på cylinderampullens hölje så att luftbubblorna kan stiga uppåt.


Tryck in tryckknappen.

Tryck in tryckknappen.


Några droppar läkemedel pressas ut från injektionspennans nålspets. Om detta inte sker, tryck på knappen en gång till.

Några droppar läkemedel pressas ut från injektionspennans nålspets. Om detta inte sker, tryck på knappen en gång till.


Inställning av dosen

Ställ in den dos du behöver genom att skruva doseringsratten medurs. Korrigera dosen genom att skruva doseringsratten moturs.

Inställning av dosen Ställ in den dos du behöver genom att skruva doseringsratten medurs. Korrigera dosen genom att skruva doseringsratten moturs.


Injektion

 • Tvätta injektionsstället och området runtomkring med en steril spritkompress.

 • Injicera Dacepton under huden (subkutant) på framsidan av midjan (magen) eller på utsidan av låren enligt läkares eller sjuksköterskas anvisningar.


Tryck in tryckknappen helt och hållet för att injicera. Håll tryckknappen helt nedtryckt medan läkemedlet trycks ut ur cylinderampullen. När läkemedelsdosen har tryckts ut fullständigt, vänta 6 sekunder och dra sedan långsamt ut injektionspennans nål. Under dessa 6 sekunder kan du antingen hålla knappen intryckt eller släppa upp den. Kontrollera att det står ”0,0” i inspektionsfönstret för att säkerställa att hela dosen injicerats.

Injektion • Tvätta injektionsstället och området runtomkring med en steril spritkompress. • Injicera Dacepton under huden (subkutant) på framsidan av midjan (magen) eller på utsidan av låren enligt läkares eller sjuksköterskas anvisningar. Tryck in tryckknappen helt och hållet för att injicera. Håll tryckknappen helt nedtryckt medan läkemedlet trycks ut ur cylinderampullen. När läkemedelsdosen har tryckts ut fullständigt, vänta 6 sekunder och dra sedan långsamt ut injektionspennans nål. Under dessa 6 sekunder kan du antingen hålla knappen intryckt eller släppa upp den. Kontrollera att det står ”0,0” i inspektionsfönstret för att säkerställa att hela dosen injicerats.


 • Injicera Dacepton på olika ställen varje gång. Detta minskar risken för hudreaktioner vid injektionsstället. Injicera inte Dacepton på ett hudområde som är ömt, rodnande, infekterat eller skadat.

 • Injicera aldrig i en ven (intravenöst) eller muskel (intramuskulärt).


Efter användning av Dacepton

Avlägsna och kassera nålen efter varje injektion (se anvisningar för säker kassering i avsnitt 5).


Avlägsnandet av nålen efter varje injektion

Placera försiktigt den yttre skyddshatten på nålen.

Injicera Dacepton på olika ställen varje gång. Detta minskar risken för hudreaktioner vid injektionsstället. Injicera inte Dacepton på ett hudområde som är ömt, rodnande, infekterat eller skadat. • Injicera aldrig i en ven (intravenöst) eller muskel (intramuskulärt).  Efter användning av Dacepton Avlägsna och kassera nålen efter varje injektion (se anvisningar för säker kassering i avsnitt 5).   Avlägsnandet av nålen efter varje injektion Placera försiktigt den yttre skyddshatten på nålen.


Vrid loss nålen genom att vrida det yttre nålskyddet medurs. Kassera nålen på korrekt sätt.

Vrid loss nålen genom att vrida det yttre nålskyddet medurs. Kassera nålen på korrekt sätt.


Alternativ:

Placera det yttre nålskyddet med öppningen uppåt, i hålet som finns på den vänstra sidans kortända i injektionspennans förvaringsfodral. Stick försiktigt in nålen (som sitter fast i pennan) i nålskyddet. Håll inte i nålskyddet utan tryck kraftigt neråt och vrid moturs för att lösgöra nålen.

Placera det yttre nålskyddet med öppningen uppåt, i hålet som finns på den vänstra sidans kortända i injektionspennans förvaringsfodral


Tryck fast injektionspennans skyddslock ordentligt efter varje användning.

Tryck fast injektionspennans skyddslock ordentligt efter varje användning.


 • Lämna cylinderampullen i pennan.

 • En ny cylinderampull kan användas i högst 15 dagar (för ytterligare information se avsnitt 5 ”Hur Dacepton ska förvaras”).

 • Om lösningen inte räcker till nästa dos, avlägsna och kassera cylinderampullen.

 • Kassera nålen på ett säkert sätt enligt instruktionerna i injektionspennans bruksanvisning.


Om du använt för stor mängd av Dacepton 

 • Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

 • Du kan uppleva långsam hjärtrytm, kraftiga kräkningar, kraftig sömnighet och/eller andningssvårigheter. Du kan också känna dig svag eller yr, särskilt när du reser dig upp på grund av lågt blodtryck. Att lägga sig ned med fötterna högt kan hjälpa mot lågt blodtryck.

Om du har glömt att använda Dacepton

Använd Dacepton när du nästa gång behöver det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Dacepton

Avsluta inte behandlingen med Dacepton utan att först tala med läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du får en allergisk reaktion, sluta ta Dacepton 10 mg/ml och kontakta läkare eller akutmottagningen på närmaste sjukhus omedelbart.

Tecken på en allergisk reaktion kan vara:

 • utslag

 • andningssvårigheter eller

 • tryckande känsla över bröstet

 • svullnad av ögonlock, ansikte eller läppar

 • svullnad eller rodnad av svalg eller tunga


Dacepton kan ibland orsaka följande biverkningar:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • knutor under huden vid injektionsstället som är ömma, plågsamma och kan vara röda och kliande. För att undvika dessa knutor bör du byta injektionsställe varje gång du ska sätta in nålen.

 • hallucinationer (ser, hör eller känner sådant som inte är verkligt)


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • illamående eller kräkningar, särskilt i början av behandlingen med Dacepton. Om du är illamående trots att du tar domperidon eller om du inte tar domperidon och är illamående, ska du snarast tala om detta för läkare eller sjuksköterska.

 • trötthet eller kraftig sömnighet

 • förvirring eller hallucinationer

 • gäspningar

 • yrsel eller svimningskänsla när du reser dig upp.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • ökade ofrivilliga rörelser eller förvärrade skakningar under ”on”-perioder

 • hemolytisk anemi (onormal nedbrytning av röda blodkroppar i blodkärl eller andra delar av kroppen). Detta är en mindre vanlig biverkning som kan förekomma hos patienter som även tar levodopa

 • somnar plötsligt

 • utslag

 • andningssvårigheter

 • sårbildning vid injektionsstället

 • minskat antal röda blodkroppar, vilket kan göra att huden blir blekt gulfärgad och kan orsaka svaghet eller andfåddhet

 • minskat antal blodplättar, vilket kan öka risken för blödningar eller blåmärken.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • en allergisk reaktion

 • eosinofili, ett onormalt högt antal vita blodkroppar i blodet eller i vävnaderna.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • svullnad av ben, fötter eller fingrar

 • svimning

 • aggression, oro, rastlöshet

 • huvudvärk

 • oförmåga att motstå impulsen, driften eller frestelsen att utföra en handling som kan vara skadlig för dig eller någon annan, vilket kan inkludera:

  • Stark impuls till överdrivet spelande trots allvarliga konsekvenser för dig personligen eller för din familj.

  • Förändrat eller ökat sexuellt intresse eller beteende som gör dig eller andra märkbart bekymrade, t.ex. en ökad sexualdrift.

  • Okontrollerbart och överdrivet behov av att köpa saker och spendera pengar.

  • Hetsätande (att äta stora mängder mat under kort tid), eller tvångsmässigt ätande (att äta mer mat än normalt och mer än vad som behövs för att mätta din hunger).


Tala om för läkaren om du upplever något av dessa beteenden för att diskutera sätt att hantera eller minska symptomen.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Dacepton ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vif högst 25ºC.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förvara cylinderampullerna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaras under samma förhållanden efter öppnandet och mellan användningarna.

När du börjat använda en ny cylinderampull ska den användas i högst 15 dagar. Återanvänd inte cylinderampullen efter denna tid. Ta en ny cylinderampull.


Använd inte detta läkemedel om du märker att lösningen blivit grön. Läkemedlet får endast användas om lösningen är klar, färglös till svagt gulaktig och fri från partiklar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är apomorfinhydrokloridhemihydrat. En milliliter Dacepton innehåller 10 mg apomorfinhydrokloridhemihydrat. Dacepton finns i 3 ml cylinderampuller som innehåller 30 mg apomorfinhydrokloridhemihydrat.

 • Övriga innehållsämnen är: Natriummetabisulfit (E223), saltsyra (för justering av pH), natriumhydroxid (för justering av pH), vatten för injektionsvätskor.


För information om natriummetabisulfit, se avsnitt 2 ”Dacepton innehåller natriummetabisulfit”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Dacepton är en klar och färglös till svagt gulaktig injektionsvätska, lösning fri från partiklar i en klar cylinderampull av glas med gummipropp av bromobutyl och ett lock av aluminium med gummiförslutning av bromobutyl/syntetisk polyisopren.


En cylinderampull innehåller 3 ml injektionsvätska, lösning. Förpackningarna innehåller 5, 10 eller 30 cylinderampuller.


Multipelförpackningar: 2 x 5, 6 x 5 och 3 x 10 cylinderampuller à 3 ml i en formpressad plastbricka i en ytterkartong av papp.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

EVER Neuro Pharma GmbH

Oberburgau 3

4866 Unterach

Österrike


Tillverkare

EVER Neuro Pharma GmbH

Oberburgau 3

4866 Unterach

Österrike


EVER Pharma Jena GmbH

Otto-Schott-Str. 15

07745 Jena

Tyskland


Information lämnas av

NordicInfu Care AB

Box 14026

167 14 Bromma


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


AT

Dacepton® 10 mg/ml Injektionslösung in einer Patrone

BE

Dacepton® 10 mg /ml oplossing voor injectie in een patroon

BG

Дацептон® 10 mg/ml инжекционен разтвор в патрон

CZ

Dacepton®

DE

Dacepton® 10 mg/ml Injektionslösung in einer Patrone

DK

Dacepton®

ES

Dacepton® 10 mg/ml solución inyectable en cartucho EFG

FI

Dacepton® 10 mg/ml injektioneste, liuos, sylinteriampulli

FR

Dopaceptin® 10 mg /ml Solution injectable en cartouche

GR

Dopaceptin® 10 mg/ml ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο

HR

Dacepton® 10 mg/ml otopina za injekciju u ulošku

HU

Dacepton® 10 mg/ml oldatos injekció patronban

IE

Dacepton® 10 mg/ml solution for injection in cartridge

IT

Dopaceptin® 10 mg/ml soluzione iniettabile in cartuccia

LU

Dacepton® 10 mg/ml Solution injectable en cartouche

NL

Dacepton® 10 mg /ml oplossing voor injectie in een patroon

NO

Dacepton® 

PL

Dacepton® 10 mg /ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie

PT

Dacepton®  10mg/ml solução injetável em cartucho

RO

Dacepton® 10 mg/ml soluţie injectabilă în cartuş

SE

Dacepton® 10 mg/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull

SI

Dacepton® 10 mg/ml raztopina za injiciranje v vložku

SK

Dacepton® 10mg/ml Injekčný roztok v náplni

UK

Dacepton® 10 mg /ml solution for injection in cartridge


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-12-22

Hitta direkt i texten
Av