Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Mucohelix

Sanofi AB

Sirap
Avregistreringsdatum: 2020-04-01 (Tillhandahålls ej) (brun, opalescent, med söt smak)

Expektorantia, exkl. mukolytika.

ATC-kod: R05CA12
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Mucohelix

sirap
Extrakt av murgröna

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter en vecka.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Mucohelix är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Mucohelix
3. Hur du tar Mucohelix
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Mucohelix ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Mucohelix är och vad det används för

 

Mucohelix är ett växtbaserat läkemedel använt för att underlätta upphostning vid hosta med segt slem hos vuxna, ungdomar och barn äldre än 2 år.


2. Vad du behöver veta innan du tar Mucohelix

Använd inte Mucohelix

 • om du är allergisk mot murgröna, andra araliaväxter eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • till barn under 2 års ålder på grund av risk för försämring av symtom från luftvägarna.

Varningar och försiktighet

Vid andnöd, feber eller variga upphostningar ska läkare kontaktas omedelbart.


Om du har magkatarr eller magsår bör du kontakta din läkare innan du tar Mucohelix.


Om du använder hostdämpande läkemedel som innehåller till exempel kodein eller etylmorfin ska du kontakta din läkare eller apotekspersonal innan du tar Mucohelix.


Användning hos patienter med försämrad njur- och/eller leverfunktion

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Mucohelix om du har försämrad njur- eller leverfunktion. Doseringsanvisning saknas på grund av otillräckliga data.

Barn

Barn i åldrarna 2-4 år som lider av långvarig eller återkommande hosta, ska utredas av läkare före behandling.

Andra läkemedel och Mucohelix

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.


Inga effekter av samtidigt intag av andra läkemedel eller andra former av interaktioner har rapporterats för Mucohelix.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning av Mucohelix under graviditet.


Amning

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning av Mucohelix vid amning.


Fertilitet

Inga data finns tillgängliga om inverkan på fertiliteten av torrt extrakt av murgröna.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier av effekten på förmågan att köra bil och att använda maskiner har genomförts.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Mucohelix innehåller 495,6 mg/ml sorbitol (E 420)

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Mucohelix

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 års ålder:

4 ml Mucohelix två till tre gånger dagligen.


Barn 6-12 år:

4 ml Mucohelix två gånger dagligen.


Barn 2-5 år:

2 ml Mucohelix två gånger dagligen.


Barn i åldrarna 2-4 år som lider av långvarig eller återkommande hosta, ska utredas av läkare före behandling.


Barn under 2 års ålder:

Mucohelix ska inte ges till barn under 2 års ålder på grund av risk att förvärra luftvägssymtomen.


Omskakas väl före användning.

Sirapen ska sväljas; använd medföljande mätsked. Mätskeden är graderad 1 ml, 2 ml, 3 ml och 4 ml.


Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter en vecka.

Om du har tagit för stor mängd av Mucohelix

Överdosering kan framkalla illamående, kräkning, diarré och oro.


Om du har fått i dig för stor mängd av läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Mucohelix

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, utan fortsätt ta den vanliga dosen vid den vanliga tidpunkten.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Illamående, kräkning, diarré


Följande biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Nässelfeber, hudutslag, andnöd


Sluta att ta Mucohelix och kontakta läkare om du får någon av ovannämnda biverkningar.


Sluta att ta Mucohelix om du får symtom på överkänslighet.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Mucohelix ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 °C efter första öppnandet.

Öppnad flaska är hållbar i 3 månader.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter utgångsdatumet. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är extrakt av murgröna (Hedera helix L.)

  1 ml (1,18 g) sirap innehåller 8,25 mg torrt extrakt av blad från murgröna (Hedera helix L.), motsvarande 33-66 mg torkat blad från murgröna. Extraktionsmedel: etanol 36 % v/v (30 % m/m).

 • Övriga innehållsämnen är

  Sorbitol, flytande (icke-kristalliserande) (E 420)

  Xantangummi

  Kaliumsorbat

  Citronsyra, vattenfri

  Vatten

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Mucohelix är en brun, opalskimrande vätska med söt smak som tillhandahålls i flaskor à 100 ml. Flaskorna är förslutna med vita skruvkorkar av plast (polyeten).

Flaskorna förpackas i kartonger tillsammans med en mätsked (med gradering 1-2-3-4 ml) för korrekt dosering.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sanofi AB

Box 30052

104 25 Stockholm


Tillverkare

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1

63-40 Nowe Miasto nad Wartą

Polen


Detta läkemedel är godkänt i EES-medlemsstater under följande namn:

Belgien:

Bisolhelix

Bulgarien:

Mucohelix

Cypern:

IvyBisolvon

Frankrike:

Surbronc Expectorant Lierre

Grekland:

IvyBisolvon

Italien:

Bisolhelix

Kroatien:

Bisolhedera

Luxemburg:

Bisolhelix

Nederländerna:

Bisolhelix

Norge:

Bisolhelix

Polen:

Mucohelix

Portugal:

Bisolhelix

Rumänien:

Mucohelix 8.25 mg/ml sirop

Slovakien:

Mucohelix

Slovenien:

Bisolhelix

Spanien:

Bisolvon Expectorante jarabe

Sverige:

Mucohelix

Tjeckien:

Mucohelix

Tyskland:

Mucohelix

Österrike:

MucohelixDenna bipacksedel ändrades senast 2017-12-29

Hitta direkt i texten
Av