FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dolerin

Karo Pharma

Filmdragerad tablett 500 mg/150 mg
(Vita, kapselformade, filmdragerade tabletter, längd 19 mm, brytskåra på ena sidan och släta på den andra sidan.)

Paracetamol, kombinationer exkl. neuroleptika

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: N02BE51
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Karo Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Vissa förpackingar av Dolerin Filmdragerad tablett 500 mg/150 mg är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Blister 50 tablett(er) (vnr 071166)
Inga utbytbara läkemedel.
Alternativ förpackning:
Startdatum: 2022-06-03
Prognos för slutdatum: 2022-10-31
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Dolerin

500 mg/150 mg filmdragerade tabletter
paracetamol/ibuprofen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Dolerin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dolerin
3. Hur du använder Dolerin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dolerin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Dolerin är och vad det används för

Dolerin innehåller både paracetamol och ibuprofen.

Ibuprofen tillhör en grupp läkemedel som kallas icke steroida antiinflammatoriska läkemedel (eller NSAID-preparat). Det är smärtstillande, hämmar inflammation (svullnad, rodnad eller ömhet) och är febernedsättande. Paracetamol är smärtstillande och febernedsättande.


Dolerin används för tillfällig lindring av akut smärta som huvudvärk (ej migrän), ryggvärk, tandvärk, muskelsmärta och halsont. Dolerin används även vid feber.


Paracetamol och ibuprofen som finns i Dolerin kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdpersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Dolerin

Använd inte Dolerin

 • om du är allergisk mot paracetamol och/eller ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har eller har haft mag-tarmblödning i form av bland annat blödning från ändtarmen, svart klibbig avföring eller blodig diarré

 • om du har eller har haft magsår eller sår i tolvfingertarmen (peptisk ulcus)

 • om du har fått astma, nässelutslag eller allergiliknande reaktioner efter intag av acetylsalicylsyra eller andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-preparat)

 • om du ofta konsumerar stora mängder alkohol

 • om du har allvarlig njur- eller leversvikt

 • om du har svår hjärtsvikt

 • om du har hjärnblödning eller annan aktiv blödning

 • om du har problem med blodbildning och ökad blödningsbenägenhet

 • under de sista tre månaderna av graviditeten

Varningar och försiktighet

Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskild vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.


Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du tar Dolerin om du:

 • har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive ”mini-stroke” eller transitorisk ischemisk attack (TIA)).

 • har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterol, har en historia av hjärtsjukdom eller stroke i familjen eller om du är rökare.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Dolerin

 • om du har lever- eller njursjukdom eller om du är uttorkad

 • om du tar andra smärtlindrande läkemedel, inklusive paracetamol och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-preparat) samt acetylsalicylsyra, eftersom dessa kan öka risken för allvarliga biverkningar

 • om du är äldre (över 65 år), eftersom risken för biverkningar då är större

 • om du har vattkoppor

 • om du har porfyri (en ärftlig sjukdom som påverkar de röda blodkropparnas pigment hemoglobin)

 • om du har en infektion – se rubriken ”Infektioner” nedan

 • om du har eller har haft andra medicinska tillstånd, såsom:

  • halsbränna, matsmältningsbesvär, magsår eller andra magbesvär

  • allvarliga hudreaktioner som Steven-Johnsons syndrom (SJS) eller toxisk epidermal nekrolys (TEN)

  • astma

  • ökad blödningbenägenhet eller andra problem med blodet

  • tarmsjukdomar som ulcerös kolit eller Crohns sjukdom

  • svullnad i fotleder eller fötter

  • autoimmun sjukdom, som systemisk lupus erythematosus (SLE)

Hudreaktioner

Allvarliga hudreaktioner har rapporterats i samband med behandling med Dolerin. Du ska omedelbart sluta ta Dolerin och söka läkarhjälp om du utvecklar några som helst hudutslag, sår på slemhinnor, blåsor eller andra tecken på allergi, då detta kan vara de första tecknen på en mycket allvarlig hudreaktion. Se avsnitt 4.


Långvarig eller frekvent användning av smärtstillande läkemedel kan orsaka huvudvärk som inte ska behandlas genom ökning av dosen. Om detta sker, avbryt behandlingen och rådgör med läkare.


Ta aldrig mer Dolerin än vad som står under doseringsanvisningarna. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


Använd inte Dolerin utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Dolerin tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Dolerin.


Tala om för din läkare att du använder Dolerin om du ombeds lämna ett urinprov, eftersom detta läkemedel kan orsaka felaktiga resultat i vissa prover.


Infektioner

Dolerin kan dölja tecken på infektioner såsom feber och smärta. Därför kan Dolerin göra att lämplig behandling av infektionen fördröjs och att risken för komplikationer därmed ökar. Detta har iakttagits vid lunginflammation orsakad av bakterier och vid bakteriella hudinfektioner i samband med vattkoppor. Om du tar detta läkemedel medan du har en infektion och symtomen på infektionen kvarstår eller förvärras, ska du kontakta läkare omedelbart.

Barn och ungdomar

Dolerin ska inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Dolerin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Dolerin kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Till exempel:

 • antikoagulerande läkemedel (dvs. blodförtunnande, t.ex. acetylsalicylsyra, warfarin, tiklodipin)

 • läkemedel som används för behandling av epilepsi eller krampanfall (som fenytoin, fenobarbital, karbamazepin)

 • kloramfenikol, ett antibiotikum som används vid behandling av öron- och ögoninfektioner

 • probenecid, ett läkemedel som används för att behandla gikt

 • zidovudin, ett läkemedel som används vid behandling av HIV (viruset som orsakar aids)

 • läkemedel mot tuberkulos såsom isoniazid och rifampicin

 • acetysalicylsyra, salicylater och andra NSAID-preparat

 • läkemedel som sänker högt blodtryck (ACE-hämmare t.ex. kaptopril, betablockerare t.ex. atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister t.ex. losartan)

 • läkemedel som används vid behandling av hjärtsjukdomar (t.ex. digoxin eller betablockerare)

 • mifepriston, ett läkemedel som används vid medicinsk abort

 • diuretika, även kallade urindrivande läkemedel

 • läkemedel vid behandling av mani eller depression (t.ex. litium eller SSRI-läkemedel)

 • metotrexat, som används för behandling av ledinflammation (artrit) och vissa typer av cancer

 • kortikosteroider, som prednison och kortison

 • läkemedel mot illamående (t.ex. metoklopramid och domperidon)

 • läkemedel mot högt kolesterol (t.ex. kolestyramin)

 • takrolimus eller ciklosporin, immunosuppressiva läkemedel som används efter organtransplantationer

 • sulfonureider (läkemedel som används vid diabetes)

 • en typ av antibiotikum som kallas aminoglykosider

 • läkemedel mot svamp såsom vorikonazol eller flukonazol

Rådfråga läkare eller apotekspersonal för mer information om hur du ska använda dessa läkemedel.


Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Dolerin. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Dolerin med andra läkemedel.


Använd inte olika typer av smärtstillande läkemedel samtidigt om inte din läkare uttryckligen har ordinerat det (se även ”Varningar och försiktighet”).

Dolerin med alkohol

Använd inte Dolerin utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd heller inte Dolerin tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Dolerin.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Gravida kvinnor ska inte använda Dolerin under de sista månaderna av graviditeten.

Intag av Dolerin ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Intag under graviditeten ska endast ske om det är ytterst nödvändigt och enligt läkares ordination.


Dolerin kan användas under amning för korttidsbehandling och vid rekommenderade doser.


Dolerin kan göra det svårare att bli gravid. Du ska informera din läkare om du planerar att bli gravid eller om du har problem att bli gravid.

Körförmåga och användning av maskiner

Dolerin kan orsaka yrsel, dåsighet, trötthet och synstörningar hos vissa personer. Var försiktig när du kör bil eller använder maskiner tills du vet hur Dolerin påverkar dig. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dolerin innehåller laktos

Om din läkare har talat om för dig att du är överkänslig för vissa sockerarter bör du rådgöra med din läkare innan du använder det här läkemedlet.

3. Hur du använder Dolerin

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dolerin ska endast användas för kortvarigt bruk.

Den lägsta effektiva dosen ska användas under kortast möjliga tid för att lindra symtomen. Kontakta läkare omedelbart om du har en infektion och symtomen (såsom feber och smärta) kvarstår eller förvärras (se avsnitt 2).

Högre doser än de rekommenderade kan leda till allvarliga risker.


Vuxna: Rekommenderad dos är 1 till 2 tabletter var sjätte timme vid behov.


Ta inte mer än 8 tabletter under en 24 timmars period.


Dolerin ska tas med ett helt glas vatten med eller utan måltid.

Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.


Äldre: Det finns inget som tyder på att doseringen behöver ändras hos äldre, men om du är äldre kan du vara mer känslig för allvarliga biverkningar, i synnerhet blödning och hål (perforation) i mag-tarmkanalen.


Lever- eller njurproblem: Om du har lever- eller njurproblem, kan din dos behöva minskas eller tiden mellan doserna ökas. Rådfråga läkare.

Om du har använt för stor mängd av Dolerin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Gör detta även om du inte uppvisar tecken på obehag eller förgiftning.


Symtomen kan innefatta illamående magont, kräkningar (med blod), huvudvärk, ringningar i öronen, förvirring och ryckiga ofrivilliga ögonrörelser. Vid höga doser har dåsighet, bröstsmärta, hjärtklappning, medvetslöshet, krampanfall (främst for barn), svaghet och yrsel, blod i urinen, frusenhet och andningssvårighet rapporterats.


Om du tar för många Dolerin-tabletter kan det leda till allvarlig leverskada som visar sig efter ett par dagar och som kan ha dödlig utgång. Du kan behöva akut läkarvård.

Om du har glömt att använda Dolerin

Om det är dags för din nästa dos ska du hoppa över den glömda dosen och ta nästa dos som vanligt. Ta annars dosen så fort du kommer ihåg det och fortsätt sedan att ta tabletterna som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du känner dig osäker på hur du ska göra, tala med läkare eller apotekspersonal. Det ska alltid gå minst 6 timmar mellan doserna.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.


Om du upplever några av följande allvarliga biverkningar ska du sluta använda Dolerin och omedelbart kontakta läkare eller uppsöka närmaste akutmottagning.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • blodiga kräkningar eller kräkningar som ser ut som kaffesump. Blödning från ändtarmen, svart klibbig avföring eller blodig diarré. Detta kan vara tecken på blödning från tarmen.

 • svullnad i ansiktet, läpparna eller tungan vilket kan ge svårigheter att svälja eller andas. Plötslig och allvarlig klåda (pruritus), hudutslag, nässelutslag (urtikaria). Detta kan vara tecken på allvarlig allergisk reaktion.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • astma, väsande andning, andfåddhet

I mycket sällsynta fall förekommer allvarliga hudreaktioner.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • feber, allmän sjukdomskänsla, illamående, magsmärta, huvudvärk, och stel nacke. Detta kan vara tecken på hjärnhinneinflammation.

 • en allvarlig hudreaktion som kallas DRESS-syndrom kan förekomma. Symtom på DRESS innefattar: hudutslag, feber, svullna lymfkörtlar och en ökning av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar).

 • utbredda röda, fjällande utslag med knölar under huden och blåsor huvudsakligen i hudveck, på bålen och armarna tillsammans med feber vid början av behandlingen (akut generaliserad exantematös pustulos). Sluta använda Dolerin omedelbart om du utvecklar dessa symtom och sök läkarhjälp omedelbart. Se även avsnitt 2.

Övriga biverkningar:


Vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 10 användare):

 • förändringar i lever- eller njurfunktionen (fastställs via blodprov)

 • ringningar i öronen (tinnitus)

 • illamående eller kräkningar

 • halsbränna eller magsmärtor

 • kramper, uppblåsthet, uppkördhet, magbesvär, förstoppning eller diarré

 • hudutslag, klåda, svullnad i läpparna, ögonen, händerna eller fötterna

 • svindel

 • trötthet, agitation, irritabilitet, nervositet

 • huvudvärk, yrsel

 • vätskeansamling och svullnad, vilket vanligtvis förbättras när behandlingen avbryts

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • magsår eller sår i tolvfingertarmen (peptiskt ulcus), blödning i mag-tarmkanalen, buksmärta (gastrit)

 • inflammation i läpparna och munnen (stomatit)

 • försämring av befintlig ulcerös colit eller Crohns sjukdom

 • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

 • svårighet att kissa

 • förändringar i antalet röda eller vita blodkroppar eller andra förändringar i blodets sammansättning eller surhetsgrad (fastställs via blodprov)

 • förstorade bröstkörtlar (hos män)

 • onormalt låg blodsockernivå (hypoglykemi)

 • humörförändringar, t.ex. depression, förvirring, emotionell instabilitet, sömnlöshet, sömnighet

 • tecken på blodbrist (anemi), som trötthet, huvudvärk, andnöd och blekhet

 • täta eller oroande infektioner som feber, allvarlig frossa, halsont eller munsår

 • ökad tendens till blödningar eller blåmärken, rödaktiga eller lila fläckar under huden

 • allergiska reaktioner

 • synstörningar som dimsyn, förändringar i färgseendet eller blinda fläckar

 • snabb eller långsam puls

 • hudreaktioner och ljuskänslighet

 • njurproblem som orsakar ökad eller minskad urinmängd, svullnad i benen, blod i urinen eller smärta i sidan av buken

 • håravfall

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • stickningar i händer och fötter

 • onormala drömmar, hallucinationer

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • rörelseproblem som oförmåga att sitta still eller att starta och kontrollera en rörelse

 • ångest och rastlöshet

 • okontrollerade skakningar eller konvulsioner (krampanfall)

 • tarmvred

 • infektion som orsakar vävnadsdöd, ovanlig viktökning, svullnad i vrister eller ben

 • symptom på solkänslighet (såsom rodnad, klåda, svullnad, blåsor) som innebär att man snabbare bränner sig i solen.

 • överdriven svettning

 • snabb eller oregelbunden puls, även kallat palpitationer

 • hjärtsvikt, hjärtattack, högt eller lågt blodtryck

 • njursvikt

 • leverproblem och gultonad hud och/eller ögon, även kallat gulsot


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Dolerin ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är paracetamol och ibuprofen. Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg paracetamol och 150 mg ibuprofen.

 • Övriga innehållsämnen är: majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, talk. Tabletthölje: HPMC 2910/hypromellos 15cP (E464), laktosmonohydrat, titandioxid (E171), makrogol/PEG-4000, natriumcitratdihydrat (E331).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Dolerin filmdragerade tabletter är vita kapselformade, filmdragerade tabletter, längd 19 mm, med brytskåra på ena sidan och släta på den andra sidan.


De levereras i blisterförpackningar som innehåller 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 32, 50 eller 100 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Karo Pharma AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Sverige

medinfo@karopharma.com


Tillverkare

Alterno AD d.o.o., PE

Brnčičeva ulica 29

Ljubljana-Črnuče, 1231

Slovenien


Aziende Chimiche Riunite

Angelini Francesco ACRAF SPA

Via Vecchia del Pinocchio

22 60131 Ancona

Italien


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-12-04

Hitta direkt i texten
Av