FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Olanzapin Orion

Orion Pharma

Munsönderfallande tablett 10 mg
(Tillhandahålls ej) (gula, runda, platta med fasade kanter, präglade med ”C” på ena sidan och ”52” på andra sidan.)

Neuroleptika, diazepiner, oxazepiner, tiazepiner och oxepiner

Aktiv substans:
ATC-kod: N05AH03
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Olanzapin Orion

5 mg/10 mg/ 15 mg/ 20 mg munsönderfallande tabletter
olanzapin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Olanzapin Orion  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Olanzapin Orion
3. Hur du använder Olanzapin Orion
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Olanzapin Orion  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Olanzapin Orion  är och vad det används för

 

Olanzapin Orion tillhör läkemedelsgruppen neuroleptika och används för att behandla följande tillstånd:

 • Schizofreni, en sjukdom med symtom som att höra, se eller förnimma något som inte finns, vanföreställningar, ovanlig misstänksamhet och tillbakadragenhet. Personer med dessa tillstånd kan också känna sig deprimerade, ängsliga eller spända.

 • Måttliga till svåra maniska episoder, ett tillstånd med symtom som upphetsning och eufori.

Olanzapin förhindrar återfall av dessa symtom hos patienter med bipolär sjukdom och som har svarat på olanzapinbehandling i den maniska fasen.

Olanzapin som finns i Olanzapin Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Olanzapin Orion

Använd inte Olanzapin Orion

 • om du är allergisk (överkänslig) mot olanzapin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). En allergisk reaktion kan yttra sig som hudutslag, klåda, uppsvullet ansikte, svullna läppar eller svårigheter att andas. Om detta skulle inträffa, kontakta din läkare.

 • Om du tidigare har haft ögonproblem som t.ex. vissa typer av glaukom (ökat tryck i ögat).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Olanzapin Orion.

 • Användning av Olanzapin Orion på äldre patienter med demens rekommenderas inte eftersom det kan ge allvarliga biverkningar.

 • Läkemedel av denna typ kan orsaka onormala rörelser i ansikte eller tunga.  Kontakta din läkare om detta inträffar.

 • Denna typ av läkemedel kan också orsaka en kombination av feber, andfåddhet, svettningar, muskelstelhet och dåsighet. Dessa biverkningar förekommer ytterst sällan men om de inträffar, kontakta din läkare omedelbart.

 • Viktuppgång har förekommit hos patienter som tar olanzapin. Du och din läkare bör kontrollera din vikt regelbundet. Överväg remiss till dietist eller hjälp med dietlista om nödvändigt.

 • Högt blodsocker och höga blodfettvärden (triglycerider och kolesterol) har förekommit hos patienter som tar Olanzapin Orion. Din läkare bör göra blodtester för blodsocker och fettvärden innan du börjar ta Olanzapin Orion och därefter med regelbundna mellanrum under behandlingen.

 • Berätta för din läkare om du eller någon i din familj tidigare har haft blodpropp, eftersom läkemedel som dessa har förknippats med blodproppsbildning.

Det är viktigt att du talar om för din läkare om du lider av någon av följande sjukdomar:

 • Stroke eller lindrig form av stroke (tillfälliga symtom på stroke)

 • Parkinsons sjukdom

 • Prostataproblem

 • Tarmvred (paralytisk ileus)

 • Lever- eller njursjukdom

 • Blodsjukdom

 • Hjärtsjukdom

 • Diabetes

 • Krampanfall

För dementa patienter ska läkaren informeras om patienten haft stroke eller lindrigare form av stroke.


Är du över 65 år bör blodtrycket kontrolleras regelbundet av din läkare.

Barn och ungdomar

Olanzapin Orion är inte avsett för patienter som är under 18 år.

Andra läkemedel och Olanzapin Orion

Ta endast andra läkemedel under behandlingen med Olanzapin Orion om din läkare tillråder detta. Tillsammans med följande läkemedel kan dåsighet uppkomma: medel mot depression och ångest samt sömnmedel (lugnande medel).

Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du tar:

 • läkemedel mot Parkinsons sjukdom

karbamazepin (mot epilepsi och humörstabiliserande), fluvoxamin (mot depression) eller ciprofloxacin (antibiotika) – det kan vara nödvändigt att justera din Olanzapin Orion-dos.

Olanzapin Orion med mat, dryck och alkohol

Drick inte alkohol under behandling med Olanzapin Orion eftersom det tillsammans med alkohol kan orsaka dåsighet.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare innan du använder detta läkemedel. Du ska inte ta detta läkemedel om du ammar eftersom små mängder olanzapin kan gå över i modersmjölken.

Följande symtom kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som tagit Olanzapin Orion under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller svaghet, sömnighet, oro, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn uppvisar något av dessa symtom kan du behöva kontakta läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns risk för att du känner dig dåsig när du använder Olanzapin Orion. Om detta inträffar kör ej bil eller arbeta med verktyg eller maskiner och rådgör med din läkare om detta.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Olanzapin Orion innehåller aspartam

Patienter som inte kan ta fenylalanin bör notera att Olanzapin Orion innehåller aspartam, vilket är en fenylalaninkälla. Detta kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


3. Hur du använder Olanzapin Orion

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen och behandlingstiden bestäms av din läkare. Dosen av Olanzapin Orion är 5−20 mg per dag. Kontakta din läkare om symtomen återkommer men sluta inte att ta Olanzapin Orion om inte din läkare sagt till dig att göra det.

Du ska ta Olanzapin Orion tabletterna en gång om dagen enligt din läkares anvisningar. Försök ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag. Det har ingen betydelse om du tar dem med eller utan mat. Olanzapin Orion munsönderfallande tabletter ska tas genom munnen.

Olanzapin Orion tabletter går lätt sönder och ska därför hanteras försiktigt. Tabletterna kan falla sönder om man tar i dem med fuktiga händer.

Du kan också lägga tabletten i ett glas vatten, apelsinjuice, äppeljuice, mjölk eller en kopp kaffe och röra om. Beroende på dryck kan blandningen ändra färg och eventuellt bli grumlig. Drick upp direkt.

Om du använt för stor mängd av Olanzapin Orion  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Patienter som har tagit för stor mängd av Olanzapin Orion har fått följande symtom: snabb hjärtfrekvens, agitation/aggressivitet, talsvårigheter, ofrivilliga rörelsestörningar (särskilt i ansikte eller tunga) och medvetandesänkning. Andra symtom kan vara: akut förvirring, kramper (epilepsi), koma, en kombination av feber, andfåddhet, svettning, muskelstelhet och dåsighet eller sömnighet, långsam andning, andningssvårigheter, högt eller lågt blodtryck, onormal hjärtrytm. Kontakta omedelbart din läkare eller sjukhus om du får något av de uppräknade symtomen. Ta med dig återstående tabletter

Om du har glömt att använda Olanzapin Orion

Ta dina tabletter så snart du kommer ihåg. Ta inte två doser samma dag.

Om du slutar att använda Olanzapin Orion

Det är viktigt att du följer din läkares anvisningar och ej slutar att ta Olanzapin Orion för att du känner dig bättre.

Om du plötsligt slutar att ta Olanzapin Orion kan du uppleva symtom som svettning, sömnsvårigheter, darrningar, ångest, illamående och kräkningar. Din läkare kan rekommendera dig att minska dosen gradvis innan behandlingen avslutas.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta din läkare omedelbart om du får:

 • ofrivilliga rörelsestörningar (en vanlig biverkan som kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) särskilt i ansikte eller tunga

 • blodproppar i venerna (en mindre vanlig biverkning som kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) särskilt i benen (symtomen är svullnad, smärta och rodnad på benen). Blodpropparna kan transporteras till lungorna och orsaka bröstsmärta och andningssvårigheter. Om du upplever några av dessa symtom ska du omedelbart söka vård.

 • en kombination av feber, snabbare andning, svettningar, muskelstelhet och dåsighet eller sömnighet (förekommer hos ett okänt antal användare).Mycket sällsynta biverkningar innefattar allvarliga allergiska reaktioner såsom läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS). DRESS uppträder inledningsvis med influensaliknande symtom med utslag i ansiktet och därefter genom mer utbredda utslag, feber, förstorade lymfkörtlar, förhöjda nivåer av leverenzymer som ses i blodprov och förhöjda halter av en typ av vita blodkroppar (eosinofiler).


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • viktökning

 • sömnighet

 • ökade nivåer av prolaktin i blodet.

I början av behandlingen kan vissa personer känna yrsel eller svimma (med långsam hjärtfrekvens) särskilt när de reser sig från liggande eller sittande ställning. Detta försvinner ofta av sig själv. Om så ej är fallet, kontakta din läkare.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • förändringar i nivåer av blodkroppar och blodfetter; och i början av behandlingen, tillfälligt ökat antal leverenzymer

 • ökade sockernivåer i blodet och urinen

 • förhöjd nivå av urinsyra och kreatinin fosfokinas i blodet

 • ökad aptit

 • yrsel

 • rastlöshet

 • darrningar

 • rörelsesvårigheter (dyskinesi)

 • förstoppning

 • muntorrhet

 • utslag

 • kraftlöshet

 • extrem trötthet

 • vätskeansamling som leder till svullnader i händer, vrister eller fötter

 • feber

 • ledsmärta och sexuella problem såsom minskad sexualdrift hos män och kvinnor eller erektionsproblem hos män.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • överkänslighet (t.ex. svullnad i munnen och halsen, klåda, utslag)

 • uppkomst av diabetes eller försämring av diabetessjukdomen, ibland förenat med ketoacidos (ketoner i blodet och urinen) eller koma

 • kramper, i allmänhet vid känd benägenhet för kramper (epilepsi)

 • muskelstelhet eller spasmer (inklusive ögonrörelser)

 • myrkrypningar och känsla av rastlöshet i benen vid vila (restless legs)

 • talsvårigheter

 • långsamma hjärtslag

 • solkänslighet

 • näsblödning

 • utspänd buk

 • minnesförlust eller glömska

 • urininkontinens, svårigheter att kissa

 • håravfall

 • utebliven eller förkortad menstruation

 • bröstförändringar hos män och kvinnor såsom onormal produktion av bröstmjölk eller onormal förstoring.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • sänkning av den normala kroppstemperaturen

 • onormal hjärtrytm

 • plötsligt, oförklarat dödsfall

 • inflammation i bukspottkörteln som medfört svår magvärk, feber och kräkningar

 • leversjukdom som yttrar sig i gulfärgning av hud och ögonvitor

 • muskelsjukdom som yttrar sig i oförklarad värk och smärta

 • förlängd eller smärtsam erektion.

Vid medicinering med olanzapin kan äldre patienter med demens få stroke, lunginflammation, urininkontinens, ökad falltendens, extrem trötthet, synhallucinationer, ökad kroppstemperatur, hudrodnad och gångsvårigheter. Några dödsfall har rapporterats hos denna specifika patientgrupp.


Hos patienter med Parkinsons sjukdom kan Olanzapin Orion förvärra symtomen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se  

5. Hur Olanzapin Orion  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är olanzapin.


Varje munsönderfallande tablett innehåller 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg olanzapin.


Övriga innehållsämnen är: Mannitol (SD 200), mannitol (Mannitol 35) polakrilinkalium, krospovidon (typ A), vattenfri kolloidal kiseldioxid, aspartam (E951), mikrokristallin cellulosa (grad 112), natriumstearylfumarat och artificiell ananassmak (FL SD # 883) [innehåller aromämnen och modifierad livsmedelsstärkelse].

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Munsönderfallande tablett.


Olanzapin Orion 5 mg munsönderfallande tabletter:

gula, runda, platta med fasade kanter, präglade med ”C” på ena sidan och ”51” på andra sidan.


Olanzapin Orion 10 mg munsönderfallande tabletter:

gula, runda, platta med fasade kanter, präglade med ”C” på ena sidan och ”52” på andra sidan.


Olanzapin Orion 15 mg munsönderfallande tabletter:

gula, runda, platta med fasade kanter, präglade med ”C” på ena sidan och ”53” på andra sidan.


Olanzapin Orion 20 mg munsönderfallande tabletter:

gula, runda, platta med fasade kanter, präglade med ”C” på ena sidan och ”54” på andra sidan.


Olanzapin Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg och 20 mg munsönderfallande tabletter finns tillgängliga i blister.


Blister: Polyamid/Aluminiumfolie belagd med EAA/polyeten med torkmedel/Aluminiumfolie belagd med PE som täckfolie.


Förpackningsstorlekar:

Blisterförpackningar: 1, 10, 14, 28, 30, 35, 56, 60, 70, 98 och 100 munsönderfallande tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Finland


Tillverkare

APL Swift Services (Malta) Ltd

HF26, Hal Far Industrial Estate

Hal Far Birzebbuga BBG 3000

MaltaOrion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Finland


Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Orion Pharma AB

medinfo@orionpharma.com


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark: Olanzapin “Orion”


Finland: Olanzapin Orion 5 mg/ 10 mg/ 15 mg/ 20 mg tabletti, suussa hajoava


Sverige: Olanzapin Orion 5 mg/ 10 mg/ 15 mg/ 20 mg munsönderfallande tabletterDenna bipacksedel ändrades senast 2018-06-01

Hitta direkt i texten
Av