Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cystadrops

Recordati

Ögondroppar, lösning 3,8 mg/ml
(Klar, trögflytande lösning)

Medel vid ögonsjukdomar, övriga medel vid ögonsjukdomar

Aktiv substans:
ATC-kod: S01XA21
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Recordati omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Cystadrops

3,8 mg/ml ögondroppar, lösning
cysteamin (merkaptamin)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cystadrops  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cystadrops
3. Hur du använder Cystadrops
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cystadrops  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cystadrops  är och vad det används för

 

Vad Cystadrops är

Cystadrops är ögondroppar som innehåller det aktiva ämnet cysteamin (kallas även merkaptamin).


Vad det används för

Det används för att minska mängden cystinkristaller på ögats yta (hornhinnan) hos vuxna och barn över 2 år som har cystinos.


Vad är cystinos

Cystinos är en ovanlig, ärftlig sjukdom i vilken kroppen inte kan bryta ned överflödigt cystin (en aminosyra), vilket leder till ansamlingar av cystinkristaller i olika organ (såsom njurar och ögon). Ansamlingar av kristaller i ögat kan leda till ökad ljuskänslighet (fotofobi), skador på hornhinnan (keratopati) och nedsatt syn.


2. Vad du behöver veta innan du använder Cystadrops

Använd inte Cystadrops

Om du är allergisk mot cysteamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cystadrops.

Andra läkemedel och Cystadrops

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Trots att nivån Cystadrops i blodet är försumbar ska du vara försiktig.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan uppleva att du får dimsyn ett par minuter efter att du har använt Cystadrops. Framför inte fordon eller använd maskiner förrän du ser klart igen.

Cystadrops innehåller bensalkonklorid

Bensalkonklorid kan orsaka irritation i ögonen och har visats missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik därför kontakt med mjuka kontaktlinser minst 15 minuter efter att ögondropparna har tagits.


3. Hur du använder Cystadrops

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos

 • Rekommenderad dos är 1 droppe i varje öga, 4 gånger per dag.

 • Det rekommenderade intervallet mellan dostillfällena är 4 timmar (du kan till exempel ta ögondropparna kl. 8.00, 12.00, 16.00 och 20.00).

 • Det rekommenderas att du tar den sista droppen för dagen minst 30 minuter innan sänggående för att undvika klibbiga ögon på morgonen.

 • Dosen kan minskas gradvis (till en minsta daglig dos om 1 droppe i varje öga) av din läkare, beroende på resultat vid ögonundersökning.

Använd endast dropparna i ögonen (okulär användning).


Följ nedanstående anvisningar noggrant när du använder ögondropparna.


Steg 1: Innan du använder flaskan första gången

 • Cystadrops måste få anta rumstemperatur före det första dostillfället. Det gör det lättare att ge dropparna.

 • Innan du använder ögondropparna första gången ska du skriva datum för öppnande i fältet på kartongförpackningen.

 • Tvätta händerna noggrant för att undvika mikrobiologisk förorening av innehållet i flaskan.

 • Ta bort det gröna skyddslocket (bild 1).

 • Ta bort metallförseglingen (bild 2).

 • Ta bort den grå proppen (bild 3) från flaskan.

 • Vidrör inte flaskans öppning efter att du har tagit bort den grå proppen.

Bild 1,2 och 3

 • Ta ur droppspetsen ur paketet utan att vidröra den ände som ska fästas på flaskan och fäst droppspetsen (bild 4) vid flaskan. Ta inte bort droppspetsen från flaskan.

Bild 4 och 5

 • Se till att du inte lossar på den lilla vita hylsan (bild 5) som sitter på toppen av droppspetsen.


Steg 2: Innan du använder ögondropparna

 • Kontrollera datumet för öppnande som du har angivit på kartongförpackningen. Cystadrops kan användas i upp till 7 dagar efter öppnande.

 • Hämta droppflaskan och en spegel.

 • Tvätta händerna.

Steg 3: Använda ögondropparna

 • Håll droppflaskan mellan tummen och fingrarna med spetsen nedåt. Rör droppflaskan uppåt och nedåt för att få ned dropparna i droppspetsen.

 • Skruva loss den lilla vita hylsan från droppspetsen.

 • Luta huvudet bakåt. Dra ned ögonlocket med ett rengjort finger så att en ”ficka” bildas mellan ögonlocket och ögat. Där ska droppen placeras (bild 6).

Bild 6

 • Placera droppflaskans spets nära ögat. Använd spegeln om det underlättar.

 • Vidrör inte ögat, ögonlocket, området omkring ögat eller andra ytor med droppspetsen. Det kan infektera dropparna.

 • Tryck försiktigt på droppspetsen för att få fram en droppe Cystadrops i taget.

 • När du har använt Cystadrops ska du sätta ett finger i ögonvrån vid näsan (bild 7) och försiktigt massera det övre ögonlocket för att sprida ut ögondropparna över ögat.

Bild 7

 • Ta bort överflödigt läkemedel runt ögonen med en fuktad servett (bild 8), för att undvika eventuell irritation.

 • Upprepa steg 3 för det andra ögat.

 • Sätt tillbaka den lilla vita hylsan på droppspetsen omedelbart efter användning.

Bild 8

Steg 4: Förvara ögondropparna efter användning

 • Placera droppflaskan i kartongförpackningen.

 • Förvara Cystadrops i rumstemperatur (det underlättar användningen av droppspetsen).

 • Kassera 7 dagar efter öppnande.


Om en droppe kommer utanför ögat

Försök igen.


Om du använder Cystadrops med andra ögonläkemedel

Se till att vänta minst 10 minuter mellan användning av Cystadrops och andra ögonläkemedel. Använd ögonsalva sist.


Om du använder mjuka kontaktlinser

Använd inte dropparna när du har kontaktlinser i. När du har använt dropparna ska du vänta 15 minuter innan du sätter i linserna igen.

Om du använt för stor mängd av Cystadrops  

Om du använder för många droppar i ögonen ska du skölja ögonen, helst med koksaltlösning (annars med varmt vatten). Droppa inte i fler droppar förrän det är dags för din nästa dos.

Om du har glömt att använda Cystadrops

Vänta till det är dags för nästa tillförsel och fortsätt enligt de fastställda intervallen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd användning.

Om du slutar att använda Cystadrops

Cystadrops måste användas varje dag för att läkemedlet ska verka ordentligt. Om du slutar använda Cystadrops kan ansamlingen av cystinkristaller i ögat (hornhinnan) öka och leda till ljuskänslighet (fotofobi), skador på hornhinnan (keratopati) och nedsatt syn. Därför ska du tala med din läkare innan du avbryter behandlingen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Du kan vanligtvis fortsätta att använda dropparna, såvida inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig, tala med läkare eller apotekspersonal. Sluta inte använda Cystadrops utan att tala med din läkare.


Följande biverkningar har rapporterats:


Mycket vanliga biverkningar (kan påverka fler än 1 av 10 personer)

 • ögonsmärta

 • röda ögon, ögonklåda, irriterade ögon (brännande känsla)

 • rinnande ögon

 • dimsyn

 • obehag där dropparna har använts (huvudsakligen klibbiga ögon och klibbiga ögonfransar), läkemedelsansamling på ögonfransarna, runt ögonen

Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 personer)

 • onormal känsla i ögat, känsla av att det är något i ögat

 • torra ögon

 • svullna ögonlock

 • irriterade ögonlock

 • synnedsättning

 • smärta där dropparna har använts

 • vagel


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Cystadrops  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på flaskans etikett och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Oöppnad förpackning:

 • Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C)

 • Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Öppnad förpackning:

 • Skriv det datum då du öppnar flaskan i fältet på kartongen.

 • Cystadrops kan användas i upp till 7 dagar efter öppnande.

 • Tillslut droppflaskan väl och förvara den i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

 • Förvaras vid högst 25 °C.

 • Förvaras i skydd mot kyla.

 • Du måste kassera droppflaskan 7 dagar efter öppnandet, även om den inte är tom. Använd en ny flaska.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är cysteamin (merkaptamin), som hydroklorid. En ml ögondroppar innehåller 3,8 mg cysteamin.

 • Övriga innehållsämnen är bensalkonklorid (mer information finns i avsnitt 2 under ”Cystadrops innehåller bensalkonklorid”), dinatriumedetat, karmellosnatrium, citronsyramonohydrat, natriumhydroxid, saltsyra och vatten för injektionsvätska.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cystadrops är en klar och trögflytande ögondroppslösning.


Varje förpackning innehåller:

 • 1 bärnstensfärgad glasflaska som innehåller 5 ml ögondroppar.

 • 1 droppspets för applicering.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70 Avenue du Général de Gaulle

92800 Puteaux

Frankrike


Tillverkare


Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70 Avenue du Général de Gaulle

92800 Puteaux

Frankrike


eller


Orphan Europe SARL

Eco River Parc

30, rue des Peupliers

F-92000 Nanterre

Frankrike


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Belgique/België/Belgien

Orphan Europe Benelux

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Lietuva

Orphan Europe SARL

Tel: + 46 8 545 80 230

Švedija

България

Orphan Europe SARL

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Франция


Luxembourg/Luxemburg

Orphan Europe Benelux

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Belqique/Belgien

Česká republika

Orphan Europe SARL

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Magyarország

Orphan Europe SARL

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Franciaország

Danmark

Orphan Europe AB

Tlf: +46 8 545 80 230

Sverige

Malta

Orphan Europe SARL

Tel: +33 1 47 73 64 58

Franza

Deutschland

Orphan Europe (Germany) GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Nederland

Orphan Europe Benelux

Tel: +32 2 46101 36

België

Eesti

Orphan Europe AB

Tel: + 46 8 545 80 230

Rootsi

Norge

Orphan Europe AB

Tlf: +46 8 545 80 230

Sverige

Ελλάδα

Orphan Europe SARL

Τηλ: + 33 1 47 73 64 58

Γαλλία

Österreich

Orphan Europe (Germany) GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Deutschland

España

Orphan Europe S.L.U

Tel: + 34 91 659 28 90

Polska

Orphan Europe SARL

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francja

France

Orphan Europe SARL

Tél: + 33 (0)1 47 73 64 58

Portugal

Orphan Europe Portugal Lda.

Espanha

Tel: +351 21 432 95 00

Hrvatska

Orphan Europe SARL

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

România

Orphan Europe SARL

Tél: + 33 (0)1 47 73 64 58

Franţa

Ireland

Orphan Europe (UK) Ltd.

Tel: +44 1491 414333

United Kingdom

Slovenija

Orphan Europe SARL

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francija

Ísland

Orphan Europe AB

Simi: +46 8 545 80 230

Svíþjóð

Slovenská republika

Orphan Europe SARL

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francúzsko

Italia

Orphan Europe (Italy) Srl

Tel: +39 02 487 87 173

Suomi/Finland

Orphan Europe AB

Puh/Tel: +46 8 545 80 230

Sverige

Κύπρος

Orphan Europe SARL

Τηλ: +33 1 47 73 64 58

Γαλλία

Sverige

Orphan Europe AB

Tel: +46 8 545 80 230


Latvija

Orphan Europe AB

Tel: + 46 8 545 80 230

Zviedrija

United Kingdom

Orphan Europe (UK) Ltd.

Tel: +44 (0)1491 414333
Denna bipacksedel ändrades senast 2017-02-16

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.


Hitta direkt i texten
Av