Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nutriflex Lipid 56/144/40

ReceptstatusFörmånsstatus
B. Braun

Infusionsvätska, emulsion
(Tillhandahålls för närvarande ej) (aminosyra- och glukoslösningar: klara, färglösa till halmfärgade, fettemulsion: olja i vatten-emulsion, mjölkvit)

Lösning för parenteral nutrition

ATC-kod: B05BA10
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Nutriflex Lipid 56/144/40

infusionsvätska, emulsion

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nutriflex Lipid 56/144/40 är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Nutriflex Lipid 56/144/40
3. Hur du använder Nutriflex Lipid 56/144/40
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nutriflex Lipid 56/144/40 ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nutriflex Lipid 56/144/40 är och vad det används för

 

Nutriflex Lipid 56/144/40 innehåller vätskor och substanser som kallas aminosyror, elektrolyter och fettsyror och som är nödvändiga för kroppens tillväxt eller återhämtning. Det innehåller också energi i form av kolhydrater och fetter.


Du får Nutriflex Lipid 56/144/40 när du inte kan äta mat på vanligt sätt. Det finns många tillfällen då detta kan hända, t.ex. när du återhämtar dig efter en operation, skador eller brännskador, eller när födan inte kan tas upp från magen eller tarmen.


2. Vad du behöver veta innan du får Nutriflex Lipid 56/144/40

Använd inte Nutriflex Lipid 56/144/40

 • om du är allergisk mot någon av de aktiva substanserna, mot ägg, jordnöt eller sojaböna eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • Detta läkemedel ska inte ges till nyfödda, spädbarn eller barn under två år.

Du ska inte heller använda Nutriflex Lipid 56/144/40 om du har något av följande tillstånd:

 • livshotande cirkulationsproblem som kan förekomma t.ex. vid medvetslöshet eller chock

 • hjärtattack eller slaganfall (stroke)

 • kraftigt nedsatt blodkoagulationsförmåga, blödningsrisk (svår koagulopati, uttalad hemorragisk diates)

 • blod- eller fettproppar i blodkärlen (emboli)

 • svår leversvikt

 • försämrat gallflöde (intrahepatisk kolestas)

 • svår njursvikt som inte behandlas med någon dialysbehandling

 • störningar i kroppens saltnivå

 • vätskebrist eller överskott av vätska i kroppen

 • vätska i lungorna (lungödem)

 • svår hjärtsvikt

 • vissa störningar i ämnesomsättningen som t.ex.

  • för mycket lipider (fett) i blodet

  • medfödda störningar i ämnesomsättningen av aminosyror

  • onormalt hög blodsockernivå som kräver mer än 6 enheter insulin per timme för att hållas under kontroll

  • avvikelser i ämnesomsättningen som kan uppstå efter operationer eller skador

  • koma av okänd orsak

  • otillräcklig syretillförsel till vävnaderna

  • onormalt hög syranivå i blodet.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Nutriflex Lipid 56/144/40.

Informera läkaren:

 • om du har hjärt-, lever- eller njurproblem

 • om du har vissa typer av ämnesomsättningssjukdomar som diabetes, onormala blodfettvärden och störningar i kroppens vätske- och saltbalans eller syra-basbalans.

När du får detta läkemedel kommer du att noga övervakas för att upptäcka eventuella tidiga tecken på en allergisk reaktion (t.ex. feber, frossa, utslag eller andfåddhet).


Fortsatt övervakning och prover, såsom olika blodprover kommer att utföras för att säkerställa att din kropp använder de tillförda näringsämnena på rätt sätt.


Sjukvårdpersonalen kan även vidta åtgärder för att säkerställa att ditt vätske- och elektrolytbehov blir tillfredsställt. Du kan även få andra näringslösningar, utöver Nutriflex Lipid 56/144/40, för att fullständigt täcka ditt näringsbehov.

Barn

Detta läkemedel får inte ges till nyfödda, spädbarn eller barn under två år.

Andra läkemedel och Nutriflex Lipid 56/144/40

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Nutriflex Lipid 56/144/40 kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar eller får något av följande:

 • insulin

 • heparin

 • läkemedel som hämmar blodets förmåga att levra sig såsom warfarin eller andra kumarinderivat

 • läkemedel som ökar urinutsöndringen (diuretika)

 • läkemedel för behandling av högt blodtryck (ACE-hämmare)

 • läkemedel för behandling högt blodtryck eller hjärtproblem (angiotensin-II-receptorantagonister)

 • läkemedel som används vid organtransplantationer såsom ciklosporin och takrolimus

 • läkemedel för att behandla inflammation (kortikosteroider, kortison)

 • hormonpreparat som påverkar vätskebalansen (adrenokortikotropt hormon eller ACTH)

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Om du är gravid får du detta läkemedel endast om läkaren anser att det är absolut nödvändigt för din återhämtning. Det finns inga uppgifter om användning av Nutriflex Lipid 56/144/40 till gravida kvinnor.


Amning rekommenderas inte för mödrar som får parenteral nutrition (näringslösning via dropp).

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel ges normalt till sängliggande patienter t.ex. på sjukhus eller klinik, vilket utesluter bilkörning eller användning av maskiner. Själva läkemedlet har dock ingen effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Nutriflex Lipid 56/144/40

Detta läkemedel ges till dig som intravenös infusion (dropp), dvs. via en liten slang direkt i en ven. Detta läkemedel ges endast i en större (central) ven.


Läkaren bestämmer hur mycket av detta läkemedel du behöver och under hur lång tid du behöver behandlas.

Användning för barn

Detta läkemedel ska inte ges till nyfödda, spädbarn eller barn under två år.

Om du använt för stor mängd av Nutriflex Lipid 56/144/40 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har fått för mycket av detta läkemedel kan det leda till ett s.k. överbelastningssyndrom och följande symtom:

 • överskott av vätska och elektrolytstörningar

 • vätska i lungorna (lungödem)

 • förlust av aminosyror via urinen och störningar i aminosyrabalansen

 • kräkning, illamående

 • frossa

 • höga blodsockervärden

 • glukos i urinen

 • vätskebrist

 • blodet blir mycket mer koncentrerat än normalt (hyperosmolalitet)

 • nedsatt medvetande eller medvetslöshet p.g.a. extremt hög blodsockerhalt

 • förstoring av levern (hepatomegali) med eller utan gulsot (ikterus)

 • förstoring av mjälten (splenomegali)

 • ansamling av fett i de inre organen

 • onormala leverfunktionsvärden

 • minskat antal röda blodkroppar (blodbrist, anemi)

 • minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)

 • minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

 • ökad mängd omogna röda blodkroppar (retikulocytos)

 • sönderfall av blodkroppar (hemolys)

 • blödning eller benägenhet för blödningar

 • rubbning i blodets levringsförmåga (såsom förändrad blödningstid, koaguleringstid, protrombintid etc.)

 • feber

 • höga blodfettvärden

 • medvetslöshet.

Om något av dessa symtom uppstår ska infusionen avbrytas omedelbart.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar kan vara allvarliga. Om du får något av följande symtom, ska du omedelbart tala om det för din läkare som slutar att ge dig detta läkemedel:


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • allergiska reaktioner, t.ex. hudreaktioner, andfåddhet, svullnad av läppar, mun och svalg, andningssvårigheter.


Andra biverkningar inkluderar:


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • illamående, kräkningar, aptitförlust

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • ökad blodkoaguleringsförmåga

 • blåfärgning av huden

 • andfåddhet

 • huvudvärk

 • värmevallning

 • hudrodnad (erytem)

 • svettning

 • frossa

 • känna sig kall

 • hög kroppstemperatur

 • dåsighet

 • smärta i bröstet, ryggen, skelettbenen eller ländryggen

 • minskning eller ökning av blodtrycket

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • onormalt höga blodfetter eller blodsockernivåer

 • höga nivåer av sura ämnen i blodet

 • överskott av fetter kan leda till fettöverbelastningssyndrom, för mer information om detta se ”Om du har använt för stor mängd av Nutriflex Lipid 56/144/40” i avsnitt 3. Symtomen försvinner vanligtvis när infusionen avbryts.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)

 • minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

 • nedsatt gallflöde (kolestas)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Nutriflex Lipid 56/144/40 ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Får ej frysas. Om förpackningen av misstag fryses, ska den kasseras.

Förvara påsen i skyddsförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i bruksfärdig blandning är:

från den översta kammaren
(glukoslösning)

i 1000 ml

i 625 ml

i 1250 ml

i 1875 ml

Glukosmonohydrat

158,4 g

99,00 g

198,0 g

297,0 g

motsvarande glukos

144,0 g

90,00 g

180,0 g

270,0 g

Natriumdivätefosfat-dihydrat

2,496 g

1,560 g

3,120 g

4,680 g

Zinkacetatdihydrat

7,024 mg

4,390 mg

8,780 mg

13,17 mg

från den mellersta kammaren
(fettemulsion)

i 1000 ml

i 625 ml

i 1250 ml

i 1875 ml

Sojaolja, raffinerad

20,00 g

12,50 g

25,00 g

37,50 g

Medellångkedjiga triglycerider

20,00 g

12,50 g

25,00 g

37,50 g

från den nedersta kammaren
(aminosyralösning)

i 1000 ml

i 625 ml

i 1250 ml

i 1875 ml

Isoleucin

3,284 g

2,053 g

4,105 g

6,158 g

Leucin

4,384 g

2,740 g

5,480 g

8,220 g

Lysinhydroklorid

3,980 g

2,488 g

4,975 g

7,463 g

motsvarande lysin

3,186 g

1,991 g

3,982 g

5,973 g

Metionin

2,736 g

1,710 g

3,420 g

5,130 g

Fenylalanin

4,916 g

3,073 g

6,145 g

9,218 g

Treonin

2,540 g

1,588 g

3,175 g

4,763 g

Tryptofan

0,800 g

0,500 g

1,000 g

1,500 g

Valin

3,604 g

2,253 g

4,505 g

6,758 g

Arginin

3,780 g

2,363 g

4,725 g

7,088 g

Histidinhydroklorid-monohydrat

2,368 g

1,480 g

2,960 g

4,440 g

motsvarande histidin

1,753 g

1,095 g

2,191 g

3,286 g

Alanin

6,792 g

4,245 g

8,490 g

12,73 g

Asparaginsyra

2,100 g

1,313 g

2,625 g

3,938 g

Glutaminsyra

4,908 g

3,068 g

6,135 g

9,203 g

Glycin

2,312 g

1,445 g

2,890 g

4,335 g

Prolin

4,760 g

2,975 g

5,950 g

8,925 g

Serin

4,200 g

2,625 g

5,250 g

7,875 g

Natriumhydroxid

1,171 g

0,732 g

1,464 g

2,196 g

Natriumklorid

0,378 g

0,237 g

0,473 g

0,710 g

Natriumacetattrihydrat

0,250 g

0,157 g

0,313 g

0,470 g

Kaliumacetat

3,689 g

2,306 g

4,611 g

6,917 g

Magnesiumacetat-tetrahydrat

0,910 g

0,569 g

1,137 g

1,706 g

Kalciumkloriddihydrat

0,623 g

0,390 g

0,779 g

1,169 g

Elektrolyter

i 1000 ml

i 625 ml

i 1250 ml

i 1875 ml

Natrium

53,6 mmol

33,5 mmol

67 mmol

100,5 mmol

Kalium

37,6 mmol

23,5 mmol

47 mmol

70,5 mmol

Magnesium

4,2 mmol

2,65 mmol

5,3 mmol

7,95 mmol

Kalcium

4,2 mmol

2,65 mmol

5,3 mmol

7,95 mmol

Zink

0,03 mmol

0,02 mmol

0,04 mmol

0,06 mmol

Klorid

48 mmol

30 mmol

60 mmol

90 mmol

Acetat

48 mmol

30 mmol

60 mmol

90 mmol

Fosfat

16 mmol

10 mmol

20 mmol

30 mmol

Aminosyrainnehåll

56,0 g

35,0 g

70,1 g

105,1 g

Kväveinnehåll

8 g

5 g

10 g

15 g

Kolhydratinnehåll

144 g

90 g

180 g

270 g

Lipidinnehåll

40 g

25 g

50 g

75 g

Lipidenergi

1 590 kJ

(380 kcal)

995 kJ

(240 kcal)

1 990 kJ (475 kcal)

2 985 kJ (715 kcal)

Kolhydratenergi

2 415 kJ

(575 kcal)

1 510 kJ

(360 kcal)

3 015 kJ (720 kcal)

4 520 kJ (1 080 kcal)

Aminosyraenergi

940 kJ

(225 kcal)

585 kJ

(140 kcal)

1 170 kJ (280 kcal)

1 755 kJ (420 kcal)

Icke-proteinenergi

4 005 kJ

(955 kcal)

2 505 kJ

(600 kcal)

5 005 kJ (1 195 kcal)

7 505 kJ (1 795 kcal)

Energi, totalt

4 945 kJ (1 180 kcal)

3 090 kJ

(740 kcal)

6 175 kJ (1 475 kcal)

9 260 kJ (2 215 kcal)

Osmolalitet

2 115 mOsm/kg

2 115 mOsm/kg

2 115 mOsm/kg

2 115 mOsm/kg

Teoretisk osmolaritet

1 545 mOsm/l

1 545 mOsm/l

1 545 mOsm/l

1 545 mOsm/l

pH

5,0–6,0

5,0–6,0

5,0–6,0

5,0–6,0

Övriga innehållsämnen är citronsyramonohydrat (för pH-justering), ägglecitin, glycerol, natriumoleat, all-rac-alfa-tokoferol och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Det färdigberedda läkemedlet är en emulsion för infusion, dvs. den ges genom en liten slang i en ven.


Nutriflex Lipid 56/144/40 levereras i flexibla flerkammarpåsar som innehåller.

 • 625 ml (250 ml aminosyralösning + 125 ml fettemulsion + 250 ml glukoslösning)

 • 1 250 ml (500 ml aminosyralösning + 250 ml fettemulsion + 500 ml glukoslösning)

 • 1 875 ml (750 ml aminosyralösning + 375 ml fettemulsion + 750 ml glukoslösning)

Figur A

Figur A: Flerkammarpåsen är förpackad i en skyddsförpackning. Mellan påsen och skyddsförpackningen finns en syreabsorbent och en syreindikator. Syreabsorbentens påse består av inert material och innehåller järnhydroxid.

Figur B

Figur B: Den övre kammaren innehåller en glukoslösning, mellankammaren innehåller en fettemulsion och den nedre kammaren innehåller en aminosyralösning.


Glukos- och aminosyralösningarna är klara och färglösa eller halmfärgade. Fettemulsionen är mjölkvit.


Den övre kammaren och mellankammaren kan anslutas till den nedre kammaren genom att förseglingarna öppnas.


De olika förpackningsstorlekarna levereras i kartonger med fem påsar.

Förpackningsstorlekar: 5×625 ml, 5×1 250 ml, 5×1 875 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

B. Braun Melsungen AG

34209 Melsungen, Tyskland


Information lämnas av:


B. Braun Medical AB

Box 110

182 12 Danderyd


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-11-02

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Inga särskilda anvisningar för destruktion.


Parenterala nutritionsprodukter ska inspekteras visuellt med avseende på skador, missfärgning och emulsionsinstabilitet före användning.


Använd inte påsar som är skadade. Skyddsförpackningen, den primära påsen och förseglingen mellan kamrarna ska vara hela. Använd endast om aminosyra- och glukoslösningarna är klara och färglösa till halmfärgade och lipidemulsionen är homogen med mjölkvitt utseende. Använd inte om lösningarna innehåller partiklar.

Efter blandning av de tre kamrarna ska produkten inte användas om emulsionen är missfärgad eller visar tecken på fasseparation (oljedroppar, oljeskikt). Avbryt omedelbart infusionen om du observerar missfärgning av emulsionen eller tecken på fasseparation.


Kontrollera färgen på syreindikatorn (figur A) innan skyddsförpackningen öppnas. Använd inte om syreindikatorn är rosa. Använd endast om syreindikatorn är gul.


Beredning av blandad emulsion


Blandningen ska beredas med noggrann aseptisk teknik.


Öppna så här: Dra bort skyddsförpackningen genom att börja från rivskårorna (fig. 1). Ta ut påsen ur skyddsförpackningen. Kassera skyddsförpackningen, syreindikatorn och syreabsorbenten.


Inspektera den primära påsen visuellt med avseende på läckage. Läckande påsar måste kasseras eftersom sterilitet inte kan garanteras.

bild

Öppna och blanda kamrarna i tur och ordning enligt följande: rulla påsen med båda händerna och börja med att öppna förseglingen som skiljer den övre kammaren (glukos) från den nedre kammaren (aminosyror) (fig. 2a). Fortsätt därefter att trycka så att förseglingen som separerar mellankammaren (lipider) från den nedre kammaren öppnas (fig. 2b).


När aluminiumförseglingen (fig. 3) har tagits bort går det att tillföra kompatibla tillsatser via läkemedelsporten (fig  4).

bild

Blanda innehållet i påsen noggrant (fig. 5) och inspektera blandningen visuellt (fig. 6). Det ska inte finnas några tecken på fasseparation av emulsionen.

Blandningen är en mjölkvit, homogen olja-i-vatten-emulsion.


Beredning av infusion


Emulsionen ska alltid nå rumstemperatur före infusion.


Ta bort aluminiumfolien (fig. 7) från infusionsporten och anslut infusionsaggregatet (fig. 8). Använd ett oluftat infusionsaggregat eller stäng luftventilen vid användning av ett luftat aggregat. Häng upp påsen på infusionsställningen (fig. 9) och ge infusionen med standardteknik.

bild

Endast för engångsbruk. Påsar och överblivet läkemedel måste kasseras efter användning.


Återanslut ej delvis använda påsar.


Om filter används måste de vara lipidpermeabla (porstorlek ≥1,2 µm).


Hållbarhet efter att skyddsförpackningen avlägsnats och påsens innehåll blandats:


Kemisk och fysikalisk-kemisk stabilitet under användning för blandningen av aminosyror, glukos och fett har visats i 7 dagar vid 2–8 °C och ytterligare 2 dagar vid 25 °C.


Hållbarhet efter blandning med kompatibla tillsatser


Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart efter blandning med tillsatser. Om den inte används omedelbart efter blandning med tillsatser är förvaringstider och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar.


Emulsionen ska användas omedelbart efter att innerförpackningen brutits.


Nutriflex Lipid 56/144/40 får inte blandas med andra läkemedel för vilka kompatibilitet inte har fastställts. Kompabilitetsinformation för olika tillsatser (t.ex. elektrolyter, spårämnen, vitaminer) och hållbarhet för dessa blandningar lämnas av tillverkaren på begäran.


Nutriflex Lipid 56/144/40 ska inte administreras samtidigt med blod i samma infusionsaggregat på grund av risken för pseudoagglutination.


Infusionstid för en påse

Den rekommenderade infusionstiden för en parenteral nutritionspåse är maximalt 24 timmar.

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av