Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Spiolto Respimat

Utökad övervakningMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Boehringer Ingelheim

Inhalationsvätska, lösning 2,5 mikrogram/2,5 mikrogram
(Klar, färglös inhalationsvätska, lösning)

Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar; adrenergika i kombination med antikolinergika.

Aktiva substanser:
ATC-kod: R03AL06
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.

Spiolto Respimat

2,5 mikrogram/2,5 mikrogram inhalationsvätska, lösning
tiotropium/olodaterol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Spiolto Respimat  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Spiolto Respimat
3. Hur du tar Spiolto Respimat
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Spiolto Respimat  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Spiolto Respimat  är och vad det används för

 

Vad Spiolto Respimat är


Spiolto Respimat innehåller de två aktiva substanserna tiotropium och olodaterol. Dessa tillhör en grupp läkemedel som kallas för långverkande luftrörsvidgare. Tiotropium tillhör undergruppen antikolinergika (glattmuskelavslappnande medel). Olodaterol tillhör undergruppen långverkande beta-2-agonister (medel som stimulerar beta-2-receptorer).


Vad Spiolto Respimat används för


Spiolto Respimat hjälper vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) att andas lättare. KOL är en långvarig lungsjukdom som orsakar andnöd och hosta. Diagnosen KOL har också samband med långvarig luftrörskatarr (kronisk bronkit) och förstorade lungblåsor (emfysem).


Spiolto Respimat hjälper till att öppna dina luftvägar och gör det lättare att få in och ut luft ur lungorna. Regelbunden användning av Spiolto Respimat kan också underlätta när du har pågående andnöd på grund av din sjukdom, och hjälper till att minska sjukdomens påverkan på ditt dagliga liv. Eftersom KOL är en långvarig sjukdom ska du ta Spiolto Respimat varje dag, inte enbart när du har andningsproblem eller andra symtom på KOL.


Tiotropium och olodaterol som finns i Spiolto Respimat kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Spiolto Respimat

Använd inte Spiolto Respimat

 • om du är allergisk mot tiotropium eller olodaterol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är allergisk mot atropin eller liknande substanser, t.ex. ipratropium eller oxitropium.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Spiolto Respimat

 • om du har astma (du bör inte använda Spiolto Respimat för behandling av astma).

 • om du har hjärtproblem

 • om du har högt blodtryck

 • om du har epilepsi

 • om du har ett specifikt problem med sköldkörteln som kallas tyreotoxikos

 • om du har en onormal utvidgning av en artär, så kallat aneurysm

 • om du har diabetes

 • om du har en kraftigt nedsatt leverfunktion

 • om du har nedsatt njurfunktion

 • vid händelse av en planerad operation

 • om du har ögonbesväret trångvinkelglaukom

 • om du har besvär med prostatan eller har svårigheter att tömma urinblåsan.

Under behandling med Spiolto Respimat

 • Sluta använda läkemedlet och kontakta din läkare omedelbart om du känner tryck över bröstet, får hosta, pipande andning eller får andnöd omedelbart efter användning av läkemedlet. Detta kan vara tecken på ett tillstånd som kallas bronkospasm (se avsnitt 4).

 • Om andningen försämras eller du upplever hudutslag, svullnad eller klåda direkt efter inhalation ska du sluta använda Spiolto Respimat och omedelbart kontakta läkare (se avsnitt 4).

 • Om du upplever några biverkningar som påverkar hjärtat (ökad puls, ökat blodtryck och/eller ökning av symtom såsom bröstsmärta), kontakta din läkare omedelbart (se avsnitt 4).

 • Om du upplever muskelryckningar, muskelsvaghet eller onormal hjärtrytm, rådfråga din läkare då dessa symtom kan vara kopplade till låga kaliumhalter i blodet (se avsnitt 4).

När du tar Spiolto Respimat ska du vara försiktig så att inhalationsvätskan inte kommer i ögonen. Detta kan medföra smärta eller obehag i ögonen, dimsyn, synfenomen i samband med röda ögon (dvs. trångvinkelglaukom). Symtom från ögonen kan åtföljas av huvudvärk, illamående eller kräkningar. Rengör ögonen i ljummet vatten och sluta använda Spiolto Respimat samt kontakta omedelbart din läkare för rådgivning.


Spiolto Respimat ska användas för underhållsbehandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom. Det bör inte användas för att behandla plötsliga anfall av andnöd eller väsande andning.


Använd inte Spiolto Respimat tillsammans med vissa läkemedel som innehåller långverkande beta-agonister, såsom salmeterol eller formoterol.


Om du regelbundet tar läkemedel som kallas kortverkande beta-agonister, såsom salbutamol, fortsätt att ta dessa endast för att lindra akuta symtom såsom andnöd.


Muntorrhet, som har observerats vid behandling med antikolinerga läkemedel, kan leda till hål i tänderna vid långtidsbehandling. Var därför noggrann med munhygienen.


Använd inte Spiolto Respimat oftare än en gång per dygn.

Barn och ungdomar

Spiolto Respimat ska inte ges till barn eller ungdomar (under 18 år).

Andra läkemedel och Spiolto Respimat

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.


Framför allt bör du tala om för din läkare om du använder:

 • vissa läkemedel som liknar Spiolto Respimat (innehåller liknande aktiva substanser, såsom antikolinerga läkemedel eller betaadrenerga medel). Det kan öka din risk för biverkningar.

 • läkemedel som kallas betablockare som används mot högt blodtryck eller andra hjärtproblem (såsom propranolol), eller för ögonsjukdomen glaukom (såsom timolol). Detta kan resultera i försämrad effekt av Spiolto Respimat.

 • läkemedel som sänker kaliumhalten i blodet. Dessa inkluderar:

  • kortison (så kallade steroider, till exempel prednisolon),

  • diuretika (vätskedrivande tabletter),

  • läkemedel för andningsbesvär såsom teofyllin.
   Om du använder dessa läkemedel tillsammans med Spiolto Respimat kan du uppleva symtom som muskelryckningar, muskelsvaghet eller onormal hjärtrytm.

 • Läkemedel som kallas tricykliska antidepressiva läkemedel eller MAO-hämmare (såsom selegilin eller moklobemid), som används för att behandla neurologiska eller psykiatriska sjukdomar såsom Parkinsons sjukdom eller depression. Samtidig användning av dessa läkemedel ökar risken för att du får biverkningar som påverkar ditt hjärta.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska inte använda detta läkemedel om inte din läkare särskilt har rekommenderat det.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts beträffande påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om du känner dig yr eller får dimsyn när du tar Spiolto Respimat ska du inte köra eller använda några verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Spiolto Respimat

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Spiolto Respimat är endast avsedd för inhalation.


Dosering


Rekommenderad dos är:


Spiolto Respimat är effektivt under 24 timmar och behöver därför endast användas EN GÅNG PER DYGN, om möjligt vid samma tidpunkt. Vid varje användning tar du TVÅ PUFFAR.


Eftersom KOL är en långvarig sjukdom ska Spiolto Respimat användas varje dag och inte enbart vid andningsproblem. Använd inte mer än den rekommenderade dosen.

Användning för barn och ungdomar

Det finns ingen relevant användning för Spiolto Respimat till barn (under 18 år).


Se till att du vet hur du använder Spiolto Respimat inhalator på rätt sätt. Bruksanvisningen för Spiolto Respimat inhalator finns på baksidan av denna bipacksedel.

Om du har tagit för stor mängd av Spiolto Respimat

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Du kan löpa högre risk att få biverkningar som muntorrhet, förstoppning, svårigheter att tömma urinblåsan, dimsyn, bröstsmärta, högt eller lågt blodtryck, snabba eller oregelbundna hjärtslag eller känsla av hjärtklappning, yrsel, nervositet, sömnsvårigheter, ångest, huvudvärk, skakningar, muskelkramper, illamående, trötthet, sjukdomskänsla, låga nivåer av kalium i blodet (vilket kan orsaka symtom som muskelryckningar, muskelsvaghet eller onormal hjärtrytm), högt blodsocker, eller för surt blod (vilket kan orsaka symtom som illamående, kräkningar, svaghet, muskelkramper och snabbare andning).

Om du har glömt att ta Spiolto Respimat

Om du glömmer att inhalera en dos, inhalera en dos vid den vanliga tidpunkten nästa dag.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Spiolto Respimat

Innan du slutar använda Spiolto Respimat, ska du tala med din läkare eller apotekspersonal. Om du slutar använda Spiolto Respimat kan symtomen på KOL försämras.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om något av följande inträffar ska du sluta använda detta läkemedel och omedelbart kontakta din läkare.

 • Omedelbara överkänslighetsreaktioner mot Spiolto Respimat är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare). Dessa reaktioner kan förekomma som enstaka reaktion eller som en del av en allvarlig allergisk reaktion (anafylatisk reaktion) efter tillförsel av Spiolto Respimat. Dessa innefattar hudutslag, nässelutslag (urtikaria), svullnad i mun och ansikte, plötslig svårighet med andningen (angioneurotiskt ödem) eller andra överkänslighetsreaktioner (såsom plötsligt blodtrycksfall eller svimningskänsla).

 • I likhet med andra inhalationsläkemedel kan tryck över bröstet, hosta, pipande och väsande andning eller andfåddhet förekomma omedelbart efter inhalation (paradoxal bronkospasm).

 • Synfenomen som ringar av ljus eller färgade bilder i samband med röda ögon (glaukom) förekommer hos ett okänt antal användare.

 • Stopp i tarmarna eller uteblivna tarmrörelser (tarmobstruktion inklusive tarmvred) förekommer hos ett okänt antal användare.

Andra möjliga biverkningar:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • muntorrhet

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • yrsel

 • sömnsvårigheter (insomnia)

 • huvudvärk

 • högt blodtryck (hypertoni)

 • oregelbundna hjärtslag (förmaksflimmer)

 • snabbare hjärtslag (takykardi)

 • hjärtslag som känns (hjärtklappning)

 • hosta

 • heshet (dysfoni)

 • förstoppning

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • rinnande näsa

 • dimsyn

 • snabba hjärtslag (supraventrikulär takykardi)

 • inflammation i struphuvudet (laryngit)

 • halsont (faryngit)

 • näsblod (epistaxis)

 • svampinfektion i munnen och svalget (orofaryngeal candidainfektion)

 • inflammerat tandkött (gingivit)

 • illamående

 • klåda (pruritus)

 • ledvärk (artralgi)

 • ryggvärk

 • svårigheter att tömma urinblåsan (urinretention)

 • infektioner i urinvägarna

 • smärta vid tömning av urinblåsan (dysuri)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • tryck över bröstet, i samband med hosta, pipande eller rosslande andning eller andfåddhet omedelbart efter inhalationen (bronkospasm)

 • synfenomen som ringar av ljus eller färgade bilder i samband med röda ögon (glaukom)

 • ökat uppmätt tryck i ögat

 • bihåleinflammation (sinuit)

 • stopp i tarmarna eller uteblivna tarmrörelser (tarmobstruktion inkl. tarmvred)

 • halsbränna (gastroesofagal reflux)

 • svårigheter att svälja (dysfagi)

 • inflammation i tungan (glossit)

 • inflammation i munslemhinnan (stomatit)

 • hål i tänderna (karies)

 • infektioner eller sår i huden

 • torr hud

 • svullna leder

 • förlust av kroppsvätska (dehydrering)

Du kan även få biverkningar som är kända från behandling av andningsbesvär med läkemedel som liknar Spiolto Respimat (betaagonister). Dessa kan vara oregelbundna hjärtslag, bröstsmärta, lågt blodtryck, skakningar, nervositet, muskelkramper, trötthet, sjukdomskänsla, låga nivåer av kalium i blodet (vilket kan orsaka symtom som muskelryckningar, muskelsvaghet eller onormal hjärtrytm), högt blodsocker, eller för surt blod (vilket kan orsaka symtom som illamående, kräkningar, svaghet, muskelkramper och snabbare andning).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Spiolto Respimat  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på inhalatorns etikett efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Får ej frysas.


Spiolto Respimat inhalator ska kasseras senast 3 månader efter första användning.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är tiotropium och olodaterol. Den levererade dosen är 2,5 mikrogram tiotropium (som bromidmonohydrat) och 2,5 mikrogram olodaterol (som hydroklorid) per puff.

Den levererade dosen är den dos som är tillgänglig för patienten efter passage genom munstycket.


Övriga innehållsämnen är:

Bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, renat vatten och saltsyra för pH-justering.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Spiolto Respimat består av en läkemedelsbehållare med inhalationslösning och en Respimat inhalator. Behållaren ska sättas in i inhalatorn före första användningen.


1-pack: 1 Respimat inhalator och 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)


2-pack: Två förpackningar, var och en innehåller 1 Respimat inhalator och 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)


3-pack: Tre förpackningar, var och en innehåller 1 Respimat inhalator och 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)


8-pack: Åtta förpackningar, var och en innehåller 1 Respimat inhalator och 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavaren av godkännande för försäljning för Spiolto Respimat är:


Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland


Tillverkare för Spiolto Respimat är:


Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland


Information lämnas av:


Boehringer Ingelheim AB

Box 47 608

117 94 Stockholm

Tel: 08 - 721 21 00

E-post: info@receptbelagt.nu


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Österrike, Liechtenstein: Spiolto Respimat 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm – Lösung zur Inhalation

Belgien, Luxemburg: Spiolto Respimat 2,5 microgrammes/2,5 microgrammes/inhalation, solution à inhaler

Bulgarien: Spiolto Respimat Спиолто Респимат

Cypern, Grekland: Spiolto Respimat

Kroatien Spiolto Respimat 2,5 mikrograma/ 2,5 mikrograma, otopina inhalata

Tjeckien: Spiolto Respimat 2,5 mikrogramů/2,5 mikrogramů

Danmark: Spiolto Respimat

Estland: Spiolto Respimat

Finland:  Inspiolto Respimat 2.5 mikrog/2.5 mikrog inhalaationeste, liuos

Frankrike: Spiolto Respimat 2,5 microgrammes/2,5 microgrammes/dose, solution à inhaler

Tyskland: Spiolto Respimat 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm pro Hub, Lösung
zur Inhalation

Ungern: Spiolto Respimat 2,5 mikrogramm/2,5 mikrogramm inhalációs oldat

Island: Spiolto Respimat

Irland, Malta, Storbritannien: Spiolto Respimat

Italien: Spiolto Respimat 2,5 microgrammi/2,5 microgrammi,soluzione
per inalazione

Lettland: Spiolto Respimat 2,5 mikrogrami/2,5 mikrogrami šķīdums nhalācijām

Litauen: Spiolto Respimat 2,5 mikrogramo/2,5 mikrogramo/išpurškime
įkvepiamasis tirpalas

Nederländerna: Spiolto Respimat 2,5 microgram/2,5 microgram, inhalatieoplossing

Norge: Spiolto Respimat

Polen: Spiolto Respimat

Portugal: Spiolto Respimat

Rumänien: Spiolto Respimat 2,5 micrograme/2,5 micrograme soluţie de inhalat

Slovakien: Spiolto Respimat

Slovenien: Spiolto Respimat 2,5 mikrogramov/2,5 mikrogramov/vdih raztopina za inhaliranje

Spanien: Spiolto Respimat 2,5 microgramos/2,5 microgramos solución para inhalación

Sverige: Spiolto Respimat


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-03-09

Bruksanvisning

Inledning

Spiolto Respimat (tiotropiumbromid och olodaterol). Läs igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda Spiolto Respimat.

Du kommer att behöva använda den här inhalatorn en gång varje dag. Varje gång ska du ta två puffar.

Översikt

 • Om Spiolto Respimat inte har använts under mer än sju dagar ska du först rikta inhalatorn nedåt och bort från dig och sedan frigöra en puff.

 • Om Spiolto Respimat inte har använts under mer än 21 dagar ska du upprepa steg 4-6 under “Förbered för användning” tills en dimma syns. Upprepa sedan steg 4-6 ytterligare tre gånger.

 • Rör inte perforeringsnålen i den genomskinliga nederdelen.

Hur du ska ta hand om din Spiolto Respimat

Rengör munstycket och metalldelen inuti munstycket med en fuktig trasa eller pappersnäsduk minst en gång varje vecka.

Eventuell missfärgning av munstycket påverkar inte funktionen av din Spiolto Respimat.

Vid behov kan du torka av utsidan av Spiolto Respimat inhalator med en fuktig trasa.


När du behöver en ny Spiolto Respimat

Dosräknare

• Din Spiolto Respimat-inhalator innehåller 60 puffar (30 doser) om du använder den som rekommenderat (två puffar/en gång dagligen).

• Dosräknaren visar ungefär hur mycket läkemedel som finns kvar.

• När dosräknaren kommer till den röda delen av skalan återstår endast läkemedel för ungefär 7 dagars användning (14 puffar).

• När dosräknaren har nått slutet av den röda skalan låser sig din Spiolto Respimat automatiskt – inga fler puffar kan komma ut. Den genomskinliga nederdelen kan då inte vridas ytterligare.

• Spiolto Respimat ska kasseras tre månader efter att du har förberett inhalatorn för första användning, även om den inte är helt slut eller inte har använts alls.

Förbered för användning

1. Ta bort den genomskinliga nederdelen

 • Behåll locket på.

 • Tryck in säkerhetsspärren samtidigt som du bestämt drar bort den genomskinliga nederdelen med andra handen.

Tabellbild 1

2. Sätt in läkemedelsbehållaren

 • Tryck in läkemedelsbehållaren i inhalatorn med den smala änden först.

 • Placera inhalatorn på ett stadigt underlag och pressa bestämt nedåt tills den klickar på plats.

Tabellbild 2

3. Sätt tillbaka den genomskinliga nederdelen

 • Sätt tillbaka den genomskinliga nederdelen till ursprungsplatsen (det hörs ett klick).

Tabellbild 3

4. Vrid

 • Behåll locket på.

 • Vrid den genomskinliga nederdelen i samma riktning som pilarna på etiketten visar tills det hörs ett klick (ett halvt varv).

Tabellbild 4

5. Öppna

 • Öppna locket helt

Tabellbild 5

6. Tryck

 • Håll inhalatorn riktad nedåt.

 • Tryck på knappen som frigör puffar.

 • Stäng locket.

 • Upprepa steg 4-6 tills en dimma är synlig när du trycker på knappen.

 • När du ser att det kommer dimma, ska du upprepa steg 4-6 ytterligare tre gånger. 

Din inhalator är nu klar för användning. Dessa steg påverkar inte antalet tillgängliga doser. Efter färdigställandet kommer din inhalator att kunna leverera 60 puffar (30 doser).

Tabellbild 6

Daglig användning

VRID

 • Behåll locket på.

 • VRID den genomskinliga nederdelen som pilarna på etiketten visar, tills ett klick hörs (ett halvt varv).

Vrid

ÖPPNA

 • ÖPPNA locket helt.

Öppna

TRYCK

 • Andas ut lugnt och fullständigt.

 • Slut läpparna runt munstycket utan att täcka för hålen för luftintag. Rikta inhalatorn mot bakre delen av svalget.

 • Under tiden du tar ett långsamt och djupt andetag genom munnen, TRYCK på knappen för att frigöra en puff och fortsätt att andas in långsamt så länge det känns bekvämt.

 • Håll andan i 10 sekunder eller så länge det känns bekvämt.

 • Upprepa VRID, ÖPPNA, TRYCK för att få totalt 2 puffar.

 • Stäng locket tills du använder din inhalator igen.

Tryck

Svar på vanliga frågor


Det är svårt att trycka in läkemedelsbehållaren tillräckligt djupt.

Har du av misstag vridit den genomskinliga nederdelen innan du förde in läkemedelsbehållaren? Öppna locket, tryck på knappen för att frigöra en puff och försök sedan föra in läkemedelsbehållaren.

Åt vilket håll förde du in läkemedelsbehållaren? Läkemedelsbehållaren ska föras in med den smala änden först.


Jag kan inte trycka in knappen för att frigöra en puff.

Har du vridit den genomskinliga nederdelen? Om inte, vrid den genomskinliga nederdelen i en ihållande rörelse tills den klickar (ett halvt varv).

Pekar dosräknaren på noll? Spiolto Respimat-inhalatorn låser sig efter 60 puffar (30 doser). I så fall behöver du förbereda och använda din nya Spiolto Respimat-inhalator.

Jag kan inte vrida den genomskinliga nederdelen.

Kan du ha vridit på den genomskinliga nederdelen redan? Om den genomskinliga nederdelen redan vridits, följ stegen ”ÖPPNA” och ”TRYCK” under avsnittet ”Daglig användning” för att få ut fler doser. Pekar dosräknaren på noll? Spiolto Respimat-inhalatorn låser sig efter 60 puffar (30 doser). I så fall behöver du förbereda och använda din nya Spiolto Respimat-inhalator.


Dosräknaren på Spiolto Respimat kommer ner på noll för snabbt.

Har du använt din Spiolto Respimat som rekommenderat (två puffar/en gång dagligen)? Spiolto Respimat räcker 30 dagar om du tar två puffar en gång varje dag.

Vred du på den genomskinliga nederdelen innan du satte in läkemedelsbehållaren?

Dosräknaren räknar ner varje gång den genomskinliga nederdelen vrids, oavsett om läkemedelsbehållaren sitter i eller inte.

Har du ofta kontrollerat att din Spiolto Respimat fungerar genom att spraya ut i luften? När du väl har förberett din Spiolto Respimat för användning och använder den dagligen behöver du inte kontrollera funktionen.

Har du satt in en ny läkemedelsbehållare i en använd Spiolto Respimat? Använd alltid en ny läkemedelbehållare med en ny Spiolto Respimat.


Min Spiolto Respimat sprayar automatiskt.

Var locket öppet när du vred den genomskinliga nederdelen? Stäng locket och vrid sedan den genomskinliga nederdelen.

Kom du åt knappen för att frigöra en puff medan du vred på den genomskinliga nederdelen? Stäng locket så att knappen är skyddad innan du vrider den genomskinliga nederdelen.

Slutade du vrida den genomskinliga nederdelen innan det lät “klick”? Vrid den genomskinliga nederdelen i en ihållande rörelse ända tills den klickar (ett halvt varv).

Det kommer ingen spraydimma från Spiolto Respimat.
Har du satt i läkemedelsbehållaren?
Om inte, sätt i läkemedelsbehållaren.

Upprepade du VRID, ÖPPNA, TRYCK färre än tre gånger efter att du satt i läkemedelsbehållaren? VRID, ÖPPNA, TRYCK ska upprepas tre gånger efter att läkemedelsbehållaren satts in, som du kan se i steg 4-6 under avsnitt ”Förbered för användning”.

Pekar dosräknaren mot noll?

Om dosräknaren pekar mot 0 så har du använt allt läkemedel och inhalatorn är låst.

När du satt ihop din Spiolto Respimat, ta inte bort den genomskinliga nederdelen eller läkemedelsbehållaren. Sätt alltid in en ny läkemedelsbehållare i en NY Spiolto Respimat.

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av