Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Linezolid Glenmark

Glenmark Pharmaceuticals Nordic

Filmdragerad tablett 600 mg
(vita till benvita, ovala, bikonvexa tabletter, med ”G” präglat på ena sidan och ”469” på den andra, längd: 18,5 ±3 mm).

Antibakteriella medel för systemiskt bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: J01XX08
Läkemedel från Glenmark Pharmaceuticals Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Linezolid Glenmark

600 mg filmdragerade tabletter
linezolid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Linezolid Glenmark är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Linezolid Glenmark
3. Hur du tar Linezolid Glenmark
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Linezolid Glenmark ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Linezolid Glenmark är och vad det används för

 

Linezolid är ett antibiotikum som förhindrar tillväxten av vissa bakterier som orsakar infektioner. Det används för att behandla lunginflammation och vissa hud- och mjukdelsinfektioner. Läkaren beslutar om Linezolid Glenmark är lämplig för att behandla din infektion.


Linezolid som finns i Linezolid Glenmark kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Linezolid Glenmark

Ta inte Linezolid Glenmark:

 • om du är allergisk mot linezolid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tar eller om du under de senaste 2 veckorna har tagit något läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO‑hämmare, exempelvis fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Dessa läkemedel kan användas för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom.

 • om du ammar. Det beror på att läkemedlet går över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Detta läkemedel kanske inte är lämpligt för dig om du svarar ja på någon av frågorna nedan. Tala i detta fall om det för läkaren eftersom han/hon behöver kontrollera ditt allmänna hälsotillstånd och ditt blodtryck före och under behandling, eller kan besluta att en annan behandling är mer lämplig för dig. Fråga läkaren om du inte är säker på om någon av nedanstående frågor gäller dig.

 • Har du högt blodtryck?

 • Hur du fått diagnosen överaktiv sköldkörtel?

 • Har du en tumör på binjuren (feokromocytom) eller karcinoidsyndrom (orsakat av tumörer i hormonsystemet med symtom som diarré, hudrodnad, problem med väsande ljud vid andning)?

 • Lider du av maniska depressioner, schizoaffektivt syndrom (schizofreni med växlande sinnesstämning), förvirringstillstånd eller andra psykiska problem?

 • Använder du något av de läkemedel som anges under ”Andra läkemedel och Linezolid Glenmark”?

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Linezolid Glenmark om du:

 • lätt får blåmärken och börjar blöda

 • har anemi (lågt antal röda blodkroppar)

 • är känslig för infektioner

 • tidigare har haft krampanfall

 • har leverproblem eller njurproblem, framför allt om du genomgår dialys

 • har diarré.

Tala omedelbart om för läkare eller apotekspersonal om du drabbas av något av följande under behandling (se även avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”):

 • problem med synen, t.ex. dimsyn, förändrat färgseende, nedsatt synskärpa eller begränsningar av synfältet

 • diarré. Om diarrén blir allvarlig eller ihållande eller om du upptäcker att din avföring innehåller blod eller slem, ska du omedelbart sluta ta dessa tabletter och kontakta läkare. I denna situation ska du inte ta något läkemedel som kan stanna upp eller förlångsamma tarmrörelser

 • återkommande illamående eller kräkningar, buksmärta (magsmärta) eller snabb andning.

Barn och ungdomar

Dessa tabletter rekommenderas inte till barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Linezolid Glenmark

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Det finns en risk att dessa tabletter ibland påverkar eller påverkas av vissa andra läkemedel och orsakar biverkningar som förändringar av blodtryck, kroppstemperatur eller hjärtrytm.


Ta inte Linezolid Glenmark:

 • om du tar eller om du under de senaste 2 veckorna har tagit något läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO‑hämmare, exempelvis fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Dessa läkemedel kan användas för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom.

Tala också om för läkaren om du tar något av följande läkemedel. Läkaren kan fortfarande besluta att ge dig Linezolid Glenmark, men behöver kontrollera ditt allmänna hälsotillstånd och blodtryck före och under behandlingen. I annat fall kan läkaren besluta att en annan behandling är lämpligare för dig.

 • avsvällande medel som används vid förkylning och som innehåller pseudoefedrin eller fenylpropanolamin

 • vissa läkemedel som används för att behandla astma såsom salbutamol, terbutalin, fenoterol

 • vissa läkemedel som används för att behandla depression och som kallas tricykliska antidepressiva medel eller SSRI‑preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Det finns många sådana läkemedel, t.ex. amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin och sertralin.

 • läkemedel som används för att behandla migrän, t.ex. sumatriptan och zolmitriptan

 • läkemedel som används för att behandla plötsliga, allvarliga allergiska reaktioner, t.ex. adrenalin

 • läkemedel som höjer blodtrycket, t.ex. noradrenalin, dopamin och dobutamin

 • läkemedel som används för att behandla måttlig till kraftig smärta, t.ex. petidin

 • läkemedel som används för att behandla ångesttillstånd, t.ex. buspiron

 • läkemedel som förhindrar uppkomsten av blodproppar, t.ex. warfarin.

Linezolid Glenmark med mat, dryck och alkohol

Du kan ta dessa tabletter antingen före, under eller efter en måltid.


Undvik att äta stora mängder av lagrad ost, jästextrakt, eller extrakt av sojabönor (t.ex. sojasås) och undvik att dricka alkohol, framför allt fatöl och vin. Detta beror på att detta läkemedel kan reagera med en substans som heter tyramin, som finns naturligt i vissa livsmedel, och kan leda till förhöjt blodtryck.


Informera omedelbart läkare eller apotekspersonal om du får dunkande huvudvärk efter att du har ätit eller druckit.

Graviditet, amning och fertilitet

Effekten av Linezolid Glenmark hos gravida kvinnor är inte känd. Därför bör dessa tabletter inte tas under graviditet annat än efter särskild ordination av läkare. Tala om för läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.


Du bör inte amma när du tar dessa tabletter eftersom linezolid går över i bröstmjölk och kan påverka barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Dessa tabletter kan göra att du känner dig yr eller upplever problem med synen. Om detta inträffar ska du inte framföra fordon eller använda maskiner. Kom ihåg att om du inte mår bra kan din förmåga att framföra fordon och använda maskiner påverkas.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Linezolid Glenmark innehåller laktos

Produkten innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Linezolid Glenmark

Vuxna

Ta alltid dessa tabletter enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig dos är en tablett (600 mg linezolid) två gånger dagligen (var 12:e timme). Svälj tabletten hel tillsammans med vatten.


Om du genomgår njurdialys ska du ta tabletterna efter dialysbehandlingen.


Vanlig behandlingslängd är 10 till 14 dagar men kan vara upp till 28 dagar. Säkerhet och effekt för detta läkemedel har inte fastställts vid behandling längre än 28 dagar. Läkaren kommer att bestämma hur länge du ska få behandling.


Under tiden du tar detta läkemedel ska läkaren regelbundet ta blodprover för att kontrollera din blodbild. Läkaren ska kontrollera din syn om du tar tabletterna i mer än 28 dagar.

Barn och ungdomar

Dessa tabletter rekommenderas inte till barn och ungdomar (under 18 års ålder).

Om du har tagit för stor mängd av Linezolid Glenmark

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus, apotekspersonal eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Linezolid Glenmark

Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det. Ta den efterföljande tabletten 12 timmar efter detta och fortsätt sedan att ta dina tabletter var 12:e timme. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Linezolid Glenmark

Det är viktigt att du fortsätter att ta dessa tabletter, om inte läkaren uppmanat dig att avsluta behandlingen. Tala omedelbart om för läkare eller apotekspersonal om du avbryter behandlingen och dina ursprungliga symtom kommer tillbaka. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Tala omedelbart om för din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du upplever några av dessa biverkningar under behandlingen med Linezolid Glenmark:

 • hudreaktioner, t.ex. öm, rodnad och fjällande hud (dermatit), utslag, klåda eller svullnad framför allt i ansiktet och på halsen. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion och det kan vara nödvändigt för dig att sluta ta dessa tabletter

 • problem med synen, t.ex. dimsyn, förändrat färgseende, svårigheter att se detaljer eller begränsningar av synfältet

 • allvarlig diarré innehållande blod och/eller slem (antibiotikaassocierad kolit inklusive pseudomembranös kolit), vilket i sällsynta fall kan utvecklas till livshotande komplikationer

 • återkommande illamående eller kräkningar, buksmärta (magsmärta) eller snabb andning

 • krampanfall har rapporterats med Linezolid Glenmark. Du ska omedelbart kontakta läkare om du upplever oro, förvirringstillstånd, förvirringstillstånd med hallucinationer, stelhet, skakningar, koordinationsproblem och krampanfall om du samtidigt också tar antidepressiva läkemedel som kallas SSRI‑preparat (se avsnitt 2)

 • domningar, stickningar eller dimsyn om du har tagit dessa tabletter i mer än 28 dagar.

Andra biverkningar innefattar:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • svampinfektioner, framför allt i slidan eller munhålan

 • huvudvärk

 • metallsmak i munnen

 • diarré, illamående eller kräkningar

 • förändringar av vissa blodprovsresultat, inklusive prover som visar din njurfunktion eller leverfunktion eller blodsockernivå

 • oförklarliga blödningar eller blåmärken som kan bero på förändringar av antalet av vissa blodkroppar, vilket kan påverka blodets förmåga att levra sig (koagulera) eller leda till anemi (lågt antal röda blodkroppar)

 • sömnsvårigheter

 • förhöjt blodtryck

 • anemi (lågt antal röda blodkroppar)

 • förändringar av antalet av vissa blodkroppar, vilket kan påverka din förmåga att bekämpa infektioner

 • hudutslag

 • yrsel

 • lokaliserad eller allmän buksmärta (magsmärta)

 • förstoppning

 • matsmältningsbesvär

 • lokaliserad smärta

 • feber.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • inflammation i slidan eller underlivet hos kvinnor

 • känselförnimmelser såsom domningar och myrkrypningar

 • dimsyn

 • öronsusning (tinnitus)

 • inflammation i venerna

 • muntorrhet eller munsår, svullen, öm eller missfärgad tunga

 • behov att kissa oftare

 • frossa

 • trötthetskänsla, ökad törst

 • inflammation i bukspottkörteln

 • ökad svettning

 • förändringar av proteiner, salter eller enzymer i blodet som mäter njurfunktionen eller leverfunktionen

 • krampanfall

 • hyponatremi (låga halter av natrium i blodet)

 • njursvikt (nedsatt njurfunktion)

 • minskat antal blodplättar

 • gaser i magen

 • transitoriska ischemiska attacker (tillfälliga rubbningar i blodflödet till hjärnan vilket orsakar korta, övergående symtom som synförlust, svaghet i ben och armar, sluddrigt tal samt medvetslöshet)

 • inflammation i huden

 • förhöjt kreatinin

 • magsmärta

 • förändringar av hjärtrytmen (t.ex. snabbare hjärtrytm).

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • begränsat synfält

 • ytlig tandmissfärgning, vilket går att avlägsna med professionell tandrengöring (manuell borttagning).

Följande biverkningar har också rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • serotoninsyndrom (symtomen inkluderar snabb hjärtrytm, förvirring, onormal svettning, hallucinationer, ofrivilliga rörelser, frossa och skakningar)

 • mjölksyraacidos (symtomen inkluderar återkommande illamående och kräkningar, buksmärta (magsmärta) och snabbare andning)

 • allvarliga hudreaktioner

 • sideroblastisk anemi (en typ av anemi: lågt antal röda blodkroppar)

 • alopeci (håravfall)

 • förändrat färgseende eller svårigheter att se detaljer

 • minskat antal blodkroppar

 • svaghet och/eller förändringar i känseln


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Linezolid Glenmark ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Använd inte detta läkemedel om tabletterna är missfärgade.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är linezolid

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, povidon, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid och makrogol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Linezolid Glenmark 600 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter med ”G” präglat på ena sidan och ”469” på den andra sidan.


Tabletterna finns i blisterförpackningar innehållande 10, 20 och 30 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Glenmark Arzneimittel GmbH

Industriestr. 31

82194 Gröbenzell

Tyskland


Tillverkare

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited,

Building 2, Croxley Green Business Park Croxley Green

WD 18 8YA Storbritannien


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.,

Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mytó,

Tjeckien


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-02-01

Hitta direkt i texten
Av