Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Meropenem Hexal

ReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg

Aktiv substans:
ATC-kod: J01DH02
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Meropenem Hexal

500 mg, 1g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
meropenem

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Meropenem Hexal  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Meropenem Hexal
3. Hur du använder Meropenem Hexal
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Meropenem Hexal  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Meropenem Hexal  är och vad det används för

 

Meropenem Hexal innehåller den aktiva substansen meropenem och hör till en läkemedelsgrupp kallad karbapenem-antibiotika. Den verkar genom att döda bakterier som kan orsaka allvarliga infektioner.

Meropenem Hexal används för att behandla följande hos vuxna och barn i åldern 3 månader och äldre:

Meropenem Hexal hör till en läkemedelsgrupp kallad karbapenem-antibiotika. Den verkar genom att döda bakterier som kan orsaka allvarliga infektioner.

 • Infektion i lungorna (pneumoni)

 • Infektioner i lungor och bronker hos patienter med cystisk fibros

 • Komplicerade urinvägsinfektioner

 • Komplicerade bukinfektioner

 • Infektioner som kan inträffa under eller efter förlossning

 • Komplicerade infektioner i hud eller mjukdelar

 • Akuta bakterieinfektioner i hjärnan (meningit)

Meropenem Hexal kan användas för behandling av neutropena patienter med feber som misstänks vara orsakad av bakterieinfektion.


Meropenem Hexal kan användas för att behandla bakterieinfektioner i blodet som kan ha ett samband med någon av infektionerna som nämnts här ovan.


Meropenem som finns i Meropenem Hexal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Meropenem Hexal

Använd inte Meropenem Hexal

 • du är allergisk mot meropenem eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • du är allergisk mot andra antibiotika, till exempel penicilliner, cefalosporiner eller karbapenemer, eftersom du då också kan vara allergisk mot meropenem.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Meropenem Hexal -antibiotika om:

 • du har problem med hälsan, till exempel lever- eller njurproblem

 • du har fått kraftig diarré efter att ha tagit andra antibiotika.

Du kan få ett positivt provresultat (Coombs test) som visar förekomst av antikroppar som kan förstöra dina röda blodkroppar. Din läkare kommer att diskutera detta med dig.


Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Meropenem Hexal.

Andra läkemedel och Meropenem Hexal

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Detta eftersom Meropenem Hexal kan påverka hur vissa läkemedel fungerar och vissa läkemedel kan ha en effekt på Meropenem Hexal.

Det är särskilt viktigt att du talar om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar något av följande läkemedel:

 • Probenecid (används för att behandla gikt)

 • Valproinsyra/natriumvalproat/valpromid (används för att behandla epilepsi). Meropenem Hexal ska inte användas eftersom det kan minska effekten av natriumvalproat

 • Blodförtunnande läkemedel som tas via munnen (används för att behandla eller förebygga blodproppar).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Det är önskvärt att undvika meropenem under graviditet. Din läkare beslutar om du bör få meropenem.


Det är viktigt att du berättar för din läkare om du ammar eller tänker börja amma innan du får meropenem. Små mängder av detta läkemedel går över i bröstmjölken. Din läkare kommer därför besluta om du bör använda meropenem medan du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Meropenem Hexal har dock associerats med huvudvärk, krypningar och stickningar i huden (parestesi) och ofrivilliga muskelrörelser, som leder till att kroppen skakar snabbt och okontrollerat (kramper) och som i regel åtföljs av förlust av medvetandet. Alla dessa biverkningar kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Meropenem Hexal innehåller natrium

Meropenem Hexal 500 mg: Detta läkemedel innehåller 45 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per 500 mg dos.

Detta motsvarar 2,25 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

Meropenem Hexal 1 g: Detta läkemedel innehåller 90 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per 1 g dos Detta motsvarar 4,5 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


Om du har ett hälsoproblem som gör att du behöver kontrollera ditt intag av natrium, tala om det för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


3. Hur du använder Meropenem Hexal

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.


Användning för vuxna

 • Dosen beror på vilken typ av infektion du har, var i kroppen infektionen sitter och hur allvarlig den är. Din läkare bestämmer dosen som du behöver.

 • Dosen för vuxna är vanligen mellan 500 mg (milligram) och 2 g (gram). Vanligen får du en dos var 8:e timme. Men du får dosen mera sällan om dina njurar inte fungerar riktigt bra.

Användning för barn och ungdomar

 • Dosen för barn över 3 månader och upp till 12 år beror på barnets ålder och vikt. Vanlig dos är mellan 10 mg och 40 mg av Meropenem Hexal för varje kilogram (kg) som barnet väger. En dos ges vanligen var 8:e timme. Barn som väger över 50 kg kommer att få vuxendos.

Hur du använder Meropenem Hexal

 • Meropenem Hexal kommer att ges till dig som en injektion eller infusion i en stor ven.

 • Vanligtvis ges Meropenem Hexal av din läkare eller sjuksköterska.

 • Vissa patienter, föräldrar eller vårdgivare får dock utbildning i att ge Meropenem Hexal i hemmet. Anvisningar för hur detta görs finns i denna bipacksedel (i avsnittet Anvisningar för hur du ger Meropenem Hexal till dig själv eller någon annan i hemmet). Använd alltid Meropenem Hexal enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare om du är osäker.

 • Din injektion ska inte blandas med eller tillsättas till lösningar som innehåller andra läkemedel.

 • Injektionen kan ta cirka 5 minuter eller mellan 15 och 30 minuter. Din läkare talar om hur Meropenem Hexal ska ges.

 • Du ska normalt få dina injektioner vid samma tid varje dag.

Om du använt för stor mängd av Meropenem Hexal  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Meropenem Hexal

Om du missar en injektion, bör du ta den så snart som möjligt. Men om det nästan är dags för nästa injektion, hoppa över den missade injektionen. Ta inte dubbel dos (två injektioner på samma gång) för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Meropenem Hexal

Sluta inte använda Meropenem Hexal förrän din läkare säger att du kan göra det.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga allergiska reaktioner

Om du får en allvarlig allergisk reaktion, avbryt behandlingen med Meropenem Hexal och kontakta läkare omedelbart. Du kan behöva akut medicinsk behandling. Dessa symtom kan omfatta plötslig debut av

 • svåra utslag, klåda eller nässelutslag i huden

 • svullnad i ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen

 • andnöd, väsande andning eller svårighet att andas.

Skador på röda blodkroppar (har rapporterats)

Symtom omfattar:

 • andfåddhet när du inte förväntar dig det

 • röd eller brun urin.

Om du märker någonav ovanstående biverkningar, uppsök läkare omedelbart.


Andra möjliga biverkningar:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • buksmärta (magsmärta)

 • illamående

 • kräkningar

 • diarré

 • huvudvärk

 • hudutslag, klåda i huden

 • smärta och inflammation

 • ökat antal blodplättar i blodet (mäts i ett blodprov)

 • förändringar i blodprover, inklusive tester som visar hur bra din lever fungerar.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • förändringar i blodet. Dessa inkluderar minskat antal blodplättar (som kan göra att du lättare får blåmärken), ökat antal av vissa vita blodkroppar, minskat antal av andra vita blodkroppar och ökade mängder av en substans som kallas bilirubin. Din läkare kan vilja ta blodprover då och då.

 • förändringar i blodprover, inklusive tester som visar hur väl dina njurar fungerar

 • domningar och stickningar

 • svampinfektioner i munnen (torsk) eller underlivet

 • inflammation i tarmen med diarré

 • ömhet i venen där Meropenem Hexal injiceras

 • andra förändringar i blodet. Symtomen kan vara täta infektioner, hög feber och halsont. Din läkare kan vilja ta blodprover då och då.

 • plötsligt uppträdande allvarliga hudutslag och blåsor eller flagande hud. Detta kan vara förenat med hög feber och ledvärk.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • kramper.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

 • allvarliga överkänslighetsreaktioner med feber, utslag och förändringar i blodtester för kontroll av leverfunktionen (höjda nivåer av leverenzymer) och en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofili) och förstorade lymfkörtlar. Dessa kan vara tecken på en överkänslighetsreaktion i flera organ som kallas DRESS-syndrom.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Meropenem Hexal  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Injektion

 

Efter beredning: Beredda lösningar för intravenös injektion bör användas omedelbart. Tiden mellan start av spädning till avslutning av intravenös injektion bör inte överstiga:

 • 3 timmar vid förvaring i upp till 25°C

Infusion

Efter beredning: Beredda lösningar för intravenös infusion bör användas omedelbart. Tiden mellan start av beredning till avslutning av intravenös infusion bör inte överstiga:

 • 3 timmar vid förvaring i upp till 25°C om Meropenem Hexal har lösts i 0,9 % natriumklorid;

 • 12 timmar vid kall förvaring (2‑8°C) om Meropenem Hexal har lösts i 0,9% natriumklorid;

 • Om Meropenem Hexal har lösts i 5% glukos (dextros) bör lösningen användas omedelbart.

Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart, såvida inte metoden för öppnande/beredning/spädning utesluter risken för mikrobiell kontamination.
Om produkten inte används omedelbart, är förvaringstider och förhållanden vid användning användarens ansvar.


Beredd lösning får ej frysas.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är meropenem.

  Varje injektionsflaska innehåller meropenemtrihydrat motsvarande 500 mg vattenfritt meropenem.

 • Varje injektionsflaska innehåller meropenemtrihydrat motsvarande 1g vattenfritt meropenem.

 • Övriga innehållsämnen är vattenfritt natriumkarbonat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Meropenem är ett vitt till ljusgult pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning i en injektionsflaska med gummipropp och blått (för 500 mg) eller rött (för 1 g) snäpplock av aluminium/plast. Förpackningar med 1 eller 10 injektionsflaskor.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Hexal A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova ulica 57

1526 Ljubljana

Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-11-19

Övriga informationskällor

Råd/medicinsk instruktion

Antibiotika används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. De har ingen effekt mot infektioner orsakade av virus.

Ibland svarar en bakterieinfektion inte på en antibiotikakur. En av de vanligaste orsakerna till detta är att bakterierna har blivit resistenta (motståndskraftiga) mot det antibiotikum som förskrivits. Detta innebär att de kan överleva och även växa trots antibiotika-behandling.

Bakterier kan bli resistenta mot antibiotika av flera orsaker. Varsam användning av antibiotika kan hjälpa till att minska risken för att bakterier blir resistenta mot dem.

När din läkare har förskrivit en behandling med antibiotika är avsikten att behandla endast din nuvarande sjukdom. Genom att följa råden nedan hjälper du till att förhindra utvecklingen av resistenta bakterier som kan få antibiotika att sluta verka.

1. Det är mycket viktigt att du tar ditt antibiotikum i rätt dos, vid rätt tidpunkt och i rätt antal dagar. Läs instruktionerna på etiketten och om det är något du inte förstår, be läkare eller apotekspersonal att förklara.

2. Ta inte antibiotika om det inte har skrivits ut speciellt för dig och du ska bara ta det för den infektion som det förskrivits mot.

3. Ta inte antibiotika som skrivits ut till andra även om de har haft en infektion som liknar din.

4. Ge aldrig antibiotika som förskrivits till dig till någon annan.

5. Om du har antibiotika kvar efter att ha avslutat en kur enligt din läkares ordination, lämna tillbaka överblivet läkemedel till apoteket så att det förstörs på rätt sätt.


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Injektion
Meropenem som ska användas till intravenös bolusinjektion ska beredas med sterilt vatten för injektionsvätskor.

Infusion
För intravenös infusion kan injektionsflaskor med meropenem beredas direkt med natriumklorid 9 mg/ml eller glukos 50 mg/ml infusionsvätska, lösning.

Varje injektionsflaska är endast avsedd för engångsbruk.

Aseptiska standardtekniker ska användas för beredning och administrering av lösningen.


Anvisningar för hur du ger Meropenem Hexal till dig själv eller någon annan i hemmet

Vissa patienter, föräldrar eller vårdgivare får utbildning i att ge Meropenem Hexal i hemmet.


Varning – Du får bara ge detta läkemedel till dig själv eller någon annan i hemmet efter att en läkare eller sjuksköterska har utbildat dig


Hur detta läkemedel ska beredas

 • Läkemedlet ska blandas med en vätska (spädningsvätska). Din läkare kommer att tala om för dig hur mycket spädningsvätska som ska användas.

 • Läkemedlet ska användas direkt efter beredning. Den får inte frysas.

1. Tvätta händerna och torka dem mycket väl. Förbered en ren arbetsyta.

2. Ta ut Meropenem Hexal-flaskan (injektionsflaskan) från förpackningen. Kontrollera injektionsflaskan och utgångsdatumet. Kontrollera att injektionsflaskan är hel och oskadad.

3. Ta bort det färgade locket och rengör den grå gummiproppen med en spritsudd. Låt gummiproppen torka.

4. Fäst en ny steril nål på en ny steril spruta, utan att vidröra ändarna.

5. Dra upp den rekommenderade mängden av sterilt ”vatten för injektionsvätskor” i sprutan. Den mängd vätska som du behöver visas i tabellen nedan:

Dos av Meropenem Hexal

Mängd av ”vatten för injektionsvätskor” som behövs för spädning

500 mg (milligram)

10 ml (milliliter)

1 g (gram)

20 ml

1,5 g

30 ml

2 g

40 ml

Observera: Om din ordinerade dos av Meropenem Hexal är mer än 1 g kommer du att behöva använda mer än 1 injektionsflaska av Meropenem Hexal. Du kan sedan dra upp vätskan från båda injektionsflaskorna in i en spruta.


6. Tryck nålen på sprutan genom mitten av den gråa gummiproppen och injicera den rekommenderade mängden ”vatten för injektionsvätskor” i injektionsflaskan eller injektionsflaskorna med Meropenem Hexal.

7. Dra ut nålen ur injektionsflaskan och skaka flaskan väl i ungefär 5 sekunder eller tills allt pulver har lösts upp. Endast klara lösningar som är fria från partiklar ska användas. Rengör den grå gummiproppen på nytt med en ny spritsudd och låt gummiproppen torka.

8. Med kolven till sprutan helt intryckt i sprutan, stick in nålen genom den grå gummiproppen igen. Du måste sedan hålla i både sprutan och injektionsflaskan och vända injektionsflaskan med sprutan upp och ned.

9. Dra tillbaka kolven med nålspetsen kvar i vätskan och dra in all vätska i injektionsflaskan i sprutan.

10. Dra ut sprutan med nålen ur injektionsflaskan och kasta den tomma injektionsflaskan på ett säkert ställe.

11. Håll sprutan upprätt med nålen pekande uppåt. Knacka lätt på sprutan så att eventuella bubblor i vätskan stiger till toppen av sprutan.

12. Ta bort eventuell luft i sprutan genom att försiktigt trycka in kolven tills all luft är borta.

13. Om du använder Meropenem Hexal hemma, kassera alla nålar och infusionsslangar som du har använt på ett lämpligt sätt. Om din läkare beslutar att avsluta behandlingen ska all oanvänd Meropenem Hexal kasseras på lämpligt sätt.


Hur du ger injektionen

Du kan antingen ge detta läkemedel genom en kort kanyl eller venkateter, eller genom en venport eller centralkateter.


Hur du ger Meropenem Hexal genom en kort kanyl eller venkateter

1. Ta av nålen från sprutan och placera försiktigt nålen i behållare för stickande och skärande avfall.

2. Torka av änden på den korta kanylen eller venkatetern med en spritsudd och låt torka. Öppna locket på kanylen och koppla sprutan.

3. Tryck sakta in sprutkolven och ge antibiotika jämnt under ungefär 5 minuter.

4. När du injicerat antibiotikadosen och sprutan är tom, ta bort sprutan och spola med sköljvätska som rekommenderats av din läkare eller sjuksköterska.

5. Stäng locket på kanylen och placera försiktigt sprutan i en behållare för stickande och skärande avfall.


Hur du ger Meropenem Hexal genom en venport eller en centralkateter

1. Ta av locket från venporten eller katetern, rengör änden på katetern med en spritsudd och låt den torka.

2. Anslut sprutan och tryck långsamt in sprutkolven för att ge antibiotika jämnt under ungefär 5 minuter.

3. När du injicerat dosen av antibiotika, ta bort sprutan och spola med sköljvätska som rekommenderats av din läkare eller sjuksköterska.

4. Placera ett nytt rent lock på centralkatetern och placera försiktigt sprutan i behållaren för stickande och skärande avfall.

Hitta direkt i texten
Av