Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Movicol Junior Neutral

(Parallellimporterat)
2care4 ApS

Pulver till oral lösning i dospåse
Avregistreringsdatum: 2018-01-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Tarmreglerande medel

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
ATC-kod: A06AD65
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.


Texten nedan hämtas från SPC-texten för Movicol Junior Neutral, Norgine, förutom avsnitten 2, 3, 6.1 och 6.5 som avser Movicol Junior Neutral, 2care4 ApS.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Movicol Junior Neutral pulver till oral lösning, dospåse

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Avsnittet gäller för: Pulver till oral lösning i dospåse null

Visa läkemedlets innehåll

Beträffande hjälpämnen se 6.1

3 LÄKEMEDELSFORM


Visa läkemedlets innehåll

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

För behandling av kronisk förstoppning hos barn från 2 till 11 år.


För upplösning av fekalom hos barn från 5 år.
Fekalom definieras som svårbehandlad förstoppning med ansamling av faeces i rektum och/eller colon.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering


Kronisk förstoppning
Normal startdos är 1 dospåse per dag för barn mellan 2 och 6 år och 2 dospåsar dagligen för barn mellan 7 och 11 år. Dosen skall justeras individuellt upp eller ner för att åstadkomma mjuk och normal avföring. Om dosen behöver ökas görs detta lämpligen varannan dag. Maxdosen överstiger normalt inte 4 dospåsar per dag.


Behandling av barn med kronisk förstoppning bör pågå under en längre period (minst 6 till 12 månader). Säkerhet och effekt för Movicol Junior Neutral har dock bara studerats under perioder upp till tre månader. Behandlingen bör avbrytas successivt och återupptas om förstoppningssymptom återkommer.


Fekalom

En behandlingskur Movicol Junior Neutral vid fekalom pågår upp till 7 dagar enligt följande doseringsschema:

Antal påsar Movicol Junior Neutral

Ålder

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

5-11

4

6

8

10

12

12

12


Det dagliga antalet dospåsar ska intas vid skilda tillfällen. Alla doserna ska intas inom 12 timmar. Dosering enligt ovan ska avslutas så snart fekalomet lösts upp. Man märker att fekalomet lösts upp när barnet har stora mängder avföring. Efter fekalomet lösts upp är det viktigt att barnet och barnets föräldrar informeras om hur man på bästa sätt förebygger fekalom (dos för att förebygga fekalom är densamma som vid behandling av kronisk förstoppning; se ovan).


Movicol Junior Neutral rekommenderas inte till barn under 5 år för behandling av fekalom eller till barn under 2 år för behandling av kronisk förstoppning. För patienter från 12 år rekommenderas Movicol.


Patienter med nedsatt kardiovaskulär funktion: Det finns inga kliniska data för denna patientgrupp. Movicol Junior Neutral kan därför inte rekommenderas för behandling av fekalom hos barn med nedsatt kardiovaskulär funktion.


Patienter med njurinsufficiens: Det finns inga kliniska data för denna patientgrupp. Movicol Junior Neutral kan därför inte rekommenderas för behandling av fekalom hos barn med njurinsufficiens.


Administreringssätt

Varje dospåse löses upp i 62,5 ml (ett kvarts glas) vatten. En dags dosering kan beredas i förväg och förvaras övertäckt i kylskåp upp till ett dygn. Vid behandling av fekalom kan till exempel en dagsdos på 12 påsar lösas upp i 750 ml vatten.

4.3 Kontraindikationer

Intestinal perforation eller obstruktion förorsakad av strukturell eller funktionell störning i tarmväggen, ileus, svåra inflammatoriska tillstånd i tarmkanalen som t ex Crohns sjukdom, ulcerös kolit eller toxisk megakolon.


Överkänslighet mot någon av de aktiva substanserna.

4.4 Varningar och försiktighetmått

Vätskeinnehållet i Movicol Junior Neutral efter rekonstitution med vatten ersätter inte normalt vätskeintag. Ett adekvat vätskeintag måste upprätthållas.


Diagnos av fekalom/ansamling av faeces i rektum bör fastställas via kroppslig eller radiologisk undersökning av buk och rektum.


Om patienter utvecklar symptom som tyder på vätske-/elektrolytrubbningar (t ex ödem, andnöd, tilltagande trötthet, dehydrering, hjärtsvikt) skall behandlingen med Movicol Junior Neutral avbrytas omedelbart. Sällsynta fall av sådana symptom har rapporterats vid användning av makrogolpreparat hos vuxna. Elektrolytstatus ska kontrolleras och behandling sättas in om så behövs.


Vid användning av höga doser vid behandling av fekalom ska detta läkemedel administreras med försiktighet till patienter med nedsatt kräkreflex, refluxesofagit eller nedsatt medvetandenivå.


Movicol Junior Neutral har i utspädd form inget energiinnehåll.


Absorptionen av andra läkemedel kan reduceras tillfälligt på grund av att Movicol Junior Neutral inducerar en snabbare gastrointestinal passage (se avsnitt 4.5).


Movicol Junior Neutral innehåller 93,4 mg (4,062 mmol) natrium (huvudingrediens i koksalt/bordssalt) per dospåse. Detta motsvarar 4,6 % av det rekommenderade maximala dagliga intaget av natrium för vuxna.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Perorala läkemedel i fast form som tas inom en timme före eller efter administrering av stora volymer makrogolpreparat (som används vid fekalombehandling) kan spolas förbi mag/tarm-kanalen och således inte absorberas.


Makrogol ökar lösligheten av läkemedel, som är lösliga i alkohol och relativt olösliga i vatten.


Det finns en möjlighet att absorptionen av andra läkemedel tillfälligt kan reduceras vid användning av Movicol Junior Neutral (se avsnitt 4.4). Det finns enskilda rapporter om minskad effekt vid samtidigt intag av vissa läkemedel, t.ex. antiepileptika.

4.6 Graviditet och Amning

Graviditet

Det finns begränsad mängd data från användning av Movicol i gravida kvinnor. Djurstudier har visat indirekta reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Inga kliniska effekter förväntas under graviditet eftersom systemexponering av makrogol 3350 är försumbar.


Movicol Junior Neutral kan användas under graviditet.


Amning

Inga effekter förväntas på ammade nyfödda/spädbarn eftersom systemexponering hos den ammande kvinnan av makrogol 3350 är försumbar.


Movicol Junior Neutral kan användas under amning.


Fertilitet

Data saknas för effekten av Movicol på fertiliteten hos människa. Ingen effekt på fertilitet sågs i studier på han- och honråttor (se avsnitt 5.3).

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Movicol Junior Neutral har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


4.8 Biverkningar

De vanligast förekommande reaktionerna är relaterade till magtarmkanalen. Dessa reaktioner kan orsakas av expansion av magtarmkanalens innehåll samt en ökning av motiliteten till följd av Movicol Junior Neutrals farmakologiska effekter.


I behandlingen av kronisk förstoppning går diarré eller lös avföring normalt över med en minskning av dos.


Diarré, bukdistension, anorektalt obehag och lindrig kräkning har oftare observerats under behandling av fekalom. Kräkning kan motverkas om dosen minskas eller senareläggs.


Biverkningsfrekvenserna listas nedan enligt följande konvention:
Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Klassificering av organ­system

Frekvens

Biverkning

Immun­systemet

Sällsynta

Allergiska reaktioner inklusive anafylaktisk reaktion

Ingen känd frekvens

Dyspné och hudreaktioner (se nedan)

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Allergiska hudreaktioner inklusive angioödem, urtikaria, klåda, utslag, erytem

Metabolism och nutrition

Ingen känd frekvens

Elektrolyt­rubbningar, särskilt hyper­kalemi och hypokalemi

Centrala och perifera nerv­systemet

Ingen känd frekvens

Huvudvärk

Mag­tarm­kanalen

Mycket vanliga

Buk­smärta, borborygmi

Vanliga

Diarré, kräkning, illa­mående och anorektalt obehag

Mindre vanliga

Buk­distension, gasbildning

Ingen känd frekvens

Dyspepsi och perianal inflam­mation

Allmänna symtom och/eller symtom vid admini­strerings­stället

Ingen känd frekvens

Perifert ödem

4.9 Överdosering

Svåra buksmärtor och uppsvälldhet av buken kan behandlas med nasogastrisk aspiration. Uttalad vätskebrist till följd av diarré eller kräkningar kan kräva korrigering av elektrolytbalansen.5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Osmotiskt aktiva medel, ATC-kod: A06A D65.


Macrogol 3350 verkar genom sin osmotiska aktion i tarmen, vilken framkallar en laxerande effekt. Macrogol 3350 ökar avföringsvolymen vilket främjar motiliteten i tjocktarmen via neuromuskulära banor. Den fysiologiska följden blir en ökad propulsion av den uppmjukade avföringen genom tjocktarmen vilket underlättar tarmtömningen. Ett utbyte av elektrolyter i kombination med macrogol 3350 och serumelektrolyter sker via tarmväggen (slemhinnan) och utsöndras i den vätska som avföringen innehåller utan nettovinst eller förlust av natrium, kalium och vatten.


I en öppen studie med Movicol för behandling av kronisk förstoppning, ökade avföringsfrekvensen per vecka från 1,3 till 6,7 resp. 7,2 resp. 7,1 vid veckorna 2, 4 och 12. I en annan studie jämfördes underhållsbehandling med Movicol och laktulos efter upplöst fekalom. Vid studiens slut var tarmtömningsfrekvensen per vecka 9,4 (SD 4,46) i Movicolgruppen jämfört med 5,9 (SD 4,29) i laktulosgruppen. I laktulosgruppen fick 7 av barnen nya fekalom (23 %) jämfört med inga barn i Movicolgruppen.


För indikationen fekalom har inga kontrollerade jämförande studier utförts med andra terapier (t ex lavemang). I en icke jämförande studie med 63 barn löste Movicol Junior upp fekalomet hos majoriteten av patienterna inom 3-7 dagars behandling. För åldersgruppen 5-11 år användes i genomsnitt 47,2 dospåsar Movicol Junior.

5.2 Farmakokinetiska uppgifter

Macrogol 3350 förändras inte genom tarmen. Det absorberas praktiskt taget inte alls i mag-tarmkanalen. Macrogol 3350 som absorberas utsöndras via urinen.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet och gentoxicitet visar att makrogol 3350 saknar signifikanta systemtoxiska effekter.


Inga direkta embryotoxiska eller teratogena effekter sågs hos råtta ens vid nivåer toxiska för modern vilket innebär nivåer 66 gånger högre än den maximalt rekommenderade dosen i människa för kronisk förstoppning och 25 gånger för fekalom. Indirekta embryofetala effekter, inklusive minskning av viktreduktion av foster och placenta, minskad fosterviabilitet, ökad hyperflexion av extremitet och tass samt aborter, har noterats hos kanin vid doser toxiska för modern vilket innebär 3,3 gånger den maximalt rekommenderade dosen i människa för behandling av kronisk förstoppning och 1,3 gånger för fekalom. Kaniner är en djurart känslig för effekterna av substanser verksamma i magtarmkanalen och studierna har genomförts under överdrivna förhållanden med administrering av höga doser vilka inte är kliniskt relevanta. Fynden kan ha varit en konsekvens av en indirekt effekt av Movicol kopplad till att modern var i dåligt skick orsakat av ett överdrivet farmakodynamiskt svar hos kaninen. Det fanns inga tecken på någon teratogen effekt.


Långtidsstudier på djur avseende toxicitet och karcinogenicitet har gjorts för makrogol 3350. Resultat från dessa samt övriga toxicitetsstudier där höga doser oralt administrerade högmolekylära makrogoler har använts visar att rekommenderade terapeutiska doser är säkra.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Avsnittet gäller för: Pulver till oral lösning i dospåse null

Visa läkemedlets innehåll

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.


6.3 Hållbarhet

3 år
Färdigberedd lösning är hållbar 24 timmar.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Dospåse: Förvaras vid högst 25°C
Färdigberedd lösning: Förvaras vid 2°C – 8°C (i kylskåp, väl täckt).

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Information om Movicol Junior Neutral, Norgine, är inte relevant för Movicol Junior Neutral, 2care4 ApS.

6.6 Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Ej använd färdigblandad lösning skall kasseras efter 24 timmar.


7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Norgine BV

Antonio Vivaldistraat 150

1083 HP Amsterdam

Nederländerna


8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

22552

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2006-01-13

Förnyat godkännande: 2008-09-23

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-04-16

Hitta direkt i texten
Av