FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bosentan Aurobindo

Orion Pharma

Filmdragerad tablett 125 mg
(Tillhandahålls ej) (Orange-vit färgade, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med "K" på ena sidan och "22" på andra sidan, åtskilda av brytskåran. Tabletten kan delas i två lika stora doser. Storleken är: 11,2 mm x 5,2 mm.)

Antihypertensiva medel

Aktiv substans:
ATC-kod: C02KX01
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Bosentan Aurobindo

62,5 mg, 125 mg filmdragerade tabletter
bosentan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bosentan Aurobindo  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Bosentan Aurobindo
3. Hur du använder Bosentan Aurobindo
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bosentan Aurobindo  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bosentan Aurobindo  är och vad det används för

 

Bosentan Aurobindo tabletter innehåller bosentan, som blockerar ett naturligt förekommande hormon som kallas endotelin-1 (ET-1) som gör att blodkärlen blir trånga. Bosentan Aurobindo medför därför att blodkärlen vidgas och tillhör en grupp av mediciner som kallas ”endotelinreceptorantagonister”.


Bosentan Aurobindo används för att behandla:

 • Pulmonell arteriell hypertension (PAH): PAH är en sjukdom som leder till allvarlig förträngning av blodkärlen i lungorna. Till följd av detta uppstår ett högt blodtryck i blodkärlen i lungorna (lungartärerna) som transporterar blodet från hjärtat till lungorna. Detta tryck minskar den mängd syre som kan komma in i blodet i lungorna, så att fysisk aktivitet blir svårare. Bosentan Aurobindo utvidgar lungartärerna och gör det lättare för hjärtat att pumpa blod genom dem. Därmed sänks blodtrycket och symtomen lättar.

Bosentan Aurobindo används för att behandla patienter med pulmonell arteriell hypertension (PAH) klass III för att förbättra arbetsförmåga (förmågan att utföra fysisk aktivitet) och symtom. Klassen visar sjukdomens svårighetsgrad där klass III innebär att den fysiska aktiviteten är markant begränsad. Klass II innebär att den fysiska aktiviteten är lätt begränsad. PAH som Bosentan Aurobindo används för kan vara:

 • primär (utan identifierad orsak eller ärftlig);

 • orsakad av sklerodermi (även kallad systemisk skleros, en sjukdom med onormal tillväxt av bindväven som stödjer huden och andra organ);

 • orsakad av kongenitala (medfödda) hjärtfel där shuntar (onormala förbindelser) ger ett onormalt blodflöde genom hjärta och lungor.

 • Digitala sår (sår på fingrar och tår) hos vuxna patienter med ett tillstånd som kallas sklerodermi. Bosentan Aurobindo minskar antalet nya sår på fingrar och tår som uppkommer.

Bosentan som finns i Bosentan Aurobindo kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdsvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bosentan Aurobindo

Använd inte Bosentan Aurobindo

Ta inte Bosentan Aurobindo:

 • om du är allergisk mot bosentan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har leverproblem (fråga din läkare)

 • om du är gravid, eller kan bli gravid på grund av att du inte använder tillförlitliga preventivmetoder. Läs informationen under ”Preventivmedel” och ”Andra läkemedel och Bosentan Aurobindo”

 • om du tar ciklosporin A (ett läkemedel som används efter en transplantation eller för att behandla psoriasis)

Om något av detta gäller dig, tala med din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bosentan Aurobindo.


Kontroller som din läkare kommer att göra innan behandlingen

 • blodprov för att kontrollera leverfunktionen

 • blodprov för att kontrollera anemi (blodbrist, lågt hemoglobin)

 • graviditetstest, om du är en kvinna i barnafödande ålder

En del patienter som använt Bosentan Aurobindo har fått onormala leverfunktionsprover och anemi (lågt hemoglobin).


Kontroller som din läkare kommer att göra under behandlingen

Din läkare kommer att ordna regelbundna blodprover för att kontrollera förändringar i leverfunktionen och hemoglobinnivån under behandlingen med Bosentan Aurobindo.


För alla dessa tester se också patientkortet (i förpackningen med Bosentan Aurobindo tabletter). Det är viktigt att dessa regelbundna blodprover tas under hela den tid som du tar Bosentan Aurobindo. Vi föreslår att du skriver upp datum för senaste prov och även nästa prov (fråga din läkare om datum) på patientkortet, som en hjälp att komma ihåg när nästa prov ska tas.


Blodprover för leverfunktion

Dessa kommer att tas en gång i månaden under hela behandlingen med Bosentan Aurobindo. Efter en ökning av dosen kommer ett extra prov att tas efter 2 veckor.


Blodprov för anemi (blodbrist)

Detta kommer att göras en gång i månaden under de första 4 månadernas behandling och därefter en gång var 3:e månad, eftersom patienter som tar Bosentan Aurobindo kan få anemi.


Om resultaten är onormala, kan din läkare besluta att minska dosen eller sluta med behandlingen med Bosentan Aurobindo och göra ytterligare undersökningar för att undersöka orsaken.

Barn och ungdomar

Bosentan Aurobindo rekommenderas inte till barn med systemisk skleros och pågående sjukdom med digitala sår. Se även avsnitt 3, Hur du tar Bosentan Aurobindo.

Andra läkemedel och Bosentan Aurobindo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du tar:

 • ciklosporin A (en medicin som används efter transplantationer och för att behandla psoriasis), som inte ska användas tillsammans med Bosentan Aurobindo.

 • sirolimus eller takrolimus, som är läkemedel som används efter transplantationer, eftersom dessa inte rekommenderas att användas tillsammans med Bosentan Aurobindo

 • glibenklamid (mot diabetes), rifampicin (för att behandla tuberkulos) flukonazol och ketokonazol (för att behandla svampinfektioner), nevirapin (för behandling av HIV) eftersom dessa mediciner inte rekommenderas att användas tillsammans med Bosentan Aurobindo

 • andra mediciner för behandling av HIV-infektion som kan behöva kontrolleras speciellt om de används tillsammans med Bosentan Aurobindo

 • hormonella preventivmedel, som inte är effektiva som enda preventivmetod när du tar Bosentan Aurobindo. Inuti din Bosentan Aurobindoförpackning finns ett patientkort för patienter som du ska läsa noggrant. Din läkare och/eller gynekolog kommer att fastställa vilka preventivmedel som är lämpliga för dig

 • andra läkemedel för behandling av lunghypertoni: sildenafil och tadalafil

 • warfarin (ett blodförtunningsmedel)

 • simvastatin (används för att behandla hyperkolesterolemi).

Bosentan Aurobindo med mat, dryck och alkohol

Bosentan Aurobindo kan intas med eller utan mat.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Kvinnor i fertil ålder

Ta INTE Bosentan Aurobindo om du är gravid eller planerar att bli gravid.


Graviditetstest

Bosentan Aurobindo kan skada ofödda barn som avlats före eller under behandlingen. Om du är kvinna och kan bli gravid kommer din läkare att be dig genomgå ett graviditetstest innan du börjar ta Bosentan Aurobindo, och regelbundet under den tid som du tar Bosentan Aurobindo.


Preventivmedel

Om det är möjligt att du kan bli gravid ska du använda en säker preventivmedelsmetod när du tar Bosentan Aurobindo. Din läkare eller gynekolog kan ge dig råd om tillförlitliga preventivmetoder medan du använder Bosentan Aurobindo. Eftersom Bosentan Aurobindo kan göra hormonella preventivmedel (t.ex. orala, injicerbara, implanterbara eller p-plåster) ineffektiva är detta ensamt ingen säker metod. Därför måste du, om du använder hormonella preventivmedel, också använda en barriärmetod (t.ex. kondom för kvinnor, pessar, p-kudde eller så måste din partner också använda kondom). Inuti din Bosentan Aurobindoförpackning finns ett patientkort. Du ska fylla i detta kort och ta med dig det till din läkare vid ditt nästa besök så att din läkare eller gynekolog kan utvärdera om du behöver ytterligare eller alternativa tillförlitliga preventivmetoder. Graviditetstest rekommenderas varje månad medan du tar Bosentan Aurobindo om du är i fertil ålder.


Amning

Tala omedelbart om för din läkare om du ammar. Du rekommenderas upphöra med amningen om du får Bosentan Aurobindo förskrivet. Det är nämligen inte känt om denna medicin förs vidare till bröstmjölken.


Fertilitet

Om du är man och använder Bosentan Aurobindo är det möjligt att läkemedlet kan minska antalet spermier. Det kan inte uteslutas att detta kan påverka din förmåga att få barn. Prata med din läkare om du har några frågor eller känner oro angående detta.

Körförmåga och användning av maskiner

Bosentan Aurobindo har ingen eller försumbar inverkan på körförmågan eller förmågan att använda maskiner. Bosentan Aurobindo kan framkalla hypotoni (lågt blodtryck) vilket kan få dig att känna dig yr, påverka din syn och din förmåga att köra bil och använda maskiner. Om du känner dig yr eller om din syn är försämrad när du tar Bosentan Aurobindo skall du därför inte köra bil eller hantera verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.3. Hur du använder Bosentan Aurobindo

Behandling med Bosentan Aurobindo ska endast påbörjas och följas upp av en läkare som har erfarenhet av behandling av PAH eller systemisk skleros. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos

Vuxna

Behandlingen påbörjas vanligen med 62,5 mg två gånger dagligen (morgon och kväll) under de första 4 veckorna. Därefter kommer din läkare vanligen att förskriva en 125 mg tablett två gånger dagligen, beroende på hur du reagerar på bosentan.

Hur du tar Bosentan Aurobindo

Tabletterna ska tas två gånger dagligen (morgon och kväll), ska sväljas med vatten och kan tas med eller utan mat.

Användning för barn och ungdomar

Dosen som rekommenderas för barn gäller endast för PAH. Hos barn som är 1 år och äldre påbörjas behandlingen vanligen med 2 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen (morgon och kväll). Läkaren talar om för dig hur du ska dosera.


Uppmärksamma att andra beredningar av bosentan också finns tillgängliga, vilka kan underlätta rätt dosering för barn och patienter med låg kroppsvikt eller patienter som har svårigheter att svälja filmdragerade tabletter.


Om du har intrycket att effekten av Bosentan Aurobindo är för stark eller för svag, tala med din läkare eftersom din dos då kan behöva ändras.

Om du använt för stor mängd av Bosentan Aurobindo  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Bosentan Aurobindo

Om du har glömt att ta Bosentan Aurobindo tar du en dos så snart du kommer på det. Fortsätt sedan att ta dina tabletter vid de vanliga tiderna. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömda tabletter.

Om du slutar att använda Bosentan Aurobindo

Om du plötsligt upphör med din Bosentan Aurobindo-behandling kan symptomen förvärras. Sluta inte med Bosentan Aurobindo om det inte sker på din läkares anvisning. Läkaren kan instruera dig att minska dosen under några dagar innan du slutar helt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De mest allvarliga biverkningarna med Bosentan Aurobindo är

 • Onormal leverfunktion, vilket kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer

 • Anemi (lågt blodvärde), vilket kan uppträda hos upp till 1 av 10 personer. Anemi kan ibland kräva blod transfusioner.

Dina lever- och blodvärden kommer att följas upp under din behandling med Bosentan Aurobindo (se avsnitt 2). Det är viktigt att du tar dessa prover såsom din läkare ordinerat.


Symtom som tyder på att din lever inte fungerar normalt inbegriper:

 • illamående (känner behov av att kräkas)

 • kräkningar

 • feber

 • ont i magen

 • gulsot (gulfärgning av huden eller ögonvitor)

 • mörkfärgad urin

 • hudklåda

 • håglöshet eller trötthet (ovanlig trötthet eller utmatning)

 • influensaliknande symtom (muskel och ledvärk med feber)


Tala omedelbart om för din läkare om du upplever någon av dessa biverkningar.


Andra biverkningar:


Mycket vanliga (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer):

 • Huvudvärk

 • Ödem (svullnad i benen och anklar eller andra symtom på vätskeansamling)

Vanliga (kan uppträda hos upp till 1 av 10 personer):

 • Plötslig ansiktsrodnad eller hudrodnad

 • Överkänslighetsreaktioner (med hudinflammation, klåda och utslag)

 • Gastroesofageal refluxsjukdom (sura uppstötningar)

 • Diarré

 • Kortvarig medvetandeförlust (svimning)

 • Hjärtklappning (snabba eller oregelbundna hjärtslag)

 • Lågt blodtryck

 • Nästäppa

Mindre vanliga (kan uppträda hos upp till 1 av 100 personer):

 • Trombocytopeni (brist på blodplättar)

 • Neutropeni/leukopeni (lågt antal vita blodkroppar)

 • Förhöjda leverenzymvärden med hepatit (inflammation i levern) inklusive eventuell försämring av underliggande hepatit och/eller gulsot (gulfärgning i hud eller ögonvitor).

Sällsynta (kan uppträda hos upp till 1 av 1 000 personer):

 • Anafylaktiska reaktioner (allmän allergisk reaktion), angioödem (svullnad, vanligen runt ögonen, läpparna, tungan eller halsen)

 • Cirrhos (ärrbildning) i levern, leversvikt (allvarlig störning i leverfunktionen)

Dimsyn har också rapporterats med en okänd frekvens (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data).

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Barn som behandlats med Bosentan Aurobindo har samma inrapporterade biverkningar som vuxna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Bosentan Aurobindo  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är bosentan i form av monohydrat.
  Varje filmdragerad tablett innehåller 62,5 mg bosentan (i form av monohydrat).
  Varje filmdragerad tablett innehåller 125 mg bosentan (i form av monohydrat).

 • Övriga innehållsämnen är:
  Tablettkärna:
   Pregelatiniserad stärkelse, majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat(Type-A), krospovidon (Type-B), povidon(k-90), glyceroldibehanat, magnesiumstearat.
  Tablettdragering
  : Hypromellos (E464), etylcellulosa, triacetin, titandioxid (E171), gul järnoxid, röd järnoxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerad tablett. 


Bosentan Aurobindo 62,5 mg filmdragerade tabletter

Orange-vit färgade, runda [Diameter: 6.1mm], bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med "K" på ena sidan och "21" på andra sidan.


Bosentan Aurobindo 125 mg filmdragerade tabletter

Orange-vit färgade, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med "K" på ena sidan och "22" på andra sidan, åtskilda av brytskåran. Tabletten kan delas i två lika stora doser. Storleken är: 11,2 mm x 5,2 mm.


Bosentan Aurobindo filmdragerade tabletter finns i trippellaminerad, vit, ogenomskinlig PVC/PE/ PVdC- Aluminium-blisterförpackning och HDPE-burk med polypropenlock.


Blisterförpackning:

62,5 mg: 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 och 112 filmdragerade tabletter

125 mg: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 och 112 filmdragerade tabletter.


HDPE-burk: 30, 100 och 1000 filmdragerade tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta


Tillverkare

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Storbritannien


eller

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta


eller


Orion Corporation

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Finland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

Orion Pharma AB, Danderyd

medinfo@orionpharma.comDenna bipacksedel ändrades senast 2018-01-04

Hitta direkt i texten
Av