Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Folix

Erol

Orala droppar, lösning 10 mg/ml

Aktiv substans:
ATC-kod: B03BB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Erol omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Folix 10 mg/ml, orala droppar, lösning

folsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Folix är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Folix 

3. Hur du tar Folix

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Folix ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Folix 10 mg/ml, orala droppar, lösning är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Folix 10 mg/ml, orala droppar, lösning
3. Hur du använder Folix 10 mg/ml, orala droppar, lösning
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Folix 10 mg/ml, orala droppar, lösning ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Folix 10 mg/ml, orala droppar, lösning är och vad det används för

 

Folix tillhör en grupp läkemedel som kallas vitamin B

Folix används för att:

behandla:

 • blodbrist som till exempel kan orsakas av otillräcklig kost, dåligt upptag av födan som vid t.ex. glutenintolerans, vitamin B12-brist,alkoholism folsyrabrist vid graviditet.

 • blodbrist hos barn och ungdomar som kan orsakas av folsyrabrist, otillräcklig kost eller dåligt upptag av födan som vid t.ex. glutenintolerans

  förebygga


 • folsyrabrist hos patienter som tar läkemedel mot epilepsi (t. ex. fenytoin,fenbarbital,karbamazepin,primodon, cytostatika,(t.ex. metotrexat.pemetrexed) eller sulfsalazin.

 • neuralrörsdefekter hos foster (till exempel spina bifida) särskilt för kvinnor som planerar att bli gravida och som har en känd risk att få ett drabbat barn.

Folsyra som finns i Folix kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Folix 10 mg/ml, orala droppar, lösning

Använd inte Folix 10 mg/ml, orala droppar, lösning


 • om du är allergisk mot folsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


 • om du har fått diagnosen vitamin B12 -brist eller blodbrist utan känd orsak

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Folix


 • om du har cancer eller en tumör.

Andra läkemedel och Folix 10 mg/ml, orala droppar, lösning

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Folix kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande aktiva substanser:

- fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, primidon (används mot epilepsi).

- kloramfenikol, kotrimoxazol (används mot infektioner).

- sulfasalazin (används mot ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller reumatoid artrit).

- metotraxat, pemetrexed (cytostatika).


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Folsyra kan användas när du är gravid och när du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Folix påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.


Folix 10 mg/ml, orala droppar, lösning innehåller hjälpämnen

Folix innehåller glycerol och propylenglykol.

Glycerol kan ge huvudvärk, magbesvär och diarre. Propylenglykol kan ge liknande symptom som alkohol vid mycket höga doser.3. Hur du använder Folix 10 mg/ml, orala droppar, lösning

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens  anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dropparna ska sväljas.Den vanliga dosen är:

Vuxna (inklusive äldre)

För att behandla blodbrist som orsakas av folsyrabrist och för att förhindra folsyrabrist som kan orsakas av vissa läkemedel:

2-10 droppar (1-5 mg) dagligen i 4 månader. Dosen kan ökas till högst 30 droppar (15 mg) dagligen.

Vid underhållsbehandling tas 2 droppar (1 mg) dagligen.


För att förhindra neuralrörsdefekter hos ofödda barn för kvinnor som planerar att bli gravida och som har en känd risk att få ett drabbat barn:

4-10 droppar (2-5 mg) dagligen i minst 3 månader före befruktningen och därefter under graviditetens första tre månader.


För att förhindra neuralrörsdefekter hos ofödda barn inför och under en graviditet:

2 droppar (1 mg) dagligen under minst 4 veckor före befruktningen och därefter under graviditetens första 3 månader.


För att behandla folsyrabrist vid graviditet:

2-10 droppar (1-5 mg) dagligen fram till förlossningen.


Användning för barn och ungdomar

Användning för barn

Folsyrabrist

4-10 år: 1 droppe (0,5 mg) dagligen

10-18 år: 2 droppar (1 mg) dagligen.


För att behandla blodbrist orsakad av folsyrabrist:

Barn och ungdomar 1-18 år: 10 droppar (5 mg) dagligen i 4 månader. Underhållsbehandlingen är 10 droppar (5 mg) varje till var 7:e dag.


För att behandla blodbrist eller tillstånd med dåligt födoupptag:

Barn 1-12 år: 5-10 droppar (2,5 -5 mg) en gång dagligen.

Barn och ungdomar 12-18 år: 10-20 droppar (5-10 mg) en gång dagligen.


Om du använt för stor mängd av Folix 10 mg/ml, orala droppar, lösning 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Folix 10 mg/ml, orala droppar, lösning

Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det, men inte om det snart är dags för nästa dos. Ta aldrig två doser samtidigt. Ta de återstående doserna vid rätt tidpunkt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Allergiska reaktioner (t.ex. klåda, nässelfeber, hudutslag). Anafylaktiska reaktioner (inklusive chock).

Aptitlöshet, illamående, utspänd buk och gasbildning.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

752 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Folix 10 mg/ml, orala droppar, lösning ska förvaras

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Anv. före. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Hållbarheten i bruten förpackning är 6 månader.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration


 • Den aktiva substansen är folsyra. 1 ml (20 droppar) innehåller 10 mg folsyra

 • Övriga innehållsämnen är: glycerol, propylenglykol, natriumhydroxid (för pH justering), renat vatten

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Folix är en gul till orange, klar, luktfri lösning.

Förpackningsstorlek:

15 ml lösning i en brun glasflaska med droppinsats.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning


Erol AB

St. Johannesgatan 2

211 46 Malmö

Tfn. 040-688 09 69Tillverkare


Vianex SA

12 Athens-Lamia National Road

144 51 Metamorfosi Attiki

Grekland

Denna bipacksedel ändrades senast: 2019-01-14 


Hitta direkt i texten
Av