FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Saxenda

Novo Nordisk

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 6 mg/ml
(Klar, färglös eller nästan färglös lösning)

Diabetesmedel, övriga blodglukossänkande läkemedel exklusive insuliner

Aktiv substans:
ATC-kod: A10BJ02
Läkemedel från Novo Nordisk omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Vissa förpackningar av Saxenda Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 6 mg/ml är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Förfylld injektionspenna 5 x 3 milliliter (vnr 513490)
Inte utbytbart.
Alternativ förpackning.
Ytterligare information:
Mindre delleveranser kommer regelbundet under restperioden men förväntas inte täcka hela efterfrågan.
Startdatum: 2023-09-28
Prognos för slutdatum: 2024-03-07
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Saxenda

6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta

gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Saxenda är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Saxenda
3. Hur du använder Saxenda
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Saxenda ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Saxenda är och vad det används för

 

Vad Saxenda är

Saxenda är ett läkemedel för viktkontroll som innehåller den aktiva substansen liraglutid. Den liknar ett naturligt förekommande hormon som kallas glukagonlik peptid-1 (GLP-1) som frigörs från tarmen efter en måltid. Saxenda fungerar genom att verka på receptorer i hjärnan som kontrollerar din aptit, som leder till att du känner dig mättare och mindre hungrig. Det kan hjälpa dig att äta mindre och att minska din kroppsvikt.


Vad Saxenda används för

Saxenda används för viktminskning i kombination med anpassad kost och motion hos vuxna 18 år och äldre som har

 • ett BMI på 30 kg/m² eller högre (obesitas) eller

 • ett BMI på 27 kg/m² och mindre än 30 kg/m² (övervikt) och viktrelaterade hälsoproblem (till exempel diabetes, högt blodtryck, onormala nivåer av fetter i blodet eller andningsproblem under sömnen som kallas ”obstruktiv sömnapné”).

BMI (Body Mass Index) är ett mått på din vikt i förhållande till din längd.


Du ska bara fortsätta att använda Saxenda om du har gått ner minst 5% av din initiala kroppsvikt efter 12 veckor med doseringen 3,0 mg/dag (se avsnitt 3). Rådfråga läkare innan du fortsätter.


Saxenda kan användas som ett komplement till en hälsosam kost och ökad fysisk aktivitet för viktkontroll hos ungdomar från 12 års ålder som har:


obesitas (diagnostiserad av din läkare).

• kroppsvikt över 60 kg.


Du ska bara fortsätta använda Saxenda om ditt BMI har minskat med minst 4% efter 12 veckor med dosen 3,0 mg/dag eller den maximalt tolererade dosen (se avsnitt 3). Rådfråga din läkare innan du fortsätter.


Kost och motion

Din läkare kommer att sammanställa ett kost- och motionsprogram åt dig. Följ detta program medan du använder Saxenda.


2. Vad du behöver veta innan du använder Saxenda

Använd inte Saxenda

 • om du är allergisk mot liraglutid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Saxenda.


Användning av Saxenda rekommenderas inte om du har svår hjärtsvikt.


Det finns liten erfarenhet av detta läkemedel hos patienter som är 75 år och äldre. Det rekommenderas inte om du är 75 år eller äldre.


Det finns liten erfarenhet av detta läkemedel till patienter med njurproblem. Om du har njursjukdom eller går på dialys, rådfråga läkare.


Det finns liten erfarenhet av detta läkemedel till patienter med leverproblem. Om du har problem med levern, rådfråga läkare.


Detta läkemedel rekommenderas inte om du har allvarliga mag- eller tarmproblem som ger långsam magsäckstömning (s k gastropares) eller om du har en inflammatorisk tarmsjukdom.


Personer med diabetes

Om du har diabetes ska du inte använda Saxenda som ersättning för insulin.


Inflammation i bukspottkörteln

Tala med läkare om du har eller har haft en sjukdom i bukspottkörteln.


Inflammerad gallblåsa och gallstenar

Om du går ner mycket i vikt finns det risk för att det bildas gallstenar och att din gallblåsa blir inflammerad. Sluta ta Saxenda och kontakta läkare omedelbart om du får svår smärta i övre delen av buken, vanligtvis värst på höger sida under revbenen. Smärtan kan kännas ut mot ryggen eller höger skuldra. Se avsnitt 4.


Sköldkörtelsjukdom

Om du har sköldkörtelsjukdom med sköldkörtelknutor och förstoring av sköldkörteln, rådfråga läkare.


Hjärtfrekvens

Vänd dig till läkare om du under behandlingen med Saxenda får hjärtklappning (du känner ditt hjärta slå extra slag eller slå hårt) eller om det känns som om ditt hjärta rusar medan du vilar.


Vätskeförlust och uttorkning

När du börjar behandlingen med Saxenda kan du förlora kroppsvätska och bli uttorkad. Detta kan hända om du blir illamående, kräks eller får diarré. Det är viktigt att undvika uttorkning genom att dricka tillräckligt mycket vätska. Vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har frågor eller funderingar. Se avsnitt 4.

Barn och ungdomar

Säkerheten och effekten av Saxenda hos barn under 12 år har inte studerats.


Andra läkemedel och Saxenda

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Det är särskilt viktigt att tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om:

 • du tar ett läkemedel mot diabetes som kallas ”sulfonureid” (till exempel glimepirid eller glibenklamid) eller om du tar insulin, då du kan få lågt blodsocker (hypoglykemi) när du använder dessa läkemedel samtidigt med Saxenda. Din läkare kan eventuellt justera dosen av ditt diabetesläkemedel för att förhindra att du får lågt blodsocker. Se avsnitt 4 för information om varningssignaler för lågt blodsocker. Om insulindosen ändras kan din läkare rekommendera dig att kontrollera ditt blodsocker oftare.

 • du tar warfarin eller andra läkemedel genom munnen som minskar blodets koagulering (antikoagulant). Det kan krävas att du gör tätare kontroller av ditt blods levringsförmåga.

Graviditet och amning

Använd inte Saxenda om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn. Det är inte känt om Saxenda påverkar barnet under graviditeten.


Du ska inte amma om du använder Saxenda. Det är inte känt om Saxenda passerar över till bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att Saxenda påverkar din förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Vissa patienter kan känna sig yra när de tar Saxenda, särskilt under de första 3 månadernas behandling (se avsnitt ”Eventuella biverkningar”). Om du blir yr ska du vara extra försiktig när du framför fordon eller använder maskiner. Om du vill ha mer information, tala med din läkare.

Viktig information om några innehållsämnen i Saxenda

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Saxenda

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker. 


Din läkare kommer att sammanställa ett kost- och motionsprogram åt dig. Följ detta program medan du använder Saxenda.


Hur mycket ska injiceras

Vuxna

Din behandling kommer att starta med en låg dos som gradvis kommer att ökas under de första fem veckorna av behandlingen.

 • När du börjar använda Saxenda är startdosen 0,6 mg en gång dagligen, i minst en vecka.

 • Din läkare kommer att instruera dig att stegvis öka dosen med 0,6 mg vanligtvis varje vecka tills du når den rekommenderade dosen på 3,0 mg en gång dagligen.

Din läkare kommer att tala om hur mycket Saxenda du ska ta varje vecka. Du kommer förmodligen att följa nedanstående tabell.

Vecka

Injicerad dos

Vecka 1

0,6 mg en gång dagligen

Vecka 2

1,2 mg en gång dagligen

Vecka 3

1,8 mg en gång dagligen

Vecka 4

2,4, mg en gång dagligen

Vecka 5 och framåt

3,0 mg en gång dagligen


När du har nått den rekommenderade dosen på 3,0 mg i vecka 5 av behandlingen ska du fortsätta med denna dos tills behandlingsperioden är slut. Öka inte din dos ytterligare.


Din läkare kommer regelbundet att utvärdera din behandling.


Ungdomar (≥12 år)

För ungdomar från 12 upp till 18 år bör ett liknande dosupptrappningsschema som för vuxna användas (se ovanstående tabell för vuxna). Dosen ska ökas till 3,0 mg (underhållsdos) eller till dess maximal tolererad dos har uppnåtts. Dagliga doser över 3,0 mg rekommenderas inte.


Hur och när du ska använda Saxenda

 • Innan du använder injektionspennan för första gången visar en läkare eller sjuksköterska hur du använder injektionspennan.

 • Du kan ta Saxenda när som helst under dagen, med eller utan mat och dryck.

 • Ta Saxenda vid ungefär samma tid varje dag – välj den tidpunkt på dagen som passar dig bäst.


Var du ska injicera

Saxenda ges som en injektion under huden (subkutan injektion).

 • De bästa ställen att injicera på är framsidan av midjan (buken), framsidan av låren eller överarmarna.

 • Injicera inte direkt i ett blodkärl eller en muskel.

På baksidan av den här bipacksedeln finns en utförlig bruksanvisning.


Personer med diabetes

Tala om för din läkare om du har diabetes. Din läkare kan eventuellt justera dosen av dina diabetesläkemedel för att förhindra att du får lågt blodsocker.

 • Blanda inte Saxenda med andra läkemedel som du injicerar (t ex insuliner).

 • Använd inte Saxenda tillsammans med andra läkemedel som innehåller GLP-1-receptoragonister (såsom exenatid eller lixisenatid).

Om du använt för stor mängd av Saxenda 

Kontakta läkare eller åk till ett sjukhus omedelbart om du använt för stor mängd av Saxenda. Ta med dig läkemedelsförpackningen. Du kan behöva läkarvård. Följande biverkningar kan inträffa:

 • illamående

 • kräkningar

 • lågt blodsocker (hypoglykemi). Se avsnitt ”Vanliga biverkningar” för information om varningssignaler på lågt blodsocker.

Om du har glömt att använda Saxenda

 • Om du har glömt en dos och kommer på det inom 12 timmar från när du vanligtvis tar dosen, ska du ta den så snart du kommer på det.

 • Om mer än 12 timmar har förflutit sedan du skulle ha använt Saxenda ska du emellertid hoppa över den missade dosen och injicera nästa dos följande dag vid den vanliga tidpunkten.

 • Ta inte dubbel eller ökad dos följande dag för att kompensera för den missade dosen.

Om du slutar att använda Saxenda

Sluta inte att använda Saxenda utan att först tala med läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar

Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi) har i sällsynta fall rapporterats hos patienter som använt Saxenda. Du ska omedelbart uppsöka läkare om du får symtom som andningssvårigheter, svullnad av ansikte och svalg och hjärtklappning.


Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) är en mindre vanlig biverkning som rapporterats hos patienter som använt Saxenda. Pankreatit är ett allvarligt och möjligt livshotande sjukdomstillstånd.

Sluta ta Saxenda och kontakta läkare omedelbart om du får någon av följande allvarliga biverkningar:

 • Svår och ihållande smärta i buken (magen) som kan stråla ut mot ryggen samt illamående och kräkningar, eftersom det kan vara tecken på en inflammerad bukspottkörtel (pankreatit).


Andra biverkningar


Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

 • Illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, huvudvärk – dessa försvinner oftast efter några dagar eller veckor.


Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

 • Problem som påverkar magen och tarmarna, som matsmältningsbesvär (dyspepsi), magkatarr (gastrit), magbesvär, smärta i övre delen av magen, halsbränna, känsla av uppblåsthet, gaser i magen (flatulens), rapningar och muntorrhet

 • Svaghetskänsla och trötthet

 • Förändrad smak

 • Yrsel

 • Svårt att sova. Detta inträffar oftast under de första 3 månaderna av behandlingen

 • Gallsten

 • Hudutslag

 • Reaktioner på injektionsstället (blåmärken, smärta, irritation, klåda och utslag)

 • Lågt blodsocker (hypoglykemi). Varningssignaler på lågt blodsocker kan komma plötsligt och yttra sig som: kallsvett, kall och blek hud, huvudvärk, hjärtklappning, illamående, stark hungerkänsla, synförändringar, sömnighet, svaghet, nervositet, oro, förvirring, koncentrationssvårigheter och skakningar (tremor). Läkaren talar om hur du ska behandla lågt blodsocker och vad du ska göra om du upptäcker något av varningstecknen

 • Ökning av pankreasenzym, såsom lipas och amylas.


Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

 • Vätskeförlust (uttorkning). Detta inträffar sannolikt vid behandlingens början och kan orsakas av kräkningar, illamående och diarré

 • Fördröjning av magsäckstömning

 • Inflammerad gallblåsa

 • Allergiska reaktioner inklusive hudutslag

 • Allmän sjukdomskänsla

 • Snabbare puls.


Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

 • Nedsatt njurfunktion

 • Akut njursvikt. Symtom kan vara minskad urinvolym, metallsmak i munnen och lätt att få blåmärken.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Saxenda ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på injektionspennans etikett och kartong efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Före första användningen:

Förvaras i kylskåp (2°C till 8°C). Får ej frysas. Förvaras inte nära frysfacket.


När du har börjat använda injektionspennan:

Injektionspennan kan förvaras i 1 månad vid högst 30°C eller i kylskåp (2°C till

8°C). Får ej frysas. Förvaras inte nära frysfacket.


När injektionspennan inte används ska den förvaras med pennhuven påsatt. Ljuskänsligt.


Får endast användas om lösningen är klar och färglös eller nästan färglös.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är liraglutid. 1 ml av injektionslösningen innehåller 6 mg liraglutid. En förfylld injektionspenna innehåller 18 mg liraglutid.

 • Övriga innehållsämnen är dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, saltsyra och natriumhydroxid (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Saxenda levereras som en klar och färglös eller nästan färglös, injektionslösning i en förfylld injektionspenna. Varje injektionspenna innehåller 3 ml lösning och kan ge doser på 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg och 3,0 mg.


Saxenda finns i förpackningsstorlekar om 1, 3 eller 5 pennor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Injektionsnålar medföljer inte.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast 07/2023

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/Bruksanvisning för Saxenda 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Läs nedanstående instruktioner noga innan du använder Saxenda förfylld injektionspenna.


Innan du använder injektionspennan måste du få utbildning av en läkare eller sjuksköterska.


Börja med att kontrollera att injektionspennan innehåller Saxenda 6 mg/ml. Titta därefter på bilderna nedan för att lära känna injektionspennans och injektionsnålens olika delar.


Om du är blind eller har dålig syn och inte kan läsa dosräknaren på pennan ska du inte använda injektionspennan utan hjälp. Ta hjälp av någon som har god syn och vet hur man använder Saxenda förfylld injektionspenna.


Injektionspennan är förfylld och försedd med dosväljare. Den innehåller 18 mg liraglutid och ger doser på 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg och 3,0 mg. Injektionspennan är utformad att användas med NovoFine eller NovoTwist engångsnålar upp till en längd av 8 mm och så tunna som ner till 32 G.


Injektionsnålar medföljer inte i förpackningen.


Viktig information 

Läs dessa upplysningar noggrant eftersom de är viktiga för att kunna använda injektionspennan på ett säkert sätt.


FlexTouch


1 Förbered injektionspennan med en ny nål


 • Kontrollera namnet och den färgkodade etiketten på injektionspennan för att vara säker på att det är Saxenda. Det är särskilt viktigt om du tar mer än en typ av injektionsläkemedel. Användning av fel läkemedel kan skada din hälsa.

 • Ta av pennhuven.


A


 • Kontrollera att lösningen i pennan är klar och färglös. Titta i injektionspennans fönster. Om lösningen ser grumlig ut så ska du inte använda pennan.


B


 • Ta en ny injektionsnål och dra bort skyddspappret.


C


 • Se till att fästa injektionsnålen korrekt

 • Tryck in injektionsnålen rakt i pennan. 

 • Skruva tills den sitter fast.


D


 • Injektionsnålen är täckt med två nålskydd. Du måste ta bort båda skydden. Om du glömmer att ta bort båda skydden kommer du inte att injicera någon lösning.

 • Dra av det yttre nålskyddet och behåll det tills senare. Du kommer att behöva det efter injektionen för att kunna ta bort injektionsnålen från pennan på ett säkert sätt.


E


 • Dra av det inre nålskyddet och kasta det. Om du försöker sätta tillbaka det så kan du råka sticka dig på injektionsnålen.

  En droppe lösning kan synas på nålspetsen. Detta är normalt, men du måste ändå kontrollera flödet första gången du använder en ny injektionspenna.

  Vänta med att sätta i en ny nål i injektionspennan tills du är redo att ta injektionen.


  Använd alltid en ny injektionsnål vid varje injektion.

  Detta för att förhindra tilltäppta injektionsnålar, kontaminering, infektion och feldosering.


  Använd aldrig en böjd eller skadad injektionsnål.


F


2 Kontrollera flödet i varje ny injektionspenna


 • Om din penna redan är i bruk, gå till steg 3 "Välj dos". Kontrollera bara flödet före första injektionen med varje ny injektionspenna.

 • Vrid dosväljaren till symbolen för flödeskontroll (Symbol) direkt efter 0. Se till att symbolen för flödeskontroll står mitt för dosstrecket.


A


 • Håll pennan så att injektionsnålen pekar uppåt.

  Håll doseringsknappen intryckt tills dosräknaren står på 0. Nollan måste vara i linje med dosstrecket.

  En droppe lösning ska synas på nålspetsen.


  En liten droppe kan finnas kvar på nålspetsen men den injiceras inte.

  Om ingen droppe syns, upprepa steg 2 ”Kontrollera flödet med varje ny injektionspenna" upp till 6 gånger. Om det fortfarande inte syns någon droppe ska du byta injektionsnål och upprepa steg 2 ”Kontrollera flödet med varje ny injektionspenna” en gång till.

  Om det fortfarande inte syns någon droppe ska du kassera pennan och använda en ny.  Se till att det alltid syns en droppe på nålspetsen innan du använder en ny penna för första gången. Då kan du vara säker på att lösningen har ett flöde.

  Om det inte syns någon droppe kommer du inte att injicera något läkemedel även om dosräknaren rör sig. Det kan vara ett tecken på att injektionsnålen är tilltäppt eller skadad. 

  Om du inte kontrollerar flödet varje gång du injicerar med en ny penna för första gången finns det risk för att du inte får den ordinerade dosen och att den avsedda effekten av Saxenda uteblir.


B


3 Välj dos


 • Vrid på dosväljaren tills dosräknaren visar din dos (0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg eller 3,0 mg).

  Om du väljer fel dos kan du vrida dosväljaren framåt eller bakåt för att få rätt dos

  Du kan ställa in pennan på maximalt 3,0 mg.


  Du ändrar dosen med hjälp av dosväljaren. Det är bara dosräknaren och dosstrecket som visar hur många mg du väljer per dos.

  Du kan välja upp till 3,0 mg per dos. När pennan innehåller mindre än 3,0 mg stannar dosräknaren innan 3,0 visas.

  Dosväljaren klickar på olika sätt när du vrider den framåt, bakåt eller förbi det antal mg som finns kvar. Räkna inte pennans klickljud.


  Använd alltid dosräknaren och dosstrecket för att se hur många mg du har valt innan du injicerar detta läkemedel. 

  Räkna inte pennans klickljud.

  Använd inte pennans skala. Den visar bara ungefär hur mycket lösning som finns kvar i pennan.

  Endast doser om 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg eller 3,0 mg får väljas med dosväljaren. Den valda dosen måste stå exakt mitt för dosstrecket för att du säkert ska få korrekt dos.


A


Hur mycket lösning finns det kvar?


 • Injektionspennans skala visar ungefär hur mycket lösning som finns kvar i pennan.A


 • Om du vill se exakt hur mycket lösning som finns kvar ska du använda dosräknaren:

  Vrid dosväljaren tills dosräknaren stannar.

  Om den visar 3.0, finns det minst 3,0 mg kvar i pennan. Om dosräknaren stannar innan 3,0 mg finns det inte tillräckligt med lösning kvar i pennan för en hel dos om 3,0 mg.

Om du behöver mer läkemedel än vad som finns kvar i pennan

Du får dela dosen mellan din nuvarande penna och en ny penna, men endast om en läkare eller sjuksköterska har utbildat dig eller talat om för dig att du får göra det. Använd en miniräknare för att räkna ut doserna enligt anvisningar från läkare eller sjuksköterska.


Var mycket noga med att räkna rätt.

Om du inte är säker på hur du ska dela dosen mellan två pennor ska du injicera hela dosen med en ny penna.


B


4 Injicera dosen


 • För in injektionsnålen i huden så som läkaren eller sjuksköterskan har visat dig.

 • Kontrollera att du kan se dosräknaren. Täck inte över dosräknaren med fingrarna. Detta kan avbryta injektionen.


A


 • Tryck ner doseringsknappen och håll den intryckt. Se till att dosräknaren återgår till 0. Nollan måste vara i linje med dosstrecket. Därefter kan du höra eller känna ett klick.

 • Fortsätt att trycka in doseringsknappen medan du håller kvar injektionsnålen i huden.


B


 • Räkna sakta till 6, medan doseringsknappen hålls intryckt.

 • Om du tar bort nålen tidigare så kan det hända att det kommer ut en stråle av lösningen från nålspetsen. Om detta händer har du inte fått hela dosen.


C


 • Ta bort injektionsnålen från huden. Därefter kan du släppa doseringsknappen.

  Om det sipprar ut blod vid injektionsstället, tryck lite lätt. 


  Det kan synas en droppe lösning vid nålspetsen efter injektionen. Det är normalt och har ingen inverkan på dosen.


  Håll alltid ett öga på dosräknaren för att se hur många mg du injicerar. Håll doseringsknappen intryckt tills dosräknaren står på 0.


Så här märker du om injektionsnålen är tilltäppt eller skadad:

 • Om siffran 0 inte visas på dosräknaren när du har tryckt kontinuerligt på dosknappen så kan det hända att du använder en nål som är tilltäppt eller skadad.

 • I sådana fall har du inte fått något läkemedel alls, trots att dosräknaren har rört sig från den dos du ställde in från början.


Så här gör du om injektionsnålen är tilltäppt.

Byt nålen enligt anvisningarna i steg 5 ”Efter injektionen”. Upprepa sedan alla anvisningar från och med steg 1 ”Förbered injektionspennan med en ny nål”. Se till att du väljer hela den dos du behöver.


Vidrör aldrig dosräknaren under injektionen. Det kan avbryta injektionen.


D


5 Efter injektionen


 • Kassera alltid injektionsnålen efter varje injektion för att göra injektionerna mer smidiga och förebygga tilltäppta injektionsnålar. Om injektionsnålen är tilltäppt kommer du inte att injicera något läkemedel.

 • För in nålspetsen i det yttre nålskyddet på en plan yta utan att röra vid injektionsnålen eller det yttre nålskyddet.


A


 • När injektionsnålen är täckt trycker du försiktigt fast det yttre nålskyddet helt och hållet.

 • Skruva bort injektionsnålen och kassera den på ett säkert sätt, enligt anvisningar fråm läkare, sjuksköterska, apotekspersonal eller lokala myndigheter.


B


 • Sätt tillbaka pennhuven pennan efter varje användning för att skydda lösningen mot ljus.


  När pennan är tom ska du kassera den utan injektionsnål, enligt anvisningar från läkare, sjuksköterska, apotekspersonal eller lokala myndigheter.

 • Försök aldrig sätta tillbaka det inre nålskyddet på injektionsnålen. Du kan sticka dig på injektionsnålen.

 • Ta alltid bort injektionsnålen från pennan efter varje injektion.

  Detta kan förhindra tilltäppta injektionsnålar, kontaminering, infektion, läckage av lösningen och feldosering.


C


Ytterligare viktig information


 • Du bör alltid förvara pennan och injektionsnålarna utom syn- och räckhåll för andra, särskilt barn. 

 • Dela aldrig din penna eller dina injektionsnålar med någon annan.

 • Vårdgivare måste vara mycket försiktiga vid hantering av använda injektionsnålar för att förhindra stickskador och korsinfektion.Ta hand om din penna


 • Lämna inte pennan i bilen eller på någon annan plats där den kan bli för varm eller för kall.

 • Injicera inte Saxenda som varit frusen. Om du gör det finns det risk för att läkemedlet inte ger avsedd effekt.

 • Utsätt inte pennan för damm, smuts eller vätska.

 • Du får inte tvätta, blötlägga eller smörja pennan. Den kan rengöras med ett milt rengöringsmedel och en fuktig trasa.

 • Se till att inte tappa pennan och låt den inte slås mot en hård yta. Om du tappar den eller misstänker något problem bör du sätta på en ny injektionsnål och kontrollera flödet innan du injicerar.

 • Försök inte fylla pennan på nytt. När den är tom måste den kasseras.

 • Försök inte att reparera pennan eller ta isär den.Hitta direkt i texten
Av