FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Levosert

Gedeon Richter Nordics

Intrauterint inlägg 20 mikrog/24 timmar
(Tillhandahålls ej) (vit eller nästan vit hormonelastomerkärna, monterad på en T-stomme överdragen med ett ogenomskinligt membran, som reglerar frisättningen av levonorgestrel. T-stommen har en ögla i den vertikala delen och två horisontella armar i andra änden. På öglan sitter avlägsningstrådar fästa.)

Intrauterina preventivmedel, intrauterint inlägg av plast med gestagen

Aktiv substans:
ATC-kod: G02BA03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Gedeon Richter Nordics omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Levosert Intrauterint inlägg 20 mikrog/24 timmar är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Blister 1 styck (vnr 111295)
Inte utbytbart.
Alternativt läkemedel inom samma ATC-grupp.
Startdatum: 2023-02-06
Prognos för slutdatum: 2023-12-31
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Levosert

20 mikrogram/24 timmar intrauterint inlägg
levonorgestrel

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Levosert är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Levosert
3. Hur du använder Levosert
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Levosert ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Levosert är och vad det används för

 

Levosert är ett intrauterint inlägg för insättning i livmodern (uterus), där det långsamt frisätter hormonet levonorgestrel.


Det används som:

Preventivmedel

Levosert är ett effektivt, långtidsverkande och icke permanent (reversibelt) preventivmedel. Levosert förhindrar graviditet genom att tunna ut livmoderslemhinnan, genom att göra det normala slemmet i livmoderhalskanalen tjockare så att spermier inte kan ta sig fram för att befrukta ägget, och genom att förhindra ägglossning (ovulation) hos vissa kvinnor. Dessutom påverkar den T‑formade stommen även livmoderslemhinnan lokalt.

Levosert ska avlägsnas efter 6 års användning när det används som preventivmedel.


Behandling av kraftiga menstruationsblödningar

Levosert är också lämpligt för att minska menstruationsblödning. Det kan därför användas om du lider av kraftiga menstruationsblödningar. Detta kallas menorragi. Hormonet i Levosert fungerar genom att tunna ut livmoderslemhinnan, så att den månatliga blödningen minskar.


Levosert ska avlägsnas eller ersättas efter 6 år, eller tidigare om kraftiga och besvärliga menstruationsblödningar återkommer.


Barn och ungdomar

Levosert ska inte användas före den första menstruationsblödningen (menarche


2. Vad du behöver veta innan du använder Levosert

 

Använd inte Levosert om du

 • är gravid eller tror att du kan vara gravid;

 • har eller har haft inflammatorisk sjukdom i bäckenet;

 • har en ovanlig eller obehaglig vaginal flytning eller vaginal klåda, eftersom detta kan tyda på infektion;

 • har eller har haft inflammation i livmoderslemhinnan efter förlossning;

 • har eller har haft en infektion i livmodern efter förlossning eller efter abort under de 3 senaste månaderna;

 • har eller har haft inflammation i livmoderhalsen;

 • har eller har haft ett onormalt cellprov (förändringar i livmoderhalsen);

 • har eller har haft problem med levern;

 • har en tumör i levern;

 • har en onormal livmoder, inklusive godartad utväxt i livmodern (fibroider), speciellt sådana som förvränger livmoderhålan;

 • har ett onormalt blödningsmönster;

 • har en åkomma som gör dig mottaglig för infektioner. Du bör ha fått besked om detta av en läkare;

 • har eller har haft hormonberoende cancer, till exempel bröstcancer;

 • har eller har haft någon typ av cancer eller misstänkt cancer inklusive blod- (leukemi), livmoder- eller livmoderhalscancer, såvida den inte är i remission (inga cancerceller kan längre upptäckas i kroppen och du har inte några symtom);

 • har eller har haft en trofoblastsjukdom (en graviditetsrelaterad tumörsjukdom där tumörer uppstår när celler från vävnad som som bildar moderkakan börjar dela sig okontrollerat). Du bör ha fått besked om detta av en läkare;

 • är allergisk mot levonorgestrel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Din läkare eller sjuksköterska kommer att undersöka dig innan Levosert sätts in för att säkerställa att Levosert är lämpligt för dig. Detta omfattar bäckenundersökning och kan även omfatta andra undersökningar såsom undersökning av brösten, om din läkare eller sjuksköterska finner det lämpligt.


Underlivsinfektioner måste vara färdigbehandlade innan Levosert sätts in.


Tala om för läkaren eller sjuksköterskan som sätter in Levosert om du har epilepsi, eftersom anfall kan uppträda under insättningen. Detta är dock sällsynt. Vissa kvinnor kan känna sig svimfärdiga efter proceduren. Detta är normalt och din läkare eller sjuksköterska kommer att be dig vila en stund.


Levosert är inte lämpligt för alla kvinnor.


Precis som andra hormonella preventivmedel skyddar Levosert inte mot HIV-infektion (AIDS) eller andra sexuellt överförbara sjukdomar (t.ex. klamydia, genital herpes, genitalvårtor, gonorré, hepatit B och syfilis). Du behöver använda kondom för att skydda dig mot dessa sjukdomar.


Tala med läkare innan du använder Levosert om du:

 • har eller utvecklar migrän, yrsel, dimsyn, ovanligt svår huvudvärk eller om du får huvudvärk oftare än tidigare;

 • har gultonad hud eller gultonade ögonvitor (gulsot);

 • har diabetes (för hög blodsockernivå), har högt blodtryck eller onormala nivåer av blodfetter;

 • har haft cancer som påverkar blodet (inklusive leukemi) som nu är i remission (inga cancerceller kan längre upptäckas i kroppen och du har inte några symtom);

 • genomgår långtidsbehandling med kortison;

 • någon gång haft ett utomkvedshavandeskap (fostret utvecklas utanför livmodern) eller har haft cystor i äggstockarna;

 • har eller har haft en allvarlig blodkärlssjukdom, såsom hjärtinfarkt eller stroke, eller om du har några hjärtproblem;

 • har haft blodproppar (trombos);

 • tar andra läkemedel eftersom vissa läkemedel kan hindra Levosert från att fungera på rätt sätt;

 • har oregelbundna blödningar;

 • får kramper (epilepsi).

Om du har eller har haft någon av ovanstående tillstånd kommer din läkare att avgöra om du kan använda Levosert.


Du måste också tala om för din läkare om något av dessa tillstånd inträffar för första gången när du fått Levosert insatt.


Du måste så snart som möjligt uppsöka en läkare eller sjuksköterska om du får smärtsam bensvullnad, plötslig bröstsmärta eller svårt att andas eftersom dessa symtom kan vara tecken på en blodpropp. Det är viktigt att eventuella blodproppar genast behandlas.


Utstötning

Muskelsammandragningar i livmodern under menstruationen kan ibland förskjuta inlägget eller stöta ut det helt. Det är mer sannolikt att detta inträffar om du är överviktig vid tidpunkten för insättning av inlägget eller om du tidigare har haft kraftiga menstruationer. Om inlägget förskjuts kanske det inte fungerar som avsett och därför är risken för graviditet högre. Om inlägget stöts ut är du inte längre skyddad mot graviditet.

Eventuella tecken på utstötning är smärta och onormal blödning men Levosert kan också stötas ut utan att du märker det. Eftersom Levosert minskar menstruationsmängden kan en ökad menstruationsblödning vara ett tecken på utstötning.

Det rekommenderas att du kontrollerar trådarna med fingrarna t.ex. i samband med att du duschar. Se även avsnitt 3 ”Hur du använder Levosert – Hur vet jag om inlägget ligger på plats?”. Om du märker något som tyder på en utstötning av inlägget eller om du inte kan känna trådarna, ska du använda en annan form av preventivmedel (såsom kondom) och kontakta hälso- och sjukvårdspersonal.


Psykiska störningar:

Vissa kvinnor som använder hormonella preventivmedel, inräknat Levosert, har rapporterat depression eller nedstämdhet. Depressioner kan vara allvarliga och ibland leda till självmordstankar. Om du upplever humörförändringar och symtom på depression ska du snarast möjligt kontakta läkare för rådgivning.


Levosert och rökning

Kvinnor bör sluta röka. Rökning ökar risken för hjärtinfarkt, stroke eller blodproppar.


Användning av tamponger och menstruationskoppar

Användning av bindor rekommenderas. Om tamponger eller menstruationskoppar används, bör du byta dem försiktigt så att du inte drar i Levosert trådar.

Andra läkemedel och Levosert

Effekten av hormonella preventivmedel såsom Levosert kan minska när man tar läkemedel som ökar mängden enzymer från levern. Informera din läkare om du använder:

 • fenobarbital, fenytoin eller karbamazepin (för att behandla epilepsi);

 • griseofulvin (mot svamp);

 • rifampicin eller rifabutin (antibiotika);

 • nevirapin eller efavirenz (mot HIV).

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Levosert ska inte tas samtidigt som andra hormonella preventivmedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Levosert ska inte användas om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.


Kan jag bli gravid när jag använder Levosert?

Det är mycket sällsynt att kvinnor som har Levosert insatt blir gravida.

En utebliven menstruation behöver inte innebära att du är gravid. Det händer att vissa kvinnor inte har menstruation när de använder produkten.

Om du inte har haft menstruation på 6 veckor ska du överväga att utföra ett graviditetstest. Om det visar att du inte är gravid behöver du inte utföra ett ytterligare test, såvida du inte får andra graviditetssymtom, t.ex. illamående, trötthet eller spända bröst.

Om du blir gravid med Levosert på plats, bör du omedelbart träffa hälso- och sjukvårdspersonal för att ta ut Levosert. Att ta ut Levosert kan orsaka ett missfall. Men om Levosert lämnas på plats under graviditeten ökar inte bara risken för missfall utan också risken för en infektion och för tidig förlossning. Om Levosert inte kan tas ut, tala med hälso- och sjukvårdspersonal om fördelarna och riskerna med att fortsätta graviditeten. Om graviditeten fortsätter kommer du att följas noga under graviditeten och du ska omedelbart kontakta läkare om du upplever magkramper, magsmärtor eller feber.

Levosert innehåller ett hormon, levonorgestrel, och det har förekommit enstaka fall med påverkan på könsorganen hos flickfoster när livmoderinlägg med levonorgestrel suttit kvar under graviditeten.


Vad ska jag göra om jag vill ha barn?

Om du vill ha barn ska du be din läkare avlägsna Levosert. Du kommer att återfå din vanliga fertilitetsnivå mycket snart efter att inlägget har avlägsnats.


Kan jag amma när jag använder Levosert?

Väldigt små mängder av hormonet i Levosert har upptäckts i bröstmjölk. Det antas inte finnas någon risk för det nyfödda barnet/spädbarnet. Amning kan forsätta under användning av Levosert.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och hantera maskiner.

Levosert innehåller bariumsulfat

Levoserts T-formade stomme innehåller bariumsulfat för att synas på röntgen.


3. Hur du använder Levosert

Inlägget kan endast sättas in av en läkare eller specialutbildad sjuksköterska (se instruktionerna för insättning i förpackningen).

De kommer att förklara insättningsproceduren och möjliga risker som är relaterade till användningen. Läkaren eller sjuksköterskan kommer att undersöka dig innan Levosert sätts in. Rådfråga dem om du är osäker över användningen.


Inlägget ska antingen sättas in under menstruation eller inom sju dagar från menstruationens början. Om du redan har ett inlägg och det är dags att byta ut det, behöver du inte invänta menstruation.

Om du nyss har fött barn ska du vänta minst 6 veckor innan Levosert sätts in. Levosert kan ibland sättas in omedelbart efter en abort, förutsatt att du inte har några infektioner i underlivet.


Hur snabbt ska Levosert börja fungera?

Preventivmedel

Du är skyddad mot graviditet så snart inlägget är insatt.


Kraftig menstruell blödning

Levosert resulterar vanligtvis i lättare menstruation efter 3 till 6 månaders behandling.


Hur kommer Levosert påverka mina menstruationer?

Många kvinnor får stänkblödningar (en liten mängd blod) under de första 3‑6 månaderna efter insättning av inlägget. Andra kommer ha förlängda eller kraftiga blödningar. Du kan emellertid få en ökad blödning, vanligen under de första 2 till 3 månaderna, innan en minskad blödning uppnås. Det är troligt att du totalt sett kommer att få färre blödningsdagar varje månad och till slut kanske du inte har några menstruationer alls. Detta är på grund av effekten av hormonet (levonorgestrel) på livmoderslemhinnan. Om blödningen inte blir märkbart mindre efter 3 till 6 månader, bör andra behandlingar övervägas.


Om du haft Levosert insatt under en ganska lång tid och plötsligt börjar få blödningsproblem, kontakta läkare eller sjukvårdspersonal för rådgivning.


Hur ofta bör jag låta kontrollera inlägget?

Du ska vanligen låta kontrollera inlägget 6 veckor efter insättningen, igen efter 12 månader och därefter en gång om året tills det avlägsnas.


Hur vet jag om inlägget ligger på plats?

Efter varje menstruation kan du känna efter de två tunna trådarna som är fästa vid inläggets nedre del. Din läkare visar dig hur du gör detta.

Dra inte i trådarna eftersom du då kan råka dra ut inlägget. Kontakta läkare eller sjuksköterska så fort som möjligt om du inte kan känna trådarna, och avstå från samlag under tiden eller använd barriärpreventivmedel (t.ex. kondom). Det är möjligt att trådarna bara har dragits upp i livmodern eller livmoderhalskanalen. Om trådarna fortfarande inte kan hittas av läkare eller sjuksköterska, kan de ha brustit eller så har Levosert kommit ut av sig själv, eller i sällsynta fall kan den ha perforerat livmoderväggen (perforation av livmodern, se avsnitt 4).

Du ska också uppsöka läkare om du känner själva inläggets nedre del eller om du eller din partner känner smärta eller obehag under samlag.


Vad händer om inlägget kommer ut av sig själv?

Om inlägget kommer ut helt eller delvis, kan det hända att du inte är skyddad mot graviditet. Det är sällsynt men möjligt att detta kan hända under din menstruation utan att du märker det. En ovanlig ökning av blödningsmängden under menstruationen kan vara ett tecken på att detta har hänt. Tala om för din läkare eller kontakta sjukvårdspersonal om du märker några oväntade förändringar i ditt blödningsmönster.

Om du slutar att använda Levosert

Din läkare kan när som helst avlägsna inlägget. Det är mycket enkelt att avlägsna det. Det är mycket viktigt att använda någon annan typ av preventivmedel under veckan innan avlägsnandet såvida du inte planerar att få ett nytt inlägg eller ett intrauterint preventivmedel insatt omedelbart. Samlag under denna vecka kan leda till graviditet efter att Levosert är avlägsnat.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningarna med Levosert är vanligast under de första månaderna efter insättning av inlägget och avtar sedan med tiden.


Kontakta läkare eller sjuksköterska omedelbart om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar:

 • Svår smärta eller feber som uppkommer kort efter insättning kan betyda att du har en allvarlig infektion som behöver behandlas omedelbart. I sällsynta fall kan en mycket svår infektion (sepsis) förekomma.

 • Svår smärta och ihållande blödning eftersom detta kan vara tecken på skada eller hål i livmoderväggen (perforation). Perforation är mindre vanligt, och inträffar oftast i samband med insättning av Levosert även om perforationen kanske inte upptäcks förrän vid ett senare tillfälle. Levosert som har fastnat utanför livmodern är inte effektiv för att förhindra graviditet och måste avlägsnas så fort som möjligt; i mycket sällsynta fall kräver detta kirurgi. Risken för perforation är låg, men den är förhöjd hos ammande kvinnor och kvinnor som har fött barn inom 36 veckor före insättning och kan var ökad hos kvinnor med livmodern fixerad och bakåtlutande (fixerad retroverterad livmoder). Om du misstänker att din livmoder perforerats, sök omedelbart råd hos en vårdgivare och informera om att du har Levosert insatt, särskilt om det inte var dessa vårdgivare som satte in den.

  Möjliga tecken och symtom på perforation kan innefatta:

  • svår smärta (som menstruationssmärta) eller värre smärta än väntat

  • kraftig blödning (efter insättning)

  • smärta eller blödning som pågår längre än några veckor

  • plötsliga menstruationsförändringar

  • smärta vid sex

  • du kan inte längre känna Levosert trådarna (se ”Hur vet jag om inlägget ligger på plats?” i avsnitt 3).

 • Smärta i nedre delen av buken, speciellt om du dessutom har feber eller menstruationen har uteblivit eller om du har oväntad blödning, eftersom detta kan vara tecken på utomkvedshavandeskap (fostret utvecklas utanför livmodern). Den absoluta risken för utomkvedshavandeskap hos Levosert användare är låg. Då en kvinna blir gravid under användning av Levosert finns det ändå en förhöjd relativ sannolikhet för utomkvedshavandeskap.


 • Smärta i nedre delen av buken eller smärta eller besvär vid samlag eftersom detta kan vara tecken på cystor i äggstockarna eller bäckeninflammation. Detta är viktigt eftersom bäckeninflammation kan minska dina möjligheter att få barn och kan öka risken för utomkvedshavandeskap.


Övriga biverkningar


Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 kvinnor) biverkningar kan omfatta:

 • uteblivna, korta eller oregelbundna menstruationsperioder (se ” Hur kommer Levosert påverka mina menstruationer?” i avsnitt 3);

 • vaginal blödning inklusive stänkblödning;

 • bakterie- eller svampinfektion i slidan och de yttre könsorganen (vulva);

 • finnar (akne).

Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 kvinnor) biverkningar kan omfatta:

 • depression, oro eller andra humörförändringar;

 • minskad sexlust;

 • huvudvärk;

 • migrän;

 • svimningskänsla (presynkope);

 • yrsel;

 • ryggsmärtor;

 • obehag i buken;

 • illamående;

 • uppsvälld buk;

 • kräkningar;

 • smärtsamma menstruationer;

 • ökade flytningar;

 • spända, ömmande bröst;

 • livmoderkramper;

 • att Levosert kommer ut av sig själv;

 • viktökning.

Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 kvinnor) biverkningar kan omfatta:

 • svimning;

 • eksem;

 • inflammation i livmoderhalsen (cervicit);

 • svullna ben eller fotleder;

 • ökad hårväxt i ansiktet och på kroppen;

 • håravfall;

 • hudklåda (pruritus);

 • missfärgad hud eller ökad mängd hudpigment, särskilt i ansiktet (kloasma);

Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1 000 kvinnor) biverkningar kan omfatta:

 • hudutslag, klåda


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Levosert ska förvaras

Förvaras i originalförpackningen. Förvara innerförpackningen i kartongen. Ljuskänsligt. Öppna inte förpackningen med Levosert. Detta ska endast göras av din läkare eller på hälsovårdspersonal.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och ytterförpackningen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Levosert innehåller 52 mg levonorgestrel, den aktiva substansen. Hormonet finns i en substans som heter polydimetylsiloxan. Detta omges av ett membran (hölje) som också är gjort av polydimetylsiloxan.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

 • Levosert består av en T-formad stomme av en plast som kallas polyeten. Stommen med hormon utgör ett inlägg för att frisätta hormonet gradvis inne i livmodern.

 • Inlägget har två tunna trådar av polypropen och ftalocyanin blå, fästa vid stommens nederdel. De underlättar avlägsnande och gör det möjligt för dig eller läkare att kontrollera att inlägget sitter på plats.

  Stommen med hormon utgör ett inlägg för att frisätta hormonet gradvis inne i livmodern.

Förpackningsstorlekar:

Ett intrauterint inlägg med insättningsverktyg.

Multipelförpackning med fem förpackningar med ett intrauterint inlägg och ett insättningsverktyg.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Ungern


Tillverkare

Odyssea Pharma SA

Rue du Travail 16

4460 Grâce Hollogne

Belgien


Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Ungern


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta:

Gedeon Richter Nordics AB

Barnhusgatan 22

111 23 Stockholm

Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-01-25.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Se särskild instruktionsbroschyr bifogad i förpackningen.


Förskrivares checklista

Ställ dig själv följande frågor innan förskrivning/insättning av Levosert:


Har jag kontrollerat att patientens behov uppfyller indikationerna för preventivmedel eller kraftiga menstruationsblödningar och för en behandlingstid på upp till sex år?


Har jag fyllt i patientkortet som medföljde förpackningen och lämnat detta till patienten som en påminnelse (alla insättningar med en användningstid på över sex år ska rapporteras som off label-användning)?


Läs igenom följande instruktioner noga eftersom insättningsenheten kan skilja sig åt jämfört med andra intrauterina inlägg som du använt tidigare.


Villkor för användning

 1. Levosert sätts in inom sju dagar från menstruationsstart hos kvinnor i fertil ålder. Det kan bytas ut med ett nytt inlägg när som helst i cykeln.

 2. Det rekommenderas starkt att Levosert endast sätts in av läkare/sjukvårdspersonal med tillräcklig utbildning och som har läst dessa instruktioner noga innan insättning av Levosert.

 3. Levosert levereras i en steril förpackning som inte ska öppnas förrän inlägget ska sättas in. När förpackningen öppnats ska produkten hanteras under aseptiska förhållanden. Inlägget får inte användas om innerförpackningen är skadad eller öppnad.

 4. Utför en gynekologisk undersökning för att bestämma livmoderns position (anteversion, retroversion) och storlek. Uteslut graviditet och kontraindikationer.

 5. Sätt in ett spekulum i slidan, och använd lämplig antiseptisk lösning för att rengöra slidan och livmoderhalsen.

 6. Använd dilatatorer om cervikal stenos diagnostiseras. Tryck inte med kraft om du känner ett motstånd. Om dilatation av livmoderhalsen är nödvändig, överväg användning av analgetika och/eller paracervical blockad.

 7. Ta tag om livmoderhalsen med hjälp av en kirurgpincett och dra försiktigt för att placera livmoderhalskanalen och livmoderhålan i samma riktning.

 8. Fastställ livmoderns djup med hjälp av en hysterometer. Avbryt proceduren om livmoderns djup är < 5,5 cm.

bild1

Förberedelse för insättning

Förberedelse
Placera kolven och det intrauterina inlägget i insättningsröret

Placera kolven och det intrauterina inlägget i insättningsröret


Öppna förpackningen delvis (ca 1/3 från nederkanten) och för in kolven i insättningsröret. Lösgör trådarna från flänsen. Dra i trådarna för att föra in det intrauterina inlägget i röret. Inläggets armar måste vara horisontella, parallellt med flänsens platta sida.


Placera flänsens nedre kant vid det uppmätta värdet

Placera flänsens nedre kant vid det uppmätta värdet

Placera den blå flänsen så att dess nedre kant visar samma djup som sonden. De platta sidorna på flänsen måste alltid vara parallella med inläggets armar. Detta gör att inlägget kan öppnas korrekt i livmoderhålan.


Justera inläggets läge i insättningsröret

Justera inläggets läge i insättningsröret


Håll kolven i ett fast grepp samtidigt som du drar i tråden och flyttar röret för att justera inläggets position.

Knopparna på inläggets armar måste vara nära och mittemot varandra, placerade något över den övre delen av insättningsröret (zoom 1) och den distala kanten av röret måste passas in med placeringen av den första skåran i kolven (zoom 2). Om röret inte är placerat i linje med den första skåran på kolven så måste du dra lite hårdare i tråden.Införing


Införing

För in enheten i livmoderhalskanalen tills den blå flänsen är i kontakt med livmoderhalsen.


Ta ut hela enheten ur blisterförpackningen med ett fast grepp om insättningsröret och kolven, utan att ändra inläggets läge i insättningsröret.

För in enheten i livmoderhalskanalen tills den blå flänsen är i kontakt med livmoderhalsen.

Frigör armarna på det intrauterina inlägget

Frigör armarna på det intrauterina inlägget


Håll i kolven, släpp tråden och dra insättningsröret nedåt tills rörets nedre kant når den andra skåran på kolven.

För in inlägget mot fundus

För in inlägget mot fundus


För att placera inlägget i livmoderhålan, för in insättningsröret samtidigt med kolven tills den blå flänsen återigen är i kontakt med livmoderhalsen.

Levosert är nu korrekt placerad i livmoderhålan.


Lösgör inlägget från röret i livmodern

Lösgör inlägget från röret i livmodern


Utan att röra kolven ska du nu dra ned insättningsröret till ringen i kolvens ände.

Ett lätt motstånd markerar att kolven förs nedåt. Fortsätt att dra ned röret tills det når ringen på kolven.

Levosert är nu helt lösgjord från insättningsröret.


Ta bort insättningsverktygen stegvis och klipp av trådarna

Ta bort insättningsverktygen stegvis och klipp av trådarna

Avlägsna först kolven, sedan insättningsröret.

Klipp av trådarna cirka 3 cm från livmoderhalsen.


Insättningen av Levosert är nu klar.


Viktig information att tänka på under eller efter insättning:

 • Om du misstänker att det intrauterina inlägget inte är i rätt position:

  • Kontrollera insättningen med ultraljud eller röntgen.

 • Om inkorrekt position misstänks, avlägsna Levosert. Återinsätt inte samma Levosert intrauterint inlägg efter borttagning.


VIKTIGT!

Vid införingssvårighet och/eller mycket stark smärta eller blödning under eller efter insättning, ska fysisk undersökning och ultraljudsundersökning utföras omedelbart för att utesluta perforering av uterus eller cervix. Avlägsna inlägget vid behov och sätt in ett nytt sterilt inlägg.

Rapportera alla fall av uterusperforering eller insättningssvårigheter till:


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Hur Levosert ska avlägsnas


Levosert avlägsnas genom att dra i trådarna med en peang. Om trådarna inte är synliga och inlägget är i livmoderhålan, kan den avlägsnas med en smal peang eller intrauterin trådfångare. För detta kan livmoderhalskanalen behöva vidgas.


För kvinnor i fertil ålder som inte önskar bli gravida, bör avlägsnandet utföras under menstruationen, förutsatt att en menstruationscykel verkar föreligga. Om inlägget avlägsnas i cykelns mitt och kvinnan har haft samlag inom en vecka, löper hon risk för att bli gravid såvida inte ett nytt inlägg sätts in omedelbart efter avlägsnandet.


Efter avlägsnandet av Levosert ska inlägget kontrolleras för att säkerställa att det är intakt. Under besvärliga avlägsnanden har det i enstaka fall rapporterats att hormoncylindern glider över de horisontella armarna och döljer dem tillsammans inuti cylindern. Detta kräver ingen ytterligare åtgärd om det kan fastställas att det intrauterina inlägget är intakt. De horisontella armarnas knoppar förhindrar vanligen att cylindern lossnar helt från T-stommen.

Hitta direkt i texten
Av