Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Puri-nethol

(Parallellimporterat)
Cross Pharma AB

Tablett 50 mg
Avregistreringsdatum: 2020-01-31 (Tillhandahålls för närvarande ej)

Inga avvikelser.

Cytostatikum

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
ATC-kod: L01BB02
Läkemedel från Cross Pharma AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.


Texten nedan hämtas från SPC-texten för Puri-nethol®, Aspen Nordic, förutom avsnitten 2, 3, 6.1 och 6.5 som avser Puri-nethol, Cross Pharma AB.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Puri-nethol® 50 mg tabletter.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Avsnittet gäller för: Tablett 50 mg

Visa läkemedlets innehåll

Beträffande hjälpämnen se 6.1

3 LÄKEMEDELSFORM


Visa läkemedlets innehåll

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

6-merkaptopurin är avsett för behandling av akut leukemi hos vuxna, ungdomar och barn.  


Det kan användas vid:

  • Akut lymfatisk leukemi (ALL)

  • Akut promyeloisk leukemi (APL)/Akut myeloisk leukemi M3 (AML M3). 

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

Behandling med 6-merkaptopurin ska ske under överinseende av läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med erfarenhet av behandling av patienter med ALL och APL (AML M3).


6-merkaptopurin kan tas tillsammans med mat eller på fastande mage, men patienten bör hålla sig till ett administreringssätt. Läkemedlet bör inte tas tillsammans med mjölk eller mjölkprodukter (se avsnitt 4.5). 6-merkaptopurin bör tas minst 1 timme före eller 2 timmar efter intag av mjölk eller mjölkprodukter.


Särskilda populationer


Vuxna och pediatrisk population

Rekommenderad dos för vuxna och barn är 2,5 mg/kg kroppsvikt per dygn, eller 50 till 75 mg/m2 kroppsyta per dygn, men dosen och behandlingstidens längd är beroende av typ och dosering av andra cytotoxiska medel som ges i kombination med 6-merkaptopurin.


Dosen ska noggrant justeras för att anpassas till den enskilda patienten.

6-merkaptopurin har använts vid kombinationsbehandling för akut leukemi med varierande scheman, och litteratur samt aktuella behandlingsriktlinjer bör konsulteras för ytterligare information.

Studier som utförts på barn med akut lymfatisk leukemi visade att administrering av 6-merkaptopurin på kvällen minskade risken för recidiv jämfört med administrering på morgonen. 


Äldre

Njur- och leverfunktion bör övervakas hos dessa patienter, och vid eventuell nedsättning av funktionen bör man överväga reducering av 6-merkaptopurindosen.


Nedsatt njurfunktion

För patienter med nedsatt njurfunktion bör man överväga reducering av dosen (se avsnitt 5.2).


Nedsatt leverfunktion

För patienter med nedsatt leverfunktion bör man överväga reducering av dosen (se avsnitt 5.2).


Läkemedelsinteraktioner

Vid samtidig administrering av xantinoxidashämmarna allopurinol, oxipurinol eller tiopurinol med 6-merkaptopurin, är det viktigt att endast ge 25 % av den rekommenderade dosen av 6-merkaptopurin, eftersom dessa läkemedel minskar nedbrytningen av 6-merkaptopurin. Samtidig administrering av andra xantinoxidashämmare, till exempel febuxostat, bör undvikas (se avsnitt 4.5).


Patienter med TPMT-brist

Patienter med nedärvd låg eller ingen tiopurin-S-metyltransferas-aktivitet (TPMT) löper ökad risk för svår 6-merkaptopurintoxicitet vid konventionella doser av 6-merkaptopurin och kräver i allmänhet kraftig dosreducering. Optimal startdos för patienter med homozygot brist har inte fastställts. De flesta patienter med heterozygot TPMT-brist tolererar rekommenderade doser av 6-merkaptopurin, men för vissa kan dosreducering vara nödvändig (se avsnitt 4.4 och 5.2).


Patienter med NUDT15-variant

Patienter med ärftlig muterad NUDT15-gen löper ökad risk för svår 6-merkaptopurintoxicitet (se avsnitt 4.4). Dessa patienter kräver i allmänhet en dosreduktion; särskilt de med homozygot NUDT15-variant (se avsnitt 4.4). Genotyptestning av NUDT15-varianter kan övervägas innan behandling med 6-merkaptopurin inleds. I samtliga fall är noggrann övervakning av blodstatus nödvändig.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Med anledning av indikationernas allvarlighetsgrad finns inga andra absoluta kontraindikationer.

4.4 Varningar och försiktighetmått

6-merkaptopurin är ett aktivt cytotoxiskt medel som endast är avsett för användning under överinseende av läkare med erfarenhet av behandling med sådana medel.


Immunisering med levande vaccin kan potentiellt orsaka infektion hos immunsupprimerade patienter. Med anledning av detta rekommenderas inte immunisering med levande vacciner för patienter med ALL eller AML. Patienter i remission bör under inga omständigheter behandlas med levande vacciner förrän patienten anses kunna svara på vaccinet. Tidsintervallet mellan utsättande av kemoterapi och återställande av patientens förmåga att svara på vaccinet beror på typen av läkemedel som används och som orsakar immunsuppression samt deras intensitet, bakomliggande sjukdom samt andra faktorer.


Samtidig administrering av ribavirin och 6-merkaptopurin rekommenderas inte. Ribavirin kan ge minskad effekt och ökad toxicitet av 6-merkaptopurin (se avsnitt 4.5).


Säker hantering av 6-merkaptopurin tabletter

Se avsnitt 6.6.


Övervakning

Då 6-merkaptopurin är kraftigt myelosuppressivt måste fullständigt blodstatus tas dagligen under remissionsinduktion. Patienten måste övervakas noggrant under behandlingen.


Benmärgssuppression

Behandling med 6-merkaptopurin orsakar benmärgssuppression som leder till leukopeni och trombocytopeni samt, mer sällan, anemi. Fullständig blodstatus måste tas ofta under remissionsinduktion. Under underhållsbehandling bör fullständig blodstatus, inklusive trombocyter, följas upp regelbundet. Vid behandling med höga doser, eller vid förekomst av gravt nedsatt njur- och/eller leverfunktion behövs tätare uppföljning.

Ökad hematologisk uppföljning av patienten rekommenderas vid byte mellan olika läkemedelsformer av merkaptopurin.

Antalet leukocyter och trombocyter fortsätter att minska efter avslutad behandling, därför ska behandlingen avbrytas omedelbart vid första tecken på en onormalt kraftig minskning i antalet.

Benmärgssuppressionen är reversibel om 6-merkaptopurin sätts ut i tid. 

Under remissionsinduktion vid akut myeloisk leukemi kan patienten drabbas av frekventa perioder av relativ benmärgsaplasi, och det är viktigt att adekvata stödjande resurser finns tillgängliga.

Dosen av 6-merkaptopurin kan behöva reduceras när detta läkemedel kombineras med andra läkemedel vars primära eller sekundära toxicitet är myelosuppression (se avsnitt 4.5).


Hepatotoxicitet

6-merkaptopurin är hepatotoxiskt och leverfunktionsprover bör följas upp varje vecka under behandlingen. Nivån av gammaglutamyltransferas (GT) i plasma kan vara särskilt prediktivt för utsättande på grund av hepatotoxicitet. Mer frekvent uppföljning kan vara tillrådligt hos patienter med preexisterande leversjukdom eller som behandlas med annan potentiellt hepatotoxisk behandling. Patienten bör informeras om att sätta ut 6-merkaptopurin omedelbart vid tecken på ikterus.


Tumörlyssyndrom

Under remissionsinduktion när snabb cellys sker, bör nivån av urinsyra i blod och urin följas upp, eftersom hyperurikemi och/eller hyperurikosuri kan utvecklas, med risk för urinsyranefropati.


TPMT-brist

Det finns individer med en nedärvd brist på enzymet tiopurinmetyltransferas (TPMT) som kan vara särskilt känsliga för 6-merkaptopurins myelosuppressiva effekt och benägna att utveckla snabb benmärgsdepression efter insättande av behandling med 6-merkaptopurin. Detta besvär kan förvärras vid samtidig administrering av läkemedel som hämmar TPMT, till exempel olsalazin, mesalazin eller sulfasalazin. Dessutom har ett möjligt samband mellan minskad TPMT-aktivitet och sekundära leukemier och myelodysplasi rapporterats hos patienter som behandlats med 6-merkaptopurin i kombination med andra cytotoxiska medel (se avsnitt 4.8). Cirka 0,3 % (1:300) av patienterna har låg eller ingen spårbar enzymaktivitet. Cirka 10 % av patienterna har låg eller intermediär TPMT-aktivitet, och 90 % av patienterna har normal TPMT-aktivitet. Det kan även finnas en grupp på cirka 2 % med mycket hög TPMT-aktivitet. Vissa laboratorier erbjuder tester för TPMT-brist, men dessa tester har inte påvisats identifiera samtliga patienter som löper risk för svår toxicitet. Med anledning av detta är noggrann uppföljning av blodstatus fortfarande nödvändig.


Patienter med NUDT15-variant

Patienter med ärftlig muterad NUDT15-gen löper ökad risk för svår 6-merkaptopurintoxicitet, såsom tidig leukopeni och alopeci, efter behandling med tiopurin i vanliga doser. De kräver i allmänhet dosreduktion, särskilt de med homozygot NUDT15-variant (se avsnitt 4.2). Frekvensen av NUDT15 c.415C>T har en etnisk variabilitet på cirka 10 % hos östasiater, 4 % hos latinamerikaner, 0,2 % hos européer och 0 % hos afrikaner. I samtliga fall är noggrann övervakning av blodstatus nödvändig.


Korsresistens

Korsresistens förekommer vanligtvis mellan 6-merkaptopurin och 6-tioguanin.


Överkänslighet

Patienter som misstänks ha drabbats av en överkänslighetsreaktion mot 6-merkaptopurin tidigare ska inte rekommenderas att använda dess prodrug azatioprin, såvida inte patienten har bekräftats vara överkänslig mot 6-merkaptopurin genom allergologiska tester, och testats negativt för azatioprin. Då azatioprin är en prodrug till 6-merkaptopurin, måste patienter med överkänslighet mot azatioprin i anamnesen bedömas gällande överkänslighet mot 6-merkaptopurin före insättande av behandling.


Nedsatt njur- och/eller leverfunktion

Försiktighet rekommenderas vid administrering av 6-merkaptopurin till patienter med nedsatt njurfunktion och/eller nedsatt leverfunktion. Dosreducering bör övervägas hos dessa patienter och hematologisk respons bör följas upp noggrant (se avsnitt 4.2 och 5.2).


Mutagenicitet och karcinogenicitet


Patienter som genomgår immunsuppressiv behandling, inräknat merkaptopurin, löper högre risk för att utveckla lymfoproliferativa störningar och andra maligniteter, särskilt hudcancer (melanom och icke-melanom), sarkom (Kaposis och icke-Kaposis) och uterin livmodershalscancer in situ. Den högre risken verkar vara relaterad till immunsuppressionens grad och duration. Det har rapporterats att avbrott av immunsuppressionen kan ge partiell regression av den lymfoproliferativa störningen.


En behandlingskur med flera immunsuppressiva medel (inräknat tiopuriner) bör därför användas med försiktighet eftersom den kan leda till lymfoproliferativa störningar, där dödsfall i vissa fall har rapporterats. En kombination av flera och samtidigt administrerade immunsuppressiva läkemedel ökar risken för Epstein-Barr virus (EBV)-associerade lymfoproliferativa störningar.


Ökningar av kromosomavvikelser har observerats i de perifera lymfocyterna hos leukemipatienter, hos en patient med hypernefrom som behandlades med en icke angiven dos av 6-merkaptopurin samt hos patienter med kronisk njursjukdom som behandlades med doser på 0,4 till 1,0 mg/kg/dygn.

Två fall med utveckling av akut icke-lymfatisk leukemi har dokumenterats hos patienter som behandlats med 6-merkaptopurin, i kombination med andra läkemedel, för icke neoplastiska sjukdomar. Ett enskilt fall har rapporterats där en patient behandlades med 6-merkaptopurin för pyoderma gangrenosum och senare utvecklade akut icke-lymfatisk leukemi. Det är dock inte klarlagt om detta var en del av sjukdomens naturliga utveckling eller om 6-merkaptopurin varit en bidragande orsak.

En patient med Hodgkins sjukdom som behandlades med 6-merkaptopurin och flera andra cytotoxiska medel utvecklade akut myeloisk leukemi.

En kvinnlig patient som behandlats med 6-merkaptopurin för myasthenia gravis, utvecklade kronisk myeloisk leukemi 12,5 år efter behandlingen.

Rapporter om hepatosplenärt T‑cellslymfom bland patientpopulationen med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) (icke godkänd indikation) har förekommit vid användning av 6-merkaptopurin i kombination med läkemedel mot TNF (se avsnitt 4.8).


Pediatrisk population

Fall av symtomatisk hypoglykemi har rapporterats hos barn med ALL som behandlats med 6‑merkaptopurin (se avsnitt 4.8). Majoriteten av de rapporterade fallen gällde barn under sex års ålder eller barn med ett lågt BMI.


Infektioner

Patienter som behandlas med 6-merkaptopurin som monoterapi eller i kombination med andra immunsuppressiva medel, inklusive kortikosteroider, har visat ökad känslighet för infektioner med virus, svamp och bakterier, inklusive svår eller atypisk infektion, och viral reaktivering. Den infektiösa sjukdomen och komplikationer kan vara svårare hos dessa patienter än hos icke behandlade patienter.


Tidigare exponering för eller infektion med varicella zoster-virus bör beaktas innan behandling inleds. Lokala riktlinjer kan beaktas, inklusive profylaktisk behandling vid behov. Serologisk testning innan behandling inleds bör övervägas när det gäller hepatit B. Lokala riktlinjer kan beaktas, inklusive profylaktisk behandling för fall som har bekräftats positiva med serologisk testning. Fall av neutropen sepsis har rapporterats bland patienter som fått 6-merkaptopurin för ALL.


Makrofagaktiveringssyndrom

Makrofagaktiveringssyndrom (MAS) är en känd, livshotande sjukdom som kan utvecklas hos patienter med autoimmuna sjukdomar, särskilt vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) (ej godkänd indikation), och det kan potentiellt finnas en ökad mottaglighet för utveckling av sjukdomen när merkaptopurin används. Om MAS inträffar, eller misstänks, bör utvärdering och behandling inledas så tidigt som möjligt, och behandling med merkaptopurin avbrytas. Läkare bör vara uppmärksamma på symtom på infektion såsom EBV och cytomegalovirus (CMV), eftersom dessa är kända utlösande faktorer för MAS.


Lesch-Nyhans syndrom

Begränsad evidens tyder på att varken 6-merkaptopurin eller dess prodrug azatioprin är effektiva hos patienter med den sällsynta nedärvda sjukdomen total hypoxantinguaninfosforibosyltransferas-brist (Lesch-Nyhans syndrom). Användning av 6-merkaptopurin eller azatioprin rekommenderas inte hos dessa patienter.


UV-exponering

Patienter som behandlas med 6-merkaptopurin är mer känsliga för solljus. Exponering för solljus och UV-ljus bör begränsas, och patienten bör rekommenderas att bära skyddande kläder samt att använda solskyddskräm med hög skyddsfaktor.


Laktos

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.


Xantinoxidashämmare

Patienter som behandlas med xantinoxidashämmarna allopurinol, oxipurinol eller tiopurinol och 6‑merkaptopurin bör endast ges 25 % av den rekommenderade dosen av 6-merkaptopurin, då allopurinol minskar nedbrytningen av 6-merkaptopurin (se avsnitt 4.2 och 4.5).


Antikoagulantia

Hämning av warfarins och acenokumarols antikoagulativa effekt har rapporterats vid samtidig administrering med 6-merkaptopurin, och därför kan högre doser av antikoagulantia vara nödvändigt (se avsnitt 4.5).

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Vaccination med levande vacciner rekommenderas inte hos immunsupprimerade patienter (se avsnitt 4.4).


Intag av 6-merkaptopurin tillsammans med mat kan minska den systemiska exponeringen något. 6‑merkaptopurin kan tas tillsammans med mat eller på fastande mage, men patienten bör hålla sig till ett administreringssätt för att undvika stora variationer i exponeringen. Dosen bör inte tas tillsammans med mjölk eller mjölkprodukter eftersom dessa innehåller xantinoxidas, ett enzym som metaboliserar 6-merkaptopurin och som därför kan leda till minskade plasmakoncentrationer av merkaptopurin.


Effekten på 6-merkaptopurin av samtidig behandling med andra läkemedel


Ribavarin

Ribavarin hämmar enzymet inosin-monofosfat-dehydrogenas (IMPDH), vilket leder till minskad produktion av aktiva 6-tioguaninnukleotider. Svår myelosuppression har rapporterats efter samtidigadministrering av en prodrug till 6-merkaptopurin och ribavarin, och därför rekommenderas inte samtidig administrering av ribavarin och 6-merkaptopurin (se avsnitt 4.4 och 5.2).


Myelosuppressiva läkemedel

Försiktighet bör iakttas vid kombination av 6-merkaptopurin och andra myelosuppressiva läkemedel. Dosreducering kan bli nödvändigt baserat på hematologisk uppföljning (se avsnitt 4.4).


Allopurinol/ oxipurinol/ tiopurinol och övriga xantinoxidashämmare

Xantinoxidas-aktiviteten hämmas av allopurinol, oxipurinol och tiopurinol, vilket leder till minskad omvandling av biologiskt aktiv 6-tioinosinsyra till biologiskt inaktiv 6-tiourinsyra. Vid samtidig administrering av allopurinol, oxipurinol och/eller tiopurinol med 6-merkaptopurin, är det viktigt att endast ge 25 % av den rekommenderade dosen av 6-merkaptopurin (se avsnitt 4.2: Läkemedelsinteraktioner).


Övriga xantinoxidashämmare, till exempel febuxostat, kan minska metabolismen av 6-merkaptopurin. Samtidig administrering rekommenderas inte, då data inte är tillräckliga för att fastställa en lämplig dosreducering.


Aminosalicylater

Det finns in vitro- och in vivo-evidens som visar att aminosalicylatderivat (t.ex. olsalazin, mesalazin eller sulfasalazin) hämmar enzymet TPMT. Med anledning av detta kan man behöva överväga lägre doser av 6-merkaptopurin vid samtidig administrering av aminosalicylatderivat (se avsnitt 4.4).


Metotrexat

Metotrexat (20 mg/m2 peroralt) ökade AUC för 6-merkaptopurin med cirka 31 % och metoxtrexat (2 eller 5 g/m2 intravenöst) ökade AUC för 6-merkaptopurin med 69 respektive 93 %. Då 6‑merkaptopurin administreras i kombination med metotrexat i hög dos, bör dosen justeras för att bibehålla ett lämpligt antal vita blodkroppar.


Infliximab

Interaktioner har observerats mellan azatioprin, en prodrug till 6-merkaptopurin, och infliximab. Patienter som behandlades med azatioprin drabbades av övergående ökningar i nivåerna av 6-TGN (6-tioguaninnukleotid, en aktiv metabolit av azatioprin) och minskningar i det genomsnittliga antalet leukocyter under de första veckorna efter infusion av infliximab, vilka återgick till tidigare nivåer efter 3 månader.


Effekten av 6-merkaptopurin på andra läkemedel 


Antikoagulantia

Hämning av warfarins och acenokumarols antikoagulativa effekt har rapporterats vid samtidig administrering med 6-merkaptopurin, och därför kan högre doser av antikoagulantia vara nödvändigt. Noggrann uppföljning med koagulationsprover rekommenderas vid samtidig behandling med antikoagulantia och 6-merkaptopurin.

4.6 Graviditet och Amning

Fertilitet

Effekten av behandling med 6-merkaptopurin på fertiliteten hos människa är inte känd.

Det har förekommit rapporter om faderskap/moderskap efter behandling under barndomen eller ungdomstiden.

Övergående oligospermi har rapporterats efter exponering för 6-merkaptopurin.


Graviditet

Omfattande överföring av 6-merkaptopurin och dess metaboliter från moder till foster genom placenta och amnion har påvisats.

Användning av 6-merkaptopurin bör undvikas under graviditet när så är möjligt, särskilt under den första trimestern. Den potentiella risken för fostret måste i det enskilda fallet vägas mot den förväntade nyttan för modern.

Liksom vid all cytotoxisk kemoterapi, bör effektiv preventivmetod rekommenderas, om endera partnern behandlas med 6-merkaptopurin tabletter, under och minst tre månader efter avslutad behandling.

Djurtudier med 6-merkaptopurin har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Den potentiella risken för människa är i hög grad okänd.


Moderns exponering:

Friska barn har fötts efter behandling med 6-merkaptopurin som enda cytostatika under graviditet hos människa, i synnerhet vid behandling före befruktning eller efter den första trimestern.

Det har förekommit rapporter om aborter och prematuritet efter moderns exponering. Flertalet kongenitala missbildningar har rapporterats efter att modern behandlats med 6-merkaptopurin i kombination med andra cytostatika.


Faderns exponering:

Det har förekommit rapporter om kongenitala missbildningar och spontana aborter efter faderns exponering för 6-merkaptopurin.


Amning

6-merkaptopurin har spårats i bröstmjölk hos njurtransplanterade patienter som genomgått immunsuppressiv behandling med en prodrug till 6-merkaptopurin. 6-merkaptopurin ska inte användas under amning.


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det finns inga data gällande 6-merkaptopurins effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Någon påverkan på förmågan att utföra dessa aktiviteter kan inte förutsägas utifrån läkemedlets farmakologiska effekt.


4.8 Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Det finns inte tillräckligt med modern klinisk dokumentation gällande 6-merkaptopurin, som kan fungera som stöd för exakt fastställande av frekvensen av biverkningar. De frekvenskategorier som tilldelats nedanstående biverkningar är uppskattningar: för de flesta reaktioner finns inga tillgängliga, lämpliga data för beräkning av incidens. Biverkningar kan variera i incidens beroende på given dos samt även vid behandling i kombination med andra läkemedel.


Den främsta biverkningen av behandling med 6-merkaptopurin är benmärgssuppression som leder till leukopeni och trombocytopeni.


Lista i tabellform över biverkningar

Följande konvention har använts för klassificering av frekvens:
Mycket vanliga ≥1/10
Vanliga ≥1/100, <1/10
Mindre vanliga ≥1/1 000, <1/100
Sällsynta ≥1/10 000, <1/1 000
Mycket sällsynta <1/10 000

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Organsystem


Biverkningar


Infektioner och infestationer

Mindre vanliga

Bakterie- och virusinfektioner, infektioner associerade med neutropeni


Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)

Sällsynta

Neoplasier inräknat lymfoproliferativa störningar, hudcancer (melanom och icke-melanom), sarkom (Kaposis och icke-Kaposis) och uterin livmodershalscancer in situ. (se avsnitt 4.4).

Mycket sällsynta

Sekundär leukemi och myelodysplasi (se avsnitt 4.4), hepatosplenärt T-cellslymfom hos patienter med IBD (en icke godkänd indikation) vid användning i kombination med läkemedel mot TNF (se avsnitt 4.4).

Blodet och lymfsystemet


Mycket vanliga

Vanliga

Benmärgssuppression, leukopeni och trombocytopeni.

Vanliga

Anemi

Immunsystemet


Sällsynta

Överkänslighetsreaktioner med följande manifestationer har rapporterats: Artralgi, hudutslag, läkemedelsutlöst feber.

Mycket sällsynta

Överkänslighetsreaktioner med följande manifestationer har rapporterats: Ansiktsödem

Metabolism och nutrition


Mindre vanliga

Anorexi

Ingen känd frekvens

Hypoglykemi#

Magtarm-
kanalen



Vanliga

Illamående, kräkningar, pankreatit hos IBD-populationen (en icke godkänd indikation)

Sällsynta

Orala sår, pankreatit (vid godkända indikationer)

Mycket sällsynta

Intestinala sår

Lever och gallvägar


Vanliga

Gallvägsstas, hepatotoxicitet

Sällsynta

Levernekros

Hud och subkutan vävnad


Sällsynta

Alopeci

Ingen känd frekvens

Ljusöverkänslighet

Reproduk-
tionsorgan och bröstkörtel

Mycket sällsynta

Övergående oligospermi.

# I den pediatriska populationen


Beskrivning av utvalda biverkningar:


Lever och gallvägar

6-merkaptopurin är hepatotoxiskt hos djur och människa. Histologiska fynd hos människa har påvisat levernekros och gallvägsstas.

Incidensen av hepatotoxicitet varierar avsevärt och kan förekomma vid alla doser, men mer frekvent när den rekommenderade dosen på 2,5 mg/kg kroppsvikt per dygn eller 75 mg/m2 kroppsyta per dygn överskrids.

Uppföljning med leverfunktionsprover kan möjliggöra tidig upptäckt av hepatotoxicitet. Nivån av gammaglutamyltransferas (GT) i plasma kan vara särskilt prediktivt för utsättande på grund av hepatotoxicitet. Hepatotoxicitet är vanligtvis övergående om behandlingen med 6-merkaptopurin avslutas i tid, men fatala leverskador har förekommit.


4.9 Överdosering

Symtom:

Gastrointestinala effekter, inklusive illamående, kräkningar och diarré samt anorexi kan vara tidiga symtom på överdosering. Den huvudsakliga toxiska effekten drabbar benmärgen, vilket leder till myelosuppression. Hematologisk toxicitet är sannolikt mer uttalad vid kronisk överdosering jämfört med ett enskilt intag av 6-merkaptopurin. Även nedsatt leverfunktion och gastroenterit kan förekomma.


Risken för överdosering är även förhöjd vid samtidig behandling med allopurinol och 6‑merkaptopurin (se avsnitt 4.5).


Behandling:

Då det inte finns någon känd antidot, bör blodstatus följas noggrant och allmänna stödjande åtgärder, tillsammans med tillämplig blodtransfusion, sättas in vid behov. Aktiva åtgärder (till exempel användning av aktivt kol) kanske inte är effektiva vid överdosering av 6-merkaptopurin, såvida inte åtgärden kan vidtas inom 60 minuter efter intag. 


Ytterligare behandling sätts in efter klinisk indikation eller enligt rekommendationer från Giftinformationscentralen.


5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel, antimetaboliter, purinanaloger, ATC-kod: L01BB02.


Verkningsmekanism

6-merkaptopurin är en sulfhydrylanalog av purinbaserna adenin och hypoxantin, och verkar som en cytotoxisk antimetabolit.

6-merkaptopurin är en inaktiv prodrug som verkar som en purinantagonist, men som kräver cellulärt upptag och intracellulär anabolism till tioguaninnukleotider (TGN) för att bli cytotoxiskt. TGN och andra metaboliter (t.ex. 6-metyl-merkaptopurin-ribonukleotider) hämmar de novo purinsyntes och omvandling av purinnukleotider. TGN finns även i nukleinsyror och detta bidrar till läkemedlets cytotoxiska effekter.


Farmakodynamisk effekt

6-merkaptopurins cytotoxiska effekt kan relateras till nivån av 6-merkaptopurinrelaterade tioguaninnukleotider i röda blodkroppar, men inte till plasmakoncentrationen av 6-merkaptopurin.

5.2 Farmakokinetiska uppgifter

Absorption

Biotillgängligheten av peroralt 6-merkaptopurin uppvisar betydande variation mellan individer. Vid administrering av en dos på 75 mg/m2 till sju pediatriska patienter, var den genomsnittliga biotillgängligheten 16 % av den administrerade dosen, med ett intervall på 5 till 37 %. Variationen i biotillgänglighet är troligen ett resultat av metabolismen av en signifikant andel av 6-merkaptopurin under förstapassagemetabolismen i levern.

Efter peroral administrering av 6-merkaptopurindosen 75 mg/m2 till 14 barn med akut lymfatisk leukemi, var genomsnittligt Cmax 0,89 µM, med ett intervall på 0,29–1,82 µM och Tmax var 2,2 timmar med ett intervall på 0,5–4 timmar.

6-merkaptopurins genomsnittliga relativa biotillgänglighet var cirka 26 % lägre efter administrering tillsammans med mat och mjölk, jämfört med på fastande mage. 6-merkaptopurin är inte stabilt i mjölk på grund av förekomsten av xantinoxidas (30 % nedbrytning inom 30 minuter) (se avsnitt 4.2).


Distribution

Koncentrationen av 6-merkaptopurin i cerebrospinalvätska (CSV) är låg eller försumbar efter intravenös eller peroral administrering (CSV/plasmakvoter på 0,05 till 0,27). Koncentrationen i CSV är högre efter intratekal administrering.


Metabolism

6-merkaptopurin metaboliseras i stor utsträckning genom många vägar i flera steg till aktiva och inaktiva metaboliter. På grund av den komplexa metabolismen ger hämningen av ett enzym ingen förklaring till alla fall av bristande effekt och/eller uttalad myelosuppression. De dominerande enzymer som ansvarar för metabolismen av 6-merkaptopurin eller dess senare metaboliter är: det polymorfa enzymet tiopurin-S-metyltransferas (TPMT), xantinoxidas, inosin-monofosfat-dehydrogenas (IMPDH) samt hypoxantin-guanin-fosforibosyltransferas (HPRT). Ytterligare enzymer som är involverade i bildningen av aktiva och inaktiva metaboliter är: guanosin-monofosfat-syntetas (GMPS, som bildar TGN) samt inosin-trifosfat-pyrofosfatas (ITPase). Det finns även flera inaktiva metaboliter som bildas via andra vägar.

Det finns evidens som tyder på att polymorfism i de gener som kodar de olika enzymsystem som är involverade i metabolismen av 6-merkaptopurin, kan vara prediktiva för läkemedelsbiverkningar vid behandling med 6-merkaptopurin. Individer med TPMT-brist utvecklar till exempel mycket höga, cytotoxiska koncentrationer av tioguaninnukleotider (se avsnitt 4.4).


Eliminering

I en studie på 22 vuxna patienter var 6-merkaptopurins genomsnittliga clearance och halveringstid efter intravenös infusion 864 mL/min/m2 respektive 0,9 timmar. Den genomsnittliga njurclearance som rapporterades hos 16 av dessa patienter var 191 mL/min/m2. Endast cirka 20 % av dosen utsöndrades i urinen som oförändrat läkemedel efter intravenös administrering. I en studie på 7 pediatriska patienter var 6-merkaptopurins genomsnittliga clearance och halveringstid efter intravenös infusion 719 (+/-610) mL/min/m2 respektive 0,9 (+/-0,3) timmar.


Särskilda patientpopulationer


Äldre

Inga specifika studier på äldre har utförts (se avsnitt 4.2).


Nedsatt njurfunktion

Studier med en prodrug till 6-merkaptopurin har inte påvisat någon skillnad i 6-merkaptopurins farmakokinetik hos patienter med uremi jämfört med njurtransplanterade patienter. Lite är känt om 6‑merkaptopurins aktiva metaboliter vid nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2).

6-merkaptopurin och/eller dess metaboliter elimineras genom hemodialys, där cirka 45 % av radioaktiva metaboliter elimineras under dialys på 8 timmar.



Nedsatt leverfunktion

En studie med en prodrug till 6-merkaptopurin har utförts på tre grupper av njurtransplanterade patienter: patienter utan leversjukdom, patienter med nedsatt leverfunktion (men utan cirros) och patienter med nedsatt leverfunktion och cirros. Studien påvisade att exponeringen av 6-merkaptopurin var 1,6 gånger högre hos patienter med nedsatt leverfunktion (utan cirros) och 6 gånger högre hos patienter med nedsatt leverfunktion och cirros, jämfört med patienter utan leversjukdom (se avsnitt 4.2).

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Karcinogenes, mutagenes

6-merkaptopurin är liksom andra antimetaboliter potentiellt mutagent hos människa och kromosomskador har rapporterats hos mus och råtta, samt människa.

Med anledning av dess verkan på cellulär deoxirubonukleinsyra (DNA) är 6-merkaptopurin potentiellt karcinogent, och man bör överväga den teoretiska risken för karcinogenes med denna behandling.


Teratogenicitet:

6-merkaptopurin orsakar embryodödlighet och allvarliga teratogena effekter hos mus, råtta, hamster och kanin vid doser som inte är toxiska för modern. Hos alla arter beror graden av embryotoxicitet och typen av missbildningar på dosering och dräktighetsstadium vid tidpunkten för administrering.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Avsnittet gäller för: Tablett 50 mg

Visa läkemedlets innehåll

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

5 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Ljuskänsligt. Fuktkänsligt. Förvaras i originalförpackningen.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Information om Puri-nethol®, Aspen Nordic, är inte relevant för Puri-nethol, Cross Pharma AB.

6.6 Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Säker hantering

Puri-Nethol ska hanteras i enlighet med gällande lokala rekommendationer och/eller föreskrifter för hantering och destruktion av cytotoxiska medel. 


Destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus

Dublin 24, Irland


8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

5518

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 1958-01-27

Förnyat godkännande: 2007-07-01

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN


2018-05-02

Hitta direkt i texten
Av